พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ)

พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ นามเดิม ปวง วงศ์เรือง ฉายา ธมฺมปญฺโญ[1][2] เจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา และที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6


พระอุบาลีคุณูปมาจารย์
(ปวง ธมฺมปญฺโญ)
190px
เกิด 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2460
มรณภาพ 29 มิถุนายน 2562
อายุ 101 ปี 353 วัน
อุปสมบท 10 มิถุนายน พ.ศ. 2481
พรรษา 82
วัด วัดศรีโคมคำ
ท้องที่ จังหวัดพะเยา
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา เปรียญธรรม 5 ประโยค
นักธรรมชั้นโท
ตำแหน่ง อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ, ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6

ชาติภูมิแก้ไข

พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มีนามเดิมว่า ปวง วงศ์เรือง เกิดเมื่อวันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2460 แรม 7 ค่ำ เดือน เดือน 10 เหนือ ปีเม็ดสี จุลศักราช 1279 ณ บ้านสางเหนือ ตำบลบ้านสาง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โยมบิดาชื่อพ่อหนานปุ๊ด วงศ์เรือง โยมมารดาชื่อ แม่หลวง วงศ์เรือง

อุปสมบทแก้ไข

บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2475 ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 8 เหนือ ปีรวายสัน จุลศักราช 1294 ณ วัดสางเหนือ ตำบลบ้านสาง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมีพระอุปัชฌาย์ชื่อเจ้าอธิการตื้อ ธมฺมวํโส วัดศรีบุญเรือง

อุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2481 ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 9 เหนือ ปีเมืองยี จุลศักราช 1300 ณ พัทธสีมาวัดสางเหนือ โดยมีพระอุปัชฌาย์ชื่อเจ้าอธิการตื้อ ธมฺมวํโส วัดศรีบุญเรือง พระกรรมวาจาจารย์ พระปวง ธมฺมวโร วัดศรีบุญเรือง และพระอนุสาวนาจารย์ พระตุ้ย ญาณรํสี วัดสันกว๊าน ได้รับฉายาว่า ธมฺมปญฺโญ

วิทยฐานะแก้ไข

การปกครองคณะสงฆ์แก้ไข

 • พ.ศ. 2484 เป็นเจ้าอาวาสวัดเมืองชุม
 • พ.ศ. 2484 เป็นเจ้าคณะอำเภอเมืองพะเยา
 • พ.ศ. 2490 เป็นพระอุปัชฌาย์
 • พ.ศ. 2497 เป็นเจ้าอาวาสวัดศรีอุโมงค์คำ (วัดสูง )
 • พ.ศ. 2501 เป็นรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย
 • พ.ศ. 2512 เป็นเจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ ต่อมาวัดได้ยกฐานะเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ
 • พ.ศ. 2521 เป็นเจ้าคณะจังหวัดพะเยา
 • พ.ศ. 2526 เป็นรองเจ้าคณะภาค 6
 • พ.ศ. 2542 เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6

งานด้านการศึกษาแก้ไข

งานพิเศษแก้ไข

 • เป็นประธานกรรมการมูลนิธิสงเคราะห์สงฆ์อาพาธจังหวัดพะเยา
 • เป็นกรรมการที่ปรึกษาราชประชานุเคราะห์
 • เป็นกรรมการปริวรรตหนังสือล้านนาไทยปัจจุบันตามโครงการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • เป็นกรรมการที่ปรึกษาจัดทำพจนานุกรมล้านนาฉบับไร่แม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • เป็นกรรมการที่ปรึกษาจัดทำพจนานุกรมล้านนา ฉบับวิทยาลัยครูเชียงใหม่
 • เป็นกรรมการที่ปรึกษาศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดพะเยา

เกียรติคุณที่ได้รับแก้ไข

สมณศักดิ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. http://www.pralanna.com/boardpage.php?topicid=69316
 2. http://www.mcu.ac.th/site/news_in.php?group_id=1&NEWSID=7583
 3. http://www.up.ac.th/emp_council/News_hot.aspx?itemID=8741
 4. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม 74, ตอนที่ 6 ฉบับพิเศษ, 12 มกราคม 2500, หน้า 10
 5. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม 98, ตอนที่ 206 ฉบับพิเศษ, 17 ธันวาคม 2534, หน้า 2
 6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม 106, ตอนที่ 217 ฉบับพิเศษ, 8 ธันวาคม 2532, หน้า 2
 7. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม 111, ตอนพิเศษ 57 ง, 7 ธันวาคม 2537, หน้า 4
 8. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์, เล่ม 126, ตอนที่ 12 ข, 1 กันยายน 2552, หน้า 5