รายชื่อคณะสาธารณสุขศาสตร์ในประเทศไทย

สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยที่จัดการเรียนการสอนในสาขาสาธารณสุข มีดังต่อไปนี้

รายชื่อ

แก้
 1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
 2. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เฉพาะระดับบัณฑิตศึกษา)
 3. คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 4. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 5. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 6. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 7. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 8. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 9. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 10. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 11. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 12. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
 13. สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 14. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 15. วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เฉพาะระดับบัณฑิตศึกษา)
 16. สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 17. คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 18. สาขาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 19. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์
 20. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ
 21. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 22. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตสุโขทัย
 23. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตอุทัยธานี
 24. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
 1. สาขาสาธารณสุขศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 2. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
 3. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 4. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน คณะวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
 5. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 6. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 7. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 8. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 9. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 10. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 11. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 12. สาขาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 13. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 14. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
 15. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 16. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
 17. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 18. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 19. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 20. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมถ์
 21. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 22. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 23. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 24. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 25. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 26. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 27. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 28. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 29. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
 30. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
 31. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 32. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 33. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น
 1. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (หลักสูตรใหม่ 2566)
 1. คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย
 2. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
 3. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
 4. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
 5. คณะสาธารณสุขศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา
 6. คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 7. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
 8. คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยปทุมธานี
 9. คณะสาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ วิทยาลัยนครราชสีมา
 10. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น
 11. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
 12. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
 13. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต วิทยาเขตอุดรธานี
 14. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
 15. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตบุรีรัมย์
 16. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 17. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกริก
 18. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยชินวัตร
 19. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
 20. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
 21. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยทองสุข
 22. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์
 23. คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
 24. คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
 25. สาขาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยนครราชสีมา วิทยาคารกรุงเทพมหานคร หลักสูตรเทียบโอน
 26. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา นครศรีธรรมราช
 27. คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา เพชรบูรณ์
 1. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต/วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน) วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี
 2. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน) วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง
 3. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน) วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา
 4. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน) วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี
 5. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน) วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
 6. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน) วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
 7. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน) วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก

อื่นๆ

แก้

สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย เก็บถาวร 2013-04-08 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน