สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (อังกฤษ: School of Health Science, Mae Fah Luang University) จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2548 นับเป็นสำนักวิชาลำดับที่ 8 ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นสถาบันการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในสังกัดของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนบน ณ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
School of Health Science,
Mae Fah Luang University
ชื่อย่อHS / MFU.
คติพจน์"สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพระดับอาเซียน "
สถาปนา28 มกราคม พ.ศ. 2548
(19 ปี 142 วัน)
คณบดีผศ.ดร.วิภพ สุทธนะ
ที่อยู่
เพลงพวกเรา Health-Science
สี  สีเขียวอ่อน
เว็บไซต์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ประวัติ

แก้
 • สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นสำนักวิชาที่ก่อตั้งขึ้น พ.ศ. 2548 เนื่องจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยเล็งเห็นว่าสมเด็จย่าทรงเป็นพยาบาล และได้ช่วยเหลือประชาชนที่ยากไร้มาโดยตลอด เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระราชทาน นามมหาวิทยาลัยว่า "มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง" ก็สมควรจัดตั้งสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพในมหาวิทยาลัย โดยเริ่มแรกเมื่อก่อตั้งสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดให้มีการเรียน 2 สาขาวิชา คือสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และสาขาวิชาการบริหารสุขภาพ ทั้งสองสาขาวิชาได้เปิดรับนักศึกษารุ่นแรก เมื่อปีการศึกษา 2548 มีนักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ จำนวน 39 คน และมีนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารสุขภาพ จำนวน 21 คน
 • ในปีพ.ศ. 2549 มหาวิทยาลัยได้พิจารณาเห็นว่า การเรียนการสอนที่สมบูรณ์ ที่นักศึกษาจะได้เรียนรู้ในการรักษาผู้ป่วยทางด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร จะต้องมีอาคารเรียนและปฏิบัติการด้านแพทย์แผนไทยประยุกต์ เป็นโรงพยาบาลของตนเอง เพราะสถานบริการของรัฐมีการให้บริการด้านการแพทย์แผนไทย โดยไม่มีการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐาน ตามที่คณะกรรมการวิชาชีพกำหนด และเจ้าหน้าที่ก็มีจำนวนน้อย จึงเป็นความจำเป็นที่มหาวิทยาลัยที่จะต้องจัดสร้างโรงพยาบาลขึ้น เริ่มต้นด้วยการจัดตั้งคลินิก "ศูนย์การแพทย์แผนไทยประยุกต์" บริเวณอาคารส่วนหน้าของมหาวิทยาลัยโดยเปิดให้บริการ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2549 ขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยได้ของบประมาณเพื่อการก่อสร้างโรงพยาบาล โดยกำหนดเป็น 2 ระยะ
 • ระยะที่ 1 ในปีงบประมาณ 2550 ได้งบประมาณสำหรับก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการด้านการแพทย์แผนไทย จำนวน 105 ล้านบาท โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธานในการวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2550
 • ระยะที่ 2 ได้งบประมาณจำนวน 100 ล้านบาทในการก่อสร้างอาคาร หอผู้ป่วย ศูนย์การแพทย์แผนไทยประยุกต์ และจัดให้มีพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2550 โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นประธาน
 • อาคารหอผู้ป่วยใน เป็นอาคาร 3 ชั้น มีห้องพักทั้งสิ้น 136 เตียง เพื่อรองรับผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา อาคารหอผู้ป่วยประกอบด้วยห้องชุดพิเศษ ห้องพิเศษเดี่ยว ห้องพิเศษคู่ ห้องพิเศษรวม โดยใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง 450 วัน จะสามารถให้บริการผู้ป่วยได้ภายในปี พ.ศ. 2551 โดยจะเป็นโรงพยาบาลที่เพียบพร้อมด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยสามารถให้บริการแก่ประชาชนทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในด้วยการรักษาแพทย์แผนปัจจุบัน แพทย์แผนไทยประยุกต์ การแพทย์ทางเลือก เป็นสถานที่สำหรับการเรียนการสอน นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และเปิดให้บริการรักษาแก่ประชาชนทั่วไป[1]
 • เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ทางสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีมติได้จัดตั้งสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการเป็นสำนักวิชาใหม่ ทางสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการจึงได้แยกออกมาจากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งขึ้นเป็นสำนักวิชาลำดับที่ 15 ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งประกอบด้วยหลักสูตรระดับปริญญาตรี จำนวน 3 หลักสูตร  ได้แก่ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต, หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต และหลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นสำนักวิชาที่จัดตั้งขึ้นใหม่ แต่สาขาวิชาหรือหลักสูตรที่เปิดสอนนั้นได้เปิดให้มีการเรียนการสอนมาต่อเนื่องยาวนานในสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง[3]

ทำเนียบคณบดี

แก้
ทำเนียบคณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1. นายแพทย์ สำเริง กาญจนเมธากุล พ.ศ. 2548 - 2554
2. รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี สรรเสริญ พ.ศ. 2554 - 2564
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย อภิเดชกุล พ.ศ. 2564 - 2566
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภพ สุทธนะ พ.ศ. 2566 - ปัจจุบัน

หลักสูตรที่เปิดสอน

แก้
หลักสูตรที่เปิดสอนในสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
 • สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
 • สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
 • สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
 • สาขาวิชาการจัดการสุขภาพชายแดน

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

 • สาขาวิชาวิทยาการวิเคราะห์ทางสุขภาพและชีวการแพทย์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาประยุกต์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
 • สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

ดูเพิ่ม

แก้

อ้างอิง

แก้
 1. ก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ การก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และสุขภาพ[ลิงก์เสีย] สืบค้นเมื่อ 3 พฤษภาคม 2563
 2. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประวัติความเป็นมา สืบค้นเมื่อ 30 เมษายน 2563
 3. สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ มฟล.เปิดตัวสำนักวิชาที่ 15 ‘การแพทย์บูรณาการ’ สืบค้นเมื่อ 16 เมษายน 2563

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้