สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (อังกฤษ: School of Integrative Medicine, Mae Fah Luang University) จัดตั้งขึ้นในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2562 นับเป็นสำนักวิชาลำดับที่ 15 ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นสถาบันการศึกษาด้านการแพทย์บูรณาการ ในสังกัดของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับระดับปริญญาตรี

สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
School of Integrative Medicine,
Mae Fah Luang University
ชื่อย่อSIM / MFU.
คติพจน์"เป็นสำนักวิชาที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพด้านการแพทย์บูรณาการในระดับสากล"
สถาปนา1 มิถุนายน พ.ศ. 2562
(4 ปี 360 วัน)
คณบดีดร.พญ.สุลัคนา น้อยประเสริฐ
ที่อยู่
วารสารคูแพทย์บ่าว
เพลงการแพทย์บูรณาการแม่ฟ้าหลวง
สี  สีเขียวอมฟ้า
สถานปฏิบัติโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย-จีน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เว็บไซต์สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ประวัติ แก้

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดตั้งสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการเป็นสำนักวิชาใหม่ ที่แยกตัวออกมาจากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เป็นสำนักวิชาลำดับที่ 15 ซึ่งประกอบด้วยหลักสูตรระดับปริญญาตรี จำนวน 3 หลักสูตร  ได้แก่ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต, หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต และหลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต ทั้งยังมีหลักสูตรอบรมระยะสั้น จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร International Training Program of Thai-Lanna Wellness and Spa, หลักสูตร International Training Program of Integrative Medicine Approach for Health and Wellness Management และ หลักสูตร Traditional Chinese Medicine Field Training Program และในปีการศึกษา 2563 มีแผนที่จะเปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาอีก 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการแพทย์บูรณาการมหาบัณฑิต และหลักสูตรกายภาพบำบัดมหาบัณฑิต[1]

สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นสำนักวิชาที่จัดตั้งขึ้นใหม่ แต่สาขาวิชาหรือหลักสูตรที่เปิดสอนนั้น ได้เปิดให้มีการเรียนการสอนมาต่อเนื่องยาวนานในสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมมีความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนวิชาการ งานวิจัย และบุคลากร-นักศึกษา ไม่ว่าจะเป็น Xiamen University, Yunnan University, Guangzhou University หรือ School of Natural Product Studies, Jadavpur University เป็นต้น

ทำเนียบคณบดี แก้

ทำเนียบคณบดีสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1. ดร.แพทย์หญิง สุลัคนา น้อยประเสริฐ พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน

หลักสูตรที่เปิดสอน แก้

หลักสูตรที่เปิดสอนในสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (พทป.บ.)
  • การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต (พจ.บ.)

  • การแพทย์แผนจีนบัณฑิต

หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต (กภ.บ.)

  • กายภาพบำบัดบัณฑิต
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
  • สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพด้วยการแพทย์บูรณาการ

ดูเพิ่ม แก้

อ้างอิง แก้

  1. สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ มฟล.เปิดตัวสำนักวิชาที่ 15 ‘การแพทย์บูรณาการ’ สืบค้นเมื่อ 16 เมษายน 2563

แหล่งข้อมูลอื่น แก้