มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ (อังกฤษ: Mahidol University, Nakhonsawan Campus; ชื่อย่อ: ม.มหิดล นครสวรรค์ / MUNA) เป็นโครงการจัดตั้งวิทยาเขตในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งอยู่ที่ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาเขตนครสวรรค์
ชื่อย่อMUNA
คติพจน์อตฺตานํ อุปมํ กเร (พึงปฏิบัติต่อผู้อื่น เหมือนดังปฏิบัติต่อตนเอง)
Wisdom of the Land (ปัญญาของแผ่นดิน)
ประเภทโครงการจัดตั้งวิทยาเขต
รองอธิการบดีแพทย์หญิงมนทกานติ์ โอประเสริฐสวัสดิ์[1]
ที่ตั้ง
เลขที่ 402 หมู่ 5 ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130
สี  สีเขียวดอกมะสัง
เว็บไซต์www.na.mahidol.ac.th

หลักสูตร แก้

หลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.)

  • สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

  • สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรื่อง

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

  • สาขาวิชาการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.)

  • สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(ศศ.ม.)

  • สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
  • สถานที่จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี
    • ชั้นปีที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
    • ชั้นปีที่ 2-4 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์

แหล่งข้อมูลอื่น แก้

อ้างอิง แก้