รายการสัตว์น้ำประจำจังหวัดของไทย

สัตว์น้ำประจำจังหวัดของประเทศไทย มีที่มาจากนโยบายของกรมประมงที่ต้องการรักษาและฟื้นฟูความหลากหลายทางธรรมชาติของสัตว์น้ำที่กระจายอยู่ตามแหล่งน้ำต่าง ๆ ให้คงอยู่อย่างยั่งยืนคู่กับจังหวัดทุกจังหวัด ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 ทางกรมจึงสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของแต่ละจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นชุดหนึ่ง เพื่อค้นคว้าและสืบประวัติชนิดสัตว์น้ำในท้องถิ่นของจังหวัดนั้น ๆ แล้วพิจารณาคัดเลือกสัตว์น้ำหรือปลาประจำจังหวัด จังหวัดละ 1 ชนิด โดยให้มีความเป็นมาและเหตุผลในการคัดเลือกนั้น

ภาคเหนือ แก้

จังหวัด สัตว์น้ำประจำจังหวัด ชื่อวิทยาศาสตร์ ภาพ วันที่ประกาศ อ้างอิง
เชียงราย ปลาบึก Pangasianodon gigas   12 มกราคม 2558 [1]
เชียงใหม่ ปลากา (ปลาเพี้ย) Labeo chrysophekadion   16 มกราคม 2558 [2]
น่าน ปลาปากหนวด (ปลาปีกแดง) Hypsibarbus vernayi   18 มีนาคม 2558 [3]
พะเยา ปลาบึก Pangasianodon gigas   29 มกราคม 2558 [4]
แพร่ ปลากา (ปลาเพี้ย) Labeo chrysophekadion   30 มกราคม 2558 [5]
แม่ฮ่องสอน กบทูด (เขียดแลว) Limnonectes blythii   27 มกราคม 2558 [6]
ลำปาง ปลารากกล้วยชนิด Acantopsis dialuzona Acantopsis dialuzona   29 มกราคม 2558 [7]
ลำพูน อึ่งปากขวด (อึ่งเพ้า) Glyphoglossus molossus   30 มกราคม 2558 [8]
อุตรดิตถ์ ปลาตะโกก Cyclocheilichthys enoplos   3 กุมภาพันธ์ 2558 [9]

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แก้

จังหวัด สัตว์น้ำประจำจังหวัด ชื่อวิทยาศาสตร์ ภาพ วันที่ประกาศ อ้างอิง
กาฬสินธุ์ ปลาเกล็ดถี่ (ปลากุ่ม) Thynnichthys thynnoides   19 กุมภาพันธ์ 2558 [10]
ขอนแก่น ปลาพรม (ปลาตาแดง) Osteochilus melanopleura   15 มกราคม 2558 [11]
ชัยภูมิ ปลาสลาด (ปลาตอง) Notopterus notopterus   9 มีนาคม 2558 [12]
นครพนม ปลาเผาะ (ปลายาง) Pangasius bocourti 29 มกราคม 2558 [13]
นครราชสีมา ปลาบ้า (ปลาโพง) Leptobarbus hoevenii   13 มกราคม 2558 [14]
บึงกาฬ ปลาบู่กุดทิง (ปลาบู่น้อย) Neodontobutis aurarmus 30 มกราคม 2558 [15]
บุรีรัมย์ กุ้งฝอยชนิด Macrobrachium lanchesteri (กุ้งนา, ตแร็ยกอง) Macrobrachium lanchesteri   19 มกราคม 2558 [16]
มหาสารคาม ปูทูลกระหม่อม (ปูแป้ง) Thaipotamon chulabhorn   30 มกราคม 2558 [17]
มุกดาหาร ปลากดคัง (ปลากดแก้ว) Hemibagrus wyckioides   16 มีนาคม 2558 [18]
ยโสธร ปลาชะโอน (ปลาเซียม) Ompok bimaculatus   25 พฤษภาคม 2558 [19]
ร้อยเอ็ด ปลาหลดจุด Macrognathus siamensis   23 ธันวาคม 2557 [20]
เลย ปลาเพ้าชนิด Bangana lippus Bangana lippus   20 กุมภาพันธ์ 2558 [21]
ศรีสะเกษ กบนา Hoplobatrachus rugulosus   6 มีนาคม 2558 [22]
สกลนคร ปลากา (ปลาอีก่ำ, ปลาอีตู๋) Labeo chrysophekadion   30 มกราคม 2558 [23]
สุรินทร์ ปลานวลจันทร์น้ำจืด (ตแร็ยนูนจัน, ปลาพอน) Cirrhinus microlepis 13 มีนาคม 2558 [24]
หนองคาย ปลายี่สก (ปลาเอินตาแดง) Probarbus jullieni   28 มกราคม 2558 [25]
หนองบัวลำภู ปลาสร้อยขาว (ปลาขาวสร้อย) Henicorhynchus siamensis   13 กุมภาพันธ์ 2558 [26]
อำนาจเจริญ ปลาสร้อยขาว (ปลาขาวสร้อย) Henicorhynchus siamensis   26 กุมภาพันธ์ 2558 [27]
อุดรธานี ปลาสร้อยลูกกล้วย (ปลาซ่า, ปลาคุยลาม) Labiobarbus siamensis   30 มกราคม 2558 [28]
อุบลราชธานี ปลาเทโพ (ปลาปึ่ง) Pangasius larnaudii   3 กุมภาพันธ์ 2558 [29]

ภาคกลาง แก้

จังหวัด/
เขตการปกครอง
สัตว์น้ำประจำจังหวัด/
เขตการปกครอง
ชื่อวิทยาศาสตร์ ภาพ วันที่ประกาศ อ้างอิง
กรุงเทพมหานคร ปลากระโห้ (ปลากระโห้ไทย) Catlocarpio siamensis   30 มิถุนายน 2558 [30]
กำแพงเพชร ปลาตะพากเหลือง (ปลาตะพาก) Hypsibarbus wetmorei   23 มกราคม 2558 [31]
ชัยนาท ปลาแดง Phalacronotus bleekeri   29 มกราคม 2558 [32]
นครนายก ปลาตะเพียนทอง Barbonymus altus   23 มกราคม 2558 [33]
นครปฐม กุ้งก้ามกราม (กุ้งนาง, กุ้งหลวง, กุ้งแม่น้ำ) Macrobrachium rosenbergii   26 มกราคม 2558 [34]
นครสวรรค์ ปลาสวาย Pangasianodon hypophthalmus   13 มกราคม 2558 [35]
นนทบุรี ปลาเทพา Pangasius sanitwongsei   24 มีนาคม 2558 [36]
ปทุมธานี ปลาบู่ทราย Oxyeleotris marmorata   11 มีนาคม 2558 [37]
พระนครศรีอยุธยา กุ้งก้ามกราม (กุ้งนาง, กุ้งหลวง, กุ้งแม่น้ำ) Macrobrachium rosenbergii   23 กุมภาพันธ์ 2558 [38]
พิจิตร จระเข้น้ำจืด (จระเข้, จระเข้บึง) Crocodylus siamensis   29 มกราคม 2558 [39]
พิษณุโลก ปลากดคัง (ปลากดแก้ว) Hemibagrus wyckioides   9 มกราคม 2558 [40]
เพชรบูรณ์ แมงกะพรุนน้ำจืดชนิด Craspedacusta sowerbii (แมงยุ้มวะ, แมงยุ้มแยะ) Craspedacusta sowerbii   30 มกราคม 2558 [41]
ลพบุรี ปลาตะเพียนขาว (ปลาตะเพียน, ปลาตะเพียนเงิน) Barbonymus gonionotus   23 ธันวาคม 2557 [42]
สมุทรปราการ ปลาสลิด Trichopodus pectoralis   29 ธันวาคม 2557 [43]
สมุทรสงคราม หอยหลอดชนิด Solen regularis Solen regularis   29 พฤษภาคม 2558 [44]
สมุทรสาคร ปลาทู Rastrelliger brachysoma   12 พฤษภาคม 2558 [45]
สระบุรี ปูน้ำตกสระบุรี (ปูหิน) Larnaudia larnaudii 3 กุมภาพันธ์ 2558 [46]
สิงห์บุรี ปลาช่อน Channa striata   30 มกราคม 2558 [47]
สุโขทัย ปลาก้างพระร่วง Kryptopterus vitreolus   17 มีนาคม 2558 [48]
สุพรรณบุรี ปลาม้า Boesemania microlepis   22 มกราคม 2558 [49]
อ่างทอง ปลาตะเพียนทอง Barbonymus altus   22 มกราคม 2558 [50]
อุทัยธานี ปลาแรด Osphronemus goramy   10 มีนาคม 2558 [51]

ภาคตะวันออก แก้

จังหวัด สัตว์น้ำประจำจังหวัด ชื่อวิทยาศาสตร์ ภาพ วันที่ประกาศ อ้างอิง
จันทบุรี ปลาบู่มหิดล Mahidolia mystacina   25 กุมภาพันธ์ 2558 [52]
ฉะเชิงเทรา ปลากะพงขาว (ปลาโจ้โล้) Lates calcarifer   6 กุมภาพันธ์ 2558 [53]
ชลบุรี ปลาฉลามกบ Chiloscyllium punctatum   30 มกราคม 2558 [54]
ตราด ปลากะรังจุดฟ้าจุดเล็ก (ปลาย่ำสวาท) Plectropomus leopardus   30 เมษายน 2558 [55]
ปราจีนบุรี ปลาตะโกก Cyclocheilichthys enoplos   11 มกราคม 2558 [56]
ระยอง ปลาพลวงทอง Neolissochilus soroides 16 กุมภาพันธ์ 2558 [57]
สระแก้ว ปลาบ้า (ปลาโพง) Leptobarbus hoevenii   12 พฤษภาคม 2558 [58]

ภาคตะวันตก แก้

จังหวัด สัตว์น้ำประจำจังหวัด ชื่อวิทยาศาสตร์ ภาพ วันที่ประกาศ อ้างอิง
กาญจนบุรี ปลายี่สก (ปลายี่สกทอง, ปลายี่สกไทย) Probarbus jullieni   2 กุมภาพันธ์ 2558 [59]
ตาก ปลาตะพากส้ม (ปลาจาด) Hypsibarbus malcolmi 17 กุมภาพันธ์ 2558 [60]
ประจวบคีรีขันธ์ ปลานวลจันทร์ทะเล (ปลานวลจันทร์, ปลาดอกไม้) Chanos chanos   30 มกราคม 2558 [61]
เพชรบุรี ปลาเวียน Tor tambroides   30 มกราคม 2558 [62]
ราชบุรี ปลายี่สก (ปลายี่สกทอง, ปลายี่สกไทย) Probarbus jullieni   27 มกราคม 2558 [63]

ภาคใต้ แก้

จังหวัด สัตว์น้ำประจำจังหวัด ชื่อวิทยาศาสตร์ ภาพ วันที่ประกาศ อ้างอิง
กระบี่ หอยชักตีน (หอยสังข์ตีนเดียว) Laevistrombus canarium   8 เมษายน 2558 [64]
ชุมพร ปลาทู Rastrelliger brachysoma   31 มีนาคม 2558 [65]
ตรัง พะยูน (ดุหยง) Dugong dugon   1 เมษายน 2558 [66]
นครศรีธรรมราช ปลาหมอ (ปลาหมอไทย) Anabas testudineus   3 มีนาคม 2558 [67]
นราธิวาส ปลาซิวข้างขวานใหญ่ (อีแก บุงโงะ มาแจ) Trigonostigma heteromorpha   2 เมษายน 2558 [68]
ปัตตานี ปลาสลิด Trichopodus pectoralis   2 กุมภาพันธ์ 2558 [69]
พังงา เต่าตนุ Chelonia mydas   22 มกราคม 2558 [70]
พัทลุง ปลากระแห (ปลาลำปำ) Barbonymus schwanenfeldii   18 กุมภาพันธ์ 2558 [71]
ภูเก็ต หอยมุกจาน (หอยมุกขอบทอง) Pinctada maxima   17 มิถุนายน 2558 [72]
ยะลา ปลาพลวงชมพู (อีแก กือเลาะฮ) Tor douronensis   19 มกราคม 2558 [73]
ระนอง ปูเจ้าฟ้า (ปูสิรินธร, ปูน้ำตก) Phricotelphusa sirindhorn 12 มิถุนายน 2558 [74]
สงขลา ปลาตะกรับ (ปลาขี้ตัง) Scatophagus argus   27 มกราคม 2558 [75]
สตูล ปลาการ์ตูนส้มขาว Amphiprion ocellaris   9 มีนาคม 2558 [76]
สุราษฎร์ธานี ปลาตะพัดเขียว (ปลาหางเข้) Scleropages formosus   9 กุมภาพันธ์ 2558 [77]

ดูเพิ่ม แก้

อ้างอิง แก้

 1. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 13
 2. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 14
 3. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 26
 4. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 34
 5. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 41
 6. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 45
 7. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 53
 8. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 54
 9. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 75
 10. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 4
 11. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 6
 12. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 11
 13. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 20
 14. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 21
 15. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 27
 16. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 28
 17. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 43
 18. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 44
 19. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 46
 20. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 48
 21. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 55
 22. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 56
 23. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 57
 24. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 69
 25. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 70
 26. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 71
 27. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 73
 28. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 74
 29. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 75
 30. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 1
 31. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 5
 32. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 10
 33. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 18
 34. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 19
 35. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 23
 36. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 24
 37. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 29
 38. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 33
 39. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 37
 40. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 38
 41. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 40
 42. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 52
 43. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 60
 44. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 61
 45. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 62
 46. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 64
 47. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 65
 48. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 66
 49. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 67
 50. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 72
 51. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 76
 52. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 7
 53. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 8
 54. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 9
 55. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 16
 56. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 31
 57. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 50
 58. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 63
 59. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 3
 60. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 17
 61. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 30
 62. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 39
 63. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 51
 64. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 2
 65. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 12
 66. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 15
 67. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 22
 68. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 25
 69. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 32
 70. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 35
 71. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 36
 72. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 42
 73. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 47
 74. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 49
 75. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 58
 76. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 59
 77. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 68

บรรณานุกรม แก้

 • สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ, คู่มือสัตว์น้ำประจำจังหวัด, กรุงเทพฯ: กองตรวจราชการ กรมประมง. 2560. เลขเรียกหนังสือ SH117.T5 2560