รายการสัตว์น้ำประจำจังหวัดของไทย

สัตว์น้ำประจำจังหวัดของประเทศไทย มีที่มาจากนโยบายของกรมประมงที่ต้องการรักษาและฟื้นฟูความหลากหลายทางธรรมชาติของสัตว์น้ำที่กระจายอยู่ตามแหล่งน้ำต่าง ๆ ให้คงอยู่อย่างยั่งยืนคู่กับจังหวัดทุกจังหวัด ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 ทางกรมจึงสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของแต่ละจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นชุดหนึ่ง เพื่อค้นคว้าและสืบประวัติชนิดสัตว์น้ำในท้องถิ่นของจังหวัดนั้น ๆ แล้วพิจารณาคัดเลือกสัตว์น้ำหรือปลาประจำจังหวัด จังหวัดละ 1 ชนิด โดยให้มีความเป็นมาและเหตุผลในการคัดเลือกนั้น

ภาคเหนือแก้ไข

จังหวัด สัตว์น้ำประจำจังหวัด ชื่อวิทยาศาสตร์ ภาพ วันที่ประกาศ อ้างอิง
เชียงราย ปลาบึก Pangasianodon gigas   12 มกราคม 2558 [1]
เชียงใหม่ ปลากา (ปลาเพี้ย) Labeo chrysophekadion   16 มกราคม 2558 [2]
น่าน ปลาปากหนวด (ปลาปีกแดง) Hypsibarbus vernayi   18 มีนาคม 2558 [3]
พะเยา ปลาบึก Pangasianodon gigas   29 มกราคม 2558 [4]
แพร่ ปลากา (ปลาเพี้ย) Labeo chrysophekadion   30 มกราคม 2558 [5]
แม่ฮ่องสอน กบทูด (เขียดแลว) Limnonectes blythii   27 มกราคม 2558 [6]
ลำปาง ปลารากกล้วยชนิด Acantopsis dialuzona Acantopsis dialuzona   29 มกราคม 2558 [7]
ลำพูน อึ่งปากขวด (อึ่งเพ้า) Glyphoglossus molossus   30 มกราคม 2558 [8]
อุตรดิตถ์ ปลาตะโกก Cyclocheilichthys enoplos   3 กุมภาพันธ์ 2558 [9]

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแก้ไข

จังหวัด สัตว์น้ำประจำจังหวัด ชื่อวิทยาศาสตร์ ภาพ วันที่ประกาศ อ้างอิง
กาฬสินธุ์ ปลาเกล็ดถี่ (ปลากุ่ม) Thynnichthys thynnoides   19 กุมภาพันธ์ 2558 [10]
ขอนแก่น ปลาพรม (ปลาตาแดง) Osteochilus melanopleura   15 มกราคม 2558 [11]
ชัยภูมิ ปลาสลาด (ปลาตอง) Notopterus notopterus   9 มีนาคม 2558 [12]
นครพนม ปลาเผาะ (ปลายาง) Pangasius bocourti 29 มกราคม 2558 [13]
นครราชสีมา ปลาบ้า (ปลาโพง) Leptobarbus hoevenii   13 มกราคม 2558 [14]
บึงกาฬ ปลาบู่กุดทิง (ปลาบู่น้อย) Neodontobutis aurarmus 30 มกราคม 2558 [15]
บุรีรัมย์ กุ้งฝอยชนิด Macrobrachium lanchesteri (กุ้งนา, ตแร็ยกอง) Macrobrachium lanchesteri   19 มกราคม 2558 [16]
มหาสารคาม ปูทูลกระหม่อม (ปูแป้ง) Thaipotamon chulabhorn   30 มกราคม 2558 [17]
มุกดาหาร ปลากดคัง (ปลากดแก้ว) Hemibagrus wyckioides   16 มีนาคม 2558 [18]
ยโสธร ปลาชะโอน (ปลาเซียม) Ompok bimaculatus   25 พฤษภาคม 2558 [19]
ร้อยเอ็ด ปลาหลดจุด Macrognathus siamensis   23 ธันวาคม 2557 [20]
เลย ปลาเพ้าชนิด Bangana lippus Bangana lippus   20 กุมภาพันธ์ 2558 [21]
ศรีสะเกษ กบนา Hoplobatrachus rugulosus   6 มีนาคม 2558 [22]
สกลนคร ปลากา (ปลาอีก่ำ, ปลาอีตู๋) Labeo chrysophekadion   30 มกราคม 2558 [23]
สุรินทร์ ปลานวลจันทร์น้ำจืด (ตแร็ยนูนจัน, ปลาพอน) Cirrhinus microlepis 13 มีนาคม 2558 [24]
หนองคาย ปลายี่สก (ปลาเอินตาแดง) Probarbus jullieni   28 มกราคม 2558 [25]
หนองบัวลำภู ปลาสร้อยขาว (ปลาขาวสร้อย) Henicorhynchus siamensis   13 กุมภาพันธ์ 2558 [26]
อำนาจเจริญ ปลาสร้อยขาว (ปลาขาวสร้อย) Henicorhynchus siamensis   26 กุมภาพันธ์ 2558 [27]
อุดรธานี ปลาสร้อยลูกกล้วย (ปลาซ่า, ปลาคุยลาม) Labiobarbus siamensis   30 มกราคม 2558 [28]
อุบลราชธานี ปลาเทโพ (ปลาปึ่ง) Pangasius larnaudii   3 กุมภาพันธ์ 2558 [29]

ภาคกลางแก้ไข

จังหวัด/
เขตการปกครอง
สัตว์น้ำประจำจังหวัด/
เขตการปกครอง
ชื่อวิทยาศาสตร์ ภาพ วันที่ประกาศ อ้างอิง
กรุงเทพมหานคร ปลากระโห้ (ปลากระโห้ไทย) Catlocarpio siamensis   30 มิถุนายน 2558 [30]
กำแพงเพชร ปลาตะพากเหลือง (ปลาตะพาก) Hypsibarbus wetmorei   23 มกราคม 2558 [31]
ชัยนาท ปลาแดง Phalacronotus bleekeri   29 มกราคม 2558 [32]
นครนายก ปลาตะเพียนทอง Barbonymus altus   23 มกราคม 2558 [33]
นครปฐม กุ้งก้ามกราม (กุ้งนาง, กุ้งหลวง, กุ้งแม่น้ำ) Macrobrachium rosenbergii   26 มกราคม 2558 [34]
นครสวรรค์ ปลาสวาย Pangasianodon hypophthalmus   13 มกราคม 2558 [35]
นนทบุรี ปลาเทพา Pangasius sanitwongsei   24 มีนาคม 2558 [36]
ปทุมธานี ปลาบู่ทราย Oxyeleotris marmorata   11 มีนาคม 2558 [37]
พระนครศรีอยุธยา กุ้งก้ามกราม (กุ้งนาง, กุ้งหลวง, กุ้งแม่น้ำ) Macrobrachium rosenbergii   23 กุมภาพันธ์ 2558 [38]
พิจิตร จระเข้น้ำจืด (จระเข้, จระเข้บึง) Crocodylus siamensis   29 มกราคม 2558 [39]
พิษณุโลก ปลากดคัง (ปลากดแก้ว) Hemibagrus wyckioides   9 มกราคม 2558 [40]
เพชรบูรณ์ แมงกะพรุนน้ำจืดชนิด Craspedacusta sowerbii (แมงยุ้มวะ, แมงยุ้มแยะ) Craspedacusta sowerbii   30 มกราคม 2558 [41]
ลพบุรี ปลาตะเพียนขาว (ปลาตะเพียน, ปลาตะเพียนเงิน) Barbonymus gonionotus   23 ธันวาคม 2557 [42]
สมุทรปราการ ปลาสลิด Trichopodus pectoralis   29 ธันวาคม 2557 [43]
สมุทรสงคราม หอยหลอดชนิด Solen regularis Solen regularis   29 พฤษภาคม 2558 [44]
สมุทรสาคร ปลาทู Rastrelliger brachysoma   12 พฤษภาคม 2558 [45]
สระบุรี ปูน้ำตกสระบุรี (ปูหิน) Larnaudia larnaudii 3 กุมภาพันธ์ 2558 [46]
สิงห์บุรี ปลาช่อน Channa striata   30 มกราคม 2558 [47]
สุโขทัย ปลาก้างพระร่วง Kryptopterus vitreolus   17 มีนาคม 2558 [48]
สุพรรณบุรี ปลาม้า Boesemania microlepis   22 มกราคม 2558 [49]
อ่างทอง ปลาตะเพียนทอง Barbonymus altus   22 มกราคม 2558 [50]
อุทัยธานี ปลาแรด Osphronemus goramy   10 มีนาคม 2558 [51]

ภาคตะวันออกแก้ไข

จังหวัด สัตว์น้ำประจำจังหวัด ชื่อวิทยาศาสตร์ ภาพ วันที่ประกาศ อ้างอิง
จันทบุรี ปลาบู่มหิดล Mahidolia mystacina   25 กุมภาพันธ์ 2558 [52]
ฉะเชิงเทรา ปลากะพงขาว (ปลาโจ้โล้) Lates calcarifer   6 กุมภาพันธ์ 2558 [53]
ชลบุรี ปลาฉลามกบ Chiloscyllium punctatum   30 มกราคม 2558 [54]
ตราด ปลากะรังจุดฟ้าจุดเล็ก (ปลาย่ำสวาท) Plectropomus leopardus   30 เมษายน 2558 [55]
ปราจีนบุรี ปลาตะโกก Cyclocheilichthys enoplos   11 มกราคม 2558 [56]
ระยอง ปลาพลวงทอง Neolissochilus soroides 16 กุมภาพันธ์ 2558 [57]
สระแก้ว ปลาบ้า (ปลาโพง) Leptobarbus hoevenii   12 พฤษภาคม 2558 [58]

ภาคตะวันตกแก้ไข

จังหวัด สัตว์น้ำประจำจังหวัด ชื่อวิทยาศาสตร์ ภาพ วันที่ประกาศ อ้างอิง
กาญจนบุรี ปลายี่สก (ปลายี่สกทอง, ปลายี่สกไทย) Probarbus jullieni   2 กุมภาพันธ์ 2558 [59]
ตาก ปลาตะพากส้ม (ปลาจาด) Hypsibarbus malcolmi 17 กุมภาพันธ์ 2558 [60]
ประจวบคีรีขันธ์ ปลานวลจันทร์ทะเล (ปลานวลจันทร์, ปลาดอกไม้) Chanos chanos   30 มกราคม 2558 [61]
เพชรบุรี ปลาเวียน Tor tambroides   30 มกราคม 2558 [62]
ราชบุรี ปลายี่สก (ปลายี่สกทอง, ปลายี่สกไทย) Probarbus jullieni   27 มกราคม 2558 [63]

ภาคใต้แก้ไข

จังหวัด สัตว์น้ำประจำจังหวัด ชื่อวิทยาศาสตร์ ภาพ วันที่ประกาศ อ้างอิง
กระบี่ หอยชักตีน (หอยสังข์ตีนเดียว) Laevistrombus canarium   8 เมษายน 2558 [64]
ชุมพร ปลาทู Rastrelliger brachysoma   31 มีนาคม 2558 [65]
ตรัง พะยูน (ดุหยง) Dugong dugon   1 เมษายน 2558 [66]
นครศรีธรรมราช ปลาหมอ (ปลาหมอไทย) Anabas testudineus   3 มีนาคม 2558 [67]
นราธิวาส ปลาซิวข้างขวานใหญ่ (อีแก บุงโงะ มาแจ) Trigonostigma heteromorpha   2 เมษายน 2558 [68]
ปัตตานี ปลาสลิด Trichopodus pectoralis   2 กุมภาพันธ์ 2558 [69]
พังงา เต่าตนุ Chelonia mydas   22 มกราคม 2558 [70]
พัทลุง ปลากระแห (ปลาลำปำ) Barbonymus schwanenfeldii   18 กุมภาพันธ์ 2558 [71]
ภูเก็ต หอยมุกจาน (หอยมุกขอบทอง) Pinctada maxima   17 มิถุนายน 2558 [72]
ยะลา ปลาพลวงชมพู (อีแก กือเลาะฮ) Tor douronensis   19 มกราคม 2558 [73]
ระนอง ปูเจ้าฟ้า (ปูสิรินธร, ปูน้ำตก) Phricotelphusa sirindhorn 12 มิถุนายน 2558 [74]
สงขลา ปลาตะกรับ (ปลาขี้ตัง) Scatophagus argus   27 มกราคม 2558 [75]
สตูล ปลาการ์ตูนส้มขาว Amphiprion ocellaris   9 มีนาคม 2558 [76]
สุราษฎร์ธานี ปลาตะพัดเขียว (ปลาหางเข้) Scleropages formosus   9 กุมภาพันธ์ 2558 [77]

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ (2560:13)
 2. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ (2560:14)
 3. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ (2560:26)
 4. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ (2560:34)
 5. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ (2560:41)
 6. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ (2560:45)
 7. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ (2560:53)
 8. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ (2560:54)
 9. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ (2560:75)
 10. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ (2560:4)
 11. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ (2560:6)
 12. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ (2560:11)
 13. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ (2560:20)
 14. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ (2560:21)
 15. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ (2560:27)
 16. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ (2560:28)
 17. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ (2560:43)
 18. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ (2560:44)
 19. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ (2560:46)
 20. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ (2560:48)
 21. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ (2560:55)
 22. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ (2560:56)
 23. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ (2560:57)
 24. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ (2560:69)
 25. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ (2560:70)
 26. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ (2560:71)
 27. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ (2560:73)
 28. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ (2560:74)
 29. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ (2560:75)
 30. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ (2560:1)
 31. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ (2560:5)
 32. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ (2560:10)
 33. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ (2560:18)
 34. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ (2560:19)
 35. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ (2560:23)
 36. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ (2560:24)
 37. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ (2560:29)
 38. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ (2560:33)
 39. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ (2560:37)
 40. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ (2560:38)
 41. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ (2560:40)
 42. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ (2560:52)
 43. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ (2560:60)
 44. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ (2560:61)
 45. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ (2560:62)
 46. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ (2560:64)
 47. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ (2560:65)
 48. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ (2560:66)
 49. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ (2560:67)
 50. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ (2560:72)
 51. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ (2560:76)
 52. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ (2560:7)
 53. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ (2560:8)
 54. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ (2560:9)
 55. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ (2560:16)
 56. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ (2560:31)
 57. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ (2560:50)
 58. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ (2560:63)
 59. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ (2560:3)
 60. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ (2560:17)
 61. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ (2560:30)
 62. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ (2560:39)
 63. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ (2560:51)
 64. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ (2560:2)
 65. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ (2560:12)
 66. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ (2560:15)
 67. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ (2560:22)
 68. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ (2560:25)
 69. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ (2560:32)
 70. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ (2560:35)
 71. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ (2560:36)
 72. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ (2560:42)
 73. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ (2560:47)
 74. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ (2560:49)
 75. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ (2560:58)
 76. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ (2560:59)
 77. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ (2560:68)

บรรณานุกรมแก้ไข

 • สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ, คู่มือสัตว์น้ำประจำจังหวัด, กรุงเทพฯ: กองตรวจราชการ กรมประมง. 2560. เลขเรียกหนังสือ SH117.T5 2560