ปลากา
สถานะการอนุรักษ์
การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์ แก้ไขการจำแนกนี้
โดเมน: ยูแคริโอตา
อาณาจักร: สัตว์
ไฟลัม: สัตว์มีแกนสันหลัง
ชั้น: ปลาที่มีก้านครีบ
อันดับ: อันดับปลาตะเพียน
วงศ์: วงศ์ปลาตะเพียน
วงศ์ย่อย: วงศ์ย่อยปลาเลียหิน
สกุล: สกุลลาเบโอ
(Bleeker, 1850)
สปีชีส์: Labeo chrysophekadion
ชื่อทวินาม
Labeo chrysophekadion
(Bleeker, 1850)
ชื่อพ้อง
  • Chrysophekadion polyporosส (Bleeker, 1853)
  • Morulius chrysophekadion (Bleeker, 1850)
  • Morulius pectoralis (Sauvage, 1878)
  • Rohita chrysophekadion Bleeker, 1850
  • Rohita cyanomelas Bleeker, 1852
  • Rohita koilogeneion Bleeker, 1857
  • Rohita pectoralis Sauvage, 1878
  • Rohita polyporos Bleeker, 1853
  • Rohita sima Sauvage, 1878
  1. Vidthayanon, C. (2012). "Labeo chrysophekadion". The IUCN Red List of Threatened Species: 2012: e.T180648A1647393. doi:10.2305/IUCN.UK.2012-1.RLTS.T180648A1647393.en.