ภาษาถิ่น

ภาษาที่ใช้ในท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งตามภูมิศาสตร์นั้น ๆ
บทความนี้กล่าวถึงสำนวนและลักษณะการใช้คำทางภาษา สำหรับสำหรับวิธีการออกเสียงพูด ดูที่ สำเนียง

ภาษาถิ่น (อังกฤษ: dialect) มีสองความหมายคือในแง่ทางการเมืองและในแง่ภาษาศาสตร์

ในแง่นักรัฐศาสตร์หมายถึงความสัมพันธ์ระหว่างภาษารัฐและภาษาอื่นๆในประเทศหากอยู่ในตระกูลภาษาเดียวกันให้ถือเป็นภาษาถิ่น เช่น ในรัฐบาลจีนยืดถือภาษาจีนกลางเป็นภาษารัฐและยืดถือภาษากวางตุ้ง, ภาษาแคะ, ภาษาแต้จิ๋ว, ภาษาฮกเกี้ยน, ภาษาฮงิ่ว หรือ กลุ่มภาษาจีนอื่นเป็นภาษาถิ่นเป็นต้น ส่วนในรัฐบาลไทยยืดถือภาษาไทยกลางเป็นภาษารัฐ และยืดถือภาษาไทยเหนือ, ภาษาไทยใต้, ภาษาผู้ไท และ ภาษาลาว เป็นภาษาถิ่น แต่เนื่องจากว่าภาษาลาวเป็นภาษารัฐของประเทศลาว ทางรัฐบาลไทยจึงกำหนดชื่อใหม่ว่า ภาษาอีสาน และในมุมกลับรัฐบาลประเทศลาวเรียกภาษาลาว (รวมทั้งอีสาน) ว่าเป็นภาษารัฐและเรียกภาษาไทยกลางว่าเป็นภาษาถิ่น โดยหากพื้นที่ของผู้ใช้ภาษานั้นกว้างก็จะมีภาษาถิ่นหลากหลาย และมีภาษาถิ่นย่อย ๆ ลงไปอีก ซึ่งภาษาถิ่นนั้นมักเป็นเรื่องของภาษาพูดหรือภาษาท่าทางมากกว่า

ในแง่นักภาษาศาสตร์หมายถึงความผันผวนของภาษาใดภาษาหนึ่งโดยพิจารณาคุณลักษณะในเชิงภาษาเท่านั้น ตัวอย่างเช่น ภาษาลาวและอีสานถือเป็นภาษาเดียวกัน และที่กล่าวมาข้างต้นภาษาอื่นไม่ใช่ภาษาถิ่นซึ่งกันและกัน สำหรับภาษาไทยกลางโดยทั่วไปนักภาษาศาสตร์แบ่งเป็นภาษาถิ่นได้ห้าหมวดใหญ่ได้แก่ ภาษาไทยที่ราบภาคกลาง ภาษาไทยเมืองหลวง ภาษาไทยภาคกลางตอนบน ภาษาไทยตะวันตกเฉียงใต้ และ ไทยโคราช แนวคิดในการจำแนกภาษาถิ่นนั้น มักพิจารณาจาก

 • ลักษณะเชิงสังคม ซึ่งเป็นลักษณะแปรผันอย่างหนึ่งของภาษา ที่พูดกันในชนชั้นสังคมหนึ่งๆ
 • ภาษาหนังสือ
 • ภาษาเฉพาะวงการ
 • ภาษาสแลง

ภาษาถิ่นหรือต่างภาษาแก้ไข

ความเข้าใจร่วมกันแก้ไข

มีสิ่งหนึ่งที่สามารถแยกระดับความต่างว่าเป็นภาษาถิ่นหรือต่างภาษานั่นคือความเข้าใจร่วมกัน หากความหลากหลายระหว่างของสองอย่างซึ่งถ้าหากขาดแคลนความรู้เกี่ยวกับภาษาคู่กรณีอาจถูกเรียกว่าคนละภาษาได้ เช่นคนไทยภาคอื่นที่ไม่ใช่ภาคอีสานมักรู้ภาษาลาวด้วยแต่ไม่อยู่ในลักษณะการรับรู้ภาษาแบบเจ้าของภาษาจึงถือเป็นคนละภาษากับภาษาไทยกลาง[1] อย่างไรเสีย วิธีนี้อาจมีข้อจำกัดด้านความเชื่อมต่อทางภาษา เช่นบางกลุ่มอาจเข้าใจร่วมกันแต่บางกลุ่มไม่เข้าใจเช่นภาษาไทยถิ่นเมืองหลวงสามารถและภาษาไทยเหนือถิ่นเชียงใหม่ไม่สามารถเข้าใจร่วมกันได้ แต่ผู้ใช้ภาษาไทยกลางที่ราบภาคกลางตอนบนอาจเข้าใจได้ทั้งถิ่นเมืองหลวงและถิ่นเชียงใหม่[1] นอกเหนือปัญหานั้น การจำกัดความเรื่องความเข้าใจร่วมกันยังมีข้อจำกัดจากบรรทัดฐานทางสังคมอีกด้วย[2]

การตีความของนักภาษาแก้ไข

 
ความหลากหลายทางท้องถิ่นของกลุ่มภาษาเยอรมันตะวันตกที่ตรงต่อภาษาเนเธอร์แลนด์และภาษาดอยทช์ตามสภาพท้องที่ที่พูด[3]

หลายๆครั้งที่มีการตีความเชิงอคติของกลุ่มนักภาษาศาสตร์ โดยการระบุถึงความผันแปรจากภาษาทางการ เช่นภาษาเยอรมันมาตรฐานคือระบบประดิษฐ์ขึ้นเองโดยไม่ได้ภาษาถิ่นใดถิ่นหนึ่งเป็นภาษารัฐ เหมือนกับภาษาไทยกลางมาตรฐานที่หมายถึงถิ่นอยุธยาเท่านั้น หรือภาษาจีนมาตรฐานที่เอาสำเนียงถิ่นลวานผิงแต่สำนวนถิ่นปักกิ่ง ขณะเดียวกันชาวเยอรมันทุกคนใช้ภาษาเยอรมันมาตรฐานควบคู่กับภาษาถิ่นตัวเองอย่างเจ้าของภาษาและบางครั้งบางภาษาถิ่นก็ไม่น่าจะนับว่าเป็นภาษาดอยทช์เช่นภาษาถิ่นเวสต์ฟาเลียนหรือภาษาถิ่นฟรังโกเนียตะวันออก[3]ตรงข้ามกันภาษาถิ่นบางแห่งในประเทศเนเธอร์แลนด์อย่างถิ่นดัตช์ซัคเซินกลับไปคล้ายคลึงกับเวสต์ฟาเลียนเอามากกว่าภาษาเนเธอร์แลนด์

การแทรงแซงทารการเมืองแก้ไข

ในหลายๆสังคม กลุ่มชนชั้นอำนาจทางสังคมมักเป็นผู้กำหนดความเป็นมาตรฐานโดยแยกความหลากหลายอย่างอื่นออกจากกัน เป็นผลให้ภาษาถิ่นอื่นอยู่ในสถานะสังคมที่ต่ำต้อยกว่า หรือในความหมายอีกอย่างของคำว่าภาษาถิ่นมักหมายถึงถ้า:

หลายๆครั้งที่ผลจากทางประวัติศาสตร์และทิศทางทางการเมืองทำให้สถานะทางภาษาไม่ได้ออกข้อเท็จจริงที่ชัดเจน เช่นภาษาโรมันนิชมีระบบการเขียนที่ชัดเจนและถูกรับรองว่าเป็นภาษาหนึ่ง หรือแม้กระทั่งภาษาเซอร์เบียและภาษาโครเอเชียที่มีสำนวนภาษาหนังสือที่เหมือนกันทั้งหมดเพียงแค่อันหนึ่งเขียนด้วยตัวอักษรซีริลลิกและอีกอันคืออักษรละติน ในมุมกลับกันภาษาจีนกลางและภาษากวางตุ้งไม่ได้รับการยอมรับในประเทศจีนว่าเป็นต่างภาษาเพราะระบบการเขียนภาษากวางตุ้งก็ไม่ได้เป็นที่นิยมในผู้ใช้ภาษากวางตุ้งเสียเองโดยส่วนใหญ่ผู้ใช้ภาษากวางตุ้งนิยมเขียนภาษาหนังสือเป็นภาษาปากของจีนกลางทั้งที่ภาษาพูดไม่มีความเข้าใจร่วมกันแม้แต่น้อย

ในแง่ภาษาศาสตร์ ภาษาไทยกลางมีภาษาหนังสือที่เป็นที่นิยมใช้อยู่ไปคือแบบถิ่นอยุธยา (แบบมาตรฐาน) และแบบถิ่นกรุงเทพซึ่งมีลักษณะเด่นคือการแปลงคำต่อคำจากสำนวนภาษาจีนกลางและแต้จิ๋วมาเป็นคำไทย แม้สำนวนการเขียนแบบถิ่นกรุงเทพจะไม่ใช่มาตรฐานแต่ในปัจจุบันเป็นภาษาถิ่นที่มีสถานะเหนือกว่าแบบมาตรฐาน หากยกตัวอย่างหนังสือโคลนติดล้อของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งเขียนด้วยสำนวนถิ่นอยุธยา ย่อหน้าแรกในหน้าที่หนึ่งซึ่งกล่าวว่า:

โคลนซึ่งติดล้อแห่งความเจริญของชาติเราก้อนที่หนึ่ง และก้อนที่ร้ายที่สุดนั้น ก็คือ การเอาอย่างโดยไม่ตริตรอง ข้าพเจ้าได้เขียนเรื่องนี้โดยพิสดารแล้วดังแจ้งที่อยู่ในเรื่องที่ให้ชื่อว่า “ลัทธิเอาอย่าง” เพราะฉะนั้นในที่นี้ไม่จำเป็นต้องแสดงคุณและโทษแห่งการเอาอย่างให้ซ้ำอีก ที่ข้าพเจ้ากล่าวถึงนั้น ก็เพื่อจะทำให้จำนวนก้อนโคลนต่างๆ นั้นบริบูรณ์ เพราะถ้าจะไม่กล่าวถึงก้อนที่ใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดและร้ายที่สุดแล้ว บัญชีนั้นก็คงต้องนับว่ายังบกพร่องอยู่
ข้าพเจ้าได้เคยได้ยินคนไทยซึ่งมีสติปัญญาหลายท่าน ได้กล่าวถ้อยคำแสดงว่า ได้เห็นชอบด้วยกับการเอาอย่างไม่น้อยไปกว่าที่ข้าพเจ้าได้กล่าวแล้ว แต่ข้าพเจ้ายังระลึกไม่ได้สักรายเดียวว่า มีผู้ใดที่กล้าพอจะรับผิดชอบในการเลิกไม่เอาอย่าง ข้อนี้ทำให้นึกถึงข้อซึ่งเถียงกันอันไม่เป็นสาระในเรื่องเลิกการสะสมศัสตราวุธ ซึ่งเราได้พบอ่านอยู่ในหนังสือพิมพ์ยุโรปเมื่อก่อนสงคราม คือทุกประเทศแสดงว่าไม่แต่พร้อมที่จะเลิกการสะสมอาวุธ ซ้ำได้แสดงความปรารถนายิ่งที่จะเลิกด้วย แต่ขอให้ประเทศอื่นเลิกก่อน นี้ก็เหมือนกับการเอาอย่างเหมือนกัน คือ ทุกๆคนที่เป็นหรือได้เป็นหรือนึกว่าตัวเป็นคนสำคัญ ล้วนได้แสดงความพร้อมเพรียงที่จะเลิกเอาอย่งา แต่ก็คงขอให้ผู้อื่นเลิกก่อนดุจกัน
[4]

จะสามารถแปลงสำนวนเป็นแบบคนกรุงเทพได้คือ:

โคลนติดล้อก้อนแรกอันเป็นก้อนที่ใหญ่ที่สุดของชาติเรานั้นคือ “การเอาอย่างโดยไม่ไตร่ตรอง” เรื่องนี้ข้าพเจ้าได้ชี้แจงอยู่ก่อนแล้วในหนังสือ “เมืองไทยจงตื่นเถิด และ ลัทธิเอาอย่าง” จึงไม่ขอไม่เจาะรายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือนี้ แต่ที่ยังต้องให้ความสำคัญนั้นเพราะเป็นแกนหลักสุดของเนื้อหาเพื่อกล่าวไปยังรายละเอียดยิบย่อยเรื่องต่อไป ทั้งยังเป็นปัญหาที่ร้ายแรงที่สุดของชาติอีกด้วย
ข้าพเจ้าเคยได้ยินปัญญาชนชาวไทยหลายท่านกล่าวเห็นด้วยกับลัทธิดังกล่าว แต่กลับไม่พบใครซักคนที่กล้าแบกรับกับความเปลี่ยนแปลงไว้กับตัวเอง เฉกเช่นข่าวตามหนังสือพิมพ์ยุโรปสมัยก่อนสงครามครั้งใหญ่ กล่าวคือต่างฝ่ายต่างอ้างว่าตนมีความปรารถนาในการปลดจำนวนอาวุธ แต่ยังไม่พร้อมที่จะดำเนินการและขอให้ประเทศอื่นเลิกก่อน ซึ่งเป็นตัวอย่างชั้นดีว่าคนทุกคนที่เป็นคนสำคัญหรือนึกว่าตัวเองเป็นคนสำคัญ ล้วนพร้อมเพรียงใจกันขู่ให้ผู้อื่นเปลี่ยนแปลงก่อนตน

อย่างไรเสีย ในแง่รัฐศาสตร์ย่อมไม่ยอมรับในจุดนี้ว่าทั้งสองสำนวนถิ่นนี้คือคนละภาษาถิ่น โดยเหมารวมว่าเป็นสำนวนภาษาไทยมาตรฐานทั้งคู่

ศัพท์เฉพาะแก้ไข

โดยหลักการทั่วไปของนักภาษาศาสตร์ทุกคนไปในทิศทางเดียวกันหมด ซึ่งล้วนขัดแย้งกับแนวคิดทางการเมืองโดยสิ้นเชิง นั่นคือทุกคนล้วนใช้ภาษาถิ่นใดภาษาถิ่นหนึ่งของภาษานั้นๆ เช่นบุคคลที่พื้นเพเป็นชาวเบตง, เมืองสุราษฎร์ธานี, โพธาราม, บ้านโป่ง หรือ เขตเทศบาลพัทยา ฯลฯ ล้วนโตมาในสภาพแวดล้อมแบบภาษาไทยเมืองหลวงเป็นภาษาถิ่น ในขณะที่บริเวณใกล้เคียงอย่างสัตหีบ หรือกระทั่ง จังหวัดสุพรรณบุรี กลับโตมาในสภาพแวดล้อมให้ใช้ภาษาไทยมาตรฐานเป็นภาษาถิ่น เช่นกันคือชาวจังหวัดขอนแก่น และ จังหวัดอุดรธานี โตมาในสภาพแวดล้อมที่ใช้ภาษาลาวถิ่นอีสานมาตรฐานเป็นภาษาถิ่น ส่วนชาวจังหวัดหนองคายใช้ภาษามาตรฐานสปป.ลาวเป็นภาษาถิ่น โดยคำว่าภาษาลาวและภาษาไทยกลางจะถูกแยกออกจากกันอย่างชัดเจนสำหรับนักภาษศาสตร์เพียงมีความเข้าใจร่วมกันแค่บางส่วน

นิยามนี้จะถูกขัดแย้งกับนิยามทางการเมือง ซึ่งคำนี้ไม่อ้างอิงว่าจะมีความเข้าใจร่วมกันหรือไม่ สนใจแค่ว่ามีความสำคัญโดยตรงต่อรัฐแค่ไหนเช่น เพนซิลเวเนียดัตช์เรียกว่าภาษาดอยทช์ถิ่น

เนื่องด้วยนิยามนี้นักรัฐศาสตร์และนักภาษาศาสตร์ให้กำหนดความต่างกันอย่างสิ้นเชิง หลายๆครั้งนักภาษาศาสตร์มักหลบความกำกวมโดยใช้คำว่าความผันผวนทางภาษา[5]หรืออีกคำหนึ่งคือ "languoid" ซึ่งไม่แยกลำดับกลุ่มความต่างทางภาษาลงไป[6]

ภาษาถิ่นกับสำเนียงแก้ไข

จอห์น ลียงเขียนไว้ว่า "นักภาษาศาสตร์ส่วนใหญ่ [...] ให้ความนิยมแตกต่างของคำว่าสำเนียงเป็นอื่นจากคำว่าความแตกต่างของภาษา"[7] ในความหมายทั่วไป คำว่า "สำเนียง" หมายถึงความผันผวนทางการออกเสียงขณะที่ "ภาษาถิ่น" หมายถึงลักษณะเฉพาะตัวของการใช้คำ, สำนวน และ หลักภาษา[8] หากเทียบกับภาษาไทยกลาง เช่นถิ่นอยุธยา (ไทยมาตรฐาน) และถิ่นสุพรรณบุรี ถือเป็นภาษาไทยถิ่นที่ราบภาคกลางทั้งคู่ เพราะต่างกันแค่วรรณยุกต์ จึงถือเป็นความต่างเพียงสำเนียง หรือเช่นถิ่นกรุงเทพและถิ่นบ้านดอนถือเป็นภาษาไทยเมืองหลวงทั้งคู่เพราะมีสำนวนทางภาษาโดยทั่วไปคือนำภาษาแต้จิ๋วและภาษาฮกเกี้ยนมาแปลงเป็นคำไทย เพียงต่างแต่ตัวอักษร "ย" ที่ถิ่นนึงออกเสียง [ɹ̠˔]~[ʒ] และอีกถิ่นออกเสียง [ɹ̠˔]~[dʑ]; ในขณะที่ภาษาไทยถิ่นอยุธยาเรียกว่า "ดวงแย่จังเลยวันนี้" แต่ภาษาไทยถิ่นกรุงเทพเรียกว่า "วันนี้ดวงซวยฉิบเป๋งดีนะ" (ภาษาจีนกลางถิ่นไต้หวัน:今天好衰喔!) สองสถานที่นี้ถือเป็นต่างถิ่นกันเพราะมีสำนวนทางภาษาที่ต่างกันชัดเจน

ในแง่รัฐศาสตร์อิงเกณฑ์หลักการทางชาตินิยม โดยทุกภาษาที่เป็นภาษารัฐถือเป็นภาษาถิ่นเดียว ส่วนคำว่า "ภาษาถิ่น" กับ "สำเนียง" ในแง่ภาษาศาสตร์จะถูกเรียกรวมกันว่า "สำเนียง" ในแง่ทางรัฐศาสตร์ทั้งคู่ เช่นในภาษาไทยกลางทั้งถิ่นที่ราบภาคกลาง, ถิ่นเมืองหลวง, ถิ่นภาคกลางตอนบน, ถิ่นตะวันตกเฉียงใต้ ถือเป็นภาษาถิ่นเดียวกันทั้งสิ้นเรียกว่า "ภาษาไทยถิ่นกลาง" ส่วนไทยโคราชนั้นได้รับการยกเว้นเพราะปัจจัยทางการเมือง สำหรับภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษารัฐนักภาษาศาสตร์จะไม่ให้นิยามความสำคัญใดๆทั้งสิ้น

ดูเพิ่มแก้ไข

 1. 1.0 1.1 Comrie, Bernard (2018). "Introduction". In Bernard Comrie. The World's Major Languages. Routledge. pp. 2–3. ISBN 978-1-317-29049-0.
 2. Chambers, J. K.; Trudgill, Peter (1998). Dialectology (2nd ed.). Cambridge University Press. p. 4. ISBN 978-0-521-59646-6.
 3. 3.0 3.1 Chambers & Trudgill 1998, p. 10.
 4. http://www.finearts.go.th/nakhonsithammaratlibrary/2015-05-30-15-26-04/book/282.html?page=16&tmpl=component
 5. Finegan, Edward (2007). Language: Its Structure and Use (5th ed.). Boston, MA, USA: Thomson Wadsworth. p. 348. ISBN 978-1-4130-3055-6.
 6. "Languoid" at Glottopedia.com
 7. Lyons, John (1981). Language and Linguistics. Cambridge University Press. p. 25.
 8. Lyons 1981, p. 268.