รายพระนามเทวดาจีน

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

เทพเจ้าจีนแบ่งเป็นสองประเภท คือ เทพเจ้าและบุคคลศักดิ์สิทธิ์ที่มาจากพระพุทธศาสนาแบบจีนและทิเบตซึ่งรับมาจากชมพูทวีปและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นภาษาจีนและ เทพเจ้าบุคคลศักดิ์สิทธิ์ดั้งเดิมซึ่งมีที่มาจากศาสนาพื้นบ้านจีน ลัทธิขงจื๊อ ลัทธิเต๋า.


พระพุทธะและพระมหาโพธิสัตว์แก้ไข

โป๊ยเซียนแก้ไข

รูป นาม
  ลี๋เท็กก้วย
  ลี้ต้งปิง
  ห่อเซียนโกว
  ฮั่งจงหลี้
  จางกั๋วเหล่า
  หลันไฉ่เหอ
  หั่งเซียงจื่อ
  เชาก๊กกู๋

เทพในประวัติศาสตร์แก้ไข

รูป นาม
  ม่าจ้อโป๋ (天上聖母)
  เปาบุ้นจิ้น (包文拯)
  งักฮุย (岳飛)
  ชิงสุ่ยโจวซือ (清水祖師)
  หลิมไท่ซือ (林太师)
  ตี้ชิง (เต็กเช็ง) (狄青)
  ซิยิ่นกุ้ย (薛仁貴)
  หลิมกอเหนี่ยว (林府姑娘)
  ไตฮงโจวซือ (大峰祖师)
  กวนเส่งตี้กุง (關聖帝君)
  โกยเซ่งอ๋อง (廣澤尊王)
  บุ่นเชียงตี่กุน (文昌帝君)
  เตียนฮู้หง่วนโส่ย (田都元帥)

ปรมาจารย์แก้ไข

จ้าวแห่งยมโลกแก้ไข

เทพยมบาลแก้ไข

เทพยมบาลทางพุทธศาสนานิกายมหายานของจีนจะมีเทพประจำทั้งสิบขุมสิบตำหนัก

บางครั้งในพิธีโยคะตันตระเปรตพลีกรรมตามวัดจีนจะพบพระโพธิสัตว์กวนอิมแบ่งภาคเป็นยมทูตโพธิสัตว์ เรียกว่า กวนอิมไต่สือ (觀音大士) หรือไต่สื่อเอี๊ย (大士爺)

เทพในเทศกาลแก้ไข

เทพเจ้าจากไซอิ๋วแก้ไข

เทพรักษาพุทธศาสนาตามความเชื่อของจีนแก้ไข

พระรูป พระนาม บทบาท
  พระแม่ลักษมี (大吉祥天) เทพีแห่งสิริมงคลและโชคลาภ (พระลักษมีในศาสนาฮินดู)
  พระแม่สุรัสวดี (大辦才天) เทพีแห่งศิลปวิทยาการ (พระสุรัสวดีในศาสนาฮินดู)
  ท้าวมหาพรหม (大梵天) เทพแห่งความเจริญและการสรรค์สร้าง (พระพรหมในศาสนาฮินดู)
  ท้าวสักกะ (帝釋天王) เจ้าแห่งสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ (พระอินทร์ในศาสนาฮินดู)
  จาตุมหาราชิกา ทั้งสี่องค์ได้แก่ ท้าวธตรฐ(持國天王)(เจ้าแห่งคนธรรพ์)
ท้าววิรุฬหก(เจ้าแห่งกุมภัณฑ์)(增長天王)
ท้าววิรูปักษ์(เจ้าแห่งนาค)(廣目天王)
ท้าวเวสสุวรรณ(多聞天王)หรือ ท้าวกุเวรในศาสนาฮินดู)(เจ้าแห่งยักษ์)
  พระอาทิตย์ เทพดวงอาทิตย์(พระอาทิตย์ในศาสนาฮินดู)
  พระจันทร์ เทพแห่งดวงจันทร์ (พระจันทร์ในศาสนาฮินดู)
  พระวัชรปาณีโพธิสัตว์คุยหบดี(密跡金剛天) เทพธรรมบาลผู้ปราบมารศาสนา
  พระอิศวร(摩醯首羅天) เทพแห่งการทำลายล้างอธรรม (พระศิวะในศาสนาฮินดู)
ท้าวปัญจิกมหาเสนา (散脂天) เสนายักษ์บริวารของท้าวเวสสุวรรณ
  พระขันธกุมาร(韋馱天)-(韋陀菩薩) เทพการยุทธนาสงคราม (พระขันทกุมารในศาสนาฮินดู)
  พระแม่ธรณี (堅牢地天) เทพธิดาพื้นปฐพี หรือ (พระแม่ธรณีในเถรวาท) (พระภูเทวีหรือพระแม่ปฤถวีในศาสนาฮินดู)
  พระอภิรดี (訶利帝喃天) เทพเทพีแห่งความปีติรื่นรมย์
  พระมรีจิเทวี ((摩利支天, 金光明天母) พระมารดาแห่งดาราฤกษ์ (อุษาเทวีหรือพระแม่วาราหีในศาสนาฮินดู
  พระนางหาริตีเทวี(阿利帝母天 , 歡喜母天 , 鬼子母天) ยักษินีผู้อภิบาลทารก
  ท้าวสาครนาคราช (娑揭羅龍王天) เจ้าแห่งหมู่นาคราชและมหาสมุทร
  ท้าวพญายมราช(閻羅天) เจ้าแห่งนรก พระยมในศาสนาฮินดู
  ท้าวกินนรราชา(緊那羅王天) เจ้าแห่งไฟและหมู่กินนรกินนรี
  เทพนักษัตร (星宮天子) พระดารกาเทพ เทพแห่งดวงดาวจักรราศรี
  พระโพธิทรุมพฤกษเทวี(菩提樹天) เทวีผู้อารักขาต้นพระศรีมหาโพธิ์
  ท้าวไตรตรึงษ์เทพเตียนเสียนไต่เต (三十三天) เทพแห่งสวรรค์ชั้นดาวดึงส์
  ลุ่ยกง(雷公)
  ซำกวนไต่ตี่ (三官大帝 )
  เด็กแดง หง ไหเอ๋อร์ (紅孩兒)
  หง่อฮู้อ๋องเอี๋ย (五府王爺)

เทพธิดาต่างๆแก้ไข

รูป นาม
  เจ็ดนางฟ้า (七仙女)
  เจ้าแม่เก้าเทียงเหี่ยงนึ่ง (九天玄女)
  เจ้าแม่ฉางเอ๋อ (嫦娥)
  เจ้าแม่มั่วโกว (麻姑娘娘)
  เจ้าแม่ตี่บ้อเนี้ย (地母娘娘)
  เจ้าแม่จุ้ยบ้อเนี้ย (水尾聖娘)
  เจ้าแม่จูแซเนี้ย (註生娘娘)
  เจ้าแม่โหงวก๊กบ้อเนี่ยเนี้ย (五穀母娘娘)
  เจ้าแม่กิมฮวยเนี่ยเนี้ย (金花娘娘)
  เจ้าแม่ซำไน้ฮูหยิน (三奶夫人)
  เจ้าแม่ไท้ซัวเนี่ยเนี้ย (泰山娘娘)
  เจ้าแม่เทียนมู่ (電母)
  ไท้อิมแชกุน (太陰星君)
  ธิดาพญามังกร (小龍女)
  เทพธิดาไหม ()
  เทพธิดารักษาชุมชน(ปึงเถ้าม่า) (本頭媽)

เทพเจ้าจากห้องสินแก้ไข