รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานของไทย

รายนามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
Emblem of Ministry of Labour (Thailand).png
ตรากระทรวงแรงงาน
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
สุชาติ ชมกลิ่น

ตั้งแต่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563
สมาชิกของคณะรัฐมนตรีไทย
ผู้เสนอชื่อนายกรัฐมนตรีไทย
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
วาระตามวาระของคณะรัฐมนตรี
ผู้ประเดิมตำแหน่งชวลิต ยงใจยุทธ
ในฐานะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
สถาปนา23 กันยายน พ.ศ. 2536
เว็บไซต์http://www.mol.go.th

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งแก้ไข

ยุคกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมแก้ไข

    กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม    
( 23 กันยายน พ.ศ. 25361 ตุลาคม พ.ศ. 2545 )
ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม ครม.
คณะที่
เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1   พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ 50 23 กันยายน พ.ศ. 2536 7 มกราคม พ.ศ. 2537
2
(1)
  นายไพฑูรย์ แก้วทอง 50 8 มกราคม พ.ศ. 2537 11 ธันวาคม พ.ศ. 2537
3
(1)
  นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ 50 17 ธันวาคม พ.ศ. 2537 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2538
4   นายพิศาล มูลศาสตรสาทร 51 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2539
5   นายแพทย์ประสงค์ บูรณ์พงศ์ 51 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2539 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
6   นายฉัตรชัย เอียสกุล 52 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 14 สิงหาคม พ.ศ. 2540
7   นายมนตรี ด่านไพบูลย์ 52 15 สิงหาคม พ.ศ. 2540 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
8   นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี 53 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 4 ตุลาคม พ.ศ. 2541
3
(2)
  นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ 53 5 ตุลาคม พ.ศ. 2541 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2542
9   พลตำรวจตรี วุฒิ สุโกศล 53 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 13 มิถุนายน พ.ศ. 2543
10   พลตำรวจเอกประชา พรหมนอก 53 14 มิถุนายน พ.ศ. 2543 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544
11   นายเดช บุญ-หลง 54 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545

ยุคกระทรวงแรงงานแก้ไข

    กระทรวงแรงงาน    
( 2 ตุลาคม พ.ศ. 2545 – ปัจจุบัน )
ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม ครม.
คณะที่
เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
12   นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 54 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546
13
(1)
  นางอุไรวรรณ เทียนทอง 54 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 11 มีนาคม พ.ศ. 2548
14   นายสรอรรถ กลิ่นประทุม 55 11 มีนาคม พ.ศ. 2548 2 สิงหาคม พ.ศ. 2548
15   นายสมศักดิ์ เทพสุทิน 55 2 สิงหาคม พ.ศ. 2548 19 กันยายน พ.ศ. 2549
คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ (คปค.) 19 กันยายน พ.ศ. 2549 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549
16   นายอภัย จันทนจุลกะ 56 9 ตุลาคม พ.ศ. 2549 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
13
(2,3)
  นางอุไรวรรณ เทียนทอง 57 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 9 กันยายน พ.ศ. 2551
58 9 กันยายน พ.ศ. 2551 19 ธันวาคม พ.ศ. 2551
2
(2)
  นายไพฑูรย์ แก้วทอง 59 20 ธันวาคม พ.ศ. 2551 6 มิถุนายน พ.ศ. 2553
17   นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน 59 6 มิถุนายน พ.ศ. 2553 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554
18   นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ 60 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556
19   ร้อยตำรวจเอกเฉลิม อยู่บำรุง 60 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557
20   พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ 61 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558
21   พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล 61 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
(-)   พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์
รักษาราชการแทน
61 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
22   พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว 61 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
(-)   พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
รักษาราชการแทน)
61 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
23   หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล 62 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
-   จุติ ไกรฤกษ์
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
รักษาราชการแทน)
21 กรกฎาคม พ.ศ. 2563[1] 4 สิงหาคม พ.ศ. 2563
23 สุชาติ ชมกลิ่น 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563

รัฐมนตรีช่วยว่าการแก้ไข

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมแก้ไข

 • นาย ไพฑูรย์ แก้วทอง เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 23 กันยายน 2536 – 8 มกราคม 2537
 • นาย เสริมศักดิ์ การุญ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 23 กันยายน 2536 – 11 ธันวาคม 2537
 • นาย ยุทธ อังกินันทน์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 17 ธันวาคม 2537 – 19 พฤษภาคม 2538
 • นายแพทย์ ประสงค์ บูรณ์พงศ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 28 กุมภาพันธ์ 2539 – 3 พฤษภาคม 2539
 • นาย พูนสวัสดิ์ มูลศาสตรสาทร เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 3 พฤษภาคม 2539 – 24 พฤศจิกายน 2539
 • นาย พูนสวัสดิ์ มูลศาสตรสาทร เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 29 พฤศจิกายน 2539 – 24 ตุลาคม 2540
 • รองศาสตราจารย์ เอกพร รักความสุข เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 29 พฤศจิกายน 2539 – 8 พฤศจิกายน 2540
 • นาย ทศพร มูลศาสตรสาทร เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 24 ตุลาคม 2540 – 8 พฤศจิกายน 2540
 • นาย จองชัย เที่ยงธรรม เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 14 พฤศจิกายน 2540 – 11 เมษายน 2543
 • นาย ประกอบ สังข์โต เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 14 พฤศจิกายน 2540 – 4 ตุลาคม 2541
 • นาง ปวีณา หงสกุล เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 5 ตุลาคม 2541 – 9 กรกฎาคม 2542
 • พลตำรวจตรี วุฒิ สุโกศล เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 9 กรกฎาคม 2542 – 13 มิถุนายน 2543
 • นาย อนุสรณ์ วงศ์วรรณ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 9 กรกฎาคม 2542 – 6 มกราคม 2544
 • นาย ประยุทธ์ ศิริพานิชย์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 11 เมษายน 2543 – 6 มกราคม 2544
 • นาง ลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 17 กุมภาพันธ์ 2544 – 3 ตุลาคม 2545

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. ""บิ๊กป้อม" รักษาการ รมต. สำนักนายกฯ "วิษณุ" ควบพลังงาน". ประชาชาติ. 21 กรกฎาคม 2563. สืบค้นเมื่อ 2020-07-22. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)