จังหวัดเชียงใหม่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2548 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 10 เขตเลือกตั้ง[1] เท่าเดิมจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเมื่อปี พ.ศ. 2544 แต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 1 คน

จังหวัดเชียงใหม่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548

← พ.ศ. 2544 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 (โมฆะ) →

10 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย
ผู้ใช้สิทธิ82.66%
  First party Second party
 
พรรค ไทยรักไทย ประชาธิปัตย์
ที่นั่งก่อนหน้า 9 1
ที่นั่งที่ชนะ 10 0
ที่นั่งเปลี่ยน เพิ่มขึ้น1 ลดลง1
คะแนนเสียง 625,289 158,506
% 69.38 17.59

นายกรัฐมนตรีก่อนการเลือกตั้ง

ทักษิณ ชินวัตร
ไทยรักไทย

นายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้ง

ทักษิณ ชินวัตร
ไทยรักไทย

ภาพรวม

แก้

ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ (รวมทั้งจังหวัดเชียงใหม่)

แก้
พรรค คะแนนเสียง
จน. % +/–
ไทยรักไทย 625,289 69.38%  19.80%
ประชาธิปัตย์ 158,506 17.59%  13.00%
อื่น ๆ 117,483 13.04%  0.16%
ผลรวม 901,278 100.00%
คะแนนเสียง
ไทยรักไทย
  
69.38%
ประชาธิปัตย์
  
17.59%
อื่น ๆ
  
13.04%

ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ (รายเขตเลือกตั้ง)

แก้

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต (รวมทั้งจังหวัดเชียงใหม่)

แก้

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต (รายเขตเลือกตั้ง)

แก้

ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ

แก้
e • d ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ จังหวัดเชียงใหม่
พรรค คะแนนเสียง ร้อยละ
ชาติไทย (1) 15,920 1.77
กิจสังคม (2) 2,582 0.29
พัฒนาชาติไทย (3) 2,324 0.26
ประชาธิปัตย์ (4) 158,506 17.59
ประชาชนไทย (5) 2,640 0.29
คนขอปลดหนี้ (6) 17,756 1.97
ธรรมชาติไทย (7) 1,806 0.20
แผ่นดินไทย (8) 3,221 0.36
ไทยรักไทย (9) 625,289 69.38
ความหวังใหม่ (10) 3,375 0.38
มหาชน (11) 42,841 4.75
ประชากรไทย (12) 1,231 0.14
ไทยช่วยไทย (13) 1,417 0.16
แรงงาน (14) 5,150 0.57
ชาติประชาธิปไตย (15) 2,612 0.29
กสิกรไทย (16) 1,308 0.15
ทางเลือกที่สาม (17) 629 0.07
รักษ์ถิ่นไทย (18) 1,135 0.13
พลังเกษตรกร (19) 10,099 1.12
พลังประชาชน (20) 1,437 0.16
บัตรดี 901,278 95.55
บัตรเสีย 31,125 3.30
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 10,825 1.15
ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 943,228 82.66
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 1,141,118 100.00

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต

แก้

เขต 1เขต 2เขต 3เขต 4เขต 5เขต 6เขต 7เขต 8เขต 9เขต 10

สัญลักษณ์และความหมาย
* ส.ส.ระบบเขตเลือกตั้งที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
** ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์
ผู้สมัครที่เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว
( ) หมายเลขประจำตัวของผู้สมัคร
ตัวหนา ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง

เขตเลือกตั้งที่ 1

แก้

ประกอบไปด้วยอำเภอเมืองเชียงใหม่ (เฉพาะตำบลช้างเผือก ตำบลสุเทพ ตำบลศรีภูมิ ตำบลป่าตัน ตำบลช้างม่อย ตำบลพระสิงห์ ตำบลช้างคลาน ตำบลหายยา และตำบลแม่เหียะ)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ไทยรักไทย ปกรณ์ บูรณุปกรณ์ (9)* 46,312 56.29
ประชาธิปัตย์ ร้อยเอกหญิง เดือนเต็มดวง ณ เชียงใหม่ (4) 35,611 43.28
รักษ์ถิ่นไทย สัญญา ศุกระศร (18) 205 0.25
ประชาชนไทย สันติภพ สุวรรณเสรี (5) 149 0.18
ผลรวม 82,277 100.00
บัตรดี 82,277 91.50
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 4,448 4.95
บัตรเสีย 3,192 3.55
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 89,917 77.07
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 116,673 100.00
ไทยรักไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 2

แก้

ประกอบไปด้วยอำเภอเมืองเชียงใหม่ (เฉพาะตำบลวัดเกต ตำบลหนองป่าครั่ง ตำบลท่าศาลา ตำบลหนองหอย ตำบลป่าแดด และตำบลฟ้าฮ่าม) และอำเภอสารภี

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดเชียงใหม่
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ไทยรักไทย พายัพ ชินวัตร (9) 64,458 71.33
ประชาธิปัตย์ จักรวาล วรรณาวงศ์ (4) 23,486 25.99
คนขอปลดหนี้ อุดม สังธรรม (6) 1,359 1.50
ชาติประชาธิปไตย สมศักดิ์ บุญตระกูลพูนทวี (15) 632 0.70
ความหวังใหม่ ชาญชัย รัตนาภรณ์นุกูล (10) 426 0.47
ชาติไทย ร้อยเอก พินูญ โพธาเจริญ (1)
ผลรวม 90,361 100.00
บัตรดี 90,361 90.42
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 4,110 4.11
บัตรเสีย 5,468 5.47
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 99,939 82.66
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 120,906 100.00
ไทยรักไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 3

แก้

ประกอบไปด้วยอำเภอเมืองเชียงใหม่ (เฉพาะตำบลสันผีเสื้อ) อำเภอแม่ริม และอำเภอแม่แตง (ยกเว้นตำบลแม่หอพระ)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ไทยรักไทย บุญทรง เตริยาภิรมย์ (9)* 53,838 61.60
ประชาธิปัตย์ อุดม วรวัลย์ (4)✔ 27,573 31.55
ชาติไทย บุศรา โพธิสุข (1) 2,696 3.08
มหาชน สวัสดิ์ วงศ์วัจนสุนทร (11) 2,411 2.76
คนขอปลดหนี้ วชิราภรณ์ รัตนบุรี (6) 697 0.80
ประชาชนไทย เทิดศักดิ์ ฉัตรคำ (5) 179 0.20
ความหวังใหม่ ธนวัฒน์ นคะจัด (10)
ผลรวม 87,394 100.00
บัตรดี 87,394 89.92
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 3,382 3.48
บัตรเสีย 6,417 6.60
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 97,193 82.80
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 117,382 100.00
ไทยรักไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 4

แก้

ประกอบไปด้วยอำเภอแม่แตง (เฉพาะตำบลแม่หอพระ) อำเภอพร้าว และอำเภอสันทราย

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 4 จังหวัดเชียงใหม่
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ไทยรักไทย วิทยา ทรงคำ (9)* 55,747 58.50
ประชาธิปัตย์ กิ่งกาญจน์ ณ เชียงใหม่ (4)✔ 38,079 39.96
มหาชน เกรียงไกร พานอ่อง (11) 1,468 1.54
ความหวังใหม่ ณรงค์ นิยมไทย (10)✔†
ผลรวม 95,294 100.00
บัตรดี 95,294 90.19
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 3,497 3.31
บัตรเสีย 6,864 6.50
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 105,655 84.08
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 125,659 100.00
ไทยรักไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 5

แก้

ประกอบไปด้วยอำเภอดอยสะเก็ด อำเภอสันกำแพง และ กิ่งอำเภอแม่ออน

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 5 จังหวัดเชียงใหม่
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ไทยรักไทย พรชัย อรรถปรียางกูร (9)* 69,824 69.71
ประชาธิปัตย์ พงศ์ประยูร ราชอาภัย (4) 26,889 26.84
มหาชน บรรจง ตริโย (11) 2,445 2.44
ความหวังใหม่ เกรียงกมล ศรีมา (10) 1,007 1.01
ผลรวม 100,165 100.00
บัตรดี 100,165 92.12
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,628 2.42
บัตรเสีย 5,958 5.46
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 108,731 86.75
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 125,343 100.00
ไทยรักไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 6

แก้

ประกอบไปด้วยอำเภอสันป่าตอง อำเภอหางดง และอำเภอสะเมิง (เฉพาะตำบลสะเมิงใต้และตำบลสะเมิงเหนือ)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 6 จังหวัดเชียงใหม่
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ไทยรักไทย นพคุณ รัฐผไท (9)* 70,670 73.36
มหาชน บุญช่วย ภู่จีนาพันธุ์ (11)✔ 17,572 18.24
ประชาธิปัตย์ ศิลปชัย ค้ำชู (4) 7,940 8.24
ประชาชนไทย พุทธินันท์ คุณธิ (5) 151 0.16
ผลรวม 96,333 100.00
บัตรดี 96,333 89.83
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 3,312 3.09
บัตรเสีย 7,593 7.08
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 107,238 87.21
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 122,959 100.00
ไทยรักไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 7

แก้

ประกอบไปด้วยอำเภอสะเมิง (ยกเว้นตำบลสะเมิงใต้ และตำบลสะเมิงเหนือ) อำเภอแม่แจ่ม (เฉพาะตำบลบ้านจันทร์ ตำบลแจ่มหลวง ตำบลแม่แดด และตำบลแม่นาจร) อำเภอแม่วาง อำเภอจอมทอง และ กิ่งอำเภอดอยหล่อ

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 7 จังหวัดเชียงใหม่
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ไทยรักไทย สุรพล เกียรติไชยากร (9)* 47,865 54.35
มหาชน ณรงค์ ภูอิทธิวงศ์ (11)✔ 35,744 40.59
ประชาธิปัตย์ เสน่ห์ สุรินทร์ (4) 2,824 3.21
ชาติไทย สมชาย ตั้งสัตยาบัน (1) 920 1.04
ชาติประชาธิปไตย พรชัย พรประทีปกุล (15) 714 0.81
ความหวังใหม่ สรเดช มานะมีเงินทอง (10)
ผลรวม 88,067 100.00
บัตรดี 88,067 87.19
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,095 2.07
บัตรเสีย 10,842 10.73
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 101,004 86.99
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 116,105 100.00
ไทยรักไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 8

แก้

ประกอบไปด้วยอำเภอแม่แจ่ม (ยกเว้นตำบลบ้านจันทร์ ตำบลแจ่มหลวง ตำบลแม่แดด และตำบลแม่นาจร) อำเภอฮอด อำเภอดอยเต่า และอำเภออมก๋อย

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 8 จังหวัดเชียงใหม่
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ไทยรักไทย ผณินทรา ภัคเกษม (9)* 41,088 57.52
มหาชน นรพล ตันติมนตรี (11) 11,479 16.07
คนขอปลดหนี้ ปฐม หล้าพระบาง (6) 7,256 10.16
ชาติไทย ชัยเชียร สมพรโชคชัย (1) 5,955 8.34
ประชาธิปัตย์ ศุภชัย นิมมานเหมินทร์ (4) 5,303 7.42
ประชาชนไทย พัฒนะ มงคลพันธ์ (5) 353 0.49
ผลรวม 71,434 100.00
บัตรดี 71,434 81.64
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,495 1.71
บัตรเสีย 14,570 16.65
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 87,499 79.11
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 110,600 100.00
ไทยรักไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 9

แก้

ประกอบไปด้วยอำเภอไชยปราการ อำเภอเวียงแหง อำเภอเชียงดาว และอำเภอฝาง (เฉพาะตำบลแม่ข่า)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 9 จังหวัดเชียงใหม่
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ไทยรักไทย จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ (9) 37,840 63.05
ประชาธิปัตย์ ยงยุทธ สุวภาพ (4)* 18,655 31.08
คนขอปลดหนี้ สุศักดิ์ ดาวเงิน (6) 2,581 4.30
มหาชน ชวลิต ตามรักษา (11) 732 1.22
ความหวังใหม่ ธรทัศน์ กันธรส (10) 207 0.34
ผลรวม 60,015 100.00
บัตรดี 60,015 88.40
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 928 1.37
บัตรเสีย 6,944 10.23
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 67,887 78.47
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 86,509 100.00
ไทยรักไทย ได้ที่นั่งจาก ประชาธิปัตย์

เขตเลือกตั้งที่ 10

แก้

ประกอบไปด้วยอำเภอแม่อาย และอำเภอฝาง (ยกเว้นตำบลแม่ข่า)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 10 จังหวัดเชียงใหม่
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ไทยรักไทย สันติ ตันสุหัช (9)* 37,840 55.24
ประชาธิปัตย์ ประสิทธิ์ วุฒินันชัย (4) 29,874 43.61
คนขอปลดหนี้ พารักษ์ เขื่อนเพชร (6) 1,578 2.30
ประชาชนไทย พิตร เอกอมร (5) 253 0.37
ผลรวม 68,505 100.00
บัตรดี 68,505 87.66
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,793 2.29
บัตรเสีย 7,854 10.05
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 78,152 78.96
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 98,982 100.00
ไทยรักไทย รักษาที่นั่ง

อ้างอิง

แก้
  1. คณะกรรมการการเลือกตั้ง. "ข้อมูล สถิติ และผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2548" (PDF). คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2020-06-03. สืบค้นเมื่อ 29 พฤษภาคม 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)