กองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้

กองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ (อักษรย่อ: กกล.ทพ.จชต.;[25] อังกฤษ: Rangers forces of southern border provinces[26]) เป็นกองกำลังทหารพรานจำนวน 12 กรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้[27][28] ที่มีบทบาทสำคัญในการปราบปรามการก่อกำเริบคอมมิวนิสต์ รวมทั้งความไม่สงบในชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย[29] นับเป็นหนึ่งในกองกำลังที่เผชิญกับสงครามภายในที่ยาวนานที่สุด[30]

กองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้
กองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้.jpg
กองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้
ประเทศ  ไทย
รูปแบบ กำลังกึ่งทหาร[1]
บทบาท ปะทะข้าศึกตามแนวชายแดน[1]
ปฏิบัติการสนธิกำลัง[2][3][4]
การลาดตระเวน[1]
รักษาความปลอดภัย[5][6]
การต่อต้านการก่อการร้าย[7][8]
ติดตามจับกุม[7][9]
ปิดล้อมตรวจค้น[10][6]
ยึดของกลาง[11][12]
ปราบปรามยาเสพติด[6][8][13]
การรวบรวมข่าวกรอง[14]
การสงครามภูเขา[10][15]
ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่[8][14]
กำลังรบ 10,921 นาย (พ.ศ. 2,554)[1][16]
ขึ้นกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า[7]
สมญา นักรบชุดดำ[1]
ดอกไม้เหล็กชายแดนใต้ (หญิง)[14][17]
สีหน่วย      ดำ[1]
คำขวัญ คุณธรรม อุดมการณ์ คือหัวใจทหารพราน เพื่อประชาชน[18][19]
ค่านิยมหลัก
วันสถาปนา พ.ศ. 2549[7][20]
ปฏิบัติการ
สำคัญ
การก่อการกำเริบคอมมิวนิสต์ในประเทศมาเลเซีย[21]
ความไม่สงบในชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย[21][22]
ผู้บังคับบัญชา
ผู้บังคับกองกำลัง พันเอก วรเดช เดชรักษา
ผบ.สำคัญ พันเอก คมกฤช รัตนฉายา[23][24]
กองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งชายและหญิง
ขบวนแถวกองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้

นอกจากนี้ กองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยังมีสถานะเป็นกองบังคับการหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วม[20] ซึ่งมีผู้บังคับกองกำลังและหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมคนปัจจุบันคือพันเอก วรเดช เดชรักษา[31]

ประวัติ

ก่อนจัดตั้งกองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้

หน่วยทหารพรานได้รับการจัดตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2521 เพื่อต่อสู้กับกลุ่มคอมมิวนิสต์ในสมัยนั้น โดยเป็นกำลังพลอาสาสมัครในแต่ละพื้นที่ เนื่องด้วยมีความเข้าใจในพื้นที่ ทำให้ง่ายในการต่อกรเชิงยุทธวิธีกับฝ่ายคอมมิวนิสต์ และเนื่องด้วยภารกิจของทหารพรานมักมีความเสี่ยงสูง การพัฒนาด้านขีดความสามารถแก่ทหารพรานจึงเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่ง[1]

จัดตั้งกองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้

นับตั้งแต่เหตุการณ์ความไม่สงบในชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยทวีความรุนแรงเมื่อปี พ.ศ. 2547 กองทัพบกไทยได้เพิ่มจำนวนทหารพรานขึ้นถึงสามเท่า[29] ซึ่งกองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กกล.ทพ.จชต.) ได้รับการก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2549 โดยมีภารกิจในการบังคับบัญชาหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพราน (ฉก.ทพ.) รวมถึงเป็นกองบังคับการหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วม[20]

การจัดตั้งกองกำลังเพิ่มเติม

ต่อมากระทรวงกลาโหมเสนอให้มีการจัดตั้งกองบังคับการกรมทหารพรานเพิ่มเติม 5 กรม โดยใช้วงเงิน 2,692 ล้านบาทเศษ ซึ่งทางคณะรัฐมนตรีไทยได้อนุมัติเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 อันเป็นไปตามแผนถอนกำลังทหารหลัก โดยให้ทหารพรานที่เป็นกองกำลังถิ่นเข้าประจำการ โดยกองกำลังที่จัดตั้งเพิ่มเติมเพื่อทดแทนทหารหลักของกองทัพภาคที่ 1, 2 และ 3 ได้แก่ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 11, 22 และ 33 และกองกำลังหลักได้แก่ กรมทหารพรานที่ 48 และ 49[27][32][33]

นอกจากนั้น ยังได้มีการจัดตั้งกรมทหารพรานนาวิกโยธิน กองทัพเรือ เข้าเสริมการปฏิบัติงาน[34]

ทำเนียบผู้บังคับบัญชา

การปฏิบัติการ

กองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยังมีบทบาทในการสนธิกำลังร่วมกับทหาร,[40] ตำรวจ,[41] นาวิกโยธิน[10] และอาสารักษาดินแดน[40]

ในปี พ.ศ. 2561 เจ้าหน้าที่ทหารพรานได้ทำการป้องกันการบินสอดแนมจากอากาศยานไร้คนขับ หลังจากมีผู้ใช้เครื่องยิงลูกระเบิดเอ็ม 79 ยิงใส่ฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครอง ที่อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ส่งผลให้อาสาสมัครทหารพรานและอาสาสมัครรักษาดินแดนได้รับบาดเจ็บ 2 นาย โดยได้ทำการยึด และสั่งยิงทำลาย กรณีที่มีการบินโดยไม่ขออนุญาต[42][43]

โครงสร้าง

แบ่งหน่วยเป็นระดับกรม โดยมีผู้บังคับการกรมเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด ซึ่งเหมือนกับกรมทหารหลักทั่วไป แต่ไม่มีโครงสร้างระดับกองพัน กรมทหารพรานแต่ละกรมแบ่งออกเป็น 15 กองร้อย โดยมีการจัดการกองร้อยในแต่ละกรมไม่เหมือนกัน แต่ละกรมประกอบด้วยทหารหลัก และทหารพราน ซึ่งทหารหลักจะรับผิดชอบในตำแหน่งหลัก อันเสมือนเป็นพี่เลี้ยงให้แก่ทหารพราน[1]

จากข้อมูลปี พ.ศ. 2555 เผยว่ามีทหารพรานเป็นบุคคลในพื้นที่ประมาณ 70 ถึง 80 เปอร์เซ็นต์ และทหารพรานหญิงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจำนวนร้อยเปอร์เซ็นต์[6]

กิจกรรมเพื่อสังคม

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 กรมทหารพรานที่ 41 ได้ร่วมกับโรงพยาบาลบ้านแพ้วจากจังหวัดสมุทรสาคร, ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การช่วยเหลือทางการแพทย์แก่ผู้มีปัญหาด้านสายตา โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 1,000 คน[44]

นอกจากนี้ กำลังพลจากกรมทหารพรานต่าง ๆ ยังมีบทบาทในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยหลายครั้ง อาทิ การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบในจังหวัดปัตตานีเมื่อปี พ.ศ. 2560[45][46][47]

เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ

มอบให้แก่บุคคลที่ทำคุณประโยชน์ หรือผู้มีอุปการคุณต่อกิจการทหารพราน เพื่อเป็นการตอบแทนคุณความดีและเป็นเกียรติประวัติ[48]

 • เครื่องหมายเชิดชูเกียรติทหารพราน[49]
 • เครื่องหมายแสดงความสามารถพิเศษทหารพรานจู่โจมกิตติมศักดิ์[49]

กองกำลัง

กองกำลังหลัก

ชื่อหน่วย กองบัญชาการ ผู้บังคับการ กำลังพล หมายเหตุ
กรมทหารพรานที่ 41 ค่ายวังพญา
อำเภอรามัน จังหวัดยะลา[21][27]
พันเอก อรรถพล คงสง 1,489 นาย (พ.ศ. 2554)  ● สังกัดกองทัพภาคที่ 4 รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดยะลา[1]

 ● ดูแลอำเภอรามัน จังหวัดยะลา[28]
 ● สนับสนุนการใช้อากาศยานไร้คนขับในภารกิจความมั่นคง[50]

กรมทหารพรานที่ 42 ค่ายมหาจักรีสิรินธร
อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา[27]
พันเอก สมคิด คงแข็ง 1,489 นาย (พ.ศ. 2554)  ● สังกัดกองทัพภาคที่ 4 รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดสงขลา[1]

 ● ดูแลอำเภอยะหริ่ง และอำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี[28]

กรมทหารพรานที่ 43 ค่ายอิงคยุทธบริหาร
อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี[27]
พันเอก หาญพล เพชรม่วง[51][52] 1,489 นาย (พ.ศ. 2554)  ● สังกัดกองทัพภาคที่ 4 รับผิดชอบพื้นที่ 5 อำเภอของจังหวัดปัตตานี (อำเภอเมืองปัตตานี อำเภอหนองจิก อำเภอแม่ลาน อำเภอยะรัง และอำเภอยะหริ่ง)[1]

 ● ดูแลอำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี[28]
 ● ฉายาหน่วย เสือดำ

กรมทหารพรานที่ 44 อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี[27] พันเอก ธานี เกียรติสาร 1,489 นาย (พ.ศ. 2554)  ● สังกัดกองทัพภาคที่ 4 รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดปัตตานีในอำเภอที่ติดกับจังหวัดนราธิวาส[1]

 ● ดูแลอำเภอสายบุรี, อำเภอกะพ้อ และอำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี[28]
 ● ฉายาหน่วย มังกรสีม่วง

กรมทหารพรานที่ 45 อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี[27]
พันเอก ชนาธิป ทองเชี่ยว 1,489 นาย (พ.ศ. 2554)  ● สังกัดกองทัพภาคที่ 4 รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดนราธิวาส[1]

 ● ดูแลอำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส[28]

กรมทหารพรานที่ 46 พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์
อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส[27]
พันเอก ทรงเดช สุกนุ้ย 1,489 นาย (พ.ศ. 2554)  ● สังกัดกองทัพภาคที่ 4 รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดนราธิวาส[1]

 ● ดูแลอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส[28]
 ● ชาโน แพมเบอร์เกอร์ เข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานปี พ.ศ. 2561[53]

กรมทหารพรานที่ 47 อำเภอยะหา จังหวัดยะลา[27] พันเอก โกเมธ รัตนผ่องใส 1,489 นาย (พ.ศ. 2554)  ● สังกัดกองทัพภาคที่ 4 รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดยะลา[1]

 ● ดูแลอำเภอยะหา และอำเภอกาบัง จังหวัดยะลา[28]

กรมทหารพรานที่ 48 ค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส
พันเอก เอกพล เลขนอก 1,489 นาย (พ.ศ. 2554)  ● สังกัดกองทัพภาคที่ 4[27]

 ● ดูแลอำเภอเจาะไอร้อง และอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส[28]

กรมทหารพรานที่ 49 วัดศรีสาคร
อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส[54]
พันเอก กำธร ศรีเกตุ 1,489 นาย (พ.ศ. 2554)  ● สังกัดกองทัพภาคที่ 4[27]

 ● ดูแลอำเภอจะแนะ และอำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส[28]

หมวดทหารพรานหญิง 467 นาย (พ.ศ. 2554)  ● สังกัดกองทัพภาคที่ 4[1]

 ● ฉายาหน่วย ดอกไม้เหล็กชายแดนใต้[14][17]

กองกำลังทดแทน

ชื่อหน่วย กองบัญชาการ ผู้บังคับการ กำลังพล หมายเหตุ
กรมทหารพรานที่ 11 ค่ายธนะรัชต์
อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
พันเอก ประจักษ์ บุปผาพันธุ์  ● สังกัดกองทัพภาคที่ 1[27]

 ● ดูแลอำเภอแว้ง และอำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส[28]

กรมทหารพรานที่ 22 ค่ายสุรนารี
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
พันเอก พิทักษ์พล ชูศรี[55]  ● สังกัดกองทัพภาคที่ 2[27]

 ● ดูแลอำเภอยะรัง และอำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี[28]
 ● ฉายาหน่วย ชุดน้ำหวาน[56]

กรมทหารพรานที่ 33 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ
อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
พันเอก สุทธิ์เขตต์ ศรีนิลทิน  ● สังกัดกองทัพภาคที่ 3[27]

 ● ดูแลอำเภอบันนังสตา และอำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา[28]
 ● ชาโน แพมเบอร์เกอร์ เข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานปี พ.ศ. 2557[53]

ยุทโธปกรณ์

ยานพาหนะภาคพื้นดิน

รุ่น ภาพ ประเภท ที่มา หมายเหตุ
เฟิร์สวิน   รถลำเลียงพลหุ้มเกราะ   ไทย
รีวา เอพีซี[57][58]   รถลำเลียงพลหุ้มเกราะ   แอฟริกาใต้

อาวุธเล็ก

ชื่อ ภาพ ประเภท ขนาดลำกล้อง ที่มา หมายเหตุ
ไทป์ 86   ปืนพกกึ่งอัตโนมัติ .45 เอซีพี   สหรัฐ
  ไทย
ปืนพกเอ็ม 1911 เอ 1 ที่ผลิตภายใต้ใบอนุญาต
เอ็ม 16 เอ 2   ปืนเล็กยาวจู่โจม 5.56×45 มม. นาโต   สหรัฐ
ไอเอ็มไอ ทาวอร์ ทาร์ 21   ปืนเล็กยาวจู่โจม 5.56×45 มม. นาโต   อิสราเอล มีใช้ในกองทัพบกไทยเช่นกัน
เอชเค 33[59]   ปืนเล็กยาวจู่โจม 5.56×45 มม. นาโต   เยอรมนี
  ไทย
อาก้า[60]   ปืนเล็กยาวจู่โจม 7.62×39 มม. เอ็ม 43   สหภาพโซเวียต ได้มาจากผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ (ผกค.)
เอเค 104   คาร์บิน 7.62×39 มม.   รัสเซีย กรมส่งกำลังบำรุงทหารบกจัดหาจากสหพันธรัฐรัสเซีย
เบเรตตา จีเอลเลอิกซ์ 160   เครื่องยิงลูกระเบิด ลูกระเบิดขนาด 40×46 มม.   อิตาลี กองทัพบกไทยจัดหาให้ทหารพรานในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ดูเพิ่ม

อ้างอิง

 1. 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 ผ่าโครงสร้างใหม่ทหารพราน (1) แผนถอนทหารหลักพ้นชายแดนใต้
 2. ทหารพรานสนธิกำลังบุกยึดค่ายโจรใต้ที่บุกยึด รพ.เจาะไอร้อง บนเทือกเขาตะเว
 3. ล่าคาร์บอมบ์ ถล่มปัตตานี ดักบึ้มอส. สนั่นนรา แค่รถพัง - ข่าวสด
 4. กวาดล้างเท่าไรก็ไม่สะอาด ! ยาบ้ากว่าสองแสนเม็ด ยาเสพติดและอาวุธสงครามเพียบ
 5. ข่าวรายงานพิเศษ : ปรับแผนดูแลภาคใต้ช่วงปีใหม่ ยุทธการพรานพิฆาตไพรี
 6. 6.0 6.1 6.2 6.3 แม่ทัพภาค 4 คาด 2 ปี 3 จังหวัดภาคใต้เย็นลง ยันไม่มีซ้อมทรมาน 'ผู้ต้องสงสัย-แนวร่วม' สู้ทุกทางกับ ‘องค์กรลับ’ ชิงประชาชนคืน วอนเข้าใจทหาร-ดูแลทุกคนแต่กลับถูกฆ่า
 7. 7.0 7.1 7.2 7.3 ปัตตานี-วันสถาปนาทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ - สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
 8. 8.0 8.1 8.2 1 ปีมีหนเดียว!!! ทหารพรานชายแดนใต้รวมพล แม่ทัพภาค 4 รวมวันสถาปนา มอบเกียรติบัตรเชิดชู คนทำความดีเพื่อแผ่นดิน
 9. 9.0 9.1 ผบ.กองกำลังทหารพรานเยี่ยมลูกน้องเหยื่อระเบิด - Manager Online
 10. 10.0 10.1 10.2 หน่วยเฉพาะกิจยึดพื้นที่เทือกเขาบูโด - โพสต์ทูเดย์ ข่าวภูมิภาค
 11. ทหารพราน ปะทะโจรใต้ ที่รือเสาะ ยึดของกลางเพียบ - Thairath
 12. ทหารพรานนราธิวาส เร่งติดตามแนวร่วมผู้ก่อเหตุไม่สงบ - Thai PBS News
 13. ผบช.ภาค 9 แถลงจับยาเสพติดล็อตใหญ่ที่ขนจากภาคเหนือลงชายแดนใต้
 14. 14.0 14.1 14.2 14.3 บทบาทสตรีกับการส่งเสริมความมั่นคง อาสาสมัครทหารพรานหญิงชายแดนใต้
 15. ทหารพรานยุคใหม่ ใช้หัวใจดูแลประชา - Matichon
 16. คำสั่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
 17. 17.0 17.1 Iron flowers of the Deep South: The story of female paramilitaries and identity conflict (อังกฤษ)
 18. ทหารพรานยุคใหม่ ใช้หัวใจดูแลประชา - มติชน
 19. วันคล้ายวันสถาปนาวันทหารพรานกองทัพบก ประจำปี ๒๕๕๖
 20. 20.0 20.1 20.2 วันสถาปนาทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ - ข่าวภาคใต้ชายแดน
 21. 21.0 21.1 21.2 32 ปี สถาปนากรมทหารพรานที่ 41 กรมสำคัญช่วยขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้
 22. คุมเข้มป้องกันเหตุร้ายชายแดนใต้ - ครอบครัวข่าว - Ch3Thailand
 23. เปิดหมดเปลือก ใครสั่งให้วางบึ้มทหารพราน!! ผบ.ฉก. 1 ใน 6 โจรใต้ ทีมบึ้มทหารพรานแถลง สารภาพใครบงการ? ใครสั่งการ?
 24. กอ.รมน.ภ.4สน. เตือนทุกหน่วยเฝ้าระวังการตอบโต้ทุกรูปแบบ หวั่นสมุนล้างแค้นเหตุปะทะ 2 ศพ ที่ยะลา
 25. กำลังประจำถิ่น กองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กกล.ทพ.จชต.)
 26. Sia Jo suspected of involvement in illegal activities - Bangkok Post (อังกฤษ)
 27. 27.00 27.01 27.02 27.03 27.04 27.05 27.06 27.07 27.08 27.09 27.10 27.11 27.12 27.13 ผ่าโครงสร้างใหม่ทหารพราน (2) จับตาแผนตั้ง "กองทัพน้อยที่ 4" สวนทางลดกำลังพล?
 28. 28.00 28.01 28.02 28.03 28.04 28.05 28.06 28.07 28.08 28.09 28.10 28.11 28.12 เคยสงสัยไม๊! หน่วยทหารพรานเยอะไปหมดในภาคใต้ หน่วยไหนดูแลตรงไหน มาดูกัน - m today
 29. 29.0 29.1 เหตุการณ์ภาคใต้ของไทย:ปัญหาของกองกำลังทหารพรานและอาสา
 30. จังหวัดชายแดนภาคใต้ : สงครามภายในที่ยาวที่สุด - มติชน
 31. พิธีส่งมอบหน้าที่ผู้บังคับกองกำลังทหารพรานใต้ - innnews
 32. ทบ.ใช้ทหารพรานดับไฟใต้ เตรียมส่งเพิ่ม 2 กองร้อย - ไทยรัฐ
 33. 'ผบ.ทบ.'ยันใช้ทหารพรานดับไฟใต้ - คมชัดลึก
 34. กองทัพบก เตรียมถอนทหารออกจากพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ : PPTVHD36
 35. กองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดกำลังฝึกอบรมการใช้อาวุธปืนพกเพื่อความปลอดภัย
 36. พลตรี มณี จันทร์ทิพย์ - มูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร
 37. หนังสือเพื่อน้อง โครงการสานสายใยสู่ใจประชาชนรอบค่ายอิงคยุทธบริหาร
 38. ทหารคุมเสี่ยโจ้ปัตตานีสอบค่ายอิงคยุทธ - โพสต์ทูเดย์ ข่าวภูมิภาค
 39. กรมทหารพราน 41 ยะลา โชว์ฝึกทบทวนการปฏิบัติตามยุทธวิธีรับการมาเยือน ผบ.กกล.ทพ.จชต.
 40. 40.0 40.1 ลงพื้นที่ปะนาเระดูจุดเกิดเหตุบึ้มรถรีว่า กับน้ำตาภรรยา 2 ทหารพราน
 41. ทหารพรานวิสามัญผู้ต้องสงสัยก่อความไม่สงบ 2 ราย ที่จะแนะ นราธิวาส
 42. ในประเทศ - จนท.บุกค้นบ้านเป้าหมายยึด 'โดรน' หลังคนร้ายบินสอดแนมยิง M79 ใส่ฐานชุดคุ้มครองยะลา
 43. ห้ามบินโดรน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ หากพบสั่งยิงทำลายทันที!!
 44. ผ่ายุทธการแก้ไฟใต้ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” - Mthai
 45. ทหารพรานช่วยเหลือชาวบ้านน้ำท่วมจ.ยะลา - คมชัดลึก
 46. ภาพประทับใจ! ทหารไม่ย่อท้อ ลุยน้ำท่วมเกือบมิดคอ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
 47. ทหารพรานออกช่วยเหลือชาวใต้ประสบภัยน้ำท่วม - ข่าวสด
 48. แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในวันสถาปนาหน่วยทหารพราน กองทัพบก ครบรอบ 40 ปี
 49. 49.0 49.1 ในประเทศ - 'บิ๊กใหม่' บินลงใต้ร่วมงานวันสถาปนาครบรอบ 40 ปีทหารพราน
 50. เรื่องเด่น-ภาคใต้ - รัฐตั้งเป้าซื้อ "โดรน" กว่าร้อยลำ? คนชายแดนใต้ทั้งหนุนทั้งค้าน
 51. ตรวจฉี่ทหารพรานค้นหาสารเสพติด สนองยุทธศาสตร์คนดีแก้ปัญหาชายแดนใต้
 52. “วันอาสาฬหบูชา” ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ เขาทำอะไรกัน - Workpoint News
 53. 53.0 53.1 สุดภูมิใจ! 'ชาโน' นักแสดงลูกครึ่ง ไปนราฯ สมัครอาสาทหารพราน - ไทยรัฐ
 54. กรมทหารพรานที่ ๔๙ จัดพิธีวันสถาปนาหน่วย ครบรอบปีที่ ๖ - หนังสือพิมพ์ ดี ดี
 55. บิ๊กแดง” จัดแถว 135 ผู้พันทบ. ราบ-ม้า-ปืน -ทหารพราน
 56. ทหารพรานชุดน้ำหวานมอบกุหลาบสื่อรักวาเลนไทน์ให้ประชาชนใน 3 จชต.
 57. โจรใต้วางบึ้มทหารพรานเจาะไอร้องเจ็บ 6 - โพสต์ทูเดย์ ข่าวภูมิภาค
 58. ดักบึมรถเกราะทหารพราน ขณะวิ่งลาดตระเวน สายยะลา–เบตง - ไทยรัฐ
 59. โจรใต้ดักยิงทหารพรานเสียชีวิต 1 นาย ก่อนฉกปืนหนี - ไทยรัฐ
 60. ใต้ป่วนประปรายหลังยุบสภา แย่งปืนทหารยิงสนั่นสาหัสทั้งคู่ บึ้มรถ จนท.ไร้เจ็บ

แหล่งข้อมูลอื่น