รายชื่อผู้บัญชาการทหารสูงสุดของไทย

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นชื่อตำแหน่งของผู้บังคับบัญชาระดับบนสุดของกองทัพไทยและกองบัญชาการกองทัพไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 เป็นต้นมา (ก่อนหน้านั้น กองบัญชาการกองทัพไทย มีชื่อเรียกว่า กองบัญชาการทหารสูงสุด)

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
Flag Thai Chief of the Defence Forces.svg
ธงประจำตำแหน่ง
Emblem of the Royal Thai Armed Forces HQ.svg
เครื่องหมายราชการ
Adm. Phil Davidson participates in an honors ceremony. (44513478195) (cropped).jpg
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561
ผู้เสนอชื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์
วาระจนเกษียณอายุราชการ
ผู้ประเดิมตำแหน่งจอมพล ป. พิบูลสงคราม
สถาปนาพ.ศ. 2483
เว็บไซต์อดีตผู้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุด

รายนาม[1]แก้ไข

ลำดับที่ ชื่อ ภาพ ดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
1 จอมพล ป. พิบูลสงคราม   13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2483[2] - 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2484 [3](สมัยที่ 1)
12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2484 [4] - 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2486 (สมัยที่ 2)
ดำรงตำแหน่งเป็นการเฉพาะกิจในช่วงสงคราม
2 จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์   27 กันยายน พ.ศ. 2500 [5]- 8 ธันวาคม พ.ศ. 2506 ดำรงตำแหน่งอย่างเป็นทางการเป็นคนแรกจนกระทั่งอสัญกรรม
3 จอมพลถนอม กิตติขจร   11 ธันวาคม พ.ศ. 2506[6] - 30 กันยายน พ.ศ. 2516 ควบตำแหน่ง ผู้บัญชาการทหารบก ช่วงวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2506 - 30 กันยายน พ.ศ. 2507
4 พลอากาศเอกทวี จุลละทรัพย์   1 ตุลาคม พ.ศ. 2516 - 30 กันยายน พ.ศ. 2517 ควบตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
5 พลเอก กฤษณ์ สีวะรา   1 ตุลาคม พ.ศ. 2517 - 30 กันยายน พ.ศ. 2518 ควบตำแหน่ง ผู้บัญชาการทหารบก
6 พลเรือเอก สงัด ชลออยู่   1 ตุลาคม พ.ศ. 2518[7] - 30 กันยายน พ.ศ. 2519 หัวหน้า คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน และหัวหน้า คณะปฏิวัติ
7 พลอากาศเอก กมล เดชะตุงคะ   1 ตุลาคม พ.ศ. 2519[8] - 30 กันยายน พ.ศ. 2520 ควบตำแหน่ง ผู้บัญชาการทหารอากาศ
8 พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์   1 ตุลาคม พ.ศ. 2520 - 30 กันยายน พ.ศ. 2521 อดีตนายกรัฐมนตรี
9 พลเอก เสริม ณ นคร   1 ตุลาคม พ.ศ. 2521 - 30 กันยายน พ.ศ. 2524
10 พลเอก สายหยุด เกิดผล   1 ตุลาคม พ.ศ. 2524 - 30 กันยายน พ.ศ. 2526
11 พลเอก อาทิตย์ กำลังเอก   1 ตุลาคม พ.ศ. 2526 - 30 กันยายน พ.ศ. 2529 ควบตำแหน่ง ผู้บัญชาการทหารบก
12 พลเรือเอก สุภา คชเสนี   1 ตุลาคม พ.ศ. 2529 - 30 กันยายน พ.ศ. 2530
13 พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ   1 ตุลาคม พ.ศ. 2530 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2533 อดีตนายกรัฐมนตรี
14 พลเอก สุนทร คงสมพงษ์   1 เมษายน พ.ศ. 2533 - 30 กันยายน พ.ศ. 2534 หัวหน้า คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ
15 พลเอก สุจินดา คราประยูร   1 ตุลาคม พ.ศ. 2534 - 5 เมษายน พ.ศ. 2535 อดีตนายกรัฐมนตรี
16 พลอากาศเอก เกษตร โรจนนิล   6 เมษายน พ.ศ. 2535 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2535 รองหัวหน้า คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ควบตำแหน่ง ผู้บัญชาการทหารอากาศ
17 พลอากาศเอก วรนาถ อภิจารี   1 สิงหาคม พ.ศ. 2535 - 30 กันยายน พ.ศ. 2537
18 พลเอก วัฒนชัย วุฒิศิริ   1 ตุลาคม พ.ศ. 2537 - 30 กันยายน พ.ศ. 2538
19 พลเอก วิโรจน์ แสงสนิท   1 ตุลาคม พ.ศ. 2538 - 30 กันยายน พ.ศ. 2539
20 พลเอก มงคล อัมพรพิสิฏฐ์   1 ตุลาคม พ.ศ. 2539 - 30 กันยายน พ.ศ. 2543
21 พลเอก สำเภา ชูศรี   1 ตุลาคม พ.ศ. 2543 - 30 กันยายน พ.ศ. 2544
22 พลเรือเอก ณรงค์ ยุทธวงศ์   1 ตุลาคม พ.ศ. 2544 - 30 กันยายน พ.ศ. 2545
23 พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์   1 ตุลาคม พ.ศ. 2545 - 30 กันยายน พ.ศ. 2546
24 พลเอก สมทัต อัตตะนันทน์   1 ตุลาคม พ.ศ. 2546 - 30 กันยายน พ.ศ. 2547
25 พลเอก ชัยสิทธิ์ ชินวัตร   1 ตุลาคม พ.ศ. 2547 - 30 กันยายน พ.ศ. 2548
26 พลเอก เรืองโรจน์ มหาศรานนท์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2548 - 30 กันยายน พ.ศ. 2549
27 พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์   1 ตุลาคม พ.ศ. 2549 - 30 กันยายน พ.ศ. 2551
28 พลเอก ทรงกิตติ จักกาบาตร์   1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 - 30 กันยายน พ.ศ. 2554[9] "กองบัญชาการทหารสูงสุด" แปรสภาพเป็น "กองบัญชาการกองทัพไทย"
29 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร   1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 - 30 กันยายน พ.ศ. 2557
30 พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร   1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 - 30 กันยายน 2558
31 พลเอก สมหมาย เกาฏีระ   1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 - 30 กันยายน 2559
32 พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์   1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 - 30 กันยายน พ.ศ. 2560
33 พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ   1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 - 30 กันยายน พ.ศ. 2561
34 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี   1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน[10]

อ้างอิงแก้ไข

  1. [1]
  2. พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งผู้บัญชาการทหารสูงสุด แม่ทัพบก แม่ทัพเรือ แม่ทัพอากาศ
  3. พระบรมราชโองการ ประกาศ ยุบตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุด แม่ทัพบก แม่ทัพเรือ แม่ทัพอากาศ
  4. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งผู้บัญชาการทหารสูงสุดและรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
  5. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งผู้บัญชาการทหารสูงสุด
  6. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ
  7. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ
  8. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ
  9. จัดเต็มเทิดเกียรติ พล.อ.ทรงกิตติ อำลากองทัพ
  10. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ [จำนวน ๙๓๕ ราย] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๒๑๒ ง, ๑ กันยายน ๒๕๖๑, หน้า ๘

ดูเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข