รายชื่อผู้บัญชาการทหารสูงสุดของไทย

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
Flag Thai Chief of the Defence Forces.svg
ธงประจำตำแหน่ง
Emblem of the Royal Thai Armed Forces HQ.svg
เครื่องหมายราชการ
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563
ผู้เสนอชื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์
วาระจนเกษียณอายุราชการ
ผู้ประเดิมตำแหน่งจอมพล ป. พิบูลสงคราม
สถาปนาพ.ศ. 2483
เว็บไซต์อดีตผู้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุด

รายนามแก้ไข

ที่ ชื่อ ภาพ ดำรง หมายเหตุ
1 แปลก พิบูลสงคราม   13 พฤศจิกายน 2483

9 พฤษภาคม 2484
12 พฤศจิกายน 2484

24 พฤศจิกายน 2486

สงคราม
2 สฤษดิ์ ธนะรัชต์   27 กันยายน 2500

8 ธันวาคม 2506

อสัญกรรม
3 ถนอม กิตติขจร   11 ธันวาคม 2506

30 กันยายน 2516

ผู้บัญชาการทหารบก 11 ธันวาคม 2506

30 กันยายน 2507

4 ทวี จุลละทรัพย์   1 ตุลาคม 2516

30 กันยายน 2517

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
5 กฤษณ์ สีวะรา   1 ตุลาคม 2517

30 กันยายน 2518

ผู้บัญชาการทหารบก
6 สงัด ชลออยู่ 100px 1 ตุลาคม 2518

30 กันยายน 2519

หัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน
7 กมล เดชะตุงคะ   1 ตุลาคม 2519

30 กันยายน 2520

ผู้บัญชาการทหารอากาศ
8 เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์   1 ตุลาคม 2520

30 กันยายน 2521

อดีตนายกรัฐมนตรี
9 เสริม ณ นคร   1 ตุลาคม 2521

30 กันยายน 2524

-
10 สายหยุด เกิดผล   1 ตุลาคม 2524

30 กันยายน 2526

-
11 อาทิตย์ กำลังเอก   1 ตุลาคม 2526

30 กันยายน 2529

ผู้บัญชาการทหารบก
12 สุภา คชเสนี   1 ตุลาคม 2529

30 กันยายน 2530

-
13 ชวลิต ยงใจยุทธ   1 ตุลาคม 2530

31 มีนาคม 2533

อดีตนายกรัฐมนตรี
14 สุนทร คงสมพงษ์   1 เมษายน 2533

30 กันยายน 2534

หัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ
15 สุจินดา คราประยูร   1 ตุลาคม 2534

5 เมษายน 2535

อดีตนายกรัฐมนตรี
16 เกษตร โรจนนิล   6 เมษายน 2535

31 กรกฎาคม 2535

รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ

ผู้บัญชาการทหารอากาศ

17 วรนาถ อภิจารี   1 สิงหาคม 2535

30 กันยายน 2537

18 วัฒนชัย วุฒิศิริ   1 ตุลาคม 2537

30 กันยายน 2538

19 วิโรจน์ แสงสนิท   1 ตุลาคม 2538

30 กันยายน 2539

20 มงคล อัมพรพิสิฏฐ์   1 ตุลาคม 2539

30 กันยายน 2543

21 สำเภา ชูศรี   1 ตุลาคม 2543

30 กันยายน 2544

22 ณรงค์ ยุทธวงศ์   1 ตุลาคม 2544

30 กันยายน 2545

23 สุรยุทธ์ จุลานนท์   1 ตุลาคม 2545

30 กันยายน 2546

24 สมทัต อัตตะนันทน์   1 ตุลาคม 2546

30 กันยายน 2547

-
25 ชัยสิทธิ์ ชินวัตร   1 ตุลาคม 2547

30 กันยายน 2548

-
26 เรืองโรจน์ มหาศรานนท์   1 ตุลาคม 2548

30 กันยายน 2549

-
27 บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์   1 ตุลาคม 2549

30 กันยายน 2551

-
28 ทรงกิตติ จักกาบาตร์   1 ตุลาคม 2551

30 กันยายน 2554

กองบัญชาการทหารสูงสุด

กองบัญชาการกองทัพไทย

29 ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร   1 ตุลาคม 2554

30 กันยายน 2557

-
30 วรพงษ์ สง่าเนตร   1 ตุลาคม 2557

30 กันยายน 2558

31 สมหมาย เกาฏีระ   1 ตุลาคม 2558

30 กันยายน 2559

32 สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์   1 ตุลาคม 2559

30 กันยายน 2560

33 ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ   1 ตุลาคม 2560

30 กันยายน 2561

34 พรพิพัฒน์ เบญญศรี   1 ตุลาคม 2561

30 กันยายน 2563

35 เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์   1 ตุลาคม 2563

ปัจจุบัน

อ้างอิงแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข