รายชื่อผู้กำกับการแสดงยอดเยี่ยม รางวัลภาพยนตร์ไทย

รายชื่อผู้กำกับภาพยนตร์ ที่ได้รับรางวัลผู้กำกับการแสดงยอดเยี่ยม

พ.ศ. 2500 - 2509

แก้
มารุต
รัตน์ เปสตันยี
ไฟล์:วิจิตร คุณาวุฒิ.jpg
วิจิตร คุณาวุฒิ
ปี รางวัลพระราชทานพระสุรัสวดี
พ.ศ. 2500
วสันต์ สุนทรปักษิณ
พ.ศ. 2501
มารุต
พ.ศ. 2502
รัตน์ เปสตันยี
พ.ศ. 2503
วิชัย ปาลวัฒน์วิไชย
พ.ศ. 2505
วิจิตร คุณาวุฒิ
พ.ศ. 2506
วิจิตร คุณาวุฒิ
พ.ศ. 2507
วิจิตร คุณาวุฒิ
พ.ศ. 2508
วิจิตร คุณาวุฒิ

พ.ศ. 2510 - 2519

แก้
ปี รางวัลพระราชทานพระสุรัสวดี
พ.ศ. 2516
หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล
พ.ศ. 2517
พ.ศ. 2518
สักกะ จารุจินดา
พ.ศ. 2519

พ.ศ. 2520 - 2529

แก้
ปี รางวัลพระราชทานพระสุรัสวดี รางวัลสุพรรณหงส์ทองคำ
พ.ศ. 2520
ชุมพร เทพพิทักษ์
พ.ศ. 2521 ไม่มีการจัดงาน
หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล
พ.ศ. 2522
วิจิตร คุณาวุฒิ
พ.ศ. 2523 ไม่มีการจัดงาน
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล และ เปี๊ยก โปสเตอร์
พ.ศ. 2524
หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล

ชนะ คราประยูร
พ.ศ. 2525
วิจิตร คุณาวุฒิ

วิจิตร คุณาวุฒิ
พ.ศ. 2526
สุรสีห์ ผาธรรม

ยุทธนา มุกดาสนิท
พ.ศ. 2527
หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล
ไม่มีการจัดงาน
พ.ศ. 2528
ยุทธนา มุกดาสนิท
พ.ศ. 2529
พิศาล อัครเศรณี

หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล

พ.ศ. 2530 - 2539

แก้
ปี รางวัลพระราชทานพระสุรัสวดี รางวัลสุพรรณหงส์ทองคำ รางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิง รางวัลสุพรรณหงส์
พ.ศ. 2530
นันทนา วีระชน

เปี๊ยก โปสเตอร์
พ.ศ. 2531
ชาริยา รุ่งเรือง
รางวัลสุพรรณหงส์ทองคำ ครั้งที่ 7
เป็นการจัดงานรางวัลสุพรรณหงส์ทองคำครั้งสุดท้าย
พ.ศ. 2532
มนู วรรณายก
พ.ศ. 2533
หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล

บัณฑิต ฤทธิ์ถกล
พ.ศ. 2534
ยุทธนา มุกดาสนิท

ยุทธนา มุกดาสนิท

หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล
พ.ศ. 2535
พยุง พยกุล

บัณฑิต ฤทธิ์ถกล

บัณฑิต ฤทธิ์ถกล
พ.ศ. 2536
หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล

อิทธิสุนทร วิชัยลักษณ์

ชูชัย องอาจชัย
พ.ศ. 2537
หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล

อุดม อุดมโรจน์

บัณฑิต ฤทธิ์ถกล
พ.ศ. 2538
ยุทธนา มุกดาสนิท
ไม่มีการจัดงาน
ราเชนทร์ ลิ้มตระกูล
พ.ศ. 2539
หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล

หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล

พ.ศ. 2540 - 2549

แก้
นนทรีย์ นิมิบุตร
เป็นเอก รัตนเรือง
ไฟล์:อิทธิสุนทร 1A.jpg
อิทธิสุนทร วิชัยลักษณ์
ปี รางวัลพระราชทานพระสุรัสวดี รางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิง รางวัลสุพรรณหงส์
พ.ศ. 2540
ออกไซด์ แปง

นนทรีย์ นิมิบุตร

นนทรีย์ นิมิบุตร
พ.ศ. 2541
หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล

ภิญโญ รู้ธรรม

ภิญโญ รู้ธรรม
พ.ศ. 2542
นนทรีย์ นิมิบุตร

เป็นเอก รัตนเรือง

นนทรีย์ นิมิบุตร
พ.ศ. 2543
ธนิตย์ จิตต์นุกูล

ออกไซด์ แปง และ แดนนี่ แปง

ไม่มีการจัดงาน
พ.ศ. 2544
บัณฑิต ฤทธิ์ถกล

บัณฑิต ฤทธิ์ถกล

กิตติกร เลียวศิริกุล
พ.ศ. 2545
เป็นเอก รัตนเรือง

จิระ มะลิกุล

จิระ มะลิกุล
พ.ศ. 2546 ไม่มีการจัดงาน
เป็นเอก รัตนเรือง

คมกฤษ ตรีวิมล, ทรงยศ สุขมากอนันต์,
นิธิวัฒน์ ธราธร, วิชชา โกจิ๋ว,
วิทยา ทองอยู่ยง และ อดิสรณ์ ตรีสิริเกษม

พ.ศ. 2547
อิทธิสุนทร วิชัยลักษณ์

อิทธิสุนทร วิชัยลักษณ์

อิทธิสุนทร วิชัยลักษณ์
พ.ศ. 2548 ไม่มีการจัดงาน
คงเดช จาตุรันต์รัศมี

จิระ มะลิกุล
พ.ศ. 2549
นิธิวัฒน์ ธราธร

ทรงยศ สุขมากอนันต์

เฉลิม วงค์พิมพ์

พ.ศ. 2550 - 2559

แก้
ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล
อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล
นวพล ธำรงรัตนฤทธิ์


ปี รางวัลพระราชทานพระสุรัสวดี รางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิง รางวัลสุพรรณหงส์
พ.ศ. 2550 ไม่มีการจัดงาน
ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล

ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล
พ.ศ. 2551
อาทิตย์ อัสสรัตน์

อาทิตย์ อัสสรัตน์
พ.ศ. 2552
สมเกียรติ์ วิทุรานิช

ก้องเกียรติ โขมศิริ
พ.ศ. 2553
อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล

อุรุพงศ์ รักษาสัตย์
พ.ศ. 2554
เป็นเอก รัตนเรือง

เป็นเอก รัตนเรือง
พ.ศ. 2555
ปัญจพงศ์ คงคาน้อย

คงเดช จาตุรันต์รัศมี

ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล
พ.ศ. 2556 ไม่มีการจัดงาน
คงเดช จาตุรันต์รัศมี

คงเดช จาตุรันต์รัศมี
พ.ศ. 2557
นิธิวัฒน์ ธราธร

ยุทธเลิศ สิปปภาค

ลี ชาตะเมธีกุล
พ.ศ. 2558 ไม่มีการจัดงาน
นวพล ธำรงรัตนฤทธิ์

นวพล ธำรงรัตนฤทธิ์
พ.ศ. 2559
อโนชา สุวิชากรพงศ์

อโนชา สุวิชากรพงศ์

พ.ศ. 2560 - 2569

แก้
ปี รางวัลพระราชทานพระสุรัสวดี รางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิง รางวัลสุพรรณหงส์
พ.ศ. 2560
นัฐวุฒิ พูนพิริยะ

นัฐวุฒิ พูนพิริยะ

นัฐวุฒิ พูนพิริยะ
พ.ศ. 2561
อนุชา บุญยวรรธนะ

อนุชา บุญยวรรธนะ

อ้างอิง

แก้