รางวัลสมาพันธ์ภาพยนตร์แห่งชาติ

(เปลี่ยนทางจาก รางวัลสุพรรณหงส์ทองคำ)

รางวัลสุพรรณหงส์ทองคำ หรือ รางวัลสมาพันธ์ภาพยนตร์แห่งชาติ เป็นรางวัลที่มอบให้แก่บุคคลในวงการผลิตภาพยนตร์ไทย ที่มีผลงานดีเด่นที่สุดในสาขาต่างๆ ในแต่ละปี โดยได้จัดให้มีพิธีมอบรางวัลนี้เป็นครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2522 จัดโดยสมาคมผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์ไทย ด้วยความร่วมมือกับอีก 5 องค์กร คือ สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย สมาคมนักประชาสัมพันธ์ ชมรมวิทยุ ชมรมนักแสดงประกอบ

รางวัลสมาพันธ์ภาพยนตร์แห่งชาติ
รางวัลสำหรับบุคคลในวงการผลิตภาพยนตร์ไทย
ประเทศ ไทย
จัดโดยสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ
รางวัลแรก20 ธันวาคม พ.ศ. 2522 (44 ปี)
รางวัลสุดท้าย10 เมษายน พ.ศ. 2531 (36 ปี)

พิธีประกาศผลรางวัลสุพรรณหงส์ทองคำครั้งที่ 1 ประจำปี 2521 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2522 ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร โดยนายประกอบ หุตะสิงห์ องคมนตรีผู้แทนพระองค์เป็นประธานมอบรางวัล โดยรางวัลที่มอบเป็นรูปหัวเรือสุพรรณหงส์

สมาคมผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์ไทย จัดงานนี้จนถึงครั้งที่ 7 ประจำปี 2530 เมื่อปี พ.ศ. 2531 จึงได้เปลี่ยนองค์กรผู้จัดงานเป็น สมาพันธ์ภาพยนตร์แห่งชาติ จัดงานเป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2535 ประจำปี 2534 ใช้ชื่อว่า รางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ ต่อมาจึงเปลี่ยนชื่อเป็น รางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ สุพรรณหงส์ หรือ รางวัลสมาพันธ์ภาพยนตร์แห่งชาติ (เรียกตามชื่อองค์กรที่จัดงาน) และได้ออกแบบรางวัลที่มอบใหม่

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้