สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ

สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ อักษรย่อว่า "สสภช" [1] (อังกฤษ: Thai Federation of Motion Pictures and Contents Associations, TMPC) เดิมชื่อ สมาคมสมาพันธ์ภาพยนตร์แห่งชาติ

สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ ได้รับการจัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2534 เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ในวงการอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยที่เกิดขึ้นในแต่ละสาขาอาชีพ ที่กระจัดกระจายอยู่ในวงการ ดังนั้น จึงได้มีการรวมกลุ่มกันระหว่างบุคคลในวงการภาพยนตร์ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์รวมของความ คิดเห็น การพัฒนา การดำรงไว้ ซึ่งอุตสาหกรรมภาพยนตร์แห่งชาติ และเพื่อร่วมกันสร้างสรรค์จรรโลงภาพยนตร์ให้มีการเติบโตยิ่งขึ้นมั่นคงสืบไป โดยมี 11 สาขาอาชีพ ประกอบด้วย ผู้ประกอบการในสาขาผู้อำนวยการสร้าง สาขาโรงภาพยนตร์ สาขาผู้จัดจำหน่าย สาขาผู้กำกับ สาขาดารา - นักแสดง สาขาทีมงานสร้าง สาขานักพากย์ สาขาแลป สาขาผู้สื่อข่าวบันเทิง สาขานักวิชาการภาพยนตร์ สาขาผู้ผลิตและจำหน่ายวีดิทัศน์ โดยมีคณะกรรมการสมาคมและคณะกรรมการบริหาร สมาพันธ์ฯ เข้ามาบริหารจัดการองค์กร ให้มีการพัฒนาขึ้นตามลำดับ

องค์กรเครือข่ายสมาพันธ์

แก้

ในปัจจุบันสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติเป็นที่รวมตัวของสมาคมผู้ประกอบการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ทั้งสิ้น 13 สมาคม ดังต่อไปนี้ [1]

 • สมาคมผู้ประกอบการโรงภาพยนตร์
 • สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย
 • สมาคมผู้บริหารการผลิตภาพยนตร์ต่างประเทศ
 • สมาคมศิลปินตลก (ประเทศไทย)
 • สมาคมนักพากย์ภาพยนตร์
 • สมาคมเทคนิค ไทยแลป ฟิล์มภาพยนตร์
 • สมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ไทย
 • สมาคมไทยธุรกิจอิเล็คโทรนิคบันเทิง
 • สมาคมการค้าผู้ประกอบการธุรกิจบันเทิงไทย
 • สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
 • สมาคมอุตสาหกรรมเพลงไทย
 • สมาคมนักข่าวบันเทิง
 • สมาคมเกมและสื่อดิจิตอลบันเทิง

ทำเนียบนายกสมาคมและประธานสมาพันธ์

แก้
 1. นายไพจิตร ศุภวารี เป็นนายกสมาคม 2 สมัย พ.ศ. 2534 – พ.ศ. 2537
 2. นายสุพจน์ พิสิฐวุฒินันท์ เป็นนายกสมาคม 2 สมัย พ.ศ. 2538 – พ.ศ. 2541
 3. นายคมน์ อรรฆเดช เป็นนายกสมาคม 2 สมัย พ.ศ. 2542 – พ.ศ. 2545
 4. นายสมศักดิ์ เตชะรัตนประเสริฐ เป็นนายกสมาคม 2 สมัย พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2548
 5. นายชัยวัฒน์ ทวีวงศ์แสงทอง เป็นนายกสมาคม 1 สมัย พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 2550 และรักษาการนายกสมาคมฯ ระหว่าง พ.ศ. 2552 – 2553
 6. นายจาฤก กัลย์จาฤก เป็นนายกสมาคม พ.ศ. 2550 – 2552 และประธานสมาพันธ์ พ.ศ. 2553 – 2555
 7. นายวิสูตร พูลวรลักษณ์ เป็นประธานสมาพันธ์ พ.ศ. 2555 – 2561
 8. นายสมชัย ฉัตรพัฒนศิริ เป็นประธานสมาพันธ์ พ.ศ. 2561 – 2564
 9. นายธนกร ปุลิเวคินทร์ เป็นประธานสมาพันธ์ พ.ศ. 2564 – ปัจจุบัน

ดูเพิ่ม

แก้

อ้างอิง

แก้
 1. 1.0 1.1 "ประวัติ (เกี่ยวกับสมาพันธ์)". mpc.or.th. สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 9 มิถุนายน 2018. สืบค้นเมื่อ 16 มิถุนายน 2018.

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้