จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งใหม่ออกเป็น 4 เขตเลือกตั้ง ลดลงจากเดิม 5 เขตเลือกตั้งในปี พ.ศ. 2554[1] โดยแต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 1 คน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562
ไทย
← พ.ศ. 2554 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2566 →

4 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย
  First party Second party Third party
  Sudarat Keyuraphan in 2019.png อนุทิน ชาญวีรกูล 2019 ครอบตัด.jpg Thanathorn Juangroongruangkit - 2.jpg
พรรค เพื่อไทย ภูมิใจไทย อนาคตใหม่
เขตล่าสุด 4 0 พรรคใหม่
ที่นั่งที่ชนะ 2 2 0
ที่นั่งเปลี่ยนแปลง ลดลง2 เพิ่มขึ้น2 Steady0
คะแนนเสียง 147,754 124,946 77,391
ร้อยละ 31.12 26.31 16.30

  Fourth party
  กัญจนา ศิลปอาชา.jpg
พรรค ชาติไทยพัฒนา
เขตล่าสุด 1
ที่นั่งที่ชนะ 0
ที่นั่งเปลี่ยนแปลง ลดลง1
คะแนนเสียง 1,375
ร้อยละ 0.29

Phra Nakhon Si Ayutthaya general election results, 2019.svg
ผลการเลือกตั้งตามส่วนต่างคะแนนเสียงเป็นร้อยละ

นายกรัฐมนตรีก่อนการเลือกตั้ง

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ

นายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้ง

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
อิสระ (พลังประชารัฐ)

ภาพรวมแก้ไข

พรรค จำนวน
ผู้สมัคร
คะแนนเสียง ที่นั่ง
จน. % จน. +/– %
เพื่อไทย 4 147,754 31.12% 2  2 50.00%
ภูมิใจไทย 4 124,946 26.31% 2  2 50.00%
อนาคตใหม่ 4 77,391 16.30% 0   0.00%
ชาติไทยพัฒนา 4 1,375 0.29% 0  1 0.00%
อื่น ๆ 92 123,371 25.98% 0   0.00%
ผลรวม 108 474,837 100.00% 4  1 100.00%
คะแนนเสียง
เพื่อไทย
  
31.12%
ภูมิใจไทย
  
26.31%
อนาคตใหม่
  
16.30%
ชาติไทยพัฒนา
  
0.29%
อื่น ๆ
  
25.98%
ที่นั่ง
เพื่อไทย
  
50.00%
ภูมิใจไทย
  
50.00%
อนาคตใหม่
  
0.00%
ชาติไทยพัฒนา
  
0.00%

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตแก้ไข

เขต 1เขต 2เขต 3เขต 4

สัญลักษณ์
* ส.ส. ที่ได้รับเลือกในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์
เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว
ตัวหนา ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง

เขต 1แก้ไข

เขตการเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วยอำเภอพระนครศรีอยุธยาและอำเภออุทัย

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ภูมิใจไทย เกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร (3)* 33,632 33.50
เพื่อไทย สุรเชษฐ์ ชัยโกศล (1)✔ 25,164 25.06
อนาคตใหม่ อมรเทพ สุขเนตร์ (10) 22,016 21.93
เสรีรวมไทย มนตรี รักษาดี (9) 6,261 6.24
ประชาธิปัตย์ สมบูรณ์ มีนาค (2) 6,198 6.17
รวมพลังประชาชาติไทย กิตติ จูปรางค์ (7) 3,490 3.48
ไทยศรีวิไลย์ ไพรัชช์ ลาภอารมณ์ (15) 506 0.50
ชาติไทยพัฒนา สนธยา พงษ์หาญ (23) 422 0.42
ประชาธรรมไทย ไพรินทร์ ขันธม่วง (21) 330 0.33
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย ณัฐวุฒิ วงษ์เพิก (22) 302 0.30
พลังท้องถิ่นไท อัญชลี วรรณพินทุ (4) 269 0.27
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย จรินทร์ บุญช่วย (17) 269 0.27
ชาติพัฒนา วิไล ฟักเฟื่องสิงห์ (13) 255 0.25
ประชาธิปไตยใหม่ ศุภากร สุขสวัสดิ์ (5) 246 0.24
ประชาชนปฏิรูป ละอองดาว เวชชสัสถ์ (14) 207 0.21
พลังชาติไทย คนธพร ศรีสุข (18) 177 0.18
เพื่อชาติ เฉลียว บำรุงญาติ (24) 102 0.10
รวมใจไทย ฉัตรชัย นาถ้ำพลอย (20) 98 0.10
ภาคีเครือข่ายไทย ฐิตาภา อิสรานนท์ (27) 97 0.10
พลังแรงงานไทย อัครวารี บุญศรีสิริเมธากุล (25) 88 0.09
ไทรักธรรม กนกพร เดชเสน (26) 78 0.08
ประชาภิวัฒน์ ฐิติมา ธงชัย (11) 72 0.07
ประชานิยม ดุจดาว บำรุงกิจ (12) 53 0.05
ไทยธรรม สุทธินันท์ วัตระดี (19) 40 0.04
ภราดรภาพ พันเอก อำนาจ นิธิลาภ (16) 37 0.04
พลังประชารัฐ พันตำรวจโท ชำนาญ โตวงษ์ (6)
เพื่อนไทย โฉมเฉลา กระจ่างแสง (8)
ผลรวม 100,409 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ภูมิใจไทย ได้ที่นั่งจาก ชาติไทยพัฒนา

เขต 2แก้ไข

เขตการเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วยอำเภอท่าเรือ อำเภอภาชี อำเภอบางปะหัน อำเภอนครหลวง อำเภอมหาราช และอำเภอบ้านแพรก

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย นพ ชีวานันท์ (9) 34,309 29.63
ภูมิใจไทย กุมพล สภาวสุ (2)✔ 27,423 23.69
พลังประชารัฐ ชาตรี อยู่ประเสริฐ (7) 24,831 21.45
อนาคตใหม่ ชริน วงศ์พันธ์เที่ยง (1) 17,995 15.54
ประชาธิปัตย์ เอกราช ใกล้สว่าง (10) 3,342 2.89
เสรีรวมไทย ฉวี พงษ์พนัศ (5) 1,703 1.47
เศรษฐกิจใหม่ ศุภณัฐ บัดแก้ว (22) 1,568 1.35
ชาติไทยพัฒนา นภัทร สุขแสงทอง (6) 640 0.55
ทางเลือกใหม่ สมศักดิ์ สาระชาติ (8) 590 0.51
รวมใจไทย ร้อยตำรวจโท พิพัฒน์ เกตุดี (13) 445 0.38
พลังท้องถิ่นไท พันธกานต์ ปทุมวัน (3) 346 0.30
ไทรักธรรม พเยาว์ ใจกว้าง (27) 333 0.29
รวมพลังประชาชาติไทย เสวก ทรัพย์กล้า (4) 243 0.21
พลังครูไทย เฉลิมศักดิ์ ภาระธัญญา (25) 226 0.20
พลเมืองไทย เสน่ห์ จันทร์สุภา (20) 224 0.19
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย ชลสิทธิ์ กุลพญา (15) 221 0.19
ประชานิยม ธวัช บุญชุ่ม (12) 192 0.17
ภราดรภาพ สุรชาติ ม่วงสวย (18) 192 0.17
พลังชาติไทย พิษณุ คำบุญเกิด (21) 186 0.16
ชาติพัฒนา สมยศ ปัญจะ (11) 171 0.15
เพื่อชาติ ภีรพงษ์ พันธุ์เสือทอง (24) 158 0.14
พลังประชาธิปไตย อมรเทพ สงวนพรรค (19) 105 0.09
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย กุลจิณัณท์ ผิวแดง (23) 99 0.09
ประชาชนปฏิรูป ทองสุก สารีสุข (17) 69 0.06
ประชาธิปไตยใหม่ อุทัย บ่อสุวรรณ (16) 66 0.06
ประชาธรรมไทย รัตนา กุฎีรัตน์ (26) 51 0.04
ประชาภิวัฒน์ สุชษา ทองกลัด (14) 49 0.04
ผลรวม 115,777 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขต 3แก้ไข

เขตการเลือกตั้งที่ 3 ประกอบด้วยอำเภอบางปะอิน อำเภอบางไทร และอำเภอวังน้อย

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ภูมิใจไทย สุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล (8)* 61,916 43.92
เพื่อไทย วิทยา บุรณศิริ (7)* 37,635 26.69
อนาคตใหม่ ธนนนท์ สิมมากุล (12) 20,442 14.50
พลังประชารัฐ อดุลย์ ดาวเรือง (3) 11,610 8.23
ประชาธิปัตย์ ว่าที่ร้อยตรี พลัฏฐ์ มงคลเชื้อทอง (11) 3,907 2.77
เสรีรวมไทย ธวัชชัย งามเจริญพุทธศรี (4) 2,116 2.50
รวมพลังประชาชาติไทย ไพฑูรย์ สุขสุภาพ (6) 431 0.31
พลังท้องถิ่นไท คุณานนท์ นงนุช (1) 410 0.29
ไทยศรีวิไลย์ อดิศร สังข์จันทร์ (18) 375 0.27
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย ปวริศฐ์ ปิยศรีขจรศิริ (9) 334 0.24
ประชาชาติ หาญณรงค์ ระยะ (10) 259 0.18
ชาติพัฒนา พรรณธิวา จันทพรม (2) 217 0.15
ประชาภิวัฒน์ ร้อยตำรวจโท สุเมธ เทอดไทย (5) 155 0.11
เพื่อชาติ จารุวัฒน์ พันธุ์เจริญ (23) 155 0.11
รวมใจไทย ยุทธนา ไตรอุโภค (15) 133 0.09
พลังประชาธิปไตย สมัย ถมยา (13) 130 0.09
ชาติไทยพัฒนา สุรเดช แก้วบังเกิด (20) 122 0.09
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย สมศักดิ์ โฉมจิตร์ (21) 112 0.08
ประชาธิปไตยใหม่ ถาวร จับฟั่น (17) 94 0.07
พลังชาติไทย เสริมพงศ์ พันธุ์เสือทอง (19) 85 0.06
พลังปวงชนไทย นัยนุช ภาคศิลป์ (26) 80 0.06
ไทรักธรรม อรรถพันธ์ ภาคอินทรีย์ (25) 70 0.05
ประชาธรรมไทย ณรรฐพร หล่อเหลี่ยม (22) 57 0.04
ประชานิยม กองแก้ว สิงห์รักษ์ (14) 52 0.04
ประชาชนปฏิรูป ฐิตาภา เขียวน้อย (16) 50 0.04
ภาคีเครือข่ายไทย เกตุนภัส อัครธนะโชค (24) 38 0.03
ผลรวม 140,985 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ภูมิใจไทย ได้ที่นั่งจาก เพื่อไทย

เขต 4แก้ไข

เขตการเลือกตั้งที่ 4 ประกอบด้วยอำเภอลาดบัวหลวง อำเภอเสนา อำเภอผักไห่ อำเภอบางบาล และอำเภอบางซ้าย

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 4 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย จิรทัศ ไกรเดชา (11) 50,646 43.55
พลังประชารัฐ องอาจ วชิรพงศ์ (7)* 34,105 29.33
อนาคตใหม่ ทนงศักดิ์ วันอยู่ (1) 16,938 14.57
ประชาธิปัตย์ อาทิตย์เทพมงคล ทองรอด (12) 4,002 3.44
เสรีรวมไทย สำเริง การเสถียร (9) 2,056 1.77
ภูมิใจไทย ศิวะพันธ์ จันทาวุฒิ (8) 1,975 1.70
เศรษฐกิจใหม่ ณภัทร ธรรมพิทักษ์ (28) 1,150 0.99
รวมพลังประชาชาติไทย ธนะสิทธิ์ ภูริทิพาพันธ์กุล (10) 720 0.62
ชาติพัฒนา วิษณุ อินทรพยุง (3) 671 0.58
พลังท้องถิ่นไท มนตรี จันทร (4) 616 0.53
ทางเลือกใหม่ ว่าที่ร้อยตรีหญิง พัชรินทร์ สมบูรณ์ (13) 544 0.47
พลังไทยรักชาติ วิเชียร กิจโรณี (27) 430 0.37
รวมใจไทย ภทรชนก อรรถานิธี (5) 319 0.27
ประชาภิวัฒน์ นพวรรณ ภารสาร (6) 244 0.21
ชาติไทยพัฒนา วิภาวรรณ แก้วดำ (20) 191 0.16
ประชาชนปฏิรูป รัสรินทร์ ชินจตุพรพงศ์ (17) 183 0.16
พลังชาติไทย เมรดารัศม์ เขียวดีธนานนท์ (20) 179 0.15
ประชานิยม ร้อยตำรวจตรี ภักดี คล้ายคง (2) 172 0.15
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย ฟาติเมาะ ศาสตร์ศิลป์ (21) 171 0.15
ประชาธิปไตยใหม่ เสรภณ การสมพรต (14) 154 0.13
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย ประดิษฐ์ เชาวกุล (18) 151 0.13
พลังประชาธิปไตย จิรภัทร ขุนจิตภักดี (15) 146 0.13
ประชาธรรมไทย ลาลิต้า เส้นขาว (22) 141 0.12
ประชาไทย อิณฑรัฎก์ ถวายทรัพย์ (24) 127 0.11
เพื่อชาติ สุชิน จูงใจ (16) 120 0.10
ไทรักธรรม ภัชรา ลักษณาวงศ์ (26) 83 0.07
ภาคีเครือข่ายไทย ฐิภาพรรณ ทองคำ (25) 57 0.05
เพื่อนไทย สมชาย การพงศรี (23)
ผลรวม 116,291 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

อ้างอิงแก้ไข

  1. พลวุฒิ สงสกุล (19 กันยายน 2561). "แบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ เตรียมหย่อนบัตรปี 62 ส.ส. ลด 23 จังหวัด อีสานหด 10 ที่นั่ง". THE STANDARD. สืบค้นเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2562. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข