พระปฐมวงศ์ในราชวงศ์จักรี

พระปฐมวงศ์ใน พระบรมราชวงศ์จักรี


 
 
 
 
 
 
 
เจ้าแม่วัดดุสิต
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เจ้าพระยาโกษาธิบดี (เหล็ก)
 
เจ้าพระยาโกษาธิบดี (ปาน)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เจ้าพระยาวรวงษาธิราช (ขุนทอง)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พระยาราชนิกูล (ทองคำ)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก
 
พระอัครชายา (หยก)
 
 
 
 
 
ขนิษฐาในพระอัครชายา (หยก)
 
คุณมา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากรมพระเทพสุดาวดี

(2272-2342)
 
สมเด็จพระเจ้าขุนรามณรงค์
 
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากรมพระศรีสุดารักษ์

(227x-2342)
 
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

(2279-2352)
 
สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท

(2286-2346)
 
พระเจ้าไปยิกาเธอ กรมหลวงนรินทรเทวี

(228x-2370)
 
สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงจักรเจษฎา
(2303-2350)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พระอินทรรักษา (เสม)
 
เจ้าขรัวเงิน แซ่ตัน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กรมหมื่นนรินทรพิทักษ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ราชสกุลนรินทรกุล
 
ราชสกุลเจษฎางกูร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมเด็จพระเจ้าหลานเธอ เจ้าฟ้ากรมพระอนุรักษ์เทเวศร์

(2289-2349)
 
 
สมเด็จพระสัมพันธวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงธิเบศรบดินทร์
 
สมเด็จพระสัมพันธวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงนรินทร์รณเรศ
(2300-2340)
 
สมเด็จพระสัมพันธวงศ์เธอ เจ้าฟ้าทองคำ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เจ้าศรีอโนชา
(2293-?)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พระสัมพันธวงศ์เธอ กรมหมื่นนราเทเวศร์
(2313-2368)
 
พระสัมพันธวงศ์เธอ กรมหลวงเสนีบริรักษ์
(2320-2377)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมเด็จพระเจ้าหลานเธอ เจ้าฟ้าพิกุลทอง กรมขุนศรีสุนทร
(2320-2353)
 
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นเสนีเทพ
(2326-2351)
 
 
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าดาราวดี

(2328-2410)
 
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ กรมขุนนรานุชิต
(2332-ร.4)
 
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบัว
(2335-ร.3)
 
พระองค์เจ้าขุนเณร

(2343-ร.4)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ราชสกุลปาลกะวงศ์
 
ราชสกุลเสนีวงศ์
 
ราชสกุลนรินทรางกูร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ราชสกุลอสุนี
 
 
 
 
 
 
ราชสกุลสังขทัต
 
ราชสกุลปัทมสิงห์
 
ราชสกุลนีรสิงห์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมเด็จพระสัมพันธวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงเทพหริรักษ์
(2302-2348)
 
สมเด็จพระสัมพันธวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมขุนอนัคฆนารี
 
 
สมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี
 
สมเด็จพระสัมพันธวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงพิทักษ์มนตรี
(2313-2365)
 
สมเด็จพระสัมพันธวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมขุนอิศรานุรักษ์
(2316-2373)
 
 
 
เจ้าฟ้าหญิง
 
เจ้าฟ้าชาย
 
 
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าฉิมใหญ่
(230x-2322)
 
 
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

(2310-2367)
 
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพ
(2313-2351)
 
เจ้าฟ้าหญิง
 
 
สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์
(2316-2360)
 
เจ้าฟ้าหญิง
 
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงเทพยวดี
(2320-2366)
 
 
 
เจ้าจอมมารดาสำลี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ราชสกุลเทพหัสดิน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ราชสกุลมนตรีกุล
 
ราชสกุลอิศรางกูร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมเด็จพระศรีสุลาไลย

(2313-2380)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เจ้าฟ้าชายราชกุมาร
 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

(2347-2411)
 
พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว

(2351-2408)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

(2330-2393)
 
พระองค์เจ้าป้อม
(2333-2336)
 
พระองค์เจ้าหนูดำ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นอินทรพิพิธ
(2326-2363)
 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นอินทรพิพิธ
(2328-2380)
 
 
สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพ

(2328-2375)
 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นจิตรภักดี
(2329-2368)
 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นศรีสุเรนทร์
(2330-2359)
 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระรามอิศเรศร
(2332-2397)
 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส

(2333-2395)
 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นสุรินทรรักษ์
(2333-2373)
 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงพิเศษศรีสวัสดิ สุขวัฒนวิไชย
(2334-2396)
 
หม่อมไกรสร

(2334-2391)
 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นศรีสุเทพ
(2335-2391)
 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นณรงค์หริรักษ์
(2335-2389)
 
 
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากุณฑลทิพยวดี‎
(2341-2381)
 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นไกรสรวิชิต
(2341-2390)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ราชสกุลอินทรางกูร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ราชสกุลทัพพะกุล
 
 
 
 
 
ราชสกุลสุริยกุล
 
 
 
 
 
ราชสกุลฉัตรกุล
 
 
 
 
 
ราชสกุลพึ่งบุญ
 
ราชสกุลดารากร
 
ราชสกุลดวงจักร
 
 
 
 
 
 
ราชสกุลสุทัศน์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าอาภรณ์
(2359-2391)
 
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ามหามาลา กรมพระยาบำราบปรปักษ์

(2362-2429)
 
เจ้าฟ้าหญิง
(2363-ร.2)
 
เจ้าฟ้าชายปิ๋ว
(2365-2383
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ราชสกุลอาภรณ์กุล
 
ราชสกุลมาลากุล
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดูเพิ่ม

แก้

อ้างอิง

แก้