จังหวัดหนองบัวลำภูในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดหนองบัวลำภู พ.ศ. 2562 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 3 เขตเลือกตั้ง[1] เท่าเดิมจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเมื่อปี พ.ศ. 2554 แต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 1 คน

จังหวัดหนองบัวลำภูในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562
ไทย
← พ.ศ. 2554 24 มีนาคม พ.ศ. 2562

3 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย
  First party Second party Third party
  Sudarat Keyuraphan in 2019.png Thanathorn Juangroongruangkit - 2.jpg Prayuth 2018 cropped.jpg
พรรค เพื่อไทย อนาคตใหม่ พลังประชารัฐ
เขตล่าสุด 3 พรรคใหม่ พรรคใหม่
ที่นั่งที่ชนะ 3 0 0
ที่นั่งเปลี่ยนแปลง Steady0 Steady0 Steady0
คะแนนเสียง 103,784 56,921 33,088
ร้อยละ 41.22 22.61 13.14

Nong Bua Lamphu general election results, 2019.svg
ผลการเลือกตั้งตามเขตการเลือกตั้ง

ภาพรวมแก้ไข

พรรค จำนวน
ผู้สมัคร
คะแนนเสียง ที่นั่ง
จน. % จน. +/– %
เพื่อไทย 3 103,784 41.22% 3   100.00%
อนาคตใหม่ 3 56,921 22.61% 0   0.00%
พลังประชารัฐ 3 33,088 13.14% 0   0.00%
อื่น ๆ 94 58,012 23.03% 0   0.00%
ผลรวม 103 251,805 100.00% 3   100.00%
คะแนนเสียง
เพื่อไทย
  
41.22%
อนาคตใหม่
  
22.61%
พลังประชารัฐ
  
13.14%
อื่น ๆ
  
18.68%
ที่นั่ง
เพื่อไทย
  
100.00%
อนาคตใหม่
  
0.00%
พลังประชารัฐ
  
0.00%

เขตเลือกตั้งแก้ไข

เขต 1เขต 2เขต 3

สัญลักษณ์
* ส.ส. ที่ได้รับเลือกในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์
เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว
ตัวหนา ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง

เขตเลือกตั้งที่ 1แก้ไข

เขตการเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วยอำเภอเมืองหนองบัวลำภู และอำเภอโนนสัง (เฉพาะตำบลบ้านถิ่น ตำบลปางกู่ ตำบลกุดดู่ ตำบลบ้านค้อ และตำบลโนนสัง)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดหนองบัวลำภู
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย สยาม หัตถสงเคราะห์ (5) 36,792 41.88
อนาคตใหม่ ยิ่งยศ ปอวิจิตกุล (9) 16,359 18.62
พลังประชารัฐ ศรัณยา สุวรรณพรหม (4) 15,650 17.81
ภูมิใจไทย สมพาน ศรีหอม (2) 7,483 8.52
รวมพลังประชาชาติไทย คำพอง เค้างิ้ว (15) 1,501 1.71
ประชาธิปัตย์ ไพเราะจิต เจริญยิ่ง (12) 1,428 1.63
เพื่อชาติ ณัฐพิชา ณ อุบล (8) 1,366 1.55
เสรีรวมไทย ขวัญหทัย ชุมแวงวาปี (11) 1,159 1.32
ประชาชาติ กำธร บุตรดี (25) 879 1.00
ครูไทยเพื่อประชาชน สมยศ ด้วงแพง (24) 536 0.61
เพื่อไทยพัฒนา สังวาลย์ ชัยแสง (3) 503 0.57
พลังปวงชนไทย ไพรัช นุชิต (23)✔ 491 0.56
เศรษฐกิจใหม่ นริศรา ดำรงวัฒนกุล (22) 456 0.52
พลังแรงงานไทย นิธิมา โพธิผล (20) 454 0.52
ชาติไทยพัฒนา นคร สุขราช (6) 426 0.48
สังคมประชาธิปไตยไทย ไพสิษฐ์ สุภา (16) 396 0.45
เพื่อคนไทย บุญช่วย ปู่หลุ่น (10) 387 0.44
ชาติพัฒนา โชคอนันต์ พหล (14) 300 0.34
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย สมภาร สอนโคตร (13) 161 0.18
ประชาธรรมไทย วีระ วงษ์นาม (21) 132 0.15
ไทยศรีวิไลย์ ปิยณัฐ คำศรี (27) 120 0.14
ประชาชนปฏิรูป พันตำรวจเอก ไชยยุทธ วงค์โคกสูง (2) 117 0.13
พลังไทยรักไทย จันที หมื่นมณี (30) 111 0.13
พลังท้องถิ่นไท ธีระพันธ์ ทองทุม (33) 106 0.12
พลังชาติไทย รัก โภคานิตย์ (29) 102 0.12
ประชาภิวัฒน์ อรยา อุณาสิงห์ (7) 93 0.11
ประชานิยม ภานุพัฒน์ สนิทวงศ์ชัย (17) 87 0.10
รวมใจไทย บุญสม โชติกวันดี (26) 77 0.09
พลังศรัทธา สมหมาย แสวงรักษ์ (32) 67 0.08
ประชาธิปไตยใหม่ ไหว มีสุข (19) 39 0.04
พลังไทสร้างชาติ จุฑามาศ นิยะนันท์ (28) 33 0.04
ภาคีเครือข่ายไทย ประตู พันธ์ก่ำ (31) 30 0.03
เพื่อแผ่นดิน สมัย เกาะสา (18) 20 0.02
ผลรวม 87,861 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 2แก้ไข

เขตการเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วยอำเภอศรีบุญเรือง อำเภอนาวัง (ยกเว้นตำบลวังปลาป้อม) และอำเภอโนนสัง (เฉพาะตำบลโคกม่วง ตำบลนิคมพัฒนา ตำบลโนนเมือง ตำบลหนองเรือ และตำบลโคกใหญ่)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดหนองบัวลำภู
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย ไชยา พรหมา (9)* 25,732 30.88
อนาคตใหม่ ทรงเดช มหาเสนา (2) 21,345 25.61
ภูมิใจไทย วุฒิพงษ์ ศิริสถิตย์ (13) 14,266 17.12
พลังประชารัฐ สุวรรณ สวัสดิ์ชิตัง (3) 10,444 12.53
เพื่อชาติ ธีระธนา ด่านพงษ์ (1) 2,839 3.41
พลังท้องถิ่นไท ประพันธ์ มาลาศรี (12) 1,446 1.74
เศรษฐกิจใหม่ สะอาด ศรีฐาน (23) 958 1.15
พลังปวงชนไทย วริศา ทิพยมาตร (29) 729 0.87
เสรีรวมไทย พงศ์พันธุ์ สายคำภา (14) 721 0.87
ประชาธิปัตย์ อนันต์ ลือนาม (20) 607 0.73
พลังแรงงานไทย สะหวั่น แสนเหลา (22) 530 0.64
ไทยศรีวิไลย์ นิรันด์ขจร บุญประเสริฐ (33) 524 0.63
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย สนั่น คำชมภู (8) 440 0.53
เพื่อคนไทย ยุทธศาสตร์ สิงห์แก้ว (10) 406 0.49
พลังไทยรักไทย สมใจ บูรณเวช (21) 354 0.42
ชาติพัฒนา จำนงค์ ถาบุตร (5) 225 0.27
เพื่อแผ่นดิน เสรี บุญประคม (6) 219 0.26
ชาติไทยพัฒนา ยืนยงค์ ศิริทน (4) 196 0.24
รวมพลังประชาชาติไทย ศุภมงคล หาญเชิงชัย (7) 191 0.23
รักท้องถิ่นไทย วรัญญา รัตนวงศ์ (36) 172 0.21
ภราดรภาพ ชาติชาย ธนาวุฒิกุล (25) 114 0.14
ประชาภิวัฒน์ เลิศ เทือกแสง (11) 104 0.12
กรีน พรพิทักษ์ ดาโสภา (32) 103 0.12
พลังชาติไทย วีนัต โภคานิตย์ (31) 89 0.11
ประชาธรรมไทย วิวัฒน์ แสงป้อง (24) 88 0.11
ประชานิยม จ่าสิบตำรวจ ภานุพงษ์ สนิทวงศ์ชัย (18) 83 0.10
เพื่อไทยพัฒนา เดชา บุติกา (16) 81 0.10
ครูไทยเพื่อประชาชน สุรชัย ระเบียบนาวีนุรักษ์ (26) 65 0.08
สังคมประชาธิปไตยไทย ผดุง ภูนายา (15) 55 0.07
ประชาธิปไตยใหม่ สุภาพรรณ ไทยรักชาติ (19) 54 0.06
รวมใจไทย พิเชษฐ์ แก้วพลน้อย (30) 45 0.05
พลังไทสร้างชาติ พรสวรรค์ สามด่านจาก (28) 42 0.05
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย สันตติ บุราณฤทธิ์ (27) 30 0.04
ประชาชนปฏิรูป ปิยะณัฐ อาสน์ปาสา (17) 23 0.03
ภาคีเครือข่ายไทย มณีจันทร์ ดวงภักดี (34) 22 0.03
เพื่อนไทย สุนิตย์ ไชยเบ้า (35)
ผลรวม 83,342 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 3แก้ไข

เขตการเลือกตั้งที่ 3 ประกอบด้วยอำเภอนากลาง อำเภอสุวรรณคูหา และอำเภอนาวัง (เฉพาะตำบลวังปลาป้อม)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 จังหวัดหนองบัวลำภู
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย ณัฐวุฒิ กองจันทร์ดี (4) 41,260 51.19
อนาคตใหม่ ประภาลักษณ์ สิทธิ (3) 19,217 23.84
พลังประชารัฐ ประพาส นวนสำลี (1) 6,994 8.68
เพื่อชาติ สมภาร สุขอ้วน (14) 1,724 2.14
ภูมิใจไทย ประสิทธิ์ ภานุวงศ์ (11) 1,588 1.97
เสรีรวมไทย ธีรารัตน์ วรพันธ์ (6) 1,533 1.90
ประชาธรรมไทย ชัยวัฒน์ ดาวเรือง (19) 1,477 1.83
ประชาธิปัตย์ วราภรณ์ กองผาพา (16) 1,086 1.35
พลังไทยรักไทย อรุณรัตน์ เข็มศร (24) 1,066 1.32
ชาติไทยพัฒนา ภิรมย์ หลงนุชาติ (10) 786 0.98
เพื่อคนไทย สงวน เพียเทพ (15) 736 0.91
กลาง ชัยวัฒน์ พหลทัพย์ (23) 463 0.57
ครูไทยเพื่อประชาชน ประยงค์ ศิริบุตร (20) 292 0.36
ประชาชนปฏิรูป อาริยา วิจิตขะจี (21) 234 0.29
พลังท้องถิ่นไท เกชา เขียวโพธิ์ (5) 224 0.28
สังคมประชาธิปไตยไทย คำพอง โคตรทา (7) 213 0.26
เศรษฐกิจใหม่ ชัยธวัช สามิตร (25) 210 0.26
รวมพลังประชาชาติไทย ประยูร โนรี (13) 175 0.22
ประชานิยม ร้อยตำรวจโท คณิตศิลป์ พลบูรณ์ (2) 167 0.21
กรีน ณัฐชัย มุงคุณ (26) 164 0.20
ภาคีเครือข่ายไทย ร้อยตำรวจโท ถาวร เสริมสุข (31) 129 0.16
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย อนันต์ รัตนพลที (12) 114 0.14
รักท้องถิ่นไทย จินตนา พรหงษา (33) 113 0.14
เพื่อไทยพัฒนา พวง อุ่นใจ (28) 104 0.13
พลังปวงชนไทย สุวิชย์ คำแหล้ (17) 95 0.12
สามัญชน อุเทน อินทร์เจริญ (27) 91 0.11
เพื่อแผ่นดิน เฮียง หันตุลา (9) 75 0.09
พลังไทสร้างชาติ สุพจน์ คำแหล้ (34) 61 0.08
รวมใจไทย ทองยุ่น สุวรรณศรี (22) 57 0.07
ประชาภิวัฒน์ พันตำรวจโท ไพบูลย์ กองสอน (8) 46 0.06
ประชาธิปไตยใหม่ สวรรค์ เกตุนาค (18) 43 0.05
พลังชาติไทย น้อย ภักดีอำนาจ (30) 36 0.04
พลังศรัทธา ประจักษ์ เกษดา (32) 29 0.04
ไทยรักษาชาติ ศึกษา นาสมยนต์ (29)
ผลรวม 80,602 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

อ้างอิงแก้ไข

  1. Workpoint News (4 กุมภาพันธ์ 2562). "หนองบัวลำภู สมัคร ส.ส.วันแรกคึกคัก ไฟฟ้าดับ รับว่าที่ผู้สมัคร ส.ส." Workpoint News. สืบค้นเมื่อ 6 ตุลาคม 2562. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข