รายพระนามพระมหากษัตริย์รัชกาลปัจจุบันเรียงตามรัชกาล - ภาษาอื่น ๆ