สมเด็จพระราชาธิบดีเลตซีที่ 3 แห่งเลโซโท


สมเด็จพระราชาธิบดีเลตซีที่ 3 แห่งเลโซโท (อังกฤษ: Letsie III of Lesotho) เป็นพระมหากษัตริย์ที่โปรดการเล่นกีฬาเทนนิส และทรงสนพระราชหฤทัยในด้านการเกษตร พระองค์ทรงเป็นประมุขหลังจากที่สมเด็จพระราชาธิบดีโมโชโชที่ 2 แห่งเลโซโท เสด็จลี้ภัยทางการเมือง

สมเด็จพระราชาธิบดีเลตซีที่ 3 แห่งเลโซโท
Letsie III.jpg

พระปรมาภิไธย สมเด็จพระราชาธิบดีเลตซีที่ 3 แห่งเลโซโท
พระอิสริยยศ พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรเลโซโท
ราชวงศ์ ราชอาณาจักรเลโซโท
ครองราชย์ ครั้งแรก พ.ศ. 2533 - พ.ศ. 2538
ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2539
รัชกาล พ.ศ. 2533 - พ.ศ. 2538
พ.ศ. 2539 - ปัจจุบัน
รัชกาลก่อน สมเด็จพระราชาธิบดีโมโชโชที่ 2 แห่งเลโซโท
รัชกาลถัดไป ยังอยู่ในราชสมบัติ
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชสมภพ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2506 (56 ปี)
พระราชบิดา สมเด็จพระราชาธิบดีโมโชโชที่ 2 แห่งเลโซโท
พระราชมารดา สมเด็จพระราชินีมาโมฮาโตแห่งเลโซโท
พระอัครมเหสี สมเด็จพระราชินีมาเซเนต โมฮาโต เซเอโซ
พระราชบุตร 3 พระองค์


พระราชประวัติแก้ไข

พระองค์เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2506 เป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระราชาธิบดีโมโชโชที่ 2 แห่งเลโซโทและสมเด็จพระราชินีมาโมฮาโตแห่งเลโซโท ทรงมีพระราชอนุชา 1 พระองค์ คือ เจ้าชายซีอีโซแห่งเลโซโท และพระกนิษฐภคินี 1 พระองค์ คือ เจ้าหญิงคอนสแตนซ์ มาเซเอโซแห่งเลโซโท

การศึกษาแก้ไข

การอภิเษกสมรสและพระราชโอรสพระราชธิดาแก้ไข

พระองค์อภิเษกสมรสกับสมเด็จพระราชินีมาเซเนต โมฮาโต เซเอโซ พระองค์ทรงมีพระราชโอรสและพระราชธิดา 3 พระองค์ ได้แก่

  1. เจ้าหญิงซีนาตี เซโอโซแห่งเลโซโท
  2. เจ้าหญิงมาเซเอโซ
  3. เจ้าชายเลโรโทรี เซเอโซ มกุฎราชกุมารแห่งเลโซโท

การเสวยราชสมบัติแก้ไข

  • ครั้งแรก พฤศจิกายน พ.ศ. 2533 - กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 ขณะที่สมเด็จพระราชาธิบดีโมโชโชที่ 2 แห่งเลโซโท พระราชบิดาทรงอยู่ระหว่างการลี้ภัยทางการเมืองในสหราชอาณาจักร
  • ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2539 ภายหลังการสวรรคตของสมเด็จพระราชาธิบดีโมโชโชที่ 2 แห่งเลโซโท

แหล่งข้อมูลแก้ไข

http://sameaf.mfa.go.th/th/country/africa/detail.php?ID=44#1

ดูเพิ่มแก้ไข

ก่อนหน้า สมเด็จพระราชาธิบดีเลตซีที่ 3 แห่งเลโซโท ถัดไป
สมเด็จพระราชาธิบดีโมโชโชที่ 2 แห่งเลโซโท    
พระมหากษัตริย์เลโซโท
(ครั้งที่ 1)

(ค.ศ. 1990ค.ศ. 1995)
  สมเด็จพระราชาธิบดีโมโชโชที่ 2 แห่งเลโซโท
สมเด็จพระราชาธิบดีโมโชโชที่ 2 แห่งเลโซโท    
พระมหากษัตริย์เลโซโท
(ครั้งที่ 2)

(ค.ศ. 1996 - ปัจจุบัน)
  ยังอยู่ในราชสมบัติ