เปิดเมนูหลัก

กองทัพภาคที่ 3

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก แม่ทัพภาคที่ 3)

กองทัพภาคที่ 3 (ทภ.3) ของกองทัพบกไทย รับผิดชอบพื้นที่ภาคเหนือทั้งหมด ตั้งกองบัญชาการที่จังหวัดพิษณุโลก หน่วยรบที่สำคัญ คือ

กองทัพภาคที่ 3
ประเทศ ไทย
ปฏิบัติการ
สำคัญ
ภารกิจสหประชาชาติในเซาท์ซูดาน[1]

รายนาม รายพระนาม แม่ทัพกองทัพภาคที่ 3

 • 1. พลโท พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าคำรบ (แม่ทัพกองทัพน้อยที่ 2) - (พ.ศ. 2454-2457)
 • 2. พลโท หลวงวีระโยธา (วีระ วีระโยธา) (แม่ทัพกองทัพที่ 3) - (พ.ศ. 2494-2495)
 • 3. พลโท หลวงสวัสดิ์สรยุทธ (ดล บุนนาค) (แม่ทัพกองทัพที่ 3) - (พ.ศ. 2494-2495)
 • 4. พลโท หลวงจุลยุทธยรรยง (ทองจุล ศุภชรัสส์) (แม่ทัพกองทัพที่ 3) - (พ.ศ. 2495-2497)
 • 5. พลโท ครวญ สุทธานินทร์ (แม่ทัพกองทัพที่ 3) - (พ.ศ. 2497-2499)
 • 6. พลโท ผ่อง บุญสม (แม่ทัพกองทัพที่ 3) - (พ.ศ. 2499-2499)
 • 7. พลโท ประพันธ์ กุลพิจิตร - (พ.ศ. 2501-2506)
 • 8. พลโท อรรถ ศศิประภา - (พ.ศ. 2506-2509)
 • 9. พลโท อ่อง โพธิกนิษฐ - (พ.ศ. 2509-2512)
 • 10. พลโท สำราญ แพทยกุล - (พ.ศ. 2512-2516)
 • 11. พลโท ประสาน แรงกล้า - (พ.ศ. 2516-2517)
 • 12. พลโท ยศ เทพหัสดิน ณ อยุธยา - (พ.ศ. 2517-2518)
 • 13. พลโท สมศักดิ์ ปัญจมานนท์ - (พ.ศ. 2518-2521)
 • 14. พลโท สีมา ปาณิกบุตร - (พ.ศ. 2521-2524)
 • 15. พลโท พร้อม ผิวนวล - (พ.ศ. 2524-2526)
 • 16. พลโท เทียบ กรมสุริยศักดิ์ - (พ.ศ. 2526-2528)
 • 17. พลโท รวมศักดิ์ ไชยโกมินทร์ - (พ.ศ. 2528-2529)
 • 18. พลโท ชัยชนะ ธารีฉัตร - (พ.ศ. 2529-2530)
 • 19. พลโท ศิริ ทิวะพันธุ์ - (พ.ศ. 2530-2533)
 • 20. พลโท ไพโรจน์ จันทร์อุไร - (พ.ศ. 2533-2535)
 • 21. พลโท ยิ่งยส โชติพิมาย - (พ.ศ. 2535-2537)
 • 22. พลโท สุรเชษฐ เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา - (พ.ศ. 2537-2538)
 • 23. พลโท ถนอม วัชรพุทธ - (พ.ศ. 2538-2541)
 • 24. พลโท สมหมาย วิชาวรณ์ - (พ.ศ. 2541-2542)
 • 25. พลโท วัธนชัย ฉายเหมือนวงศ์ - (พ.ศ. 2542-2544)
 • 26. พลโท อุดมชัย องคสิงห - (พ.ศ. 2544-2546)
 • 27. พลโท พิชาญเมธ ม่วงมณี - (พ.ศ. 2546-2548)
 • 28. พลโท สพรั่ง กัลยาณมิตร - (พ.ศ. 2548-2549)
 • 29. พลโท จิรเดช คชรัตน์ - (1 ตุลาคม พ.ศ. 2549 - 30 กันยายน พ.ศ. 2550)
 • 30. พลโท สำเริง ศิวาดำรงค์ - (1 ตุลาคม พ.ศ. 2550 - 30กันยายน พ.ศ. 2551)
 • 31. พลโท ทนงศักดิ์ อภิรักษ์โยธิน - (1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 - 30 กันยายน พ.ศ. 2553)
 • 32. พลโท วรรณทิพย์ ว่องไว - (1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2555)
 • 33. พลโท ชาญชัยณรงค์ ธนารุณ - (1 เมษายน พ.ศ. 2555 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2556)
 • 34. พลโท ปรีชา จันทร์โอชา - (1 เมษายน พ.ศ. 2556 - 30 กันยายน พ.ศ. 2557)
 • 35. พลโท สาธิต พิธรัตน์ - (1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 - 30 กันยายน พ.ศ. 2558)
 • 35. พลโท สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล - (1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 - 30 กันยายน พ.ศ. 2559)
 • 36. พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ - (1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 - 30 กันยายน พ.ศ. 2561)
 • 37 พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ - (1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน)

ยศทหาร เป็นยศขณะดำรงตำแหน่ง ในวงเล็บเป็นระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข