รายชื่อวรรณคดีไทย

รายชื่อวรรณคดีของไทย ซึ่งเป็นงานเขียนหรือวรรณกรรมไทยที่ยกย่องกันว่าดี มีสาระ และมีคุณค่าทางวรรณศิลป์

วรรณคดีไทยเป็นผลงานที่ทรงคุณค่าทางวรรณศิลป์ เป็นผลงานเขียนที่เกิดขึ้นก่อนสมัยรัชกาลที่ 7


เนื้อหา: บนสุด -

แก้ไข

แก้ไข

แก้ไข

แก้ไข

แก้ไข


แก้ไข

แก้ไข

แก้ไข

ทางน้ำ

แก้ไข

แก้ไข

  • ปุณโณวาทคำฉันท์
  • ปฐมสมโพธิกถา โดย [สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส]
  • ปลาบู่ทอง

แก้ไข

แก้ไข

มหามาศ

แก้ไข

  • ยวนพ่ายโคลงดั้น
  • ยอพระกลิ่น
  • ยุขัน

แก้ไข

แก้ไข

แก้ไข

แก้ไข

  • ศกุนตลา
  • ศรีธนญชัย
  • ศรีปราชญ์

แก้ไข

แก้ไข

แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  • เปลื้อง ณ นคร. ประวัติวรรณคดีไทย. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช (พิมพ์ครั้งที่ 12) พ.ศ. 2544.


เนื้อหา: บนสุด -