รายชื่อคณะศิลปกรรมศาสตร์ในประเทศไทย

รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ที่เปิดสอนวิชาในกลุ่มศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์ ประยุกต์ศิลป์ การออกแบบ และดุริยางคศิลป์

รายชื่อคณะศิลปกรรมศาสตร์ในประเทศไทย

แก้
คณะ มหาวิทยาลัย
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต
คณะดิจิทัลอาร์ต มหาวิทยาลัยรังสิต
คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยสยาม
คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  • หมายเหตุ จัดเรียงตามชื่อมหาวิทยาลัย และตามชื่อคณะ

ดูเพิ่ม

แก้