คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (อังกฤษ: School of Architecture and Fine Art, University of Phayao) เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2553 ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนบน ณ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ชื่ออังกฤษSchool of Architecture and Fine Art, University of Phayao
ที่อยู่19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
วันก่อตั้ง1 ตุลาคม พ.ศ. 2553
คณบดีรศ.จันทนี เพชรานนท์
วารสารจุลสาร Rhythm :จังหวะ
สีประจำคณะ███ สีเงิน
สัญลักษณ์พระพิฆเนศ
เว็บไซต์safa.up.ac.th

ประวัติแก้ไข

คณะสถาปัตยกรรมศาตร์และศิลปกรรมศาสตร์ เดิมเป็นสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ สังกัดสำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา[1] และต่อมาเมื่อมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยพะเยาเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2553[2] สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ จึงได้แยกตัวเป็นหน่วยงานวิชาการใหม่ในชื่อ คณะสถาปัตยกรรมศาตร์และศิลปกรรมศาสตร์ เมื่อ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553[3] เปิดสอนหลกสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณทิต ในสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ซึ่งเป็นการเรียนการสอนแบบ 2 ภาคการศึกษา ณ.อาคาร ที่ทำการชั่วคราวคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์อาคารเรียนรวมหลังเดิม และต่อมาเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2554 ได้ย้ายที่ทำการสำนักงานคณะจากอาคารเรียนรวมหลังเก่ามาเป็นตึกคณะหลังปัจจุบัน [4]

สีและสัญลักษณ์แก้ไข

 • สีประจาคณะ คือ สีเงิน
 • ตราสัญลักษณ์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

เป็นการออกแบบโดยใช้อักษร ส - ศ ซึ่งเป็นตัวอักษรย่อออกแบบให้ผสานอยู่ในตัวเดียวกัน เป็นการผสานความรู้ด้านสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมเข้ากับชุมชนพื้นถิ่น[5]

หลักสูตรการศึกษาแก้ไข

ปัจจุบัน คณะสถาปัตยกรรมศาตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดการเรียนการสอน 3 หลักสูตร ใน 5 สาขาวิชา ได้แก่


ปริญญาตรี

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

 • สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
 • สาขาวิชาศิลปะการแสดง

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต

 • สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล

คณบดีแก้ไข

ทำเนียบคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ลำดับที่ รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร 1 เมษายน พ.ศ. 2554 - 30 เมษายน พ.ศ. 2554 (รักษาการในตำแหน่ง) [6]
2
รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ศรีสมพงษ์ 30 เมษายน พ.ศ. 2554 - 29 เมษายน พ.ศ. 2558 [7]
30 เมษายน พ.ศ. 2558 - 29 เมษายน พ.ศ. 2562 (วาระที่ 2)[8]
3
รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ 30 เมษายน พ.ศ. 2562 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 (รักษาการแทน)[9]
4
รองศาสตราจารย์จันทนี เพชรานนท์ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน [10]

อ้างอิงแก้ไข

 1. ประวัติคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา, สืบค้นเมื่อ 6 กันยายน พ.ศ. 2559
 2. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓, เล่ม 127 ตอน 44 ก หน้า 4 วันที่ 16 กรกฎาคม 2553
 3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานวิชาการของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓, เล่ม 127 ตอนพิเศษ 140 ง หน้า 61
 4. คณะสถาปัตยกรรมศาตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา, จุลสาร Rhythm :จังหวะ ฉบับที่ 1, หน้า 20
 5. คณะสถาปัตยกรรมศาตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา, จุลสาร Rhythm :จังหวะ ฉบับที่ 1, หน้า 2
 6. คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์, สืบค้นเมื่อ 6 กันยายน พ.ศ. 2559
 7. คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ (รศ.ดร.สมชาย ศรีสมพงษ์), สืบค้นเมื่อ 6 กันยายน พ.ศ. 2559
 8. คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา, สืบค้นเมื่อ 6 กันยายน พ.ศ. 2559
 9. [http://www.council.up.ac.th/FileUpload/คำสั่งมหาวิทยาลัย%20เรื่อง%20แต่งตั้งผู้รักษาการแทนคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์%20มหาวิทยาลัยพะเยา_636923313251868903.pdf คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ , สืบค้นเมื่อ 02 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
 10. [http://www.council.up.ac.th/FileUpload//คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์_637049125923987862.pdf คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ , สืบค้นเมื่อ 22 กันยายน พ.ศ. 2562

ดูเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข