คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ


คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เป็นคณะลำดับที่ 8 ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
School of Fine and Applied Arts
Bangkok University
สถาปนาพ.ศ. 2532
คณบดีผศ. สรรเสริญ มิลินทสูต
ที่อยู่
อาคาร7 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต, 9/1 หมู่ 5 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120.
Tel. 02 902 0299 ต่อ 2610
สีสีชมพูกลีบบัว
มาสคอต
The Golden Spiral
เว็บไซต์http://fab.bu.ac.th/

ประวัติ แก้

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพก่อตั้งเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2532 ได้ก่อตั้งขึ้นเป็นคณะลำดับที่ 8 ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ แรกเริ่มเปิดหลักสูตรปริญญาตรีศิลปบัณฑิต 2 สาขาวิชาคือสาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายใน และสาขาการออกแบบนิเทศศิลป์ ได้จัดการเรียนการสอนขึ้น ณ อาคาร 4 และอาคารฝึกงาน (ปัจจุบันใช้เป็นสำนักงานฝ่ายกิจการนักศึกษา) วิทยาเขตรังสิต

ต่อมาในปีการศึกษา พ.ศ. 2533 จึงได้ย้ายมาจัดการเรียนการสอนในอาคาร 7 และอาคาร 8 วิทยาเขตรังสิต และได้ปรับการใช้พื้นที่สำนักงานฝ่ายอาคารสถานที่ วิทยาเขตรังสิต เป็นอาคารโรงฝึกงานเพื่อใช้สอนวิชาพื้นฐาน

ในปีการศึกษา พ.ศ. 2538 คณะฯได้ทำการปรับหลักสูตรของคณะให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในขณะนั้น รวมทั้งได้ขออนุมัติเปิดสอนอีก 1 สาขาวิชาคือ สาขาวิชาทัศนศิลป์ และได้ดำเนินการขออนุมัติเปิดหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทออีกสาขาหนึ่งในปีการศึกษา พ.ศ. 2547

นอกจากภารกิจในด้านการผลิตบัณฑิต ภารกิจสำคัญของคณะศิลปกรรมศาสตร์คือการผลิตผลงานสร้างสรรค์ งานวิจัยและการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยที่ผ่านมาคณาจารย์ของคณะฯได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมงานค้นคว้าวิจัยเผยแพร่ออกสู่สังคมอย่างสม่ำเสมอ และเมื่อมหาวิทยาลัยกรุงเทพได้ริเริ่มโครงการหอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยได้มีการปรับพื้นที่ห้องเรียน บริเวณชั้น 3 อาคาร 9 (ปัจจุบันคือ อาคาร ดร.เจริญ คันธวงศ์) วิทยาเขตกล้วยน้ำไท ขึ้นเป็นพื้นที่จัดแสดงผลงานศิลปะเมื่อปี พ.ศ. 2539 คณะศิลปกรรมศาสตร์ก็ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบโครงการดังกล่าวมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่ง หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้รับการยอมรับว่าเป็นหอศิลปะที่ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยและเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีคุณค่าของสังคม

ซึ่งจากการจัดกิจกรรมที่มีคุณค่าอย่างสม่ำเสมอหอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ก็ได้เปิดให้บริการอีกแห่ง ณ บริเวณชั้น 2 อาคารหอสมุดสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ วิทยาเขตรังสิต ในปี พ.ศ. 2544 และในปี พ.ศ. 2549 ก็ได้ย้ายที่ทำการจากบริเวณชั้น 3 อาคารดร.เจริญ คันธวงศ์ มาที่อาคารวิทยาลัยนานาชาติและหอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพวิทยาเขตกล้วยน้ำไท ซึ่งเป็นอาคารที่ออกแบบมาเพื่อลองรับ การจัดกิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรมโดยตรง


ทำเนียบคณบดี แก้

คณบดี ปีที่ดำรงตำแหน่ง
อาจารย์ยงสฤษดิ์ จารุบูรณะ 2532-2533
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมิตรา ศรีวิบูลย์ 2534-2548
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรรเสริญ มิลินทสูต 2548-ปัจจุบัน

สาขาวิชาในคณะ แก้

 • สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ (Department of Communication Design)
 • สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ (Department Fashion and Textile Design)
 • สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ (Department Art and Design)

สัญลักษณ์ประจำคณะฯ แก้

 • ตราสัญลักษณ์อย่างเป็นทางการ เริ่มใช้เมื่อปี (พ.ศ. 2549) ออกแบบโดย SPA Advertising

 

 • ตราสัญลักษณ์ที่ทางคณะฯออกแบบ (เริ่มใช้ปี พ.ศ. 2549)
 • ตราสัญลักษณ์ที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์คณะฯ (เริ่มใช้ปี พ.ศ. 2548) ออกแบบโดย Practical Studio

 

 • สีประจำคณะ ได้แก่ สีชมพูกลีบบัว โดยมีที่มาจากหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า เรื่อง บัวสี่เหล่า โดยบัวที่พ้นน้ำและเบ่งบานรับแสงอรุณ เปรียบเสมือนบุคคลผู้หลุดพ้นจากอวิชชา พร้อมจะรับการอบรมสั่งสอนและเจริญขึ้นอย่างสง่างาม

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ แก้

รุ่น (ปีการศึกษา) ชื่อโครงการ สถานที่ วันและเวลาจัดนิทรรศการ จำนวนผู้แสดงผลงาน
(คน)
ภาควิชาการออกแบบตกแต่งภายใน
9 (2543) นิทรรศการโครงการออกแบบตกแต่งภายใน ครั้งที่9 "ต่างดาว" บริเวณชั้น 2 ศูนย์การค้า ดิเอ็มโพเรียม ระหว่างวันที่ 2-7 เมษายน 2544 17
10 (2544) นิทรรศการโครงการออกแบบตกแต่งภายใน ครั้งที่10 บริเวณชั้นโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ศูนย์การค้า อิเซตัน
11 (2545) นิทรรศการโครงการออกแบบตกแต่งภายใน ครั้งที่11 "อินทีเรีย บางกอก" 3 - 5 พฤศจิกายน 2546
12 (2546) นิทรรศการโครงการออกแบบตกแต่งภายใน ครั้งที่12 โรงยิมบาสเกตบอลล์ ชั้น 6 อาคารดร.เจริญ คันธวงศ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
13 (2547) นิทรรศการโครงการออกแบบตกแต่งภายใน ครั้งที่13"ก้าวเดิน"
14 (2548) นิทรรศการโครงการออกแบบตกแต่งภายใน ครั้งที่14
15 (2549) นิทรรศการโครงการออกแบบตกแต่งภายใน ครั้งที่15 "BRAIN SOCIETY" ดิเอสพละนาด ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร
16 (2550) นิทรรศการโครงการออกแบบตกแต่งภายใน ครั้งที่16 "DNA- Design iNterior fAshion" 31มีนาคม–3เมษายน 2551 ณ บริเวณโถงชั้น 1 หน้า ZEN ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ 70
17 (2551) นิทรรศการโครงการออกแบบตกแต่งภายใน ครั้งที่17 "SEVENTY-FIVE SENSES" 23 มีนาคม–26 มีนาคม 2552 ณ บริเวณโถงชั้น 1 ศูนย์การค้าเช็นทรัลเวิลด์ 75
ภาควิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
9 (2543) นิทรรศการโครงการออกแบบนิเทศศิลป์ ครั้งที่9 "ต่างดาว" บริเวณชั้น B1 ศูนย์การค้าเกษร พลาซ่า ระหว่างวันที่ 5-11 เมษายน 2544 24
10 (2544) นิทรรศการโครงการออกแบบนิเทศศิลป์ ครั้งที่10
11 (2545) นิทรรศการโครงการออกแบบนิเทศศิลป์ ครั้งที่11
12 (2546) นิทรรศการโครงการออกแบบนิเทศศิลป์ ครั้งที่12 "BASE" ห้างสรรพสินค้า Central World Plaza ชั้น1 โซนC 46
13 (2547) นิทรรศการโครงการออกแบบนิเทศศิลป์ ครั้งที่13 "SELECT-START" อาคารบางกอกโคด ใกล้รถไฟฟ้า สถานีสุรศักดิ์ 48
14 (2548) นิทรรศการโครงการออกแบบนิเทศศิลป์ ครั้งที่14 "14 Volt" Playground Store ซอยสุขุมวิท55 (ทองหล่อ) 28 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2549 45
14/2 (2548) นิทรรศการโครงการออกแบบนิเทศศิลป์ ครั้งที่14/2 "The Post" อาคาร The Style by TOYOTA สยามสแควร์ 16
15 (2549) นิทรรศการโครงการออกแบบนิเทศศิลป์ ครั้งที่15 "Falcon The : Magenta" ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น1 บริเวณ Forum Zone
ระหว่างวันพุธที่ 28 มีนาคม ถึง 3 เมษายน 2550
59
16 (2550) นิทรรศการโครงการออกแบบนิเทศศิลป์ ครั้งที่16 "M16" ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น1 บริเวณ Zone A Atrium Hall
ระหว่างวันอังคารที่ 18 มีนาคม ถึง 23 มีนาคม 2551
50
ภาควิชาทัศนศิลป์
3 (2543) นิทรรศการศิลปะ ครั้งที่3 "ต่างดาว" ณ SI-AM Art Space ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม - 8 เมษายน 2544 12
4 (2544) นิทรรศการศิลปะ ครั้งที่4
5 (2545) นิทรรศการศิลปะ ครั้งที่5
6 (2546) นิทรรศการศิลปะ ครั้งที่6
7 (2547) นิทรรศการศิลปะ ครั้งที่7
8 (2548) นิทรรศการศิลปะ ครั้งที่8
9 (2549) นิทรรศการศิลปะ ครั้งที่9 "Dialect" โกดังเก็บสี TOA(เก่า) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
ระหว่างวันที่ 19 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2550
23
10 (2550) นิทรรศการศิลปะ "Re-act" ที่สถาบันปรีดี พนมยงค์ ซ.ทองหล่อ วันที่ 29 มีนาคม - 11 เมษายน 2551
ภาควิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
1 (2550) นิทรรศการโครงการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ ครั้งที่1 "ULTIMATE SOURCE" ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น1 บริเวณ Zone A Atrium
ระหว่างวันจันทร์ที่ 31 มีนาคม ถึง 3 เมษายน 2551

กิจกรรมต่างๆ แก้

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้มีการสนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษาอยู่เป็นประจำ กิจกรรมของนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มีกิจกรรรมหลักทั้งหมด 7 กิจกรรม ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

 • 7 DAYS with your idols

กิจกรรมที่น้องๆม.ปลายได้มาสัมผัสกับบรรยากาศจริงของคณะที่ตนเองสนใจ สนุกและได้ประสบการณ์ตรงกับคณาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ ไอดอล

 • Prink

กิจกรรมเทศกาลดนตรีและขายของ เป็นกิจกรรมประจำคณะศิลปกรรมศาตร์ที่มีการจัดคอนเสปงานที่มีสไตล์ของเด็กศิลปกรรม

 • ปฐมนิเทศ

กิจกรรมปฐมนิเทศเด็กใหม่ ให้ทำความคุ้นเคยกับมหาวิทยาลัยและเพื่อนๆโดยได้รับการดูแลพี่สต๊าฟของคณะศิลปกรรมศาสตร์

 • พี่พบน้อง

กิจกรรมพี่พบน้องนี้เป็นกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์รุ่นพี่ รุ่นน้อง และคณะศิลปกรรมศาสตร์ทำให้น้องปี1 รู้จักเพื่อนๆ รู้จักรุ่นพี่ และปรับตัวได้ดียิ่งขึ้น

 • ปล่อยเป็ด

กิจกรรมปล่อยเป็ดเป็นกิจกรรมของภาควิชาสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีกิจกกรมทุกๆปี ที่สระน้ำหน้าตึก Diamond Building

 • Sport Day

กิจกรรมกองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์ เป็นสิ่งหนึ่งที่แสดงความเป็นศิลปกรรมศาสตร์ได้ดี ซึ่งพวกเราชาวศิลปกรรมศาสตร์ได้ทุ่มเทให้กับการแข่งขันเป็นอย่างมาก

 • พิธีครอบครู ปลดไทด์ และพิธีตัดเงา

กิจกรรมพิธีครอบครู และปลดไทด์ เป็นพิธีสำคัญอย่างหนึ่งของคณะศิลปกรรมศาสตร์ และพิธีตัดเงา เป็นกิจกรรมที่ทางคณะพึ่งจัดขึ้นเป็นปีแรก


มีกิจกรรมดั้งเดิมที่อยู่ในความทรงจำของนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์รุ่นแรกๆ ซึ่งเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป ก็ได้ปรับปลี่ยนกิจกรรมเพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆ และกิจกรรมที่รุ่นพี่คณะศิลปกรรมศาตร์อาจจะรู้จักกันดี

 • กิจกรรมงานเทศการดนตรี และบา-บี-ชิว (Bar-B-Chill)

นักศึกษาของคณะศิลปกรรมศาสตร์ นอกจากมีความสนใจในเรื่องของศิลปะและการออกแบบแล้ว นักศึกษาส่วนมากยังสนใจในเรื่องของดนตรีอีกด้วย มีนักศึกษาจำนวนมากที่เล่นดนตรีเป็นงานอดิเรกและมีการตั้งวงดนตรีกันเอง กิจกรรมนี้จึงจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถทางด้านดนตรีออกสู่สาธารณะ ในงานนอกจากมีดนตรีแล้วยังมีการจัดบุฟเฟต์บา-บี-คิว อีกด้วย กิจกรรมนี้จึงมีชื่อว่า "บา-บี-ชิว" จะจัดขึ้นประจำทุกปี ณ บริเวณอาคาร 7 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต ทั้งนี้จะต้องซื้อบัตรเข้างาน เนื่องจากจะต้องใช้งบประมาณในการจัดงานสูง

ศิษย์เก่า แก้

 • สันติ ลอรัชวี หนึ่งในผู้ก่อตั้ง แพรคทิเคิล ดีไซน์ สตูดิโอ บริษัทออกแบบเพื่อการสื่อสารชั้นนำของวงการ -Designer of the Year Awards 2015 สาขาการออกแบบกราฟิก (Graphic Design) 
 • กนกนุช ศิลปวิศวกุล หนึ่งในผู้ก่อตั้ง แพรคทิเคิล ดีไซน์ สตูดิโอ บริษัทออกแบบเพื่อการสื่อสารชั้นนำ Graphic Designer ภัณฑารักษ์ Emerging Awards 2015 สาขาการออกแบบกราฟิก (Graphic Design) 
 • ธาดา วาริช ช่างภาพแฟชั่น (ตากล้องมือโปรในแนวถ่ายบุคคล ของเมืองไทย)
 • นุวีร์ เลิศบรรณพงษ์ ประธานอำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์และนวัตกรรมด้านดิจิตอล Mindshare Worldwide (WPP Group)Head Of Invention, Mindshare Worldwide (WPP Group)และอาจารย์พิเศษภาควิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • สันติ แต้พานิช ผู้กำกับภาพยนตร์สารคดีภาพยนตร์ส่วนหนึ่งที่สร้างชื่อเสียงได้แก่ เรื่อง"สปช."  และเรื่อง "เสือร้องไห้" และเรื่อง “ตัวกูของกู”
 • ศริญญา  ลิมทองทิพย์ นักออกแบบลายผ้ารุ่นใหม่ ผู้ก่อตั้งแบรนด์ Srinlim
 • ยุรี เกนสาคู ศิลปิน/นักวาดภาพประกอบ
 • จักรกฤษณ์ อนันตกุล กราฟิคดีไซน์ illustrator และผู้ก่อตั้ง Design Reform Council ในปี 2005 และ Hello I am JK ในปี 2014ปัจจุบันนี้ได้มีผลงานอีกมากมายที่แสดงไปทั่วโลก
 • พนิดา เอี่ยมศิรินพกุล polkadot Editor Director polkadot publishing
 • เอกลักษณ์ เพียรพนาเว นักออกแบบตัวอักษร Type Designer
 • เรืองฤทธิ์ สันติสุข ผู้สรรค์สร้างโลกแห่งแสง-สี-เสียง ในนาม "DuckUnit"
 • ยงวิทย์ สันธนะพานิช Animator และเจ้าของบริษัท Animation & Motion Graphic Application & Game Character Design & Illustration 
 • คามิน เจริญสุข ช่างภาพรางวัล Best of Show Awards จากการประกวดรายการ Spring Show in USA ประจำปี 2014
 • ศิกานต์ เตชะคฤห นักออกแบบคาแรกเตอร์ และเจ้าของ เวบไซด์ Studioaiko
 • ฉัตรณรงค์ จริงศุภธาดา นักออกแบบตัวอักษร Type Designer
 • ชานนท์ ยอดหงส์ Art Director Genie records
 • อนวัช วัชราภิชาต ผู้ก่อตั้งบริษัท Pixel One Design Co,.Ltd
 • ปริวัฒน์ อนันตชินะ ผู้ก่อตั้ง Unfinished Project Publishing
 • พัชรียา อาจวิชัย ผู้ก่อตั้งและเจ้าของแบรนด์ Happy Pills
 • ปาณิสรา ขาวงาม Beauty Editor L’Officiel Thailand
 • วีระเดช ช้างมิง Senior Designer ASV
 • ชลิดา มหาสวัสดิ์ Senior Designer Lyn Around รับรางวัลจากการประกวด Inspy U Fashion Contest ในปี 2007 เป็นหนึ่งในเจ็ดผู้เข้าร่วมโครงการ “ผ้าขาวม้า” กับนิตยสาร Lips
 • ปฏิพัทธ์ ชัยภักดี เจ้าของแบรนด์ Drycleanonly
 • ฬียฑา ชลิตณัฐกุล นักออกแบบแฟชั่นแบรนด์ Fly Now และเจ้าของแบรนด์ Serioustic
 • วธูอร แก้วเวชบุตรผู้ก่อตั้งและเจ้าของแบรนด์ VVOK
 • พงศ์ภัทร พงศ์สุริยา ผู้ก่อตั้งแบรนด์ sobasizรางวัล Bronze Award งานประกวด TGFW 2010 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ผลงาน Touch Garland 

โครงการ ‘จากเส้นใยสู่ภูมิปัญญา จากภูมิปัญญา สู่อาภรณ์ (Contemporary Fashion Contest 2011)

 • พินิจนันท์ กังแฮ ผู้ก่อตั้งแบรนด์ Maison Muscovyได้ยกย่อง 1 ใน 5 นักออกแบบรุ่นใหม่ สายเลือดไทยใน ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้บริหาร บริษัท ลากุดุเอ จำกัด
 • กฤช งามสม ศิลปินร่วมสมัย
 • พรทวีศักดิ์ ริมสกุล ศิลปินร่วมสมัย
 • เจตสุภา เครือแตง อดีตสมาชิกวงบีเอ็นเคโฟร์ตีเอตรุ่น1

แหล่งข้อมูลอื่น แก้