วิทยาลัยการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต

วิทยาลัยการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต เดิมคือ คณะศิลปกรรม ก่อตั้งขึ้นในปีการศึกษา 2530 จัดเป็นคณะลำดับที่ 6 ของมหาวิทยาลัยรังสิต ต่อมา จึงเปลี่ยนชื่อคณะเป็นเป็นคณะศิลปะและการออกแบบ จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 6 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาศิลปภาพถ่าย สาขาวิชาออกแบบภายใน สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต และสาขาวิชาแฟชั่นดีไซน์

วิทยาลัยการออกแบบ
มหาวิทยาลัยรังสิต
Faculty of Art & Design
Rangsit University
คณบดีว่าง
ที่อยู่
อาคารคุณหญิงพัฒนา (ตึก 8)
มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 หมู่บ้านเมืองเอก
ถนนเอกประจิม ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
สี███ สีเขียว Veridian
เว็บไซต์http://www.rsu.ac.th/arts/

ประวัติ แก้

ปีพุทธศักราช 2530 ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ได้เล็งเห็นความสำคัญและคุณค่าของงานศิลปะ จึงมีความประสงค์จะจัดตั้งคณะศิลปกรรมขึ้น ในมหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อรองรับนักศึกษาที่มีความสนใจในการเรียนศิลปะและเพื่อสนับสนุนส่งเสริม การศึกษา ของชาติ อีกแนวทางหนึ่งนอกเหนือจากสถาบันต่าง ๆ ของรัฐที่มีอยู่แล้ว จึงมอบหมายให้อาจารย์บัณจบ พลาวงศ์ จัดทำหลักสูตรคณะศิลปกรรมขึ้น ในมหาวิทยาลัยรังสิต อาจารย์บัณจบ จึงได้ติดต่อเชิญ คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ จากสถาบันต่าง ๆคือ คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร , ภาควิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และจาก สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเพาะช่าง เข้าร่วมประชุมพิจารณาหลักสูตร

คณะศิลปกรรม (Faculty of Fine & Applied Arts) ซึ่งประกอบด้วย 2 ภาควิชา คือ

1. ภาควิชาวิจิตรศิลป์ (Fine Art)

2. ภาควิชาประยุกต์ศิลป์ (Applied Art)

โดยแบ่งเป็น 8 สาขาวิชา คือ จิตรกรรม ประติมากรรม ศิลปภาพพิมพ์ ภาพถ่าย ออกแบบตกแต่งภายใน ออกแบบนิเทศศิลป์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ และเครื่อง เคลือบดินเผา

ทบวงมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้เปิดการเรียน การสอนได้ตังแต่ปีการศึกษา 2530 เป็นต้นมา ต่อมามหาวิทยาลัยรังสิตได้แต่งตั้งให้ อาจารย์บัณจบ พลาวงศ์ ดำรงตำแหน่งคณบดีกิติคุณ อาจารย์อำนวยวุฒิ สาระศาลิน ดำรงตำแหน่งเป็น คณบดี จนถึงปัจจุบันปีการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยรังสิต ได้เปลี่ยนชื่อคณะศิลปกรรม (เดิม) เป็น คณะศิลปะและการออกแบบ เพื่อให้สอดคล้องกับสาขาวิชาที่มีการเรียนการสอนในปัจจุบัน ซึ่งได้มีการปรับปรุง หลักสูตรและเปิดสาขาใหม่ๆขึ้นเพื่อให้มีความทันสมัย ในองค์ความรู้ใหม่ที่เพิ่มขึ้น


หลักสูตร แก้

ระดับปริญญาตรี 6 สาขาวิชา
  • สาขาวิชาศิลปภาพถ่าย (Bachelor of Fine Arts Program in Photography)
  • สาขาวิชาออกแบบภายใน (Bachelor of Fine Arts Program in Interior Design)
  • สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ (Bachelor of Fine Arts Program in Visual Communication Design)
  • สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (Bachelor of Fine Arts Program in Industrial Design)
  • สาขาวิชาแฟชั่นดีไซน์ (Bachelor of Fine Arts Program in Fashion Design)

เปิดหลักสูตร พ.ศ. 2544 เป็นแห่งแรกของไทยที่เน้นการเรียนการสอนด้านการออกแบบแฟชั่นและธุรกิจแฟชั่น

ระดับปริญญาโท มี 2 หลักสูตร
  • สาขาวิชาการออกแบบ (Master of Fine Arts Program in Design)
  • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต (Master of Fine Arts Program in Computer Art)

เปิดหลักสูตร พ.ศ. 2550 เป็นสถาบันระดับอุดมศึกษาของในภูมิภาคเอเชียอาร์คเนย์เป็นแห่งแรกที่เปิดหลักสูตรด้านสาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต ในระดับปริญญาโท โดยร่วมมือทางการศึกษากับ บริษัทบ้านอิทธิฤทธิ์

แหล่งข้อมูลอื่น แก้