คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Faculty of Applied Arts and Architecture) เป็นคณะแรกของมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนทางด้านศิลปะในหลักสูตรระดับปริญญาตรี และในปี พ.ศ. 2558 ได้มีการเปิดรับนักศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิตเข้าศึกษานับว่าเป็นหลักสูตรแรกทางด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เดิมคือ คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ (Faculty of Applied Arts and Design)

คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Faculty of Applied Arts and Architecture
Ubon Ratchathani University
สถาปนาพ.ศ. 2547
คณบดีดร.ฐิติเดช ลือตระกูล (รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร)
ที่อยู่
85 ถนนสถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
เว็บไซต์www.ap.ubu.ac.th

ประวัติ แก้

คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นแหล่งสร้างความรู้ทางการออกแบบโดยอาศัยศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นพื้นฐานสำคัญ รัฐบาลได้จัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขึ้นตามนโยบายเร่งรัดที่พัฒนาชนบทและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรในท้องถิ่น รวมทั้งความพยายามที่จะปรับเปลี่ยนสภาพการผลิตทางการเกษตรให้สอดคล้องกับการผลิตในภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้มุ่งเน้นกำลังคนในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่ขาดแคลน เพื่อสนองตอบแนวนโยบายของรัฐและความต้องการของชาติ โดยได้เปิดสอนใน 2 คณะวิชา ในระยะของการก่อตั้งมหาวิทยาลัย คือ คณะเกษตรศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นสาขาที่พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถด้านการเพิ่มผลผลิตที่ดีและมีคุณภาพ แต่ในการเสริมสร้างผลผลิตทั้งในภาคการเกษตร และในภาคอุตสาหกรรมที่มี อาจจะไม่ครอบคลุมสู่ผลสำเร็จในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจโดยรวมไว้ โดยเฉพาะการพัฒนางานอาชีพในชุมชน การถักทอผ้าฝ้าย ผ้าไหม เครื่องปั้นดินเผา / เซรามิก งานโลหะ งานจักสาน เครื่องเรือนและอื่น ๆ ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิมของประช ซึ่งจำเป็นต้องใช้หลักการทางศิลปะเพื่อการประยุกต์ใช้งานเสริมสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลผลิต การแปรรูปทางการเกษตรและภาคอุตสาหกรรม ในรูปของงานออกแบบผลิตภัณฑ์ นับตั้งแต่ตัวผลผลิตทางการเกษตร ผลผลิตทางอุตสาหกรรม การบรรจุภัณฑ์ ผลผลิตทางการเกษตร / อุตสาหกรรมและการนำเสนอผลผลิตต่อลูกค้า ทั้งทางด้านการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ซึ่งต้องคำนึงถึงความต้องการทางการตลาด หรือผู้บริโภค ประโยชน์ใช้สอย รูปทรง สีสัน ความสวยงาม ตลอดจนความคงทนและคุณภาพในการใช้งานและการสร้างเอกลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมให้แก่ท้องถิ่น สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในท้องถิ่นอันเป็นฐานกำลังสำคัญของระบบเศรษฐกิจในประเทศ โดยหลักการในการสร้างมูลค่าเพิ่มเหล่านี้ ต้องอาศัยความรู้วิชาการทางด้านศิลปประยุกต์และการออกแบบเป็นสำคัญ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงเห็นชอบที่จะผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรี โท เอก ในสาขาศิลปประยุกต์และการออกแบบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และต่อมาปี 2559 ได้ทำการเปลี่ยนชื่อคณะเป็น "คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์" เพื่อให้ครอบคลุมกับการสาขาที่ทำการเรียนการสอน

ภาควิชา แก้

คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้แบ่งกลุ่มวิชาออกเป็น 2 กลุ่มวิชา ดังนี้

  • กลุ่มวิชาการออกแบบ
  • กลุ่มวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

หลักสูตรการศึกษา แก้

ปัจจุบัน คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดทำการเรียนการสอนในสาขาวิชา ดังต่อไปนี้

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ระดับปริญญาบัณฑิต ระดับปริญญามหาบัณฑิต ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.)

  • สาขาดิจิทัลอาร์ตและการออกแบบ

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.)

  • สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์

สำนักงานคณบดีคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แก้

ทำเนียบคณบดี แก้

รายนามคณบดีคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบันมีดังนี้

คณบดีคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง ดำรงตำแหน่ง
1. รศ.ดร.วิโรฒ ศรีสุโร พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2552
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง -
คณบดีผู้ก่อตั้งคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2. ผศ.ดร.สมชาย นิลอาธิ พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2552
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รก.คณบดีคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3. อาจารย์แสน ศรีสุโร พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2552
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมืองและนฤมิตศิลป์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รก.คณบดีคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4. รศ.ดร.ธาดา สุทธิธรรม 2 มีนาคม พ.ศ. 2552 - 1 มีนาคม พ.ศ. 2555
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง อาจารย์พิเศษประจำวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณบดีคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
5. ผศ.วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 - 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
รก.คณบดีคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
6. ผศ.ดร.กัญญา จึงวิมุติพันธ์ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 - มกราคม พ.ศ. 2556
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง อาจารย์ประจำคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ
รก.คณบดีคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
7. ผศ.ดร.กัญญา จึงวิมุติพันธ์ มีนาคม พ.ศ. 2556 - ปัจุจบัน
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง อาจารย์ประจำคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณบดีคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

หมายเหตุ คำนำหน้านามของผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี และผู้รักษาการแทนคณบดี เป็นคำนำหน้านามตามตำแหน่งทางวิชาการในขณะนั้น

อ้างอิง แก้