วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (อังกฤษ: College of Music, Mahasarakham University)เป็นหน่วยงานไทยระดับเทียบเท่าคณะวิชาสังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดการเรียนการสอนด้านดนตรี เป็นวิทยาลัยดนตรีชั้นนำของประเทศ และในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นโรงเรียนดนตรีแห่งที่ 4 ของประเทศไทยถัดจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ (มหิดล), คณะดุริยางคศาสตร์ และ วิทยาลัยดนตรี โดยก่อตั้งในปี 2551 พร้อมกันกับ วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ และคณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นคณะวิชาลำดับที่ 17 ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปัจจุบันเป็นวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนด้านดนตรีเทียบเท่าคณะแห่งเดียวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
College of Music MSU Logo.svg
คําขวัญสร้างคน สร้างจินตนาการ สร้างงานคุณภาพ
ชื่ออังกฤษCollege of Music, Mahasarakham University
อักษรย่อวดศ. / MUA
ที่อยู่อาคารวิทยาบริการ C เขตพื้นที่ขามเรียง (ม.ใหม่) เลขที่ 41 หมู่ 20 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
วันก่อตั้ง9 ธันวาคม พ.ศ. 2537 (27 ปี)
(สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์)
26 กันยายน พ.ศ. 2551 (13 ปี)
(วิทยาลัยดุริยางคศิลป์)
คณบดีผศ.ดร.คมกริช การินทร์
วารสารวารสารดนตรีและศิลปะวัฒนธรรม
สีประจําคณะ     สีม่วง
เว็บไซต์music.msu.ac.th

ประวัติแก้ไข

 
หอแสดงดนตรี มมส

ในปี พ.ศ. 2512 ทางมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เดิมชื่อวิทยาลัยวิชาการศึกษามหาสารคาม ในขณะนั้น) ได้มีการจัดการเรียนการสอนวิชาศิลปะกับมนุษย์เป็นวิชาพื้นฐานของมหาวิทยาลัย ต่อมาในปี พ.ศ. 2516 ได้พัฒนาสู่การเปิดสอนเป็นวิชาโทศิลปศึกษา ถัดมาได้พัฒนาเป็นวิชาเอกศิลปศึกษาในปี พ.ศ. 2523 และได้แตกแขนงเป็นสาขาวิชาต่างๆ รวมทั้งสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ด้วย

ในปี พ.ศ. 2539 ภาควิชาทัศนศิลป์และศิลปะการแสดงได้ร่วมกับสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ ในสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อนำเสนอโครงการจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยเปิดหลักสูตรจัดการศึกษา 5 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาทัศนศิลป์ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ สาขาวิชานาฏยศิลป์ สาขาวิชานฤมิตศิลป์ และสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ. 2541 หลักสูตรสาขาวิชานฤมิตศิลป์และสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ขอแยกตัวออกไปและจัดตั้งเป็นคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์[1]

ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545 สภามหาวิทยาลัยมหาสารคามได้มีมติให้จัดตั้ง “คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “Faculty of Fine and Applied arts, Mahasarakham University ”[2] ประกอบด้วยสาขาวิชาทัศนศิลป์ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ และสาขาวิชานาฏศิลป์

ต่อมาเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2550 สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้แยกการบริหารออกมาจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นโครงการจัดตั้งวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ซึ่งมีหน้าที่หลักในการจัดการเรียนการสอนให้แก่บุคคลที่สนใจศึกษาในสาขาวิชาด้านดนตรี และในปี พ.ศ. 2550 ได้ร่วมมือกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดการเรียนการสอนหลักสูตรเตรียมอุดมดนตรี และในปี พ.ศ. 2551 ได้เปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์

พ.ศ. 2551 โครงการจัดตั้งวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ได้รับประกาศให้จัดตั้งเป็นหน่วยงานระดับคณะวิชา ตามความในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 โดยสภามหาวิทยาลัยมหาสารคามในการประชุมครั้งที่ 9/2551 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2551 อนุมัติให้จัดตั้ง“วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “College of Music, Mahasarakham University”[3] มีสถานะเป็นส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ. 2550 และมีฐานะเทียบเท่าคณะวิชา

การศึกษาแก้ไข

หลักสูตรที่เปิดสอนแก้ไข

ปัจจุบัน วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดการเรียนการสอนในหลักสูตร[4] ได้แก่

หลักสูตรที่เปิดสอนในวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ภาควิชา ระดับปริญญาบัณฑิต ระดับปริญญามหาบัณฑิต ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
ภาควิชาดุริยางคศิลป์พื้นบ้าน

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต (ดศ.บ.)

 • สาขาวิชาดุริยางคศิลป์
  • เอกดนตรีพื้นบ้าน

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.)

 • สาขาวิชาดนตรีศึกษา
  • เอกดนตรีพื้นบ้าน

หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต (ดศ.ม.)

 • สาขาวิชาดุริยางคศิลป์
  • เอกดนตรีพื้นบ้าน
  • เอกหมอลำ
ภาควิชาดุริยางคศิลป์ไทย

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต (ดศ.บ.)

 • สาขาวิชาดุริยางคศิลป์
  • เอกดนตรีไทย

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.)

 • สาขาวิชาดนตรีศึกษา
  • เอกดนตรีไทย
ภาควิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตก

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต (ดศ.บ.)

 • สาขาวิชาดุริยางคศิลป์
  • เอกดนตรีตะวันตก

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.)

 • สาขาวิชาดนตรีศึกษา
  • เอกดนตรีตะวันตก

หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต (ดศ.ม.)

 • สาขาวิชาดุริยางคศิลป์
  • เอกดนตรีวิทยา
  • เอกดนตรีศึกษา
  • เอกการจัดการดนตรีและศิลปะการแสดง
  • เอกบริหารธุรกิจดนตรีและเทคโนโลยีดนตรี
  • เอกการประพันธ์เพลง

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชาดุริยางคศิลป์
  • เอกดนตรีวิทยา
  • เอกดนตรีศึกษา
  • เอกการบริหารจัดการทางดนตรี
ภาควิชาดุริยางคศิลป์ตะวันออก

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต (ดศ.บ.)

 • สาขาวิชาดุริยางคศิลป์
  • เอกดนตรีเอเชีย

หลักสูตรเตรียมอุดมดนตรีแก้ไข

หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนร่วมกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

หลักสูตรเตรียมอุดมดนตรี

 • โครงการพิเศษ ห้องเรียนศิลป์-ดนตรี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ทำเนียบผู้บริหารแก้ไข

ตั้งแต่เปิดทำการสอน วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีคณบดีดำรงตำแหน่งในสังกัดต่างๆของวิทยาลัย ตามลำดับต่อไปนี้

คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1. รศ.ดร.สุพรรณี เหลือบุญชู พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2555
2. ผศ.ดร.ปราโมทย์ ด่านประดิษฐ์ พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2559
3. ผศ.ดร.คมกริช การินทร์ พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน 

หน่วยงานภายในแก้ไข

การแบ่งหน่วยงานภายในวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม แบ่งหน่วยงานภายในออกเป็๋นส่วยงานต่างๆ ดังนี้[5]

 • สำนักงานเลขานุการ
 • ภาควิชาดุริยางคศิลป์พื้นบ้าน
 • ภาควิชาดุริยางคศิลป์ไทย
 • ภาควิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตก
 • ภาควิชาดุริยางคศิลป์ตะวันออก
 • บัณฑิตศึกษา
 • หน่วยงานวิจัย
 • หน่วยวิจัยดนตรีและศิลปวัฒนธรรม(ดนตรีผู้ไท)

ความร่วมมือกับภาคเอกชนแก้ไข

สถาบันดนตรียามาฮ่า (สยามกลการ) ผู้นำดนตรีศึกษารายแรกของเมืองไทย จับมือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดโรงเรียนสอนดนตรี ณ ศูนย์การค้าเสริมไทยคอมเพล็กซ์ ด้วยเงินลงทุน 10 ล้านบาท[6][7] เตรียมปั้นบุคลากรดนตรีครั้งใหญ่ โดยวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ เป็นเทรนเนอร์ คัดเลือกนิสิต นักศึกษาคนรุ่นใหม่ เปิดประสบการณ์ดนตรีสร้างรายได้มหาศาล เตรียมพร้อมก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2015 บริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จำกัด มองเห็นความสำคัญในการผลิตบุคลากรด้านดนตรี นับเป็นหัวใจหลักในการพัฒนาดนตรี ควบคู่ไปกับการพัฒนานิสิต นักศึกษา ที่มีความรู้ความสามารถด้านดนตรี เพื่อเสริมศักยภาพของนิสิตไทยสู่บุคลากรดนตรี มืออาชีพ และก้าวสู่ระดับสากล อีกทั้ง เตรียมก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2015 โดยมีความพร้อมในการขยายเครือข่ายร่วมกับพันธมิตรธุรกิจดนตรี คือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดโรงเรียนสอนดนตรี ณ ศูนย์การค้าเสริมไทยคอมเพล็กซ์ ติดกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยได้รับความร่วมมือคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ในการเป็นเทรนเนอร์ของโรงเรียนในแขนงวิชาต่าง ๆ อาทิ เปียโน กีตาร์คลาสสิค กีตาร์ไฟฟ้า กีตาร์เบส กลองชุด ไวโอลิน และหลักสูตรอื่นๆ ของสถาบัน ตลอดจนพัฒนาหลักสูตรดนตรีในสาขาดนตรีไทย และดนตรีพื้นบ้าน เพื่อเปิดสอนให้กับบุคคลทั่วไป และยังเป็นการผลิตบุคลากรนักดนตรีที่มีความรู้ และมีคุณภาพ ตลอดจนให้ความสำคัญเรื่องอุปกรณ์การเรียนการสอนต้องได้มาตรฐานสากล เพื่อรักษาระดับมาตรฐานทางด้านการเรียนการสอนเอาไว้ให้ดีที่สุดในเมืองไทย ตอบสนองความต้องการของนิสิต นักศึกษา และประชาชนที่สนใจอยากศึกษาดนตรี

สถานที่ตั้งและพื้นที่แก้ไข

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ตั้งอยู่ที่อาคารวิทยบริการ C มีอาณาเขตอยู่ภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ขามเรียง (ม.ใหม่) ติดกับวิทยาลัยการเมืองการปกครองและสำนักคอมพิวเตอร์ อยู่ตรงข้ามกับอาคารบรมราชกุมารี ที่ตั้งของสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มีพื้นที่ลานอัฐศิลป์หรือลานแปดเหลี่ยม เป็นสถานที่ทำกิจกรรมหลักของคณะเช่นเดียวกับวิทยาลัยการเมืองการปกครอง

อ้างอิงแก้ไข

 1. คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. "ประวัติคณะศิลปกรรมศาสตร์". สืบค้นเมื่อ 3 สิงหาคม 2564. Check date values in: |accessdate= (help)
 2. "ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยคณะศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ.๒๕๔๕" (PDF). กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. สืบค้นเมื่อ 3 สิงหาคม 2564. Check date values in: |accessdate= (help)
 3. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง จัดตั้งวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ พ.ศ. 2551 สืบค้นเมื่อ 24 พฤษภาคม 2564.
 4. หลักสูตรวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มมส
 5. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, รายงานข้อมูลพื้นฐานประจำปี 2560 หน้า 18, 29 มิถุนายน 2564
 6. สยามดนตรียามาฮ่า, สถาบันดนตรียามาฮ่าจับมือพันธมิตรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 29 มิถุนายน 2564.
 7. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มมส จับมือ สถาบันดนตรียามาฮ่า ปั้นบุคลากรดนตรี 29 มิถุนายน 2564.