วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (อังกฤษ: College of Music, Mahasarakham University)เป็นหน่วยงานไทยระดับเทียบเท่าคณะวิชาสังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดการเรียนการสอนด้านดนตรี เป็นวิทยาลัยดนตรีชั้นนำของประเทศ และในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นวิทยาลัยดุริยางคศิลป์แห่งที่ 2 ของประเทศไทยถัดจากมหาวิทยาลัยมหิดล และเป็นคณะวิชาลำดับที่ 17 ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปัจจุบันเป็นวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนด้านดนตรีเทียบเท่าคณะแห่งเดียวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตราวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มมส.png
คําขวัญสร้างคน สร้างจินตนาการ สร้างงานคุณภาพ
ชื่ออังกฤษCollege of Music, Mahasarakham University
อักษรย่อวดศ. / MUA
ที่อยู่อาคารวิทยาบริการ C เขตพื้นที่ขามเรียง (ม.ใหม่) เลขที่ 41 หมู่ 20 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
วันก่อตั้ง26 กันยายน พ.ศ. 2551 (12 ปี)
คณบดีผศ.ดร.คมกริช การินทร์
วารสารวารสารดนตรีและศิลปะวัฒนธรรม
สีประจําคณะ     สีม่วง
เว็บไซต์music.msu.ac.th

ประวัติแก้ไข

“วิทยาลัยดุริยางคศิลป์” เป็นโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2550– 2554 (ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2550)   เดิมเป็นสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์ และในปี พ.ศ. 2550 สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ได้แยกการบริหารออกมาจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นโครงการจัดตั้งวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ซึ่งมีหน้าที่หลักในการจัดการเรียนการสอนให้แก่บุคคลที่สนใจศึกษาในสาขาวิชาด้านดนตรี โดยในปี พ.ศ. 2540 ได้เปิดหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ ปี พ.ศ. 2549 เปิดหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ ปี พ.ศ. 2550 ได้ร่วมมือกับโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดการเรียนการสอนหลักสูตรเตรียมอุดมดนตรี และในปี พ.ศ. 2551 ได้เปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับประกาศให้จัดตั้งเป็นวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ตามความในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 และประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา

พ.ศ. 2551 สภามหาวิทยาลัยมหาสารคามในการประชุมครั้งที่ 9/2551 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2551 จึงมีมติอนุมัติให้จัดตั้ง“วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “College of Music, Mahasarakham University”[1] มีสถานะเป็นส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ. 2550 และมีฐานะเทียบเท่าคณะวิชา

หลักสูตรที่เปิดสอนแก้ไข

ปัจจุบัน วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดการเรียนการสอนในหลักสูตร[2] ได้แก่

หลักสูตรที่เปิดสอนในวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ระดับเตรียมอุดมดนตรี ระดับปริญญาบัณฑิต ระดับปริญญามหาบัณฑิต ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต

หลักสูตรเตรียมอุดมดนตรี

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต (ดศ.บ.)

 • สาขาวิชาดุริยางคศิลป์
  • แขนงวิชาดนตรีพื้นบ้าน
  • แขนงวิชาดนตรีไทย
  • แขนงวิชาดนตรีตะวันตก
  • แขนงวิชาดนตรีเอเชีย

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.)

 • สาขาวิชาดนตรีศึกษา
  • กลุ่มวิชาดนตรีพื้นบ้าน
  • กลุ่มวิชาดนตรีไทย
  • กลุ่มวิชาดนตรีตะวันตก

หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต (ดศ.ม.)

 • สาขาวิชาดุริยางคศิลป์
  • แขนงวิชาดนตรีวิทยา
  • แขนงวิชาดนตรีศึกษา
  • แขนงวิชาดนตรีพื้นบ้าน
  • แขนงวิชาหมอลำ
  • แขนงวิชาการจัดการดนตรีและศิลปะการแสดง
  • แขนงวิชาบริหารธุรกิจดนตรีและเทคโนโลยีดนตรี
  • แขนงวิชาการประพันธ์เพลง

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชาดุริยางคศิลป์
  • แขนงวิชาดนตรีวิทยา
  • แขนงวิชาดนตรีศึกษา
  • แขนงวิชาการบริหารจัดการทางดนตรี

ด้านการจัดการเรียนการสอนแก้ไข

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของวิทยาลัย มีการกำหนดคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ไว้อย่างชัดเจน มีหลักสูตรที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ทุกระดับการศึกษา มีการออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญทุกหลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรเตรียมอุดมดนตรี หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มีการสนับสนุนการใช้ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและการบริหารการศึกษา มีระบบการนำข้อมูลย้อนกลับมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง และมีโครงการพัฒนาบุคลากรและนิสิตที่ครอบคลุมเป้าประสงค์ในการผลิตบัณฑิตทางด้านดนตรี สนับสนุนงบประมาณในการผลิตเอกสาร ตำรา แก่คณาจารย์ทุกระดับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มีระบบกลไกในการส่งเสริมและพัฒนานิสิตนักศึกษาตามศักยภาพให้ครอบคลุมทุกด้าน โดยจัดสวัสดิการและสิ่งอานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิตมีแนวทางส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสถาบันและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มีการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิตที่จัดโดยสโมสรนิสิต สาขาวิชา มีการส่งเสริมให้นิสิตสามารถดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข มีแนวทางในการดูแล ติดตามนิสิต เพื่อให้ตระหนักในการปฏิบัติตามคุณธรรม จริยธรรม และวินัยนิสิต โดยเน้นให้ตระหนักถึงความสำคัญของวิชาชีพต่อการดำรงชีวิตในระหว่างการเป็นนิสิตและสังคมในอนาคต มีการส่งเสริมและสนับสนุนทรัพยากร สิ่งอานวยความสะดวก รวมทั้งบุคลากรในการดำเนินการเพื่อบูรณนาการเรียนการสอนเข้ากับพันธกิจด้านอื่นๆ ของวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพนิสิตตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และกระทรวงศึกษาธิการ

ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแก้ไข

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ให้ความสำคัญกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยได้กำหนดเป็นจุดเน้นที่เป็นอัตลักษณ์ของวิทยาลัย ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรและนิสิตเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมทั้งในและต่างประเทศ เพื่อจะได้มีประสบการณ์ที่กว้างไกล และจัดโครงการ/กิจกรรมเป็นรูปธรรม เน้นการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ด้านการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น

ด้านบริการวิชาการสังคมแก้ไข

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มีวิสัยทัศน์เพื่อเป็นหน่วยงานจัดการเรียนการสอนทางด้านดนตรีที่เป็นเลิศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และยกมาตรฐานการเรียนการสอนดนตรีให้ทัดเทียมกับต่างประเทศ มีการส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์และนิสิตมีส่วนร่วมกับชุมชนในการจัดการเรียนการสอน การวิจัยการบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มีการกำหนดกลยุทธ์ด้านบริการวิชาการ โดยสนับสนุนและส่งเสริมให้ทุกสาขาวิชา จัดและเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการ มีการประเมินผลเพื่อนำผลมาพัฒนารูปแบบและเนื้อหาของกิจกรรมบริการวิชาการให้เกิดประโยชน์สูงสุดในครั้งต่อไป และได้นำความรู้และประสบการณ์ในการบริการวิชาการและวิชาชีพมาบูรณาการในการเรียนการสอนและวิจัย

ด้านบริการจัดการแก้ไข

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาวิทยาลัย โดยให้บุคลากรมีส่วนร่วม มีการนำ KPIs, ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษามาเป็นเครื่องมือในการวัดผลการดำเนินงานตามภารกิจหลัก มีการประชุมเสวนาเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาคุณภาพงานระหว่างบุคคล สาขาวิชา และวิทยาลัย มีการติดตามพัฒนาเพื่อปรับดัชนีชี้วัดหลักจากการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานทุกเดือน มีการมอบหมายและกระจายอำนาจด้านการบริหารงานให้กับผู้บริหารทุกระดับและทีมงานตามความเหมาะสม ผู้บริหารทุกระดับมีการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล มีการติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจทุกเดือน เพื่อกำหนดเป็นแผนการดำเนินงานในแต่ละด้าน มีการจัดสรรงบประมาณ จัดสรรอัตรากาลังและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกระดับ และมีการลงทุนในด้านเทคโนโลยีและสื่อสนับสนุนที่ทันสมัย และบริหารงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า มีการติดตามผลการดำเนินงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อองค์กร

ทำเนียบผู้บริหารแก้ไข

ตั้งแต่เปิดทำการสอน วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีคณบดีดำรงตำแหน่งในสังกัดต่างๆของวิทยาลัย ตามลำดับต่อไปนี้

คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1. รศ.ดร.สุพรรณี เหลือบุญชู พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2555
2. ผศ.ดร.ปราโมทย์ ด่านประดิษฐ์ พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2559
3. ผศ.ดร.คมกริช การินทร์ พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน 

หน่วยงานภายในแก้ไข

- สำนักงานเลขานุการ

 • งานบุคคล
 • งานวิชาการ
 • งานแผนและงบประมาณ

- ภาควิชาดุริยางคศิลป์พื้นบ้าน

- ภาควิชาดุริยางคศิลป์ไทย

- ภาควิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตก

- บัณฑิตศึกษา

- หน่วยงานวิจัย

 • หน่วยวิจัยดนตรีและศิลปวัฒนธรรม(ดนตรีผู้ไท)

ด้านความร่วมมือกับภาคเอกชนแก้ไข

สถาบันดนตรียามาฮ่า (สยามกลการ) ผู้นำดนตรีศึกษารายแรกของเมืองไทย จับมือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดโรงเรียนสอนดนตรี ณ ศูนย์การค้าเสริมไทยคอมเพล็กซ์ ด้วยเงินลงทุน 10 ล้านบาท เตรียมปั้นบุคลากรดนตรีครั้งใหญ่ โดยวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ เป็นเทรนเนอร์ คัดเลือกนิสิต นักศึกษาคนรุ่นใหม่ เปิดประสบการณ์ดนตรีสร้างรายได้มหาศาล เตรียมพร้อมก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2015 บริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จำกัด มองเห็นความสำคัญในการผลิตบุคลากรด้านดนตรี นับเป็นหัวใจหลักในการพัฒนาดนตรี ควบคู่ไปกับการพัฒนานิสิต นักศึกษา ที่มีความรู้ความสามารถด้านดนตรี เพื่อเสริมศักยภาพของนิสิตไทยสู่บุคลากรดนตรี มืออาชีพ และก้าวสู่ระดับสากล อีกทั้ง เตรียมก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2015 โดยมีความพร้อมในการขยายเครือข่ายร่วมกับพันธมิตรธุรกิจดนตรี คือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดโรงเรียนสอนดนตรี ณ ศูนย์การค้าเสริมไทยคอมเพล็กซ์ ติดกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยได้รับความร่วมมือคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ในการเป็นเทรนเนอร์ของโรงเรียนในแขนงวิชาต่าง ๆ อาทิ เปียโน กีตาร์คลาสสิค กีตาร์ไฟฟ้า กีตาร์เบส กลองชุด ไวโอลิน และหลักสูตรอื่นๆ ของสถาบัน ตลอดจนพัฒนาหลักสูตรดนตรีในสาขาดนตรีไทย และดนตรีพื้นบ้าน เพื่อเปิดสอนให้กับบุคคลทั่วไป และยังเป็นการผลิตบุคลากรนักดนตรีที่มีความรู้ และมีคุณภาพ ตลอดจนให้ความสำคัญเรื่องอุปกรณ์การเรียนการสอนต้องได้มาตรฐานสากล เพื่อรักษาระดับมาตรฐานทางด้านการเรียนการสอนเอาไว้ให้ดีที่สุดในเมืองไทย ตอบสนองความต้องการของนิสิต นักศึกษา และประชาชนที่สนใจอยากศึกษาดนตรี

พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรแก้ไข

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการประกอบพระราชพิธีต่าง ๆ ในกิจการของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในช่วงเดือนธันวาคมเป็นประจำทุกปี

 • ครุยดุษฎีบัณฑิต ทำด้วยผ้าหรือแพรสีดำ เย็บเป็นเสื้อคลุมยาวเหนือข้อเท้าพอประมาณ หลังจีบตัวเสื้อผ่าอกตลอด มีแถบกำมะหยี่หรือสักหลาดเทา กว้าง 10 เซนติเมตร ขลิบริมด้วยผ้าสีเหลือง กว้าง 1.5 เซนติเมตร เย็บติดเป็นสาบตามสีมหาวิทยาลัยตลอดด้านหน้าทั้งสองข้าง แขนเสื้อปลายบานยาวระดับข้อมือ ตอนกลางแขนเสื้อทั้งสองข้างมีแถบกำมะหยี่หรือสักหลาดสีเทา กว้าง 7 เซนติเมตร ยาว 42 เซนติเมตร ขลิบริมด้วยผ้าสีเหลือง กว้าง 0.5 เซนติเมตร ปลายแถบทั้งสองข้างเป็นมุมแหลม จำนวน 3 แถบ ติดเรียงกันตามขวางระยะห่างกัน 3.5 เซนติเมตร ตัวเสื้อประดับเข็มวิทยฐานะ จำนวน 2 อัน ในระดับหน้าอกกึ่งกลางของแถบกำมะหยี่หรือสักหลาดสีเทาด้านหน้าทั้งสองข้าง มีผ้าคล้องคอด้านในทำด้วยผ้าต่วนหรือแพรสีเหลือง มีแถบทำด้วยผ้าต่วนหรือแพรสีเทา กว้าง 8 เซนติเมตร ทาบจากมุมด้านล่างเป็นแนวยาวรอบ และมีแพรสีเหลือง กว้าง 1.5 เซนติเมตร ขลิบริมขอบล่าง
 • ครุยมหาบัณฑิต เช่นเดียวกับครุยดุษฎีบัณฑิต แต่ตอนกลางแขนมีแถบกำมะหยี่หรือสักหลาดสีเท่า จำนวน 2 แถบ ติดเรียงกันตามขวางระยะห่าง 3.5 เซนติเมตร
 • ครุยบัณฑิต เช่นเดียวกับครุยดุษฎีบัณฑิต แต่ตอนกลางแขนมีแถบกำมะหยี่หรือสักหลาดสีเท่า จำนวน 1 แถบ ติดตามขวาง

สถานที่ตั้งและพื้นที่แก้ไข

คณะและวิทยาลัยต่างๆ บริเวณรอบลานอัฐศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1
สำนักวิทยบริการ
2
สำนักคอมพิวเตอร์
3
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
4
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
5
คณะพยาบาลศาสตร์
6
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
7
คณะวิทยาการสารสนเทศ
8
คณะวิทยาศาสตร์

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ตั้งอยู่ที่อาคารวิทยบริการ C มีอาณาเขตอยู่ภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ขามเรียง (ม.ใหม่) ติดกับวิทยาลัยการเมืองการปกครองและสำนักคอมพิวเตอร์ อยู่ตรงข้ามกับอาคารบรมราชกุมารี ที่ตั้งของสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มีพื้นที่ลานอัฐศิลป์หรือลานแปดเหลี่ยม เป็นสถานที่ทำกิจกรรมหลักของคณะเช่นเดียวกับวิทยาลัยการเมืองการปกครอง

อ้างอิงแก้ไข