วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (อังกฤษ : College of Politics and Governance, Mahasarakham University) เป็นส่วนราชการไทยเทียบเท่าคณะวิชา สังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 โดยการผนวกภาควิชารัฐศาสตร์ ศูนย์ข้อมูลการเมืองท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และโครงการจัดตั้งหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ซึ่งสังกัดอยู่ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้าด้วยกัน วิทยาลัยการเมืองการปกครอง เป็นคณะวิชาลำดับที่ 14 ของมหาวิทยาลัย เป็นที่รู้จักกันสำหรับบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยในชื่อ คณะรัฐศาสตร์ เนื่องด้วยหลักสูตรการสอนเป็นหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตเหมือนคณะรัฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอื่นๆ

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตราโรจนากรวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
ตราโรจนากร
สัญลักษณ์ประจำวิทยาลัย
คำขวัญรัฐศาสตร์ฐานราก เพื่อรากฐานของสังคม
ชื่ออังกฤษCollege of Politics and Governance, Mahasarakham University
อักษรย่อวกป. / COPAG
ที่อยู่อาคารวิทยบริการ D เลขที่ 41 หมู่ 20 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ม.ใหม่) ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
วันก่อตั้ง17 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 (17 ปี)
คณบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิงชาญ จงสมชัย
สีประจำคณะ     สีน้ำตาล
สัญลักษณ์สิงห์น้ำตาล
เว็บไซต์www.copag.msu.ac.th

ประวัติแก้ไข

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 โดยการผนวกภาควิชารัฐศาสตร์ ศูนย์ข้อมูลการเมืองท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และโครงการจัดตั้งหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ซึ่งสังกัดอยู่ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้าด้วยกัน โดยในอดีตได้เปิดสอน 4 สาขาวิชาในระดับปริญญาตรีได้แก่ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาสิทธิมนุษยชนศึกษา และสาขาวิชานิติศาสตร์, 2 สาขาวิชาในระดับปริญญาโทได้แก่ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง และสาขาวิชานโยบายสาธารณะ, 1 สาขาในระดับปริญญาเอก ได้แก่ สาขาวิชารัฐศาสตร์ ก่อนที่จะมีการปรับปรุงโครงสร้างคณะใหม่ โดยแยกสาขาวิชานิติศาสตร์ไปเป็นคณะนิติศาสตร์ ยุบสาขาวิชาสิทธิมนุษยชนศึกษา และผนวกสาขาวิชาต่างๆ ที่เหลือเข้าด้วยกันจนเหลือเพียงเดียวคือ สาขาวิชารัฐศาสตร์

วิทยาลัยการเมืองการปกครองได้ดำเนินงานตามพันธกิจด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมนับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน โดยวิทยาลัยการเมืองการปกครองได้วางรากฐานทางปัญญาอย่างต่อเนื่องผ่านการจัดตั้งโครงการความร่วมมือต่างๆ ที่เน้นการเสริมสร้างความรู้คู่คุณธรรมและการทำงานเพื่อส่วนรวม อาทิ โครงการลงชุมชนของนิสิต โครงการติวนิสิต (Copag Tutor) โครงการให้นิสิตริเริ่มทำกิจการ (Copag Creative) โครงการสร้างวิทยาลัยสีเขียว (Copag Green) ตลอดจนได้จัด Copag Open House และ Copag Open Book เพื่อเปิดบ้านวิทยาลัยให้บุคคลภายนอกได้ทราบกิจกรรมต่าง ๆ ของวิทยาลัย รวมทั้งการทำความตกลงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง เพื่อทำกิจกรรมร่วมกันนอกจากนี้ วิทยาลัยการเมืองการปกครองได้ทำข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาความรู้ทางวิชาการ เช่น คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ผู้แทนจากลักแซมเบิร์ก คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล องค์กรพัฒนาเอกชนทางด้านกฎหมาย (BABSEA CLE Foundation Thailand) เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม เพื่อร่วมมือทางวิชาการ แลกเปลี่ยนนิสิต อาจารย์ และผู้เชี่ยวชาญ เป็นต้น

ปัจจุบัน วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีบุคคลากรทั้งหมดรวม 68 คน มีจำนวนนิสิตทั้งหมด 4,038 คน [1]

อัตลักษณ์แก้ไข

สัญลักษณ์ประจำวิทยาลัยแก้ไข

สัญลักษณ์ประจำวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้แก่

"สิงห์น้ำตาล" โดย "สิงห์" หมายถึง ผู้ปกครองดั่งราชสีห์ ผู้เป็นจ้าวแห่งป่า และ "สีน้ำตาล" หมายถึง สีแห่งผืนปฐพี

ตราประจำวิทยาลัยแก้ไข

"ตราโรจนากรวิทยาลัยการเมืองการปกครอง" เป็นสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของวิทยาลัย โดยมี 2 รูปแบบคือ

  1. โล่โรจนากร ตราโรจนากรในโล่วงกลมสีเหลืองและล้อมรอบด้วยวงกลมสีน้ำตาลอีกชั้นหนึ่ง พร้อมสลักชื่อ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  2. โรจนานุสาวรีย์ ตราโรจนากรที่มีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยอยู่เบื้องหลัง พร้อมแถบแพรสลักชื่อวิทยาลัยเป็นภาษาอังกฤษ

สีประจำคณะแก้ไข

สีประจำวิทยาลัยการเมืองการปกครองคือ

     สีน้ำตาล หมายถึง สีแห่งผืนปฐพี

สถานที่ตั้งและพื้นที่แก้ไข

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ตั้งอยู่ที่อาคารวิทยบริการ D มีอาณาเขตอยู่ภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ขามเรียง (ม.ใหม่) ติดกับวิทยาลัยดุรยางคศิลป์และสำนักวิทยบริการ อยู่ตรงข้ามกับอาคารบรมราชกุมารี ที่ตั้งของสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มีพื้นที่ลานอัฐศิลป์หรือลานแปดเหลี่ยม เป็นสถานที่ทำกิจกรรมหลักและเป็นสัญลักษณ์ของคณะ

หลักสูตรแก้ไข

หลักสูตรที่เปิดสอนในวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ระดับปริญญาบัณฑิต ระดับปริญญามหาบัณฑิต ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.)

  • สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
  • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
  • สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.)

  • สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
  • สาขาวิชานโยบายสาธารณะ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

  • สาขาวิชารัฐศาสตร์

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

  1. วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  1. "รายงานข้อมูลพื้นฐาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปี 2560" (PDF). กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. สืบค้นเมื่อ 26 มิถุนายน 2561. Check date values in: |accessdate= (help)