วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (อังกฤษ : College of Politics and Governance, Mahasarakham University) เป็นหน่วยงานไทยระดับเทียบเท่าคณะวิชา สังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 (พร้อมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์) เป็นคณะวิชาลำดับที่ 13 ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และเป็นที่รู้จักกันสำหรับบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยในชื่อ คณะรัฐศาสตร์ เนื่องด้วยหลักสูตรการสอนเป็นหลักสูตรรัฐศาสตร์เหมือนคณะรัฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอื่นๆ

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตราโรจนากรวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
ตราโรจนากร
สัญลักษณ์ประจำวิทยาลัย
คําขวัญรัฐศาสตร์ฐานราก เพื่อรากฐานของสังคม
ชื่ออังกฤษCollege of Politics and Governance, Mahasarakham University
อักษรย่อวมป. / COPAG
สังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ที่อยู่อาคารวิทยบริการ D เลขที่ 41 หมู่ 20 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
วันก่อตั้ง17 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 (18 ปี)
คณบดีผศ.กันตา วิลาชัย
วารสารวารสารการเมืองการปกครอง
สีประจําคณะ     สีน้ำตาล
สัญลักษณ์สิงห์น้ำตาล
เว็บไซต์www.copag.msu.ac.th

ประวัติแก้ไข

 
อาคารวิทยบริการ D

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 โดยการผนวกภาควิชารัฐศาสตร์ ศูนย์ข้อมูลการเมืองท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และโครงการจัดตั้งหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้าด้วยกัน ซึ่งได้รับการอนุมัติจัดตั้งจากสภามหาวิทยาลัยมหาสารคามในการประชุมครั้งที่ 6/2546 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2546[1] และประกาศลงในระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยวิทยาลัยการเมืองการปกครอง พ.ศ. 2546[2] ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2546 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2546 โดยแบ่งหน่วยงานเป็นสำนักงานเลขานุการคณะและภาควิชาจำนวน 4 ภาควิชาคือ ภาควิชารัฐศาสตร์ ภาควิชานิติศาสตร์ ภาควิชาสิทธิมนุษยชนศึกษา และภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ มีหลักสูตรทั้งหมด 6 หลักสูตร 8 สาขาวิชา[3] ใน 2 ระดับการศึกษาดังนี้

ระดับปริญญาตรี

 1. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) สาขาวิชาการเมืองการปกครอง สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 2. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) สาขาวิชานิติศาสตร์
 3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาสิทธิมนุษยชนศึกษา
 4. รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

ระดับปริญญาโท

 1. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) สาขาวิชานโยบายสาธารณะ
 2. รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.) สาขาวิชาการเมืองการปกครอง

ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง เห็นว่าสาขานิติศาสตร์มีศักยภาพเพียงพอที่จะพัฒนาจากสาขาในวิทยาลัยการเมืองการปกครองขึ้นเป็นคณะนิติศาสตร์ได้[4] อันจะเป็นประโยชน์ต่อนิสิตซึ่งเป็นผู้เรียนและการจัดโครงสร้างการเรียนการสอนและการบริหารจัดการที่คล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สภามหาวิทยาลัยมหาสารคามจึงได้อนุมัติแผนการจัดตั้งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในปี พ.ศ. 2557 และได้มีมติให้จัดตั้งคณะนิติศาสตร์ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 เป็นคณะวิชาลำดับที่ 19 ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ปัจจุบัน วิทยาลัยการเมืองการปกครอง เป็นหน่วยงานนอกระบบราชการในกำกับของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม แบ่งการบริหารงานออกเป็นสำนักงานเลขานุการวิทยาลัยการเมืองการปกครองและภาควิชารัฐศาสตร์ จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี โทและเอกทั้งสิ้น 3 หลักสูตร 5 สาขาวิชาและในปีการศึกษา 2563 มีบุคคลากรทั้งหมดรวม 68 คน มีจำนวนนิสิตทั้งหมด 3,245 คน[5]

สัญลักษณ์แก้ไข

 • สัญลักษณ์ประจำคณะ

สัญลักษณ์ประจำวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้แก่ "สิงห์น้ำตาล" โดย "สิงห์" หมายถึง ผู้ปกครองดั่งราชสีห์ ผู้เป็นจ้าวแห่งป่า และ "สีน้ำตาล" หมายถึง สีแห่งแผ่นดิน

 • สีประจำคณะ

     สีน้ำตาล

หน่วยงานภายในแก้ไข

 • สำนักเลขานุการวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
  • งานบริหารและธุรการ
  • งานแผนและประกันคุณภาพ
  • งานวิชาการปริญญาตรี
  • งานการเงินและบัญชี
  • งานพัสดุและอาคารสถานที่
  • งานบุคคล
  • งานห้องสมุด
  • งานพัฒนานิสิต
  • งานโสตทัศนศึกษาและคอมพิวเตอร์
  • งานบริการวิชาการ
  • งานบัณฑิตศึกษา
 • ภาควิชารัฐศาสตร์
 • ศูนย์บริการทางวิชาการ

หลักสูตรแก้ไข

ปัจจุบัน วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทำการเรียนการสอนใน 3 หลักสูตร 5 สาขาวิชา ประกอบด้วย

หลักสูตรที่เปิดสอนในวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ภาควิชา/กลุ่มวิชา/สาขาวิชา ระดับปริญญาบัณฑิต ระดับปริญญามหาบัณฑิต ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต

กลุ่มวิชาการเมืองการปกครอง

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.)

 • สาขาวิชาการเมืองการปกครอง

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.)

 • สาขาวิชารัฐศาสตร์
  • วิชาเอกการเมืองการปกครอง

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชารัฐศาสตร์

กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.)

 • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.)

 • สาขาวิชารัฐศาสตร์
  • วิชาเอกนโยบายสาธารณะ

กลุ่มวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.)

 • สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

กลุ่มวิชาสิทธิมนุษยชนศึกษา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

 • สาขาวิชาสิทธิมนุษยชนศึกษา

หมายเหตุ ตัวเอียง หมายถึง หลักสูตรที่ยื่นขอปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไป

สถานที่ตั้งและพื้นที่แก้ไข

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ตั้งอยู่ที่อาคารวิทยบริการ D มีอาณาเขตอยู่ภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ขามเรียง (ม.ใหม่) ติดกับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์และสำนักวิทยบริการ อยู่ตรงข้ามกับอาคารบรมราชกุมารี ที่ตั้งของสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มีพื้นที่ลานอัฐศิลป์หรือลานแปดเหลี่ยม เป็นสถานที่ทำกิจกรรมหลักและเป็นสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของคณะ

ศูนย์บริการทางวิชาการแก้ไข

 1. ศูนย์ศึกษาการเมืองท้องถิ่นอีสานและอาเซียน
 2. ศูนย์ศึกษาสิทธิมนุษยชนและสันติวิธี
 3. ศูนย์พัฒนานโยบายสาธารณะเชิงสร้างสรรค์
 4. โครงการผลิตวารสารการเมืองการปกครอง ( TCI กลุ่ม1 )
 5. 1 คณะ 1 ศิลปวัฒนธรรม 1 หลักสูตร 1 ชุมชน
 6. ห้องสมุดสีดา สอนศรี

ห้องสมุดสีดา สอนศรีแก้ไข

ห้องสมุดสีดา สอนศรี เริ่มแรกเป็น ห้องสมุดภายในวิทยาลัยการเมืองการปกครองซึ่งอยู่ที่ชั้น 2 ของวิทยาลัย ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2552 ได้ทำการย้ายห้องสมุดลงมายังชั้น 1 ตามเจตนารมณ์ ของผู้บริหาร ณ ขณะนั้นที่อยากให้ห้องสมุดเป็นสถานที่ที่เข้าถึงง่าย สะดวก เพื่อ ให้นิสิตและผู้สนใจเข้ามาใช้บริการกันอย่างกว้างขวาง โดยให้บริการหนังสือด้าน รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ อาเซียน กฎหมาย และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ต่อมาในปี 2560 ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น ห้องสมุดสีดา สอนศรี เพื่อเป็นการเชิดชูดเกียรติ รศ.สีดา สอนศรี (อดีตคณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ปี 2552-2560) โดยห้องสมุดสีดา สอนศรี ได้บริการแก่ผู้ใช้ ซึ่งได้แก่ อาจารย์ นิสิตทั้งภายใน และภายนอกวิทยาลัย และนักศึกษาต่างมหาวิทยาลัยด้วย โดยภายในห้องสมุดมีการแบ่งเป็น 4 ส่วน ได้แก่

 • ส่วนที่ 1 ห้องที่อยู่ด้านในที่มีหนังสือเป็นโซนชื่อว่า “โซนเงียบกริบ” ให้บริการนั่งอ่านและค้นคว้าหนังสือภายใต้ความเงียบ ห้ามใช้เสียง
 • ส่วนที่ 2 เป็นห้องอาเซียน ซึ่งรวบรวมทรัพยากรเกี่ยวกับอาเซียนและท้องถิ่นในห้องนี้
 • ส่วนที่ 3 ห้องโซนด้านนอกชื่อ “โซนกระซิบได้” โซนนี้สามารถใช้เสียงได้นิดหน่อย เพื่อให้นิสิตสามารถทำงานในห้องสมุดได้สะดวกขึ้น
 • ส่วนที่ 4 เป็นห้องประชุมเพื่อบริการกลุ่มนิสิตที่ต้องการปรึกษาหารือ ประชุม หรือทำงานกลุ่ม ซึ่งได้เปิดให้บริการในปีการศึกษา 2561

ทำเนียบคณบดีแก้ไข

รายนามคณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบันมีดังนี้

ทำเนียบคณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1. รศ.วิเชียร ตันศิริมงคล 17 ก.ค. 2546 - 30 ม.ค. 2550
2. รศ.วิเชียร ตันศิริมงคล (รักษาการ) 1 ก.พ. 2550 - 12 มี.ค. 2552[6]
3. รศ.สีดา สอนศรี 13 มี.ค. 2552 - 27 ก.พ. 2556(วาระที่หนึ่ง)[7]
28 ก.พ. 2556 - 23 ก.พ. 2560 (วาระที่สอง)[8]
4. ผศ.เชิงชาญ จงสมชัย 24 ก.พ. 2560 - 19 มี.ค. 2564[9]
5. ผศ.กันตา วิลาชัย 20 มี.ค. 2564 - ปัจจุบัน[10]

ความร่วมมือแก้ไข

วิทยาลัยการเมืองการปกครองได้ดำเนินงานตามพันธกิจด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมนับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน โดยวิทยาลัยการเมืองการปกครองได้วางรากฐานทางปัญญาอย่างต่อเนื่องผ่านการจัดตั้งโครงการความร่วมมือต่างๆ ที่เน้นการเสริมสร้างความรู้คู่คุณธรรมและการทำงานเพื่อส่วนรวม อาทิ โครงการลงชุมชนของนิสิต โครงการติวนิสิต (Copag Tutor) โครงการให้นิสิตริเริ่มทำกิจการ (Copag Creative) โครงการสร้างวิทยาลัยสีเขียว (Copag Green) ตลอดจนได้จัด Copag Open House และ Copag Open Book เพื่อเปิดบ้านวิทยาลัยให้บุคคลภายนอกได้ทราบกิจกรรมต่าง ๆ ของวิทยาลัย รวมทั้งการทำความตกลงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง เพื่อทำกิจกรรมร่วมกันนอกจากนี้ วิทยาลัยการเมืองการปกครองได้ทำข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาความรู้ทางวิชาการ เช่น คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ผู้แทนจากลักแซมเบิร์ก คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล องค์กรพัฒนาเอกชนทางด้านกฎหมาย (BABSEA CLE Foundation Thailand) เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม เพื่อร่วมมือทางวิชาการ แลกเปลี่ยนนิสิต อาจารย์ และผู้เชี่ยวชาญ เป็นต้น

อ้างอิงแก้ไข

 1. วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สืบค้นเมื่อ 21 พฤษภาคม 2564
 2. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยวิทยาลัยการเมืองการปกครอง พ.ศ. 2546 สืบค้นเมื่อ 26 พฤษภาคม 2564.
 3. รัฐศาสตร์+การเมือง สืบค้นเมื่อ 21 พฤษภาคม 2564
 4. mgronline. "นิติศาสตร์ ม.มหาสารคามร้องขอแยกเป็นคณะ". สืบค้นเมื่อ 29 มีนาคม 2562. Check date values in: |accessdate= (help)
 5. สถิติจำนวนนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามปีการศึกษา 2563 โดย คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, สืบค้นเมื่อ 27 มีนาคม 2564.
 6. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ 297/2550, 23 มีนาคม 2564.
 7. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ 876/2552, 23 มีนาคม 2564.
 8. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ 817/2556, 23 มีนาคม 2564.
 9. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ 690/2560, 23 มีนาคม 2564.
 10. คณะบดีคนปัจจุบันของวิทยาลัยการเมืองการปกครอง

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

 1. วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 2. ห้องสมุดสีดา สอนศรี วิทยาลัยการเมืองการปกครอง