วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (อังกฤษ : College of Politics and Governance, Mahasarakham University – COPAG) เป็นหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (บ้างเรียก คณะรัฐศาสตร์ มมส.) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 โดยการผนวกภาควิชารัฐศาสตร์ ศูนย์ข้อมูลการเมืองท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และโครงการจัดตั้งหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ซึ่งสังกัดอยู่ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้าด้วยกัน วิทยาลัยการเมืองการปกครอง เป็นที่รู้จักกันสำหรับบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยในนาม คณะรัฐศาสตร์ เนื่องด้วยหลักสูตรการสอนส่วนใหญ่เป็นหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตเหมือนคณะรัฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอื่นๆ

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
COPAG MSU.png
คำขวัญผู้มีปัญญา พึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน
ชื่ออังกฤษCollege of Politics and Governance, Mahasarakham University
อักษรย่อCOPAG
ที่อยู่อาคารวิทยบริการ D ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ 043-754321 ต่อ 3740,3744
โทรสาร 043-754317
วันก่อตั้ง17 กรกฎาคม พ.ศ. 2546
คณบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิงชาญ จงสมชัย
สีประจำคณะ     สีน้ำตาล
สัญลักษณ์สิงห์น้ำตาล
เว็บไซต์www.copag.msu.ac.th

ประวัติแก้ไข

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 โดยการผนวกภาควิชารัฐศาสตร์ ศูนย์ข้อมูลการเมืองท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และโครงการจัดตั้งหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ซึ่งสังกัดอยู่ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้าด้วยกัน

วิทยาลัยการเมืองการปกครองได้ดำเนินงานตามพันธกิจด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมนับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน โดยวิทยาลัยการเมืองการปกครองได้วางรากฐานทางปัญญาอย่างต่อเนื่องผ่านการจัดตั้งโครงการความร่วมมือต่างๆ ที่เน้นการเสริมสร้างความรู้คู่คุณธรรมและการทำงานเพื่อส่วนรวม อาทิ โครงการลงชุมชนของนิสิต โครงการติวนิสิต (Copag Tutor) โครงการให้นิสิตริเริ่มทำกิจการ (Copag Creative) โครงการสร้างวิทยาลัยสีเขียว (Copag Green) ตลอดจนได้จัด Copag Open House และ Copag Open Book เพื่อเปิดบ้านวิทยาลัยให้บุคคลภายนอกได้ทราบกิจกรรมต่าง ๆ ของวิทยาลัย รวมทั้งการทำความตกลงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง เพื่อทำกิจกรรมร่วมกันนอกจากนี้ วิทยาลัยการเมืองการปกครองได้ทำข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาความรู้ทางวิชาการ เช่น คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ผู้แทนจากลักแซมเบิร์ก คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล องค์กรพัฒนาเอกชนทางด้านกฎหมาย (BABSEA CLE Foundation Thailand) เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม เพื่อร่วมมือทางวิชาการ แลกเปลี่ยนนิสิต อาจารย์ และผู้เชี่ยวชาญ เป็นต้น

สัญลักษณ์แก้ไข

สัญลักษณ์ประจำวิทยาลัยแก้ไข

สัญลักษณ์ประจำวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สิงห์น้ำตาล

หลักสูตรการศึกษาแก้ไข

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.)

 • สาขาวิชารัฐศาสตร์
  • เอกการเมืองการปกครอง
  • เอกรัฐประศาสนศาสตร์
  • เอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.)

 • สาขาวิชาการเมืองการปกครอง

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)

 • สาขาวิชานโยบายสาธารณะ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปด.บ.)

 • สาขาวิชารัฐศาสตร์

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

 1. วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม