คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (อังกฤษ: Faculty of Architecture, Urban Design and Creative Arts) เป็นหน่วยงานระดับคณะวิชาสังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2539 ภายใต้ “โครงการจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์” และสภามหาวิทยาลัยอนุมัติการจัดตั้ง “คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์” เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2543 [1] เป็นคณะลำดับที่ 9 ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Faculty of Architecture, Urban Design and Creative Arts, Mahasarakham University
ชื่อย่อสถ. / ARCH
คติพจน์ผู้มีปัญญา พึงสร้างสรรค์เพื่อมหาชน
สถาปนา1 กรกฎาคม พ.ศ. 2543 (23 ปี)
สังกัดการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณบดีผศ.ดร.พลเดช เชาวรัตน์
ที่อยู่
อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ เลขที่ 41 หมู่ 20 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ 043-754381
โทรสาร 043-754382
วารสารวารสารสถาปัตยกรรม การออกแบบและการก่อสร้าง
สี███ สีน้ำตาลเข้ม
เว็บไซต์http://arch.msu.ac.th/

ประวัติ แก้

เมื่อปี พ.ศ. 2539 มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัดตั้ง “โครงการจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์” โดยสถานที่ตั้งในระยะแรกนั้น มหาวิทยาลัยได้รับความร่วมมือขอยืมอาคารเรียนเดิมของวิทยาลัยเทคโนโลยีคณาสวัสดิ์ ประกอบด้วยอาคาร 2 ชั้น 1 อาคาร, อาคารชั้นเดียวและหอประชุม เพื่อใช้เป็นห้อง ปฏิบัติการออกแบบ โดยเปิดสอนหลักสูตรสถาปัตยกรรม หลักสูตรสถาปัตยกรรมเมืองและชุมชน และหลักสูตรนฤมิตศิลป์ จนเมื่อปี จากนั้นในปี พ.ศ. 2542 คณะฯ ได้ย้ายสถานที่ทำการมายังอาคารเรียนรวมศิลปกรรม ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ม.ใหม่) ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม [1]

ต่อมา โครงการจัดตั้งคณะสถาปัตย์ฯ รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้จัดตั้งเป็นคณะขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2543 โดยใช้ชื่อว่า “คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์” ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “Faculty of Architecture, Urban Design and Creative arts.”

ในปี พ.ศ. 2549 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ได้ขยายการศึกษาโดยเปิดหลักสูตรสถาปัตยกรรมภายใน และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ได้ย้ายอาคารเรียนและสถานที่ทำการจากอาคารเรียนรวมศิลปกรรมศาสตร์ มายังอาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ เมื่อ ธันวาคม 2550[1]

ในช่วงปี พ.ศ. 2554-2555 คณะฯ ได้เปิดหลักสูตรปริญญาตรีใหม่อีก 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาภูมิสถาปัตยกรรม และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการก่อสร้าง [1][2]:7

ปีการศึกษา 2556 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ได้ดำเนินการจัดทำหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำและรวบรวมข้อมูล โดยในปีการศึกษา 2557 คณะฯรับผิดชอบการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 6 หลักสูตรและปริญญาโท 1 หลักสูตร

ปีการศึกษา 2557 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ได้จัดเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินปรับปรุงหลักสูตรสถาปัตยกรรมบัณฑิต (สถ.บ.) สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง

ปัจจุบันคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้เปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรี 6 หลักสูตร และปริญญาโท 1 หลักสูตร ได้แก่ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาสถาปัตยกรรม, สถาปัตยกรรมผังเมือง, และสาขาสถาปัตยกรรมภายใน), ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาภูมิสถาปัตยกรรม), ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขานฤมิตศิลป์) และ วิทยาศาสตรบัณฑิต (การบริหารการก่อสร้าง) และปริญญาโท หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาการวางผังชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม) [2]:7

การบริหารและการจัดการ แก้

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มีการบริหารงานเช่นเดียวกับคณะวิชาทั่วไป คือ มีคณะกรรมการบริหารคณะ มีคณบดีเป็นผู้นำการบริหาร และรองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีกำกับดูแล ตามโครงสร้างองค์กรในแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้ [3][2]:11-13

โครงสร้างองค์กร - สำนัก / ภาควิชา / ศูนย์
การจัดการเรียนการสอน การวิจัยและพัฒนา สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
 • สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์[a]
  • สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม[a]
  • สาขาวิชานฤมิตศิลป์[a]
  • สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง[a]
 • ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ [a]
 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาสร้างสรรค์ (RCDC)
 • สำนักงานเลขานุการคณะ
 • ฝ่ายบริหาร [b]
 • ฝ่ายวิชาการ [b]
 • ฝ่ายพัฒนานิสิต [a]
 • ฝ่ายประกันคุณภาพ [a]
เชิงอรรถ
 1. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 กำกับโดยผู้ช่วยคณบดี
 2. 2.0 2.1 กำกับโดยรองคณบดี

หลักสูตรการศึกษา แก้

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ จัดการเรียนการสอนใน 2 ระดับการศึกษา คือ ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท โดยการเรียนการสอนในระดับปริญญาบัณฑิต (ปริญญาตรี) ใช้ระบบทวิภาค คือ แบ่งปีการศึกษาหนึ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา ได้แก่ ภาคการศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลาย (หรืออาจมีภาคฤดูร้อนก็ได้) หลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต เป็น 6 หลักสูตร ได้แก่ สถาปัตยกรรมศาสตร์ (สถาปัตยกรรมผังเมือง และสถาปัตยกรรมภายใน) ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ภูมิสถาปัตยกรรม), วิทยาศาสตร์ (การบริหารการก่อสร้าง), และศิลปกรรมศาสตร์ (นฤมิตศิลป์)[4] ทั้งหกหลักสูตรได้รับการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมีชื่อปริญญาและอักษรย่อ ตามราชกิจจานุเบกษา ปี พ.ศ. 2551 [5]:9

ส่วนหลักสูตรระดับมหาบัณฑิต มี 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางผังชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม ซึ่งใช้ระยะเวลาศึกษา 2 ปี [6][7] โดยได้รับการรับรองจากสภามหาวิทยาลัย เมื่อ 28 มกราคม พ.ศ. 2554[8]

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ระดับปริญญาบัณฑิต ระดับปริญญามหาบัณฑิต ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) 5 ปี

 • สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
 • สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง
 • สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน

หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (ภ.สถ.บ.) 5 ปี

 • สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) 5 ปี

 • สาขาวิชานฤมิตศิลป์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 4 ปี

 • สาขาวิชาการบริหารการก่อสร้าง

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สถ.ม.)

 • สาขาวิชาการวางผังชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม

-

การรับบุคคลเข้าศึกษา แก้

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีเกณฑ์การรับบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 3 วิธี ได้แก่

การวิจัยที่สำคัญ แก้

 • พ.ศ. 2558 : การพัฒนาประเทศสิงคโปร์: กระบวนการ การเปลี่ยนผ่าน และความท้าทาย โดยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยแห่งประเทศไทย (สกว.) ภายใต้ชุด ASEAN Expert โดยฝ่ายนโยบายชาติและความสัมพันธ์ข้ามชาติ - ผศ. ดร. เพชรลัดดา เพ็ชรภักดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย [11][12]

ทำเนียบคณบดี แก้

รายนามคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบันมีดังนี้

ทำเนียบคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ลำดับที่ รายนาม ระยะเวลา อ้างอิง
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มณี พนิชการ พ.ศ. 2546 - 2549 [13]
2 อาจารย์พวงเพ็ญ วิบูลย์สวัสดิ์ พ.ศ. 2550 - 2553 [14]
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธราวุฒิ บุญเหลือ พ.ศ. 2554 - 2558 [15]
- รองศาสตราจารย์ เทียนศักดิ์ เมฆพรรณโอภาส (รักษาการ) สิงหาคม พ.ศ. 2558 [16]
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พลเดช เชาวรัตน์ พ.ศ. 2558 - 2562 [17]
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พลเดช เชาวรัตน์ พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน [18]

กิจกรรมและโครงการที่สำคัญ แก้

 • ค่ายสถาปัตย์สัญจร เป็นกิจกรรมที่สโมสรนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ จัดประจำทุกปี เพื่อช่วยเหลือการพัฒนาโรงเรียนในชนบท และสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อสังคม ดังเช่น ค่ายสถาปัตย์สัญจร ครั้งที่ 17 ซึ่งได้สร้างอาคารเรียน ชั้นอนุบาล บ้านดงเกลือ ต.คูเมือง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด ในเดือนพฤษภาคม 2561 [19]
 • นิทรรศการวิทยานิพนธ์ เป็นกิจกรรมทางวิชาการประจำทุกปีสำหรับนักศึกษา โดยการจัดเสวนาเพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา และมีการคัดเลือกผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่นจากทุกสาขาวิชา และมอยรางวัลวิทยานิพนธ์แห่งปี (Thesis of the Year) ดังเช่น นิทรรศการประจำปีการศึกษา 2560 [20] และปีการศึกษา 2559 [21]
 • สัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม กับนักศึกษาจากต่างประเทศ ดังเช่น สัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมครั้งที่ 5 กับ University of Cincinnati สหรัฐอเมริกา ในปี พ.ศ. 2559 [22] และครั้งที่ 6 ในปี พ.ศ. 25ุ60 [23]
 • โฮมภูมิ เป็นความร่วมมือของคณะที่มีการศึกษาทางด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 8 แห่งในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ [2]:8 เพื่อการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการและยกระดับศักยภาพของสถาปัตยกรรมไทย โฮมภูมิ ครั้งแรกในหัวข้อ “เครือข่ายภูมิปัญญาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ เอกภาพในความหลากหลาย” จัดขึ้นที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม[24]
หลังจากนั้นก็มีการจัด โฮมภูมิ ครั้งที่ 2 ในปี 2558 ที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา [25] และครั้งที่ 3 ในปี 2560 ที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น [26]
 • โครงการอนุรักษ์พระบรมธาตุนาดูน ตำบลนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม เป็นความร่วมมือกับกองทุนพัฒนาและอนุรักษ์พระบรมธาตุนาดูนตำบลนาดูน เพื่อการดำเนินงานร่วมกันทางด้านวิชาการในการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินในลักษณะการจัดทำผังแม่บทของพื้นที่ และเป็นแหล่งเรียนรู้สาธารณะ [28]

สานสัมพันธ์ 3 ศิลป์ แก้

“โครงการสานสัมพันธ์ 3 ศิลป์”[29] เป็นโครงการที่จัดขึ้นจากความร่วมมือของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ และวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ โดยมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิเช่น พิธีบายศรี สู่ขวัญ กีฬาสานสัมพันธ์ และงานเลี้ยงต้อนรับให้กับนิสิตใหม่ บริเวณคอร์ดกลางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ เพื่อให้คณาจารย์และนิสิตรุ่นพี่ได้แสดงความต้อนรับให้กับนิสิตใหม่ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ สร้างความสมัครสมานสามัคคี และเป็นวัฒนธรรมที่ดีงาม ระหว่าง 3 คณะต่อไป

อาคารและสถานที่ แก้

 
อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ก่อสร้างอาคารเรียนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ขึ้น งบประมาณเงินแผ่นดินปี พ.ศ. 2545-2548 (งบผูกพัน) วงเงินงบประมาณที่ทำการก่อสร้างจำนวนทั้งหมด 91,800,000 บาท เลขที่สัญญาจ้างจ. 48/2547 สัญญาจ้างลงวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 วันสิ้นสุดสัญญาจ้าง 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 ผู้ออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ (ศูนย์บริการวิชาการเพื่อชุมชน) บริษัทที่ปรึกษาผู้ควบคุมงาน บริษัท เซ้าท์อี๊สท์เอเซียเทคโนโลยี่ จำกัด (ข้อมูลแบบ Digital) บริษัทผู้รับจ้าง บริษัท บิลเลียนเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด การใช้ประโยชน์ ใช้เป็นอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลักษณะอาคาร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยทั้งหมด 20,976 ตารางเมตร มีชื่อไทยคือ อาคารเรียนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์

ชั้น 1 - ห้องสำนักงานคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ - ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ - ห้องปฏิบัติการไม้ และเหล็ก - พื้นที่จัดนิทรรศการถาวร - พื้นที่จัดนิทรรศการชั่วคราว - ห้องพักอาจารย์ - ห้องประชุมใหญ่ - ห้องสโมสรนิสิต - ห้องเก็บเอกสาร - ห้องทำงานฝ่ายบริหารของคณะ - พื้นที่กิจกรรมคณะ - ห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์สโมสรนิสิต - ห้องประชุมขนาดกลาง

ชั้น 2 - ห้องบรรยาย - ห้องบรรยายAuditorium - ห้องอ่านหนังสือ/ห้องสมุด - ห้องบริการวิชาการ - ห้องพักอาจารย์ - ห้องประชุม - ห้องเก็บผลงาน - ห้องสำนักงานออกแบบ

ชั้น 3 - ห้องสตูดิโอ - ห้องบรรยาย - ห้องบรรยายระดับบัณฑิตศึกษา - ห้องปฏิบัติการผ้า - ห้องปฏิบัติการถ่ายภาพ - ห้องปฏิบัติการพิมพ์ผ้า

ชั้น 4 - ห้องสตูดิโอ - ห้องตัดเย็บผ้า - ห้องปฏิบัติการพลังงาน - พื้นที่ปฏิบัติการแสงอาทิตย์ - ห้องเก็บแผนที่

ชั้น 5 - ห้องสตูดิโอ - ห้องเก็บผลงาน

อ้างอิง แก้

 1. 1.0 1.1 1.2 1.3 "ประวัติความเป็นมา". arch.msu.ac.th. ม.ป.ป. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2018-07-15. สืบค้นเมื่อ 19 มิถุนายน 2561. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= และ |date= (help)
 2. 2.0 2.1 2.2 2.3 รพีพร เบือนขุนทด; ละเอียด โกหลำ (1 กุมภาพันธ์ 2560). แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (PDF). คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ (Report). มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. p. 62. สืบค้นเมื่อ 19 มิภุนายน 2561. {{cite report}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
 3. "คณะกรรมการบริหาร สำนัก/สาขา บุคลากร". arch.msu.ac.th. ม.ป.ป. สืบค้นเมื่อ 18 พฤษภาคม 2557. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= และ |date= (help)[ลิงก์เสีย]
 4. "หลักสูตร". arch.msu.ac.th. กุมภาพันธ์ 2557. สืบค้นเมื่อ 18 พฤษภาคม 2557. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)[ลิงก์เสีย]
 5. ราชกิจจานุเบกษา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑, Act มาตรา เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๘๑ ก ประกาศใช้เมื่อ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๑. สืบค้นเมื่อ 19 มิถุนายน 2561.[ลิงก์เสีย]
 6. "หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางผังชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม (หลักสูตรใหม่ 2554)". arch.msu.ac.th. สิงหาคม 2555. สืบค้นเมื่อ 18 พฤษภาคม 2557. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)[ลิงก์เสีย]
 7. "หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางผังชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม (หลักสูตรใหม่ 2554)". arch.msu.ac.th. พฤศจิกายน 2555. สืบค้นเมื่อ 18 พฤษภาคม 2557. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)[ลิงก์เสีย]
 8. "หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางผังชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม" (PDF). arch.msu.ac.th. 2556. สืบค้นเมื่อ 18 พฤษภาคม 2557. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)[ลิงก์เสีย]
 9. "โปสเตอร์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2557" (PDF). acad.msu.ac.th. 9 เมษายน 2557. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2016-03-25. สืบค้นเมื่อ 19 พฤษภาคม 2557. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
 10. "ประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษ กรณีนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2557" (PDF). acad.msu.ac.th. 18 มีนาคม 2557. p. 2. สืบค้นเมื่อ 18 พฤษภาคม 2557. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)[ลิงก์เสีย]
 11. "การพัฒนาประเทศสิงคโปร์: กระบวนการ การเปลี่ยนผ่าน และความท้าทาย". สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2018-02-20. สืบค้นเมื่อ 19 มbถุนายน 2561. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
 12. "รายละเอียดโครงการวิจัย SRI5810112 >> การพัฒนาประเทศสิงคโปร์: กระบวนการ การเปลี่ยนผ่าน และความท้าทาย". Elibrary.trf.or.th. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. สืบค้นเมื่อ 19 มbถุนายน 2561. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
 13. "คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่องแต่งตั้งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ (นางมณี พนิชการ)". สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 24 เมษายน 2546. สืบค้นเมื่อ 19 มิถุนายน 2561. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)[ลิงก์เสีย]
 14. "คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่องแต่งตั้งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ (นางพวงเพ็ญ วิบูลย์สวัสดิ์)". สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 6 สิงหาคม 2550. สืบค้นเมื่อ 19 มิถุนายน 2561. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)[ลิงก์เสีย]
 15. "คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่องแต่งตั้งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ (นายธราวุฒิ บุญเหลือ)". สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 29 กรกฎาคม 2554. สืบค้นเมื่อ 19 มิถุนายน 2561. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)[ลิงก์เสีย]
 16. "คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่องแต่งผู้รักษาการคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ (รศ.เทียนศักดิ์ เมฆพรรณโอภาส)". สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 29 กรกฎาคม 2558. {{cite web}}: |access-date= ต้องการ |url= (help); |url= ไม่มีหรือว่างเปล่า (help); ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
 17. "คำสั่ง แต่งตั้งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ (นายพลเดช เชาวรัตน์)". สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 28 สิงหาคม 2558. {{cite web}}: |access-date= ต้องการ |url= (help); |url= ไม่มีหรือว่างเปล่า (help); ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
 18. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, [คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ 2958/2562], 23 มีนาคม 2564
 19. ปิยะนุช อินทร์พรหม (ม.ป.ป.). "คณะสถาปัตย์ฯ มมส. ได้จัดค่ายสถาปัตย์สัญจร ครั้งที่ 17". Arch.msu.ac.th. สืบค้นเมื่อ 19 มิถุนายน 2561. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= และ |date= (help)[ลิงก์เสีย]
 20. วุฒิไกร ป้อมมะรัง (27 เมษายน 2561). "คณะสถาปัตย์ฯ มมส จัดโครงการ Thesis of The Year 2017". Arch.msu.ac.th. สืบค้นเมื่อ 19 มิถุนายน 2561. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)[ลิงก์เสีย]
 21. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ จัดโครงการ Thesis of The Year 2016 ที่ยูทูบ
 22. วุฒิไกร ป้อมมะรัง (25 กรกฎาคม 2559). "สัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมครั้งที่ 5". Arch.msu.ac.th. สืบค้นเมื่อ 19 มิถุนายน 2561. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)[ลิงก์เสีย]
 23. รัชนูพรรณ คำสิงห์ศรี (26 มิถุนายน 2560). "กิจกรรมการนำเสนอวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา". Arch.msu.ac.th. สืบค้นเมื่อ 19 มิถุนายน 2561. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)[ลิงก์เสีย]
 24. การประชุมวิชาการโฮมภูมิ ครั้งที่ 1 (9-10 พฤศจิกายน 2556) (PDF). โฮมภูมิ. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์. 9-10 พฤศจิกายน 2556. p. 4. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2022-06-05. สืบค้นเมื่อ 19 มิภุนายน 2561. {{cite book}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
 25. "การประชุมวิชาการระดับชาติ "โฮมภูมิ" ครั้งที่ 2". คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. 10 กันยายน 2558. สืบค้นเมื่อ 19 มิถุนายน 2561. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
 26. "โฮมภูมิ ครั้งที่ 3 "ภูมิปัญญาสู่อนาคต"". คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. สืบค้นเมื่อ 19 มิถุนายน 2561. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
 27. "กรมหม่อนไหมจับมือ 6 สถาบันการศึกษาพัฒนาลวดลายผ้าไหม..." Arch.msu.ac.th. 11 พฤศจิกายน 2559. สืบค้นเมื่อ 19 มิถุนายน 2561. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)[ลิงก์เสีย]
 28. "บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้สู่ท้องถิ่น". Arch.msu.ac.th. 5 พฤศจิกายน 2558. สืบค้นเมื่อ 19 มิถุนายน 2561. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)[ลิงก์เสีย]
 29. ข่าวประชาสัมพันธ์ มมส. มมส จัดโครงการสานสัมพันธ์ 3 ศิลป์. เก็บถาวร 2022-10-06 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน 6 ตุลาคม 2565.

ดูเพิ่ม แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้