คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ (อังกฤษ: Faculty of Architecture, Urban Design and Creative Arts) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2539 ภายใต้ “โครงการจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์” และสภามหาวิทยาลัยอนุมัติการจัดตั้ง “คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์” เมื่อปี พ.ศ. 2543 [1]

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ARCH MSU.PNG
คำขวัญผู้มีปัญญา พึงสร้างสรรค์เพื่อมหาชน
ชื่ออังกฤษFaculty of Architecture, Urban Design and Creative Arts
อักษรย่อARCH
สังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ที่อยู่อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ 043-754381
โทรสาร 043-754382
คณบดีผศ.ดร.พลเดช เชาวรัตน์
สีประจำคณะ     สีน้ำตาล
เว็บไซต์arch.msu.ac.th

ปัจจุบันคณะฯ เปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรี 6 หลักสูตร และปริญญาโท 1 หลักสูตร ได้แก่ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาสถาปัตยกรรม, สถาปัตยกรรมผังเมือง, และสาขาสถาปัตยกรรมภายใน), ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาภูมิสถาปัตยกรรม), ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขานฤมิตศิลป์) และ วิทยาศาสตรบัณฑิต (การบริหารการก่อสร้าง) และปริญญาโท หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาการวางผังชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม) [2]:7

ประวัติแก้ไข

เมื่อปี พ.ศ. 2539 มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัดตั้ง “โครงการจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์” โดยในระยะแรกได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยคณาสวัสดิ์ (ปัจจุบัน วิทยาลัยศรีอีสาน (คณาสวัสดิ์อุทิศ)) ในด้านอาคารเรียนสำหรับการเปิดหลักสูตรสถาปัตยกรรม หลักสูตรสถาปัตยกรรมเมืองและชุมชน และหลักสูตรนฤมิตศิลป์ จากนั้นในปี พ.ศ. 2542 คณะฯ ได้ย้ายสถานที่ทำการมายังอาคารเรียนรวมศิลปกรรม ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ม.ใหม่) ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม [1]

ในปีเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2543 สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้จัดตั้ง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์

ในปี พ.ศ. 2549 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ได้ขยายการศึกษาโดยเปิดหลักสูตรสถาปัตยกรรมภายใน

ในเดือนธันวาคม ปี พ.ศ. 2550 ได้ย้ายอาคารเรียนและสถานที่ทำการจากอาคารเรียนรวมศิลปกรรมศาสตร์ เป็นอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ [1]

ในช่วงปี พ.ศ. 2554-2555 คณะฯ ได้เปิดหลักสูตรปริญญาตรีใหม่อีก 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาภูมิสถาปัตยกรรม และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการก่อสร้าง [1][2]:7

สถานที่และการเดินทางแก้ไข

การบริหารและการจัดการแก้ไข

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มีการบริหารงานเช่นเดียวกับคณะวิชาทั่วไป คือ มีคณะกรรมการบริหารคณะ มีคณบดีเป็นผู้นำการบริหาร และรองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีกำกับดูแล ตามโครงสร้างองค์กรในแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้ [3][2]:11-13

โครงสร้างองค์กร - สำนัก / ภาควิชา / ศูนย์
การจัดการเรียนการสอน การวิจัยและพัฒนา สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
 • สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • หลักสูตรวิชานฤมิตศิลป์ [a]
 • หลักสูตรสถาปัตยกรรมภายใน [a]
 • ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ [a]
 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาสร้างสรรค์ (RCDC)
 • สำนักงานเลขานุการคณะ
 • ฝ่ายบริหาร [b]
 • ฝ่ายวิชาการ [b]
 • ฝ่ายพัฒนานิสิต [a]
 • ฝ่ายประกันคุณภาพ [a]
เชิงอรรถ
 1. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 กำกับโดยผู้ช่วยคณบดี
 2. 2.0 2.1 กำกับโดยรองคณบดี

หลักสูตรการศึกษาแก้ไข

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ จัดการเรียนการสอนใน 2 ระดับการศึกษา คือ ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท โดยการเรียนการสอนในระดับปริญญาบัณฑิต (ปริญญาตรี) ใช้ระบบทวิภาค คือ แบ่งปีการศึกษาหนึ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา ได้แก่ ภาคการศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลาย (หรืออาจมีภาคฤดูร้อนก็ได้) หลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต เป็น 6 หลักสูตร ได้แก่ สถาปัตยกรรมศาสตร์ (สถาปัตยกรรมผังเมือง และสถาปัตยกรรมภายใน) ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ภูมิสถาปัตยกรรม), วิทยาศาสตร์ (การบริหารการก่อสร้าง), และศิลปกรรมศาสตร์ (นฤมิตศิลป์)[4] ทั้งหกหลักสูตรได้รับการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมีชื่อปริญญาและอักษรย่อ ตามราชกิจจานุเบกษา ปี พ.ศ. 2551 [5]:9

ส่วนหลักสูตรระดับมหาบัณฑิต มี 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางผังชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม ซึ่งใช้ระยะเวลาศึกษา 2 ปี [6][7] โดยได้รับการรับรองจากสภามหาวิทยาลัย เมื่อ 28 มกราคม พ.ศ. 2554[8]

ปริญญา:-      ตรี        โท, หลักสูตร และสาขาวิชา
ปริญญา คำย่อ ท. คำย่อ อ. สาขาวิชา รับรองวิชาชีพ ระยะเวลา อ้างอิง
     สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
      Bachelor of Architecture
สถ.บ. B. Arch. สถาปัตยกรรม (Architecture)   5 ปี
สถาปัตยกรรมผังเมือง (Urban Architecture)   5 ปี [9]
สถาปัตยกรรมภายใน (Interior Architecture)   5 ปี [10]
     ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
      Bachelor of Landscape Architecture
ภ.สถ.บ. B.L.A. ภูมิสถาปัตยกรรม (Landscape Architecture)   5 ปี [11]
     ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
      Bachelor of Fine and Applied Arts
ศป.บ. B.F.A. นฤมิตศิลป์ (Creative Arts) 5 ปี [12]
     วิทยาศาสตรบัณฑิต
      Bachelor of Science
วท.บ. B.Sc. การบริหารการก่อสร้าง (Construction Management) [a] 4 ปี [13]
     สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
      Master of Architecture
สถ.ม. M.Arch. การวางผังชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม
(Urban and Environmental Planning)
2 ปี [7]
เชิงอรรถ
 1. หลักสูตรที่อยู่ในระหว่างการขอนุมัติปิดหลักสูตร [2]:7

การรับบุคคลเข้าศึกษาแก้ไข

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีเกณฑ์การรับบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 3 วิธี ได้แก่

การวิจัยที่สำคัญแก้ไข

 • พ.ศ. 2558 : การพัฒนาประเทศสิงคโปร์: กระบวนการ การเปลี่ยนผ่าน และความท้าทาย โดยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยแห่งประเทศไทย (สกว.) ภายใต้ชุด ASEAN Expert โดยฝ่ายนโยบายชาติและความสัมพันธ์ข้ามชาติ - ผศ. ดร. เพชรลัดดา เพ็ชรภักดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย [16][17]

ทำเนียบคณบดีแก้ไข

ลำดับที่ นาม ระยะเวลา อ้างอิง
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มณี พนิชการ พ.ศ. 2546 - 2549 [18]
2 อาจารย์พวงเพ็ญ วิบูลย์สวัสดิ์ พ.ศ. 2550 - 2553 [19]
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธราวุฒิ บุญเหลือ พ.ศ. 2554 - 2558 [20]
- รองศาสตราจารย์ เทียนศักดิ์ เมฆพรรณโอภาส (รักษาการ) สิงหาคม พ.ศ. 2558 [21]
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พลเดช เชาวรัตน์ พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน [22]

กิจกรรมและโครงการที่สำคัญแก้ไข

 • ค่ายสถาปัตย์สัญจร เป็นกิจกรรมที่สโมสรนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ จัดประจำทุกปี เพื่อช่วยเหลือการพัฒนาโรงเรียนในชนบท และสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อสังคม ดังเช่น ค่ายสถาปัตย์สัญจร ครั้งที่ 17 ซึ่งได้สร้างอาคารเรียน ชั้นอนุบาล บ้านดงเกลือ ต.คูเมือง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด ในเดือนพฤษภาคม 2561 [23]
 • นิทรรศการวิทยานิพนธ์ เป็นกิจกรรมทางวิชาการประจำทุกปีสำหรับนักศึกษา โดยการจัดเสวนาเพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา และมีการคัดเลือกผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่นจากทุกสาขาวิชา และมอยรางวัลวิทยานิพนธ์แห่งปี (Thesis of the Year) ดังเช่น นิทรรศการประจำปีการศึกษา 2560 [24] และปีการศึกษา 2559 [25]
 • สัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม กับนักศึกษาจากต่างประเทศ ดังเช่น สัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมครั้งที่ 5 กับ University of Cincinnati สหรัฐอเมริกา ในปี พ.ศ. 2559 [26] และครั้งที่ 6 ในปี พ.ศ. 25ุ60 [27]
 • โฮมภูมิ เป็นความร่วมมือของคณะที่มีการศึกษาทางด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 8 แห่งในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ [2]:8 เพื่อการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการและยกระดับศักยภาพของสถาปัตยกรรมไทย โฮมภูมิ ครั้งแรกในหัวข้อ “เครือข่ายภูมิปัญญาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ เอกภาพในความหลากหลาย” จัดขึ้นที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม[28]
หลังจากนั้นก็มีการจัด โฮมภูมิ ครั้งที่ 2 ในปี 2558 ที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา [29] และครั้งที่ 3 ในปี 2560 ที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น [30]
 • โครงการอนุรักษ์พระบรมธาตุนาดูน ตำบลนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม เป็นความร่วมมือกับกองทุนพัฒนาและอนุรักษ์พระบรมธาตุนาดูนตำบลนาดูน เพื่อการดำเนินงานร่วมกันทางด้านวิชาการในการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินในลักษณะการจัดทำผังแม่บทของพื้นที่ และเป็นแหล่งเรียนรู้สาธารณะ [32]

นิสิตเก่าที่มีชื่อเสียงแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. 1.0 1.1 1.2 1.3 "ประวัติความเป็นมา". arch.msu.ac.th. ม.ป.ป. สืบค้นเมื่อ 19 มิถุนายน 2561.
 2. 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 รพีพร เบือนขุนทด; ละเอียด โกหลำ (1 กุมภาพันธ์ 2560). "แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม" (PDF). คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม): 62. https://drive.google.com/file/d/0Bz0SmSerNeWiZkxLLWpHMGEzSFk/view. เรียกข้อมูลเมื่อ 19 มิภุนายน 2561. 
 3. "คณะกรรมการบริหาร สำนัก/สาขา บุคลากร". arch.msu.ac.th. ม.ป.ป. สืบค้นเมื่อ 18 พฤษภาคม 2557.
 4. "หลักสูตร". arch.msu.ac.th. กุมภาพันธ์ 2557. สืบค้นเมื่อ 18 พฤษภาคม 2557.
 5. ราชกิจจานุเบกษา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑, มาตรา เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๘๑ ก ประกาศใช้เมื่อ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๑. สืบค้นเมื่อ 19 มิถุนายน 2561.
 6. "หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางผังชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม (หลักสูตรใหม่ 2554)". arch.msu.ac.th. สิงหาคม 2555. สืบค้นเมื่อ 18 พฤษภาคม 2557.
 7. 7.0 7.1 "หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางผังชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม (หลักสูตรใหม่ 2554)". arch.msu.ac.th. พฤศจิกายน 2555. สืบค้นเมื่อ 18 พฤษภาคม 2557.
 8. "หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางผังชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม" (PDF). arch.msu.ac.th. 2556. สืบค้นเมื่อ 18 พฤษภาคม 2557.
 9. "หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554)". arch.msu.ac.th. สิงหาคม 2555. สืบค้นเมื่อ 18 พฤษภาคม 2557.
 10. "หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)". arch.msu.ac.th. สิงหาคม 2555. สืบค้นเมื่อ 18 พฤษภาคม 2557.
 11. "หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554)". arch.msu.ac.th. สิงหาคม 2555. สืบค้นเมื่อ 18 พฤษภาคม 2557.
 12. "หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)". arch.msu.ac.th. ธันวาคม 2555. สืบค้นเมื่อ 18 พฤษภาคม 2557.
 13. "หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554)". arch.msu.ac.th. สิงหาคม 2555. สืบค้นเมื่อ 18 พฤษภาคม 2557.
 14. "โปสเตอร์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2557" (PDF). acad.msu.ac.th. 9 เมษายน 2557. สืบค้นเมื่อ 19 พฤษภาคม 2557.
 15. "ประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษ กรณีนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2557" (PDF). acad.msu.ac.th. 18 มีนาคม 2557. p. 2. สืบค้นเมื่อ 18 พฤษภาคม 2557.
 16. "การพัฒนาประเทศสิงคโปร์: กระบวนการ การเปลี่ยนผ่าน และความท้าทาย". สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย. สืบค้นเมื่อ 19 มbถุนายน 2561. Check date values in: |accessdate= (help)
 17. "รายละเอียดโครงการวิจัย SRI5810112 >> การพัฒนาประเทศสิงคโปร์: กระบวนการ การเปลี่ยนผ่าน และความท้าทาย". Elibrary.trf.or.th. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. สืบค้นเมื่อ 19 มbถุนายน 2561. Check date values in: |accessdate= (help)
 18. "คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่องแต่งตั้งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ (นางมณี พนิชการ)". สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 24 เมษายน 2546. สืบค้นเมื่อ 19 มิถุนายน 2561.
 19. "คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่องแต่งตั้งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ (นางพวงเพ็ญ วิบูลย์สวัสดิ์)". สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 6 สิงหาคม 2550. สืบค้นเมื่อ 19 มิถุนายน 2561.
 20. "คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่องแต่งตั้งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ (นายธราวุฒิ บุญเหลือ)". สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 29 กรกฎาคม 2554. สืบค้นเมื่อ 19 มิถุนายน 2561.
 21. "คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่องแต่งผู้รักษาการคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ (รศ.เทียนศักดิ์ เมฆพรรณโอภาส)". สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 29 กรกฎาคม 2558. Missing or empty |url= (help); |access-date= requires |url= (help)
 22. "คำสั่ง แต่งตั้งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ (นายพลเดช เชาวรัตน์)". สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 28 สิงหาคม 2558. Missing or empty |url= (help); |access-date= requires |url= (help)
 23. ปิยะนุช อินทร์พรหม (ม.ป.ป.). "คณะสถาปัตย์ฯ มมส. ได้จัดค่ายสถาปัตย์สัญจร ครั้งที่ 17". Arch.msu.ac.th. สืบค้นเมื่อ 19 มิถุนายน 2561.
 24. วุฒิไกร ป้อมมะรัง (27 เมษายน 2561). "คณะสถาปัตย์ฯ มมส จัดโครงการ Thesis of The Year 2017". Arch.msu.ac.th. สืบค้นเมื่อ 19 มิถุนายน 2561.
 25. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ จัดโครงการ Thesis of The Year 2016 ที่ยูทูบ
 26. วุฒิไกร ป้อมมะรัง (25 กรกฎาคม 2559). "สัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมครั้งที่ 5". Arch.msu.ac.th. สืบค้นเมื่อ 19 มิถุนายน 2561.
 27. รัชนูพรรณ คำสิงห์ศรี (26 มิถุนายน 2560). "กิจกรรมการนำเสนอวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา". Arch.msu.ac.th. สืบค้นเมื่อ 19 มิถุนายน 2561.
 28. การประชุมวิชาการโฮมภูมิ ครั้งที่ 1 (9-10 พฤศจิกายน 2556) (PDF). โฮมภูมิ. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์. 9-10 พฤศจิกายน 2556. p. 4. สืบค้นเมื่อ 19 มิภุนายน 2561. Check date values in: |accessdate= (help)
 29. "การประชุมวิชาการระดับชาติ "โฮมภูมิ" ครั้งที่ 2". คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. 10 กันยายน 2558. สืบค้นเมื่อ 19 มิถุนายน 2561.
 30. "โฮมภูมิ ครั้งที่ 3 "ภูมิปัญญาสู่อนาคต"". คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. สืบค้นเมื่อ 19 มิถุนายน 2561.
 31. "กรมหม่อนไหมจับมือ 6 สถาบันการศึกษาพัฒนาลวดลายผ้าไหม..." Arch.msu.ac.th. 11 พฤศจิกายน 2559. สืบค้นเมื่อ 19 มิถุนายน 2561.
 32. "บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้สู่ท้องถิ่น". Arch.msu.ac.th. 5 พฤศจิกายน 2558. สืบค้นเมื่อ 19 มิถุนายน 2561.

ดูเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข