โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) (อังกฤษ: Mahasarakham University Demonstration School (Secondary); อักษรย่อ: สธมมส.(ฝ่ายมัธยม)) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2540 ตั้งอยู่ที่ กลุ่มอาคารเรียนมัธยม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ขามเรียง ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
ตราสัญลักษณ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม).png
วิชาการที่เต็มที่ อยู่ในคนที่เต็มคน
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Mahasarakham University Demonstration (Secondary)
อักษรย่อ สธมมส.(ฝ่ายมัธยม) / DMSU
ประเภท โรงเรียนสาธิต สังกัด สกอ.
ก่อตั้ง 22 มกราคม พ.ศ. 2540 (ค.ศ. 1997)

(23 ปี 3 วัน)

ผู้ก่อตั้ง รองศาสตราจารย์ จตุพร เพ็งชัย
ผู้อำนวยการ รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ชูกำแพง
ภาษา ภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน

ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
ประเทศจีน ภาษาจีนกลาง
ญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น
ฝรั่งเศส ภาษาฝรั่งเศส

เพลง มาร์ชสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สัญลักษณ์แก้ไข

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนแก้ไข

ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนใช้ตราเดียวกันกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม คือ "ตราโรจนากร" มีองค์ประกอบเป็นรูปเสมา ภายในมีภาพหม้อน้ำและสัญลักษณ์ขององค์พระธาตุนาดูน ด้านล่างเป็นสุริยรังสีที่แผ่ขึ้นจากผ้าลายขิด ซึ่งอยู่เหนือคำขวัญเป็นภาษาบาลี มีความหมายว่า " ผู้มีปัญญา พึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน " มีวงกลมล้อมรอบสองชั้นภายในช่องว่าง ของวงกลมมีชื่อ "โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)" และมีดอกไม้หกกลีบสองดอกอยู่ตรงกันข้ามกัน โดย

 • ใบเสมา หมายถึง ภูมิปัญญา
 • หม้อน้ำ หมายถึง ความรู้อันเต็ม
 • องค์พระธาตุนาดูน หมายถึง คุณธรรม ความดี
 • สุริยรังสี หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง
 • ลายขิด หมายถึง เอกลักษณ์ของอีสาน
 • วงกลมล้อมรอบและดอกไม้หกกลีบ หมายถึง โรงเรียนอันเป็นที่ทำให้เยาวชนของชาติ มีความเจริญงอกงาม

สีและต้นไม้ประจำโรงเรียนแก้ไข

 
ราชพฤกษ์

สีประจำโรงเรียน ได้แก่ สีเหลือง-เทา ซึ่งหมายถึง

 • "สีเหลือง" หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง ความดีงาม ความอุดมสมบูรณ์
 • "สีเทา" หมายถึง ความคิด หรือ ปัญญา
 • "สีเหลือง-เทา" หมายถึง การมีปัญญาและความคิดที่ดีงาม อันนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง

ต้นไม้ประจำโรงเรียน ได้แก่ ราชพฤกษ์ (ต้นคูณ)


เพลงมาร์ช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

 • คำร้อง ทำนอง โดย อนิรุทธิ์ จันทมูล

ประวัติแก้ไข

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ถือกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2540 โดยได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม โรงเรียนมีเป้าหมายหลักในการให้สวัสดิการทางการศึกษาแก่บุตรของบุคลากรในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ก่อนการก่อตั้งโรงเรียนได้มีคณะกรรมการศึกษาถึงวิธีการดำเนินการ ปัญหาและอุปสรรคของโรงเรียนสาธิตตลอดจนความเป็นไปได้ของโครงการ ซึ่งคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นเรียกว่า "คณะกรรมการโครงการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม" ประกอบไปด้วยคณาจารย์จากคณะต่างๆ มาร่วมเป็นกรรมการดำเนินงาน ด้วยเหตุที่โรงเรียนก่อตั้งใหม่ นอกจากนี้ยังประสบปัญหา อีกหลายประการ อันเนื่องมาจากการขาดแคลนงบประมาณ ทำให้ไม่มีสถานที่เรียนที่แน่นอน ต้องย้ายที่ทำการบ่อยครั้ง

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) เริ่มเปิดดำเนินการในปีการศึกษา 2540 เป็นปีแรก โดยมี รศ.จตุพร เพ็งชัย เป็นประธานโครงการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทำหน้าที่รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) และได้ใช้สถานที่เรียนชั่วคราว คือ บริเวณอาคารเรียนของโรงเรียนเทคโนโลยีคณาสวัสดิ์(ปัจจุบันคือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ในเมือง) ซึ่งขณะนั้นคณาจารย์ทุกคนต้องทำงานหนักมาก เพื่อให้การเรียนการสอนดำเนินไปด้วยดี

หลังจากนั้นเมื่อปีการศึกษา 2541 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ได้ย้ายมาใช้สถานที่ใหม่คือคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ปัจจุบันคือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ในเมือง) และมี รศ.จตุพร เพ็งชัย เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ซึ่งทำงานภายใต้นโยบายของคณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) มีอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นประธาน

ในปีการศึกษา 2542 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ได้ย้ายสถานที่อีกครั้งโดยย้ายมาอยู่ที่อาคาร 2 (สำนักงานอธิการบดี(ปัจจุบันคือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ในเมือง)) และอาคาร 3 (คณะวิทยาศาสตร์(ปัจจุบันคือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ในเมือง))

ปีแรกของการเปิดทำการนั้น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 2 ห้องเรียน และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 2 ห้องเรียน ผู้บริหารและคณาจารย์ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาโรงเรียนให้ก้าวหน้าในด้านวิชาการ ด้านบุคลากร ซึ่งมีทั้งอาจารย์ประจำ อาจารย์พิเศษและอาจารย์ชาวต่างประเทศ โรงเรียนได้รับการสนับสนุนและช่วยเหลือทางด้านงบประมาณ จากมหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยท่านอธิการบดี ภก.ศ.(พิเศษ)ดร.ภาวิช ทองโรจน์ ให้ความอนุเคราะห์เป็นอย่างดี

ในปี 2561 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ประชุมให้ความเห็นชอบกับระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการบริหารงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และออกเป็นประกาศมีผลบังคับใช้ในวันที่ 30 มีนาคม 2561 สาระสำคัญคือ ให้โรงเรียนสาธิตเป็นหน่วยงานในกำกับคณะศึกษาศาสตร์ โดยมุ่งหวังเพื่อเพิ่มศักยภาพทางวิชาการและการใช้บุคลากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ปัจจุบันโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) เปิดดำเนินการสอนระดับช่วงชั้นที่ 3-4 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6) โดยช่วงชั้นที่ 3 เปิดสอน 2 หลักสูตร คือหลักสูตรปกติและหลักสูตรโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ในช่วงชั้นที่ 4 เปิดสอน 4 แผนการเรียน 6 หลักสูตร ได้แก่ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ จำนวน 2 หลักสูตร คือหลักสูตรปกติแบ่งเป็น 3 สาขา คือ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์ และสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป กับหลักสูตรโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส/ภาษาจีน/ภาษาญี่ปุ่น จำนวน 2 หลักสูตรคือหลักสูตรปกติและหลักสูตรโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษ และแผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ดนตรี จำนวน 1 หลักสูตร

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนแก้ไข

ที่ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง วาระการดำรงตำแหน่ง
1 รองศาสตราจารย์ จตุพร เพ็งชัย ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2540 – 2546
2 รองศาสตราจารย์ อัมพร อนันต์พินิจวัฒนา ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2547 (รักษาการ)
3 นางสุชาดา ลดาวัลย์ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2548 – 2551
พ.ศ. 2552 (รักษาการ)
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จินตนา จิตต์จำนง ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2553 – 2556
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรุณ แก้วมั่น ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2556 – 2558 (รักษาการ)
พ.ศ. 2558 - 2561
6 รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ชูกำแพง ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2562-ปัจจุบัน

หลักสูตรที่เปิดสอนแก้ไข

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) มีแผนการเรียนแบ่งได้ดังนี้

อาคาร/สถานที่แก้ไข

 
กลุ่มอาคารมัธยม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
อาคารเรียนมัธยม 1
 
อาคารหอพัก
 • อาคารเรียนมัธยม 1 เป็นอาคาร 2 ชั้น ประกอบด้วยห้องเรียน, ห้องเรียนรวม1(IT1) , ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1, ห้องประสานงานกรรมการนักเรียน, ห้องพักอาจารย์กลุ่มสาระภาษาไทย, ห้องพักอาจารย์กลุ่มสาระคณิตศาสตร์, ห้องพักอาจารย์กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ, ห้องให้คำปรึกษา, งานประชาสัมพันธ์และงานสื่อสารองค์กรและจัดหารายได้, งานแนะแนวและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและงานลูกเสือ, งานพัฒนานักเรียนและกิจการพิเศษ, ห้องพระพุทธศาสนาและจริยธรรม, งานผลิตสื่อสิ่งพิมพ์, สนามกีฬาในร่ม
 • อาคารเรียนมัธยม 2 เป็นอาคาร 4 ชั้น ประกอบด้วยห้องเรียน, ห้องเรียนรวม2(IT2) , ห้องเรียนรวม3(IT3) , ห้องเรียนมัลติมีเดีย1-6(MD1-MD6), ห้องปฏิบัติการเคมี, ห้องปฏิบัติการชีววิทยา, ห้องพักอาจารย์กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ, ห้องพักอาจารย์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์, ห้องพักอาจารย์กลุ่มสาระสังคมศึกษา, ห้องพักอาจารย์กลุ่มสาระคณิตศาสตร์, ห้องขงจื่อ, ห้องพักอาจารย์กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ(ญี่ปุ่น), ห้องพักอาจารย์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์)และนักวิทยาศาสตร์ประจำห้องทดลอง, ห้องระบบน้ำ, ห้องระบบไฟ
 • อาคารอำนวยการ เป็นอาคาร 1 ชั้น ประกอบด้วย สำนักงานโรงเรียน, ห้องผู้อำนวยการ, ห้องรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน, ห้องรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย, ห้องประชุม, งานทะเบียนและวัดผล, งานวิชาการ, งานประกันคุณภาพและความเสี่ยง, ห้องสมุด, ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2
 • อาคารปฏิบัติการ 1 เป็นอาคาร 1 ชั้น ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์(Fab Lab), ห้องปฏิบัติการทางฟิสิกส์ทั่วไป, ห้องปฏิบัติการดนตรีไทย-สากล, ห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์, ห้องพักอาจารย์กลุ่มสาระศิลปะ, ห้องพักอาจารย์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ,ห้องนักวิทยาศาสตร์ประจำห้องFab Lab
 • อาคารปฏิบัติการ 2 เป็นอาคาร 1 ชั้น ประกอบด้วย ห้องเรียน, ห้องพักอาจารย์กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา, งานพยาบาลและพลานามัย, ห้องปฏิบัติการตัดเย็บ, ห้องปฏิบัติการประดิษฐ์
 • อาคารโรงอาหาร 1 เป็นอาคาร 1 ชั้น ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติการคหกรรม, ห้องประกอบอาหาร, ห้องรับประทานอาหารอาจารย์ , ห้องรับประทานอาหาร, ห้องพักอาจารย์กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
 • อาคารโรงอาหาร 2 เป็นอาคาร 1 ชั้น ประกอบด้วย ศูนย์อาหารและบริการ, ห้องรับประทานอาหาร, ร้านค้าสวัสดิการสมาคมผู้ปกครองและครู
 • อาคารพัสดุ เป็นอาคาร 2 ชั้น ประกอบด้วย ห้องผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการและพัฒนาเขตพิ้นที่, โรงซ่อมอุปกรณ์, โรงจอดรถ, ห้องพักนักการภารโรง
 • อาคารรับรองผู้ปกครอง เป็นอาคาร 1 ชั้น ประกอบด้วย ห้องสมาคมผู้ปกครองและครู เครือข่ายผู้ปกครอง สมาคมศิษย์เก่า, ห้องประชุมสมาคม, ห้องประสานงานสมาคม
 • อาคารหอพักหญิงใน เป็นอาคาร 4 ชั้น ประกอบด้วยห้องพักสำหรับอาจารย์ และนักเรียนหญิง
 • หอพักในกำกับ(หอนาดูนและหอชื่นชม) เป็นอาคาร 4 ชั้นประกอบด้วยห้องพักสำหรับอาจารย์ และนักเรียนชาย(หอนาดูน) และนักเรียนหญิง(หอชื่นชม)

ทรัพยากรที่ใช้ร่วมกับมหาวิทยาลัย

 • ศูนย์บริการทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • ศูนย์กีฬา ใช้ร่วมกับศูนย์กีฬากลางของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • ห้องสมุด ใช้ทรัพยากรร่วมกับ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามแก้ไข

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เคยเป็นหน่วยงานขึ้นตรงต่อ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และเคยเป็นโรงเรียนสาธิตเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่ไม่ได้สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ ตั้งอยู่ 2 แห่งภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปัจจุบัน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทั้งฝ่ายประถมและฝ่ายมัธยม ได้รับการถ่ายโอนไปอยู่ในกำกับของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปี 2561 [1] ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2561 ได้แก่

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

 1. ระเบียบ ว่าด้วยการบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2561 (PDF). มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 31 มีนาคม 2561. สืบค้นเมื่อ 27 มิถุนายน 2561.