มอดูล:Convert/documentation/conversion data/doc

TODO: เพิ่มหน่วยวัดไทย

คำแนะนำแก้ไข

  1. เนื้อหาในหน้านี้ยาวมาก ไม่แนะนำการใช้การแก้ไขแบบข้อความวิกิ
  2. เพื่อให้สะดวกในการแก้ไขตารางและลดข้อผิดพลาดของข้อมูล กรุณา แก้ไขโดยใช้เครื่องมือแก้ไขแบบเห็นภาพ
  3. ที่คอลัมลิงก์ (Link) กรุณาใส่ข้อมูลในรูปแบบ [[ชื่อหน่วย]] เช่น [[ไมล์ทะเล]] อย่าใช้ [[Nautical mile|ไมล์ทะเล]] เมื่อใช้การแก้ไขแบบเห็นภาพ โปรดระวังส่วนนี้
  4. ชื่อของแต่ละส่วนสามารถแปลได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้หากข้อมูลถูกนำส่งไปที่มอดูลหลักแล้ว โปรดหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนชื่อหัวข้อโดยไม่จำเป็น
  5. การแก้ไขที่นี่ไม่ใช่การเปลี่ยนการแปลงผลของมอดูล Convert โดยตรงอย่างทันทีแต่อย่างใด ต้องมีการแปลงข้อมูลกลับให้เป็นรูปแบบมอดูลก่อน เมื่อมีการแก้ไขที่หน้านี้ อาจขอความช่วยเหลือจากผู้ดูแลระบบหรือที่วิกิพีเดีย:แผนกช่วยเหลือเพื่ออัปเดตข้อมูล
  6. รายการในหน้านี้ไม่มีวันสมบูรณ์หากคุณไม่กล้าแก้ไข ข้อผิดพลาดเป็นสิ่งที่แก้ไขได้ ขอให้กล้าแก้ไขวิกิพีเดีย!

ข้อควรระวังแก้ไข

  1. อย่าแก้ไขส่วนหัวแต่ละคอลัมน์โดยไม่จำเป็น
  2. แนะนำให้แก้ไขเฉพาะที่ข้อมูลในคอลัมน์ "ชื่อหน่วย" (หรือ "Name") และ "ลิงก์" (หรือ "Link") เท่านั้น

สารสนเทศปลีกย่อยด้านเทคนิคแก้ไข

หน้านี้เป็นหน้าเก็บข้อมูลใสรูปแบบตาราง ซึ่งจะถูกแปลงให้อยู่ในรูปที่มอดูลเข้าใจได้ง่ายผ่านสคริปต์ที่ มอดูล:Convert/makeunits (ถูกล็อก) และค่าจะถูกป้อนเข้าผ่านหน้านี้ มอดูลจะส่งค่ากลับออกมาที่หน้า คุยเรื่องมอดูล:Convert/makeunits

เมื่อล้างแคชแล้ว เนื้อหาที่อยู่ในบล็อกโค้ดจะเป็นโค้ดที่แปลงแล้วสำหรับคัดลอกไปไว้ที่หน้า มอดูล:Convert/data (ถูกล็อก) ซึ่งผู้ดูแลระบบจะตอบรับคำขอและใส่ลงไปให้เอง และในขั้นตอนนี้จะถึอว่าการแก้ไขสำเร็จ

กรณีที่มีการแก้ไขส่วนหัวของคอลัมน์หรือชื่อของแต่ละส่วน ต้องมีการปรับปรุง มอดูล:Convert/makeunits ให้สอดคล้องกันเสมอเพื่อให้สามารถดึงข้อมูลได้อย่างถูกต้อง กรุณากระทำโดยระมัดระวัง แต่ถึงกระนั้นข้อผิดพลาดใน มอดูล:Convert/makeunits ก็ไม่ได้ยิ่งใหญ่ถึงขั้นสังเกตได้ เนื่องจากเป็นสคริปต์แบบ Standalone ข้อผิดพลาดจริง ๆ จะตกอยู่ที่ มอดูล:Convert/data (ถูกล็อก) มากกว่า

การแปลงแก้ไข

ตารางดังต่อไปนี้จะระบุค่าหน่วยมาตรฐานที่สามารถใช้งานได้สำหรับการแปลง

Absorbed radiation doseแก้ไข

รหัสหน่วย สัญลักษณ์ มาตราส่วน Extra ชื่อหน่วย คำอุปสรรค ค่าปริยาย ลิงก์
Gy Gy 1 gray SI rad Gray (หน่วยวัด)
rad rad 0.01 rad SI Gy Rad (unit)

Accelerationแก้ไข

รหัสหน่วย สัญลักษณ์ มาตราส่วน Extra ชื่อหน่วย คำอุปสรรค ค่าปริยาย ลิงก์
cm/s2 cm/s2 0.01 เซนติเมตรต่อวินาทีกำลังสอง ft/s2 Gal (unit)
ft/s2 ft/s2 0.3048 ฟุตต่อวินาทีกำลังสอง m/s2 Foot per second squared
g0 g0 9.80665 ค่าความโน้มถ่วงมาตรฐาน m/s2 Standard gravity
km/hs km/(h·s) 5/18 กิโลเมตรต่อชั่วโมงวินาที mph/s ความเร่ง
km/s2 km/s2 1000 กิโลเมตรต่อวินาทีกำลังสอง mph/s ความเร่ง
m/s2 m/s2 1 เมตรต่อวินาทีกำลังสอง ft/s2 Metre per second squared
mph/s mph/s 0.44704 ไมล์ชั่วโมงต่อวินาที km/hs ความเร่ง
km/h/s =km/hs
standard gravity =g0
แรงโน้มถ่วงมาตรฐาน =g0
กม/ว2 =km/s2

Areaแก้ไข

รหัสหน่วย สัญลักษณ์ มาตราส่วน Extra ชื่อหน่วย คำอุปสรรค ค่าปริยาย ลิงก์
1000sqft 1000 sq ft 92.90304 พันตารางฟุต m2 ตารางฟุต
a a 100 อาร์ SI sqft อาร์ (หน่วยพื้นที่)
acre ~acre 4046.8564224 เอเคอร์ ha เอเคอร์
acre-sing =acre
arpent ~arpent 3418.89 อาร์เพนต์ ha Arpent
cda cda 3930.395625 cuerda acre ha Cuerda
Cypriot donum ~donum 1337.803776 donum km2 sqmi Dunam
Cypriot dunam ~dunam 1337.803776 dunam km2 sqmi Dunam
Cypriot dunum ~dunum 1337.803776 dunum km2 sqmi Dunam
Cypriot dönüm ~dönüm 1337.803776 dönüm km2 sqmi Dunam
daa daa 1000 decare km2 sqmi Decare
donum ~donum 1000 donum km2 sqmi Dunam
dunam ~dunam 1000 dunam km2 sqmi Dunam
dunum ~dunum 1000 dunum km2 sqmi Dunam
dönüm ~dönüm 1000 dönüm km2 sqmi Dunam
ha ha 10,000 เฮกตาร์ acre เฮกตาร์
hectare ~ha 10,000 เฮกตาร์ acre เฮกตาร์
Iraqi donum ~donum 2500 donum km2 sqmi Dunam
Iraqi dunam ~dunam 2500 dunam km2 sqmi Dunam
Iraqi dunum ~dunum 2500 dunum km2 sqmi Dunam
Iraqi dönüm ~dönüm 2500 dönüm km2 sqmi Dunam
Irish acre Irish acres 6555.2385024 Irish acre ha Acre (Irish)
m2 m2 1 ตาราง%sเมตร SI2 sqft ตารางเมตร
ngan ngan 400 งาน m2 งาน (หน่วยวัด)
old donum ~donum 919.3 donum km2 sqmi Dunam
old dunam ~dunam 919.3 dunam km2 sqmi Dunam
old dunum ~dunum 919.3 dunum km2 sqmi Dunam
old dönüm ~dönüm 919.3 dönüm km2 sqmi Dunam
pondemaat pond 3674.363358816 pondemaat m2 nl:pondemaat
pyeong ~pyeong 400/121 pyeong m2 Pyeong
rai rai 1600 ไร่ m2 ไร่
rood ~rood 1011.7141056 rood sqft sqm Rood (unit)
sqfoot sq ft 0.09290304 ตารางฟุต m2 ตารางฟุต
sqft sq ft 0.09290304 ตารางฟุต m2 ตารางฟุต
sqin sq in 0.00064516 ตารางนิ้ว cm2 ตารางนิ้ว
sqmi sq mi 2,589,988.110336 ตารางไมล์ km2 ตารางไมล์
sqnmi sq nmi 3,429,904 ตารางไมล์ทะเล km2 sqmi ไมล์ทะเล
sqperch ~perch 25.29285264 perch sqm Perch (unit)#Area
sqverst ~square verst 1138062.24 square verst km2 sqmi Verst
sqyd sq yd 0.83612736 ตารางหลา m2 ตารางหลา
tsubo ~tsubo 400/121 ตารางสึโบะ m2 มาตราชั่งตวงวัดของญี่ปุ่น#พื้นที่
va2 va 4 ตารางวา m2 หน่วยวัดแบบไทย
acres =acre
are =a
Cypriot donum diaeresis =Cypriot dönüm
Cypriot donum dots =Cypriot dönüm
decare =daa
donum diaeresis =dönüm
donum dots =dönüm
foot2 =sqfoot
ft2 =sqft
in2 =sqin
Iraqi donum diaeresis =Iraqi dönüm
Iraqi donum dots =Iraqi dönüm
km² =km2
metric donum =donum
metric donum diaeresis =dönüm
metric donum dots =dönüm
metric dunam =dunam
metric dönüm =dönüm
mi2 =sqmi
million acre =e6acre
million acres =e6acre
million hectares =e6ha
=m2
nmi2 =sqnmi
old donum diaeresis =old dönüm
old donum dots =old dönüm
pond =pondemaat
sq arp =arpent
sqkm =km2
sqm =m2
square verst =sqverst
verst2 =sqverst
yd2 =sqyd
งาน =ngan
ไร่ =rai
วา =va2
sqva =va2

Area per unit areaแก้ไข

รหัสหน่วย สัญลักษณ์ มาตราส่วน Extra ชื่อหน่วย คำอุปสรรค ค่าปริยาย ลิงก์
m2/ha m2/ha 0.0001 ตารางเมตรต่อเฮกตาร์ sqft/acre พื้นที่หน้าตัด
sqft/acre sq ft/acre 1/43560 ตารางฟุตต่อเอเคอร์ m2/ha พื้นที่หน้าตัด

Chargeแก้ไข

รหัสหน่วย สัญลักษณ์ มาตราส่วน Extra ชื่อหน่วย คำอุปสรรค ค่าปริยาย ลิงก์
A.h A·h 3600 แอมแปร์-ชั่วโมง coulomb แอมแปร์-ชั่วโมง
coulomb C 1 คูลอมบ์ SI e คูลอมบ์
e e 1.602176487e-19 elementary charge coulomb Elementary charge
A·h =A.h

Chemical amountแก้ไข

รหัสหน่วย สัญลักษณ์ มาตราส่วน Extra ชื่อหน่วย คำอุปสรรค ค่าปริยาย ลิงก์
g-mol g-mol 1 กรัม-โมล lbmol โมล
gmol gmol 1 กรัม-โมล lbmol โมล
kmol kmol 1000 กิโลโมล lbmol โมล
lb-mol lb-mol 453.59237 ปอนด์-โมล mol Mole (unit)#Other units called "mole"
lbmol lbmol 453.59237 ปอนด์-โมล mol Mole (unit)#Other units called "mole"
mol mol 1 โมล lbmol โมล

CO2 per unit volumeแก้ไข

รหัสหน่วย สัญลักษณ์ มาตราส่วน Extra ชื่อหน่วย คำอุปสรรค ค่าปริยาย ลิงก์
kgCO2/L kg(CO2)/L 1000 กิโลกรัมต่อลิตร lbCO2/USgal ไอเสีย
lbCO2/USgal lbCO2/US gal 0.45359237/0.003785411784 ปอนด์ต่อแกลลอนสหรัฐ kgCO2/L ไอเสีย

Concentrationแก้ไข

รหัสหน่วย สัญลักษณ์ มาตราส่วน Extra ชื่อหน่วย คำอุปสรรค ค่าปริยาย ลิงก์
oz/lb ==oz/lb
mg/kg ==mg/kg

Cost $ per unit areaแก้ไข

รหัสหน่วย สัญลักษณ์ มาตราส่วน Extra ชื่อหน่วย คำอุปสรรค ค่าปริยาย ลิงก์
$/acre ==$/acre
$/ha ==$/ha
$/m2 ==$/m2
$/sqft ==$/sqft

Cost $ per unit lengthแก้ไข

รหัสหน่วย สัญลักษณ์ มาตราส่วน Extra ชื่อหน่วย คำอุปสรรค ค่าปริยาย ลิงก์
$/km ==$/km
$/mi ==$/mi

Cost $ per unit massแก้ไข

รหัสหน่วย สัญลักษณ์ มาตราส่วน Extra ชื่อหน่วย คำอุปสรรค ค่าปริยาย ลิงก์
$/kg ==$/kg
$/g ==$/g
$/lb ==$/lb
$/oz ==$/oz
$/ozt ==$/ozt

Cost $ per unit volumeแก้ไข

รหัสหน่วย สัญลักษณ์ มาตราส่วน Extra ชื่อหน่วย คำอุปสรรค ค่าปริยาย ลิงก์
$/m3 ==$/m3
$/oilbbl ==$/oilbbl

Cost £ per unit areaแก้ไข

รหัสหน่วย สัญลักษณ์ มาตราส่วน Extra ชื่อหน่วย คำอุปสรรค ค่าปริยาย ลิงก์
£/acre ==£/acre
£/ha ==£/ha

Densityแก้ไข

รหัสหน่วย สัญลักษณ์ มาตราส่วน Extra ชื่อหน่วย คำอุปสรรค ค่าปริยาย ลิงก์
g/dm3 g/dm3 1 กรัมต่อลูกบาศก์เดซิเมตร kg/m3 ความหนาแน่น
g/L g/L 1 กรัมต่อลิตร lb/cuin ความหนาแน่น
g/mL g/mL 1000 กรัมต่อมิลลิลิตร lb/cuin ความหนาแน่น
g/ml g/ml 1000 กรัมต่อมิลลิลิตร lb/cuin ความหนาแน่น
kg/dm3 kg/dm3 1000 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เดซิเมตร lb/cuft ความหนาแน่น
kg/L kg/L 1000 กิโลกรัมต่อลิตร lb/USgal ความหนาแน่น
kg/l kg/l 1000 กิโลกรัมต่อลิตร lb/USgal ความหนาแน่น
kg/m3 kg/m3 1 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร lb/cuyd ความหนาแน่น
lb/cuft lb/cu ft 0.45359237/0.028316846592 ปอนด์ต่อลูกบาศก์ฟุต g/cm3 ความหนาแน่น
lb/cuin lb/cu in 453592.37/16.387064 ปอนด์ต่อลูกบาศก์นิ้ว g/cm3 ความหนาแน่น
lb/cuyd lb/cu yd 0.45359237/0.764554857984 ปอนด์ต่อลูกบาศก์หลา kg/m3 ความหนาแน่น
lb/impgal lb/imp gal 0.45359237/0.00454609 ปอนด์ต่อแกลลอนอังกฤษ kg/L ความหนาแน่น
lb/in3 lb/cu in 45359237/1638.7064 ปอนด์ต่อลูกบาศก์นิ้ว g/cm3 ความหนาแน่น
lb/U.S.gal lb/U.S. gal 589081/4916.1192 ปอนด์ต่อแกลลอนสหรัฐ kg/L ความหนาแน่น
lb/USbu lb/US bu 0.45359237/0.03523907016688 ปอนด์ต่อบุชเชิลสหรัฐ kg/m3 บุชเชิล
lb/USgal lb/US gal 589081/4916.1192 ปอนด์ต่อแกลลอนสหรัฐ kg/L ความหนาแน่น
lbm/cuin lbm/cu in 45359237/1638.7064 ปอนด์มวลต่อลูกบาศก์นิ้ว g/cm3 ความหนาแน่น
mg/L mg/L 0.001 มิลลิกรัมต่อลิตร lb/cuin ความหนาแน่น
oz/cuin oz/cu in 453592.37/16.387064/16 ออนซ์ต่อลูกบาศก์นิ้ว g/cm3 ความหนาแน่น
g/cm3 ==g/cm3
g/m3 ==g/m3 link = ความหนาแน่น
Mg/m3 ==Mg/m3
mg/l ==mg/l
µg/dL ==µg/dL
µg/l ==µg/l
lb/ft3 =lb/cuft
lb/yd3 =lb/cuyd
lbm/in3 =lbm/cuin
mcg/dL =µg/dL
oz/in3 =oz/cuin
ug/dL =µg/dL
μg/dL =µg/dL
ug/l =µg/l

Energyแก้ไข

รหัสหน่วย สัญลักษณ์ มาตราส่วน Extra ชื่อหน่วย คำอุปสรรค ค่าปริยาย ลิงก์
B.O.T.U. B.O.T.U. 3,600,000 Board of Trade Unit MJ Watt-hour
bboe bboe 6,117,863,200 barrel of oil equivalent GJ Barrel of oil equivalent
BOE BOE 6,117,863,200 barrel of oil equivalent GJ Barrel of oil equivalent
BTU BTU 1055.05585262 British thermal unit kJ British thermal unit
Btu Btu 1055.05585262 British thermal unit kJ British thermal unit
BTU-39F BTU39°F 1059.67 British thermal unit (39°F) kJ British thermal unit
Btu-39F Btu39°F 1059.67 British thermal unit (39°F) kJ British thermal unit
BTU-59F BTU59°F 1054.804 British thermal unit (59°F) kJ British thermal unit
Btu-59F Btu59°F 1054.804 British thermal unit (59°F) kJ British thermal unit
BTU-60F BTU60°F 1054.68 British thermal unit (60°F) kJ British thermal unit
Btu-60F Btu60°F 1054.68 British thermal unit (60°F) kJ British thermal unit
BTU-63F BTU63°F 1054.6 British thermal unit (63°F) kJ British thermal unit
Btu-63F Btu63°F 1054.6 British thermal unit (63°F) kJ British thermal unit
BTU-ISO BTUISO 1055.056 British thermal unit (ISO) kJ British thermal unit
Btu-ISO =BTU-ISO
BTU-IT BTUIT 1055.05585262 British thermal unit (IT) kJ British thermal unit
Btu-IT BtuIT 1055.05585262 British thermal unit (IT) kJ British thermal unit
BTU-mean BTUmean 1055.87 British thermal unit (mean) kJ British thermal unit
Btu-mean Btumean 1055.87 British thermal unit (mean) kJ British thermal unit
BTU-th BTUth 1054.35026444 British thermal unit (thermochemical) kJ British thermal unit
Btu-th Btuth 1054.35026444 British thermal unit (thermochemical) kJ British thermal unit
Cal Cal 4184 calorie kJ Calorie
cal cal 4.184 calorie J Calorie
Cal-15 Cal15 4185.8 Calorie (15°C) kJ Calorie
cal-15 cal15 4.1858 calorie (15°C) J Calorie
Cal-IT CalIT 4186.8 Calorie (International Steam Table) kJ Calorie
cal-IT calIT 4.1868 calorie (International Steam Table) J Calorie
Cal-th Calth 4184 Calorie (thermochemical) kJ Calorie
cal-th calth 4.184 calorie (thermochemical) J Calorie
ccatm cc·atm 0.101325 cubic centimetre-atmosphere mJ Atmosphere (unit)
CHU-IT CHUIT 1899.100534716 Celsius heat unit (International Table) kJ Conversion of units
cm3atm cm3·atm 0.101325 cubic centimetre-atmosphere mJ Atmosphere (unit)
cufootatm cu ft atm 2869.2044809344 cubic foot of atmosphere kJ Atmosphere (unit)
cufootnaturalgas ~cuftnaturalgas 1,055,055.85262 cubic foot of natural gas MJ Conversion of units
cuftatm cu ft atm 2869.2044809344 cubic foot of atmosphere kJ Atmosphere (unit)
cuftnaturalgas ~cuftnaturalgas 1,055,055.85262 cubic foot of natural gas MJ Conversion of units
cuydatm cu yd atm 77,468.5209852288 cubic yard of atmosphere kJ Atmosphere (unit)
Eh Eh 4.35974417e-18 Hartree eV Hartree
erg erg 0.0000001 erg µJ Erg
eV eV 1.602176487e-19 electronvolt aJ Electronvolt
feV feV 1.602176487e-34 femtoelectronvolt yJ Electronvolt
foe foe 1e44 foe YJ Foe (unit)
ftlb ft·lb 1.3558179483314004 foot-pound J Foot-pound (energy)
ftlb-f ft·lbf 1.3558179483314004 foot-pound force J Foot-pound (energy)
ftlbf ft·lbf 1.3558179483314004 foot-pound force J Foot-pound (energy)
ftpdl ft·pdl 0.0421401100938048 foot-poundal J Foot-poundal
GeV GeV 1.602176487e-10 gigaelectronvolt nJ Electronvolt
GLatm GL·atm 101,325,000,000 gigalitre-atmosphere GJ Atmosphere (unit)
Glatm Gl·atm 101,325,000,000 gigalitre-atmosphere GJ Atmosphere (unit)
gTNT ~gram of TNT 4184 gram of TNT kJ TNT equivalent
Gtoe Gtoe 4.1868e19 gigatonne of oil equivalent EJ Tonne of oil equivalent
GtonTNT ~gigaton of TNT 4.184e18 gigaton of TNT EJ TNT equivalent
GtTNT ~gigatonne of TNT 4.184e18 gigatonne of TNT EJ TNT equivalent
GW.h GW·h 3.6e12 gigawatt-hour TJ Watt-hour
GWh GWh 3.6e12 gigawatt-hour TJ Watt-hour
hph hp·h 2,684,519.537696172792 horsepower-hour kWh Horsepower
impgalatm imp gal·atm 460.63256925 imperial gallon-atmosphere J Atmosphere (unit)
inlb in·lb 0.1129848290276167 inch-pound mJ Foot-pound (energy)
inlb-f in·lbf 0.1129848290276167 inch-pound force mJ Foot-pound (energy)
inlbf in·lbf 0.1129848290276167 inch-pound force mJ Foot-pound (energy)
inoz-f in·ozf 0.00706155181422604375 inch-ounce force mJ Foot-pound (energy)
inozf in·ozf 0.00706155181422604375 inch-ounce force mJ Foot-pound (energy)
J J 1 joule SI cal Joule
kBOE kBOE 6.1178632e12 kilo barrel of oil equivalent TJ Barrel of oil equivalent
kcal kcal 4184 kilocalorie kJ Calorie
kcal-15 kcal15 4185.8 kilocalorie (15°C) kJ Calorie
kcal-IT kcalIT 4186.8 kilocalorie (International Steam Table) kJ Calorie
kcal-th kcalth 4184 kilocalorie (thermochemical) kJ Calorie
kerg kerg 0.0001 kiloerg mJ Erg
keV keV 1.602176487e-16 kiloelectronvolt fJ Electronvolt
kgTNT ~kilogram of TNT 4,184,000 kilogram of TNT MJ TNT equivalent
kLatm kL·atm 101,325 kilolitre-atmosphere kJ Atmosphere (unit)
klatm kl·atm 101,325 kilolitre-atmosphere kJ Atmosphere (unit)
kt(TNT) kt 4.184e12 kilotonne TJ TNT equivalent
ktoe ktoe 4.1868e13 kilotonne of oil equivalent TJ Tonne of oil equivalent
ktonTNT kt 4.184e12 kiloton of TNT TJ TNT equivalent
ktTNT ~kilotonne of TNT 4.184e12 kilotonne of TNT TJ TNT equivalent
kW.h kW·h 3,600,000 kilowatt-hour MJ Watt-hour
kWh kWh 3,600,000 kilowatt-hour MJ Watt-hour
Latm L·atm 101.325 litre-atmosphere J Atmosphere (unit)
latm l·atm 101.325 litre-atmosphere J Atmosphere (unit)
m3atm m3·atm 101,325 cubic metre-atmosphere kJ Atmosphere (unit)
MBtu MBtu 1,055,055.85262 thousand British thermal units MJ British thermal unit
MBTU-39F MBTU39°F 1,059,670 thousand British thermal units (39°F) MJ British thermal unit
MBtu-39F MBtu39°F 1,059,670 thousand British thermal units (39°F) MJ British thermal unit
MBTU-59F MBTU59°F 1,054,804 thousand British thermal units (59°F) MJ British thermal unit
MBtu-59F MBtu59°F 1,054,804 thousand British thermal units (59°F) MJ British thermal unit
MBTU-60F MBTU60°F 1,054,680 thousand British thermal units (60°F) MJ British thermal unit
MBtu-60F MBtu60°F 1,054,680 thousand British thermal units (60°F) MJ British thermal unit
MBTU-63F MBTU63°F 1,054,600 thousand British thermal units (63°F) MJ British thermal unit
MBtu-63F MBtu63°F 1,054,600 thousand British thermal units (63°F) MJ British thermal unit
MBTU-ISO MBTUISO 1,055,056 thousand British thermal units (ISO) MJ British thermal unit
MBtu-ISO MBtuISO 1,055,056 thousand British thermal units (ISO) MJ British thermal unit
MBTU-IT MBTUIT 1,055,055.85262 thousand British thermal units (IT) MJ British thermal unit
MBtu-IT MBtuIT 1,055,055.85262 thousand British thermal units (IT) MJ British thermal unit
MBTU-mean MBTUmean 1,055,870 thousand British thermal units (mean) MJ British thermal unit
MBtu-mean MBtumean 1,055,870 thousand British thermal units (mean) MJ British thermal unit
MBTU-th MBTUth 1,054,350.26444 thousand British thermal units (thermochemical) MJ British thermal unit
MBtu-th MBtuth 1,054,350.26444 thousand British thermal units (thermochemical) MJ British thermal unit
Mcal Mcal 4,184,000 megacalorie MJ Calorie
mcal mcal 0.004184 millicalorie mJ Calorie
Mcal-15 Mcal15 4,185,800 megacalorie (15°C) MJ Calorie
mcal-15 mcal15 0.0041858 millicalorie (15°C) mJ Calorie
Mcal-IT McalIT 4,186,800 megacalorie (International Steam Table) MJ Calorie
mcal-IT mcalIT 0.0041868 millicalorie (International Steam Table) mJ Calorie
Mcal-th Mcalth 4,184,000 megacalorie (thermochemical) MJ Calorie
mcal-th mcalth 0.004184 millicalorie (thermochemical) mJ Calorie
Merg Merg 0.1 megaerg J Erg
merg merg 0.0000000001 millierg µJ Erg
MeV MeV 1.602176487e-13 megaelectronvolt pJ Electronvolt
meV meV 1.602176487e-22 millielectronvolt zJ Electronvolt
MLatm ML·atm 101,325,000 megalitre-atmosphere MJ Atmosphere (unit)
Mlatm Ml·atm 101,325,000 megalitre-atmosphere MJ Atmosphere (unit)
mLatm L·atm 0.101325 millilitre-atmosphere mJ Atmosphere (unit)
mlatm l·atm 0.101325 millilitre-atmosphere mJ Atmosphere (unit)
MMBtu MMBtu 1,055,055,852.62 million British thermal units GJ British thermal unit
MMBTU-39F MMBTU39°F 1,059,670,000 million British thermal units (39°F) GJ British thermal unit
MMBtu-39F MMBtu39°F 1,059,670,000 million British thermal units (39°F) GJ British thermal unit
MMBTU-59F MMBTU59°F 1,054,804,000 million British thermal units (59°F) GJ British thermal unit
MMBtu-59F MMBtu59°F 1,054,804,000 million British thermal units (59°F) GJ British thermal unit
MMBTU-60F MMBTU60°F 1,054,680,000 million British thermal units (60°F) GJ British thermal unit
MMBtu-60F MMBtu60°F 1,054,680,000 million British thermal units (60°F) GJ British thermal unit
MMBTU-63F MMBTU63°F 1,054,600,000 million British thermal units (63°F) GJ British thermal unit
MMBtu-63F MMBtu63°F 1,054,600,000 million British thermal units (63°F) GJ British thermal unit
MMBTU-ISO MMBTUISO 1,055,056,000 million British thermal units (ISO) GJ British thermal unit
MMBtu-ISO MMBtuISO 1,055,056,000 million British thermal units (ISO) GJ British thermal unit
MMBTU-IT MMBTUIT 1,055,055,852.62 million British thermal units (IT) GJ British thermal unit
MMBtu-IT MMBtuIT 1,055,055,852.62 million British thermal units (IT) GJ British thermal unit
MMBTU-mean MMBTUmean 1,055,870,000 million British thermal units (mean) GJ British thermal unit
MMBtu-mean MMBtumean 1,055,870,000 million British thermal units (mean) GJ British thermal unit
MMBTU-th MMBTUth 10,543,50,264.44 million British thermal units (thermochemical) GJ British thermal unit
MMBtu-th MMBtuth 10,54,350,264.44 million British thermal units (thermochemical) GJ British thermal unit
Mt(TNT) Mt 4.184e15 megatonne PJ TNT equivalent
Mtoe Mtoe 4.1868e16 megatonne of oil equivalent PJ Tonne of oil equivalent
MtonTNT Mt 4.184e15 megaton of TNT PJ TNT equivalent
mtonTNT ~milliton of TNT 4,184,000 milliton of TNT MJ TNT equivalent
MtTNT ~megatonne of TNT 4.184e15 megatonne of TNT PJ TNT equivalent
mtTNT ~millitonne of TNT 4,184,000 millitonne of TNT MJ TNT equivalent
MW.h MW·h 3,600,000,000 megawatt-hour GJ Watt-hour
mW.h mW·h 3.6 milliwatt-hour J Watt-hour
MWh MWh 3,600,000,000 megawatt-hour GJ Watt-hour
mWh mWh 3.6 milliwatt-hour J Watt-hour
neV neV 1.602176487e-28 nanoelectronvolt yJ Electronvolt
PeV PeV 0.0001602176487 petaelectronvolt mJ Electronvolt
peV peV 1.602176487e-31 picoelectronvolt yJ Electronvolt
quad quad 1.054804e18 quadrillion British thermal units EJ Quad (unit)
Ry Ry 2.1798741e-18 rydberg eV Rydberg constant
scc scc 0.101325 standard cubic centimetre mJ Atmosphere (unit)
scf scf 2869.2044809344 standard cubic foot kJ Atmosphere (unit)
scfoot scf 2869.2044809344 standard cubic foot kJ Atmosphere (unit)
scy scy 77,468.5209852288 standard cubic yard kJ Atmosphere (unit)
sl sl 101.325 standard litre J Atmosphere (unit)
t(TNT) t 4,184,000,000 tonne GJ TNT equivalent
TeV TeV 1.602176487e-7 teraelectronvolt µJ Electronvolt
th th 4,186,800 thermie MJ Conversion of units
thm-EC thm (EC) 105,506,000 therm (EC) MJ Therm
thm-UK thm (UK) 105,505,585.257348 therm (UK) MJ Therm
thm-US thm (US) 105,480,400 therm (US) MJ Therm
toe toe 41,868,000,000 tonne of oil equivalent GJ Tonne of oil equivalent
tonTNT ~ton of TNT 4,184,000,000 ton of TNT GJ TNT equivalent
tTNT ~tonne of TNT 4,184,000,000 tonne of TNT GJ TNT equivalent
TtonTNT ~teraton of TNT 4.184e21 teraton of TNT ZJ TNT equivalent
TtTNT ~teratonne of TNT 4.184e21 teratonne of TNT ZJ TNT equivalent
TW.h TW·h 3.6e15 terawatt-hour PJ Watt-hour
TWh TWh 3.6e15 terawatt-hour PJ Watt-hour
USgalatm US gal·atm 383.5568490138 US gallon-atmosphere J Atmosphere (unit)
W.h W·h 3600 watt-hour kJ Watt-hour
Wh Wh 3600 watt-hour kJ Watt-hour
µerg µerg 1e-13 microerg nJ Erg
µeV µeV 1.602176487e-25 microelectronvolt yJ Electronvolt
µLatm µL·atm 0.000101325 microlitre-atmosphere µJ Atmosphere (unit)
µlatm µl·atm 0.000101325 microlitre-atmosphere µJ Atmosphere (unit)
µtonTNT ~microton of TNT 4184 microton of TNT kJ TNT equivalent
µtTNT ~microtonne of TNT 4184 microtonne of TNT kJ TNT equivalent
µW.h µW·h 0.0036 microwatt-hour mJ Watt-hour
µWh µWh 0.0036 microwatt-hour mJ Watt-hour
-kW.h =kW.h
btu =BTU
Calorie =Cal
ft.lbf =ftlbf
ft·lb-f =ftlb-f
ft·lbf =ftlbf
g-cal-15 =cal-15
g-cal-IT =cal-IT
g-cal-th =cal-th
g-kcal-15 =kcal-15
g-kcal-IT =kcal-IT
g-kcal-th =kcal-th
g-Mcal-15 =Mcal-15
g-mcal-15 =mcal-15
g-Mcal-IT =Mcal-IT
g-mcal-IT =mcal-IT
g-Mcal-th =Mcal-th
g-mcal-th =mcal-th
GW-h =GW.h
GW·h =GW.h
Hartree =Eh
hp.h =hph
hp·h =hph
in.lb-f =inlb-f
in.lbf =inlbf
in.oz-f =inoz-f
in.ozf =inozf
in·lb-f =inlb-f
in·lbf =inlbf
in·oz-f =inoz-f
in·ozf =inozf
kbboe =kBOE
kg-cal-15 =Cal-15
kg-cal-IT =Cal-IT
kg-cal-th =Cal-th
kW-h =kW.h
kW·h =kW.h
MW-h =MW.h
mW-h =mW.h
MW·h =MW.h
mW·h =mW.h
TW-h =TW.h
TW·h =TW.h
U.S.galatm =USgalatm
uerg =µerg
ueV =µeV
uLatm =µLatm
ulatm =µlatm
usgalatm =USgalatm
utonTNT =µtonTNT
utTNT =µtTNT
uW-h =µW.h
uW.h =µW.h
uWh =µWh
uW·h =µW.h
W-h =W.h
W·h =W.h
µW-h =µW.h
µW·h =µW.h
μerg =µerg
μeV =µeV
μLatm =µLatm
μlatm =µlatm
μtonTNT =µtonTNT
μtTNT =µtTNT
μW-h =µW.h
μW.h =µW.h
μWh =µWh
μW·h =µW.h

Energy per chemical amountแก้ไข

รหัสหน่วย สัญลักษณ์ มาตราส่วน Extra ชื่อหน่วย คำอุปสรรค ค่าปริยาย ลิงก์
kcal/mol ==kcal/mol link = Kilocalorie per mole
kJ/mol ==kJ/mol link = Joule per mole

Energy per unit lengthแก้ไข

รหัสหน่วย สัญลักษณ์ มาตราส่วน Extra ชื่อหน่วย คำอุปสรรค ค่าปริยาย ลิงก์
kWh/100 km kW·h/100 km 36 kilowatt-hour per 100 kilometres MJ/km kWh/mi Watt-hour
MJ/100 km MJ/100 km 10 megajoule per 100 kilometres BTU/mi British thermal unit
BTU/mi ==BTU/mi
kJ/km ==kJ/km
kWh/km ==-kW.h/km
kWh/mi ==-kW.h/mi
MJ/km ==MJ/km

Energy per unit massแก้ไข

รหัสหน่วย สัญลักษณ์ มาตราส่วน Extra ชื่อหน่วย คำอุปสรรค ค่าปริยาย ลิงก์
BTU/lb BTU/lb (0.947817120/2.20462262)*1000 British thermal unit per pound kJ/kg British thermal unit
cal/g cal/g 4184 calorie per gram J/g Calorie per gram
GJ/kg GJ/kg 1e9 gigajoule per kilogram ktTNT/t Joule
J/g J/g 1000 joule per gram kcal/g Joule
kcal/g kcal/g 4,184,000 kilocalorie per gram kJ/g Kilocalorie per gram
kJ/g kJ/g 1,000,000 kilojoule per gram kcal/g Joule
kJ/kg kJ/kg 1000 kilojoule per kilogram BTU/lb Kilojoule per kilogram
ktonTNT/MT ~kiloton of TNT per metric ton 4,184,000,000 kiloton of TNT per metric ton GJ/kg TNT equivalent
ktTNT/t ~kilotonne of TNT per tonne 4,184,000,000 kilotonne of TNT per tonne GJ/kg TNT equivalent
MtonTNT/MT ~megaton of TNT per metric ton 4.184e12 megaton of TNT per metric ton TJ/kg TNT equivalent
MtTNT/MT ~megatonne of TNT per tonne 4.184e12 megatonne of TNT per tonne TJ/kg TNT equivalent
TJ/kg TJ/kg 1e12 terajoule per kilogram MtTNT/MT Joule
Cal/g ==Cal/g

Energy per unit volumeแก้ไข

รหัสหน่วย สัญลักษณ์ มาตราส่วน Extra ชื่อหน่วย คำอุปสรรค ค่าปริยาย ลิงก์
BTU/cuft ==BTU/cuft
Cal/12USoz(mL)serve ==Cal/-12USoz(mL)serve
Cal/12USoz(ml)serve ==Cal/-12USoz(ml)serve
Cal/12USozserve ==Cal/-12USozserve
Cal/USoz ==Cal/USoz
kJ/L ==kJ/L
kJ/l ==kJ/l
kJ/ml ==kJ/ml

Equivalent radiation doseแก้ไข

รหัสหน่วย สัญลักษณ์ มาตราส่วน Extra ชื่อหน่วย คำอุปสรรค ค่าปริยาย ลิงก์
Sv Sv 1 ซีเวิร์ต SI rem ซีเวิร์ต
rem rem 0.01 rem SI Sv Roentgen equivalent man

Exhaust emissionแก้ไข

รหัสหน่วย สัญลักษณ์ มาตราส่วน Extra ชื่อหน่วย คำอุปสรรค ค่าปริยาย ลิงก์
g/km g/km 1e-6 gram per kilometre oz/mi Exhaust gas
g/mi g/mi 0.001/1609.344 gram per mile g/km Exhaust gas
gCO2/km g(CO2)/km 1e-6 gram of CO2 per kilometre ozCO2/mi Exhaust gas
gCO2/mi g(CO2)/mi 0.001/1609.344 gram of CO2 per mile gCO2/km Exhaust gas
kg/km kg/km 0.001 kilogram per kilometre lb/mi Exhaust gas
kgCO2/km kg(CO2)/km 0.001 kilogram of CO2 per kilometre lbCO2/mi Exhaust gas
lb/mi lb/mi 0.45359237/1609.344 pound per mile kg/km Exhaust gas
lbCO2/mi lb(CO2)/mi 0.45359237/1609.344 pound of CO2 per mile kgCO2/km Exhaust gas
oz/mi oz/mi 0.028349523125/1609.344 ounce per mile g/km Exhaust gas
ozCO2/mi oz(CO2)/mi 0.028349523125/1609.344 ounce of CO2 per mile gCO2/km Exhaust gas

Flowแก้ไข

รหัสหน่วย สัญลักษณ์ มาตราส่วน Extra ชื่อหน่วย คำอุปสรรค ค่าปริยาย ลิงก์
cuft/a cu ft/a 28316846592e-12/31,557,600 cubic foot per annum m3/a Cubic foot per second
cuft/d cu ft/d 28316846592e-12/86400 cubic foot per day m3/d Cubic foot per second
cuft/h cu ft/h 28316846592e-12/3600 cubic foot per hour m3/h Cubic foot per second
cuft/min cu ft/min 28316846592e-12/60 cubic foot per minute m3/min Cubic foot#cubic foot per second
cuft/s cu ft/s 28316846592e-12 cubic foot per second m3/s Cubic foot per second
cumi/a cu mi/a 4168181825440579584e-9/31,557,600 cubic mile per annum km3/a Cubic foot per second
cuyd/h cuyd/h 0.9144^3/3600 cubic yard per hour m3/h Cubic foot per minute
cuyd/s cu yd/s 0.9144^3 cubic yard per second m3/s Cubic yard per second
Goilbbl/a Gbbl/a 22081.56874/4383 billion barrels per year v * 1.58987294928 < 10 ! e6 ! e9 ! m3/a Barrel per day
impgal/h imp gal/h 0.00454609/3600 imperial gallon per hour m3/h Gallon
impgal/min imp gal/min 0.00454609/60 imperial gallon per minute m3/s Gallon
impgal/s impgal/s 0.00454609 imperial gallon per second m3/s Imperial gallons per second
km3/a km3/a 1e9/31,557,600 cubic kilometre per annum cumi/a Cubic metre per second
km3/d km3/d 1e9/86,400 cubic kilometre per day cuft/d Cubic metre per second
koilbbl/a kbbl/a 1.104078437/219,150 thousand barrels per year v * 1.58987294928 < 10 ! ! e3 ! m3/a Barrel per day
koilbbl/d kbbl/d 5.520392185/3000 thousand barrels per day v * 1.58987294928 < 10 ! ! e3 ! m3/d Barrel per day
L/h L/h 0.001/3600 litre per hour impgal/h USgal/h Cubic metre per second
L/min L/min 0.001/60 litre per minute impgal/min USgal/min Cubic metre per second
L/s L/s 0.001 litre per second cuft/s Cubic metre per second
m3/a m3/a 1/31,557,600 cubic metre per annum cuft/a Cubic metre per second
m3/d m3/d 1/86400 cubic metre per day cuft/d Cubic metre per second
m3/h m3/h 1/3600 cubic metre per hour cuft/h Cubic metre per second
m3/min m3/min 1/60 cubic metre per minute cuft/min Cubic metre per second
m3/s m3/s 1 cubic metre per second cuft/s Cubic metre per second
Moilbbl/a Mbbl/a 22.08156874/4383 million barrels per year v * 1.58987294928 < 10 ! e3 ! e6 ! m3/a Barrel per day
Moilbbl/d Mbbl/d 5.520392185/3 million barrels per day v * 1.58987294928 < 10 ! e3 ! e6 ! m3/d Barrel per day
oilbbl/a bbl/a 1.104078437/219,150,000 barrel per year m3/a Barrel per day
oilbbl/d bbl/d 5.520392185/3,000,000 barrel per day m3/d Barrel per day
Toilbbl/a Tbbl/a 22,081,568.74/4383 trillion barrels per year v * 1.58987294928 < 10 ! e9 ! e12 ! m3/a Barrel per day
U.S.gal/d U.S. gal/d 0.003785411784/86400 U.S. gallon per day m3/s +U.S. gallon per day
U.S.gal/h gal/h 0.003785411784/3600 gallon per hour m3/h *Gallon
U.S.gal/min U.S. gal/min 0.003785411784/60 U.S. gallon per minute m3/s Gallon
USgal/a US gal/a 0.003785411784/31,557,600 US gallon per year m3/s US gallon per day
USgal/d US gal/d 0.003785411784/86400 US gallon per day m3/s US gallon per day
USgal/h gal/h 0.003785411784/3600 gallon per hour m3/h +Gallon
USgal/min US gal/min 0.003785411784/60 US gallon per minute m3/s Gallon
USgal/s USgal/s 0.003785411784 US gallon per second m3/s US gallons per second
ft3/a =cuft/a
ft3/d =cuft/d
ft3/h =cuft/h
ft3/s =cuft/s
Gcuft/a =e9cuft/a
Gcuft/d =e9cuft/d
kcuft/a =e3cuft/a
kcuft/d =e3cuft/d
kcuft/s =e3cuft/s
Mcuft/a =e6cuft/a
Mcuft/d =e6cuft/d
Mcuft/s =e6cuft/s
m³/s =m3/s
Tcuft/a =e12cuft/a
Tcuft/d =e12cuft/d
u.s.gal/min =U.S.gal/min
usgal/min =USgal/min

Forceแก้ไข

รหัสหน่วย สัญลักษณ์ มาตราส่วน Extra ชื่อหน่วย คำอุปสรรค ค่าปริยาย ลิงก์
-LTf LTf 9964.01641818352 long ton-force kN Long ton-force
-STf STf 8896.443230521 short ton-force kN Short ton-force
dyn dyn 0.00001 dyne gr-f Dyne
g-f gf 0.00980665 gram-force mN oz-f Kilogram-force
gf gf 0.00980665 gram-force mN ozf Kilogram-force
gr-f grf 0.0006354602307515 grain-force µN Pound-force
grf grf 0.0006354602307515 grain-force µN Pound-force
kdyn kdyn 0.01 kilodyne oz-f Dyne
kg-f kgf 9.80665 kilogram-force N lb-f Kilogram-force
kgf kgf 9.80665 kilogram-force N lbf Kilogram-force
kp kp 9.80665 kilopond N lb-f Kilogram-force
L/T-f L/Tf 9964.01641818352 long ton-force kN Long ton-force
L/Tf L/Tf 9964.01641818352 long ton-force kN Long ton-force
lb-f lbf 4.4482216152605 pound-force N Pound-force
lbf lbf 4.4482216152605 pound-force N Pound-force
lb(f) lb 4.4482216152605 pound N Pound-force
LT-f LTf 9964.01641818352 long ton-force kN Long ton-force
LTf ~LTf 9964.01641818352 long ton-force kN Long ton-force
Mdyn Mdyn 10 megadyne lb-f Dyne
mdyn mdyn 0.00000001 millidyne gr-f Dyne
mg-f mgf 0.00000980665 milligram-force µN gr-f Kilogram-force
mgf mgf 0.00000980665 milligram-force µN grf Kilogram-force
Mp Mp 9806.65 megapond kN LT-f ST-f Kilogram-force
mp mp 0.00000980665 millipond µN gr-f Kilogram-force
N N 1 newton SI lb-f Newton (unit)
oz-f ozf 0.2780138203095378125 ounce-force mN Pound-force
ozf ozf 0.2780138203095378125 ounce-force mN Pound-force
p p 0.00980665 pond mN oz-f Kilogram-force
pdl pdl 0.138254954376 poundal N Poundal
S/T-f S/Tf 8896.443230521 short ton-force kN Short ton-force
S/Tf S/Tf 8896.443230521 short ton-force kN Short ton-force
ST-f STf 8896.443230521 short ton-force kN Short ton-force
STf ~STf 8896.443230521 short ton-force kN Short ton-force
t-f tf 9806.65 tonne-force kN LT-f ST-f Ton-force#Tonne-force
tf tf 9806.65 tonne-force kN LTf STf Ton-force#Tonne-force
dyne =dyn
newtons =N
poundal =pdl
tonne-force =tf

Fuel efficiencyแก้ไข

รหัสหน่วย สัญลักษณ์ มาตราส่วน Extra ชื่อหน่วย คำอุปสรรค ค่าปริยาย ลิงก์
impgal/mi ==@impgal/mi
km/L ==km/L
km/l ==km/l
L/100 km ==L/100km symlink = Fuel economy in automobiles#Units of measure|L/100 km
l/100 km ==l/100km symlink = Fuel economy in automobiles#Units of measure|l/100 km
L/km ==L/km
l/km ==l/km
mi/impqt ==mi/impqt
mi/U.S.qt ==mi/U.S.qt
mi/USqt ==mi/USqt
mi/usqt ==mi/usqt
mpgimp ==mi/@impgal symbol = mpg-imp symlink = Fuel economy in automobiles#Units of measure|mpg-[[Imperial unit|imp]]
mpgus ==mi/+USgal symbol = mpg-US symlink = Fuel economy in automobiles#Units of measure|mpg-[[United States customary units|US]]
U.S.gal/mi ==*U.S.gal/mi default = l/km impgal/mi
usgal/mi ==+USgal/mi
L/100km =L/100 km
l/100km =l/100 km
mpg !Use %{mpgus%} for miles per US gallon or %{mpgimp%} for miles per imperial gallon (not %{mpg%})
mpgU.S. =mpgus symbol = mpg-U.S. symlink = Fuel economy in automobiles#Units of measure|mpg-[[United States customary units|U.S.]]
mpgu.s. =mpgus symbol = mpg-U.S. symlink = Fuel economy in automobiles#Units of measure|mpg-[[United States customary units|U.S.]]
mpgUS =mpgus
USgal/mi =usgal/mi

Fracture gradientแก้ไข

รหัสหน่วย สัญลักษณ์ มาตราส่วน Extra ชื่อหน่วย คำอุปสรรค ค่าปริยาย ลิงก์
kPa/m ==kPa/-m-frac
psi/ft ==psi/-ft-frac

Gradientแก้ไข

รหัสหน่วย สัญลักษณ์ มาตราส่วน Extra ชื่อหน่วย คำอุปสรรค ค่าปริยาย ลิงก์
cm/km cm/km 0.00001 เซนติเมตรต่อกิโลเมตร ft/mi Grade (slope)
ft/mi ft/mi 1/5280 ฟุตต่อไมล์ v < 5.28 ! c ! ! m/km Grade (slope)
ft/nmi ft/nmi 1.524/9260 ฟุตต่อไมล์ทะเล v < 6.076 ! c ! ! m/km Grade (slope)
in/ft in/ft 1/12 นิ้วต่อฟุต mm/m Grade (slope)
in/mi in/mi 1/63360 นิ้วต่อไมล์ v < 0.6336 ! m ! c ! m/km Grade (slope)
m/km m/km 0.001 เมตรต่อกิโลเมตร ft/mi Grade (slope)
mm/km mm/km 0.000001 มิลลิเมตรต่อกิโลเมตร in/mi Grade (slope)
mm/m mm/m 0.001 มิลลิเมตรต่อเมตร in/ft Grade (slope)

Lengthแก้ไข

รหัสหน่วย สัญลักษณ์ มาตราส่วน Extra ชื่อหน่วย คำอุปสรรค ค่าปริยาย ลิงก์
admi nmi (admiralty) 1853.184 admiralty mile km mi ไมล์ทะเล
AU AU 149,597,870,700 หน่วยดาราศาสตร์ km mi หน่วยดาราศาสตร์
Brnmi (Brit) nmi 1853.184 British nautical mile km mi ไมล์ทะเล
bu ~bu 1/330 บุ mm มาตราชั่งตวงวัดของญี่ปุ่น#ความยาว
ch ch 20.1168 chain ft m Chain (unit)
chain ~chain 20.1168 chain ft m Chain (unit)
dpcm dot/cm 1/0.01 invert dot/cm dpi Dots per inch
dpi DPI 1/0.0254 invert DPI pitch Dots per inch
fathom ~fathom 1.8288 ฟาทอม ft m ฟาทอม
foot ft 0.3048 ฟุต m ฟุต
ft ft 0.3048 ฟุต m ฟุต
furlong ~furlong 201.168 เฟอร์ลอง ft m เฟอร์ลอง
Gly Gly 9.4607304725808e24 พันล้านปีแสง Mpc Light-year#Distances in light-years
Gpc Gpc 3.0856775814671916e25 จิกะพาร์เซก Gly Parsec#Megaparsecs and gigaparsecs
hand h 0.1016 hand hand in cm Hand (unit)
in in 0.0254 นิ้ว mm นิ้ว (หน่วยความยาวระบบอังกฤษ)
inabbreviated in 0.0254 นิ้ว mm นิ้ว (หน่วยความยาวระบบอังกฤษ)
kly kly 9.4607304725808e18 พันปีแสง pc Light-year#Distances in light-years
kpc kpc 3.0856775814671916e19 กิโลพาร์เซก kly Parsec#Parsecs and kiloparsecs
LD LD 384,403,000 lunar distance km mi Lunar distance (astronomy)
league league 4828.032 league km League (unit)
ly ly 9.4607304725808e15 ปีแสง AU ปีแสง
m m 1 เมตร SI v > 0 and v < 3 ! ftin ! ft เมตร
mi mi 1609.344 ไมล์ km ไมล์
mil ~mil 0.0000254 mil mm Thousandth of an inch
Mly Mly 9.4607304725808e21 megalight-year kpc Light-year#Distances in light-years
Mpc Mpc 3.0856775814671916e22 megaparsec Mly Parsec#Megaparsecs and gigaparsecs
NM NM 1852 ไมล์ทะเล km mi ไมล์ทะเล
nmi nmi 1852 ไมล์ทะเล km mi ไมล์ทะเล
oldUKnmi nmi 1853.184 ไมล์ทะเล km mi ไมล์ทะเล
oldUSnmi nmi 1853.24496 ไมล์ทะเล km mi ไมล์ทะเล
pc pc 3.0856775814671916e16 พาร์เซก ly พาร์เซก
perch ~perch 5.0292 perch ft m Rod (unit)
pitch *µm 1e-6 µm dpi Dots per inch
pole ~pole 5.0292 pole ft m Rod (unit)
pre1954U.S.nmi (pre-1954 U.S.) nmi 1853.24496 (pre-1954 U.S.) nautical mile km mi ไมล์ทะเล
pre1954USnmi (pre-1954 US) nmi 1853.24496 (pre-1954 US) nautical mile km mi ไมล์ทะเล
rd rd 5.0292 rod ft m Rod (unit)
royal cubit cu 0.524 royal cubit mm Royal cubit
rtkm km 1000 route kilometre mi กิโลเมตร
rtmi mi 1609.344 route mile km ไมล์
shaku ~shaku 10/33 ชาบุ m มาตราชั่งตวงวัดของญี่ปุ่น#ความยาว
sm sm 1.70180 smoot m Smoot (unit)
smi mi 1609.344 statute mile km Statute mile
sun ~sun 1/33 ซุง mm มาตราชั่งตวงวัดของญี่ปุ่น#ความยาว
thou ~thou 0.0000254 thou mm Thousandth of an inch
verst ~verst 1066.8 verst km mi Verst
yd yd 0.9144 หลา m หลา
µin µin 0.0000000254 microinch nm SI prefix#Non-SI units
Å Å 0.0000000001 อังสตรอม in อังสตรอม
-ft-frac =ft
-in-stiff =in
-m-frac =m
-m-stiff =m
100km =km
admiralty nmi =oldUKnmi
angstrom
feet =ft
hands =hand
inch =in
light-year =ly
meter =m
meters =m
metre =m
metres =m
micrometre =µm
mile =mi
miles =mi
parsec =pc
rod =rd
smoot =sm
uin =µin
yard =yd
yards =yd
yds =yd
μin =µin

Linear densityแก้ไข

รหัสหน่วย สัญลักษณ์ มาตราส่วน Extra ชื่อหน่วย คำอุปสรรค ค่าปริยาย ลิงก์
dtex dtex 1e-7 decitex lb/yd Units of textile measurement#Tex
kg/cm kg/cm 100 กิโลกรัมต่อเซนติเมตร lb/yd Linear density
kg/m kg/m 1 กิโลกรัมต่อเมตร lb/yd Linear density
lb/ft lb/ft 4535.9237/3048 ปอนด์ต่อฟุต kg/m Linear density
lb/yd lb/yd 4535.9237/9144 ปอนด์ต่อหลา kg/m Linear density

Magnetic field strengthแก้ไข

รหัสหน่วย สัญลักษณ์ มาตราส่วน Extra ชื่อหน่วย คำอุปสรรค ค่าปริยาย ลิงก์
G G 0.0001 เกาส์ T เกาส์
T T 1 เทสลา SI G เทสลา (หน่วยวัด)

Magnetizing fieldแก้ไข

รหัสหน่วย สัญลักษณ์ มาตราส่วน Extra ชื่อหน่วย คำอุปสรรค ค่าปริยาย ลิงก์
A/m A/m 1 แอมแปร์ต่อเมตร Oe สนามแม่เหล็ก#หน่วย
kA/m kA/m 1000 กิโลแอมแปร์ต่อเมตร kOe สนามแม่เหล็ก#หน่วย
MA/m MA/m 1e6 เมกะแอมแปร์ต่อเมตร kOe สนามแม่เหล็ก#หน่วย
Oe Oe 79.5774715 เออร์สเตด SI kA/m เออร์สเตด

Massแก้ไข

รหัสหน่วย สัญลักษณ์ มาตราส่วน Extra ชื่อหน่วย คำอุปสรรค ค่าปริยาย ลิงก์
-Lcwt cwt 50.80234544 hundredweight lb Hundredweight
-Scwt cwt 45.359237 hundredweight lb Hundredweight
-ST ST 907.18474 short ton t Short ton
carat ~carat 0.0002 carat g Carat (mass)
drachm ~drachm 0.001771845195 drachm g Dram (unit)
dram =drachm
dwt dwt 0.00155517384 pennyweight oz g Pennyweight
DWton ~deadweight ton 1016.0469088 deadweight ton DWtonne Tonnage
DWtonne ~deadweight tonne 1000 deadweight tonne DWton Tonnage
g g 0.001 กรัม SI oz กรัม
gr gr 0.00006479891 grain g Grain (unit)
Gt Gt 1000000000000 gigatonne LT ST Tonne
impgalh2o imp gal H2O 10.00/2.2046226218488 imperial gallon of water lb kg Imperial gallon
kt kt 1000000 kilotonne LT ST Tonne
lb lb 0.45359237 ปอนด์ kg ปอนด์ (หน่วยมวล)
Lcwt ~Lcwt 50.80234544 long hundredweight lb Hundredweight
long cwt long cwt 50.80234544 long hundredweight lb kg Hundredweight
long qtr long qtr 12.70058636 long quarter lb kg Avoirdupois
LT ~long ton 1016.0469088 long ton t Long ton
lt LT 1016.0469088 long ton t Long ton
metric ton ~metric ton 1000 เมตริกตัน long ton ตัน
MT t 1000 เมตริกตัน LT ST ตัน
Mt Mt 1000000000 เมกะตัน LT ST ตัน
oz oz 0.028349523125 ออนซ์ g ออนซ์ (หน่วยมวล)
ozt ozt 0.0311034768 troy ounce oz g Troy ounce
pdr pdr 0.45359237 pounder kg Pound (mass)
qtr qtr 12.70058636 quarter lb kg Avoirdupois
Scwt ~Scwt 45.359237 short hundredweight lb Hundredweight
short cwt short cwt 45.359237 short hundredweight lb kg Hundredweight
short qtr short qtr 11.33980925 short quarter lb kg Avoirdupois
ST ~short ton 907.18474 short ton t Short ton
shtn sh tn 907.18474 short ton t Short ton
shton ~ton 907.18474 ton t Ton
solar mass M 1.98855e30 solar mass kg Solar mass
st st 6.35029318 stone lb kg Stone (unit)
t t 1000 ตัน LT ST ตัน
tonne t 1000 ตัน shton ตัน
troy pound ~troy pound 0.3732417216 troy pound lb kg Troy weight
usgalh2o US gal H2O 3.785411784/1.00206219713184 US gallon of water lb kg United States customary units#Fluid volume
viss viss 1.632932532 viss kg Burmese units of measurement#mass
billion tonne =e9t
kilogram =kg
kilotonne =kt
lbs =lb
lbt =troy pound
lcwt =Lcwt
long ton =LT
mcg =µg
million tonne =e6t
scwt =Scwt
short ton =ST
stone =st
thousand tonne =e3t
tonnes =t

Mass per unit powerแก้ไข

รหัสหน่วย สัญลักษณ์ มาตราส่วน Extra ชื่อหน่วย คำอุปสรรค ค่าปริยาย ลิงก์
kg/kW kg/kW 0.001 kilogram per kilowatt lb/hp Kilowatt
lb/hp lb/hp 1/(83.82*19.6133) pound per horsepower kg/kW Horsepower

Mass per unit timeแก้ไข

รหัสหน่วย สัญลักษณ์ มาตราส่วน Extra ชื่อหน่วย คำอุปสรรค ค่าปริยาย ลิงก์
kg/h ==kg/h
lb/h ==lb/h

Molar rateแก้ไข

รหัสหน่วย สัญลักษณ์ มาตราส่วน Extra ชื่อหน่วย คำอุปสรรค ค่าปริยาย ลิงก์
g-mol/d g-mol/d 1/86400 gram-mole per day µmol/s Mole (unit)
g-mol/h g-mol/h 1/3600 gram-mole per hour mmol/s Mole (unit)
g-mol/min g-mol/min 1/60 gram-mole per minute g-mol/s Mole (unit)
g-mol/s g-mol/s 1 gram-mole per second lb-mol/min Mole (unit)
gmol/d gmol/d 1/86400 gram-mole per day µmol/s Mole (unit)
gmol/h gmol/h 1/3600 gram-mole per hour mmol/s Mole (unit)
gmol/min gmol/min 1/60 gram-mole per minute gmol/s Mole (unit)
gmol/s gmol/s 1 gram-mole per second lbmol/min Mole (unit)
kmol/d kmol/d 5/432 kilomole per day mmol/s Mole (unit)
kmol/h kmol/h 5/18 kilomole per hour mol/s Mole (unit)
kmol/min kmol/min 50/3 kilomole per minute mol/s Kilomole (unit)
kmol/s kmol/s 1000 kilomole per second lb-mol/s Mole (unit)
lb-mol/d lb-mol/d 4.5359237/864 pound-mole per day mmol/s Mole (unit)#Other units called "mole"
lb-mol/h lb-mol/h 4.5359237/36 pound-mole per hour mol/s Mole (unit)#Other units called "mole"
lb-mol/min lb-mol/min 45.359237/6 pound-mole per minute mol/s Mole (unit)#Other units called "mole"
lb-mol/s lb-mol/s 453.59237 pound-mole per second kmol/s Mole (unit)#Other units called "mole"
lbmol/d lbmol/d 4.5359237/864 pound-mole per day mmol/s Mole (unit)#Other units called "mole"
lbmol/h lbmol/h 4.5359237/36 pound-mole per hour mol/s Mole (unit)#Other units called "mole"
lbmol/min lbmol/min 45.359237/6 pound-mole per minute mol/s Mole (unit)#Other units called "mole"
lbmol/s lbmol/s 453.59237 pound-mole per second kmol/s Mole (unit)#Other units called "mole"
mmol/s mmol/s 0.001 millimole per second lb-mol/d Mole (unit)
mol/d mol/d 1/86400 mole per day µmol/s Mole (unit)
mol/h mol/h 1/3600 mole per hour mmol/s Mole (unit)
mol/min mol/min 1/60 mole per minute mol/s Mole (unit)
mol/s mol/s 1 mole per second lb-mol/min Mole (unit)
µmol/s µmol/s 0.000001 micromole per second lb-mol/d Mole (unit)
umol/s =µmol/s
μmol/s =µmol/s

Per unit areaแก้ไข

รหัสหน่วย สัญลักษณ์ มาตราส่วน Extra ชื่อหน่วย คำอุปสรรค ค่าปริยาย ลิงก์
/acre ~/acre 1,000,000/4046.8564224 per acre /ha Acre
/ha /ha 100 per hectare /acre Hectare
/sqcm /cm2 1e10 per square centimetre /sqin Square centimetre
/sqin /in2 1,000,000/0.00064516 per square inch /sqcm Square inch
/sqkm /km2 1 per square kilometre /sqmi Square kilometre
/sqmi /sq mi 1,000,000/2,589,988.110336 per square mile /sqkm Square mile
PD/acre ~/acre 1,000,000/4046.8564224 inhabitants per acre PD/ha Acre
PD/ha /ha 100 inhabitants per hectare PD/acre Hectare
PD/sqkm /km2 1 inhabitants per square kilometre PD/sqmi Square kilometre
PD/sqmi /sq mi 1,000,000/2,589,988.110336 inhabitants per square mile PD/sqkm Square mile
/cm2 =/sqcm
/in2 =/sqin
/km2 =/sqkm
pd/acre =PD/acre
pd/ha =PD/ha
PD/km2 =PD/sqkm
pd/km2 =PD/sqkm
PD/km² =PD/sqkm
pd/sqkm =PD/sqkm
pd/sqmi =PD/sqmi

Per unit volumeแก้ไข

รหัสหน่วย สัญลักษณ์ มาตราส่วน Extra ชื่อหน่วย คำอุปสรรค ค่าปริยาย ลิงก์
/l /l 1000 per litre /usgal Litre
/USgal /gal 264.172052 per gallon /l *US gallon
/usgal =/USgal

Powerแก้ไข

รหัสหน่วย สัญลักษณ์ มาตราส่วน Extra ชื่อหน่วย คำอุปสรรค ค่าปริยาย ลิงก์
bhp bhp 745.69987158227022 brake horsepower kW Horsepower#Brake horsepower
Cal/d Cal/d 4184/(3600*24) large calorie per day kJ/d Calorie
Cal/h Cal/h 4184/3600 calorie per hour kJ/h Calorie
cal/h cal/h 4.184/3600 calorie per hour W Calorie
CV CV 735.49875 metric horsepower kW Metric horsepower
hk hk 735.49875 metric horsepower kW Metric horsepower
hp hp 745.69987158227022 horsepower kW Horsepower
hp-electric hp 746 electric horsepower kW Electric horsepower
hp-electrical hp 746 electrical horsepower kW Electrical horsepower
hp-metric hp 735.49875 metric horsepower kW Metric horsepower
ihp ihp 745.69987158227022 indicated horsepower kW Horsepower#Indicated horsepower
kcal/h kcal/h 4184/3600 kilocalorie per hour kW Calorie
kJ/d kJ/d 1000/(3600*24) kilojoule per day Cal/d Kilojoule
kJ/h kJ/h 1000/3600 kilojoule per hour W Kilojoule
PS PS 735.49875 metric horsepower kW Metric horsepower
shp shp 745.69987158227022 shaft horsepower kW Horsepower#Shaft horsepower
W W 1 watt SI hp Watt
BTU/h ==BTU/h
Btu/h ==Btu/h
BHP =bhp
btu/h =BTU/h
HP =hp
Hp =hp
hp-mechanical =hp
IHP =ihp
SHP =shp
whp =hp

Power per unit massแก้ไข

รหัสหน่วย สัญลักษณ์ มาตราส่วน Extra ชื่อหน่วย คำอุปสรรค ค่าปริยาย ลิงก์
hp/LT hp/LT 5.13745876875/7 horsepower per long ton kW/t Power-to-weight ratio
hp/ST hp/ST 0.821993403 horsepower per short ton kW/t Power-to-weight ratio
hp/t hp/t 0.74569987158227022 horsepower per tonne kW/t Power-to-weight ratio
kW/t kW/t 1 kilowatt per tonne PS/t Power-to-weight ratio
PS/t PS/t 0.73549875 metric horsepower per tonne kW/t Power-to-weight ratio
hp/tonne =hp/t symbol = hp/tonne
kW/tonne =kW/t

Pressureแก้ไข

รหัสหน่วย สัญลักษณ์ มาตราส่วน Extra ชื่อหน่วย คำอุปสรรค ค่าปริยาย ลิงก์
-lb/in2 lb/in2 444,822,161.52605/64,516 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว kPa kgf/cm2 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
atm atm 101,325 บรรยากาศมาตรฐาน kPa บรรยากาศ (หน่วยวัด)
Ba Ba 0.1 แบรี Pa แบรี
bar bar 100,000 บาร์ kPa บาร์ (หน่วยวัด)
dbar dbar 10,000 เดซิบาร์ kPa บาร์ (หน่วยวัด)
inHg inHg 3386.388640341 นิ้วปรอท kPa นิ้วปรอท
kBa kBa 100 กิโลแบรี hPa แบรี
kg-f/cm2 kgf/cm2 98,066.5 กิโลกรัม-แรงต่อตารางเซนติเมตร psi Kilogram-force
kg/cm2 kg/cm2 98,066.5 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร psi Kilogram-force
kgf/cm2 kgf/cm2 98,066.5 กิโลกรัม-แรงต่อตารางเซนติเมตร psi Kilogram-force
ksi ksi 444,822,161,526.05/64,516 กิโลปอนด์ต่อตารางนิ้ว MPa ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
lbf/in2 lbf/in2 444,822,161.52605/64,516 ปอนด์-แรงต่อตารางนิ้ว kPa kgf/cm2 Pounds-force per square inch
mb mb 100 มิลลิบาร์ hPa บาร์ (หน่วยวัด)
mbar mbar 100 มิลลิบาร์ hPa บาร์ (หน่วยวัด)
mmHg mmHg 133.322387415 มิลลิเมตรปรอท kPa มิลลิเมตรปรอท
Pa Pa 1 ปาสกาล SI psi ปาสกาล (หน่วยวัด)
psf psf 444,822,161.52605/9,290,304 ปอนด์ต่อตารางฟุต kPa ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
psi psi 444,822,161.52605/64,516 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว kPa ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
Torr Torr 20,265/152 ทอร์ kPa ทอร์ (หน่วยวัด)
N/cm2 ==N/cm2
N/m2 ==N/m2
g/cm2 ==g/cm2 multiplier = 9.80665
g/m2 ==g/m2 multiplier = 9.80665
kg/ha ==kg/ha multiplier = 9.80665
kg/m2 ==kg/m2 multiplier = 9.80665
lb/1000sqft ==lb/1000sqft multiplier = 9.80665
lb/acre ==lb/acre multiplier = 9.80665
lb/sqft ==lb/sqft multiplier = 9.80665
lb/sqyd ==lb/sqyd multiplier = 9.80665
LT/acre ==LT/acre multiplier = 9.80665
MT/ha ==MT/ha multiplier = 9.80665
oz/sqft ==oz/sqft multiplier = 9.80665
oz/sqyd ==oz/sqyd multiplier = 9.80665
ST/acre ==ST/acre multiplier = 9.80665
t/ha ==t/ha multiplier = 9.80665
tonne/acre ==tonne/acre multiplier = 9.80665
tonne/ha ==tonne/ha multiplier = 9.80665
kgfpsqcm =kgf/cm2
kgpsqcm =kg/cm2
kN/m2 =kPa
lb/in2 =lbf/in2
torr =Torr

Radioactivityแก้ไข

รหัสหน่วย สัญลักษณ์ มาตราส่วน Extra ชื่อหน่วย คำอุปสรรค ค่าปริยาย ลิงก์
Bq Bq 1 เบ็กเคอเรล SI pCi เบ็กเคอเรล
Ci Ci 3.7e10 คูรี SI GBq คูรี (หน่วยวัด)

Speedแก้ไข

รหัสหน่วย สัญลักษณ์ มาตราส่วน Extra ชื่อหน่วย คำอุปสรรค ค่าปริยาย ลิงก์
cm/h cm/h 0.01/60/60 เซนติเมตรต่อชั่วโมง in/h เมตรต่อวินาที
cm/s cm/s 0.01 เซนติเมตรต่อวินาที in/s เมตรต่อวินาที
cm/year cm/year 0.01/365.2425/24/60/60 เซนติเมตรต่อปี in/year อันดับของขนาด (ความเร็ว)
foot/s ft/s 0.3048 ฟุตต่อวินาที m/s ฟุตต่อวินาที
ft/min ft/min 0.00508 ฟุตต่อนาที m/min ฟุตต่อวินาที
ft/s ft/s 0.3048 ฟุตต่อวินาที m/s ฟุตต่อวินาที
furlong per fortnight ~furlong per fortnight 1.397/8,400 furlong per fortnight km/h mph FFF System
in/h in/h 0.0254/60/60 นิ้วต่อชั่วโมง cm/h นิ้ว
in/s in/s 0.0254 นิ้วต่อวินาที cm/s นิ้ว
in/year in/year 0.0254/365.2425/24/60/60 นิ้วต่อปี cm/year อันดับของขนาด (ความเร็ว)
isp s 9.80665 second km/s การดลจำเพาะ
km/h km/h 10/36 กิโลเมตรต่อชั่วโมง mph กิโลเมตรต่อชั่วโมง
km/s km/s 1000 กิโลเมตรต่อวินาที mi/s เมตรต่อวินาที
kn kn 4.63/9 นอต km/h mph นอต
kNs/kg kN-s/kg 1000 kN-s/kg isp การดลจำเพาะ
m/min m/min 1/60 เมตรต่อนาที ft/min เมตรต่อวินาที
m/s m/s 1 เมตรต่อวินาที ft/s เมตรต่อวินาที
Mach Mach 0 mach มัค mph km/h เลขมัค
mi/s mi/s 1609.344 ไมล์ต่อวินาที km/s ไมล์
mm/h mm/h 0.001/60/60 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง in/h เมตรต่อวินาที
mph mph 0.44704 ไมล์ต่อชั่วโมง km/h ไมล์ต่อชั่วโมง
Ns/kg N-s/kg 1 N-s/kg isp การดลจำเพาะ
si tsfc g/(kN·s) 1/101972/9.80665 invert g/(kN·s) tsfc Thrust specific fuel consumption
tsfc lb/(lbf·h) 1/9.80665/3600 invert lb/(lbf·h) si tsfc Thrust specific fuel consumption
cm/y =cm/year
cm/yr =cm/year
in/y =in/year
in/yr =in/year
knot =kn
knots =kn
kph =km/h
mi/h =mph
mm/s ==mm/s link = เมตรต่อวินาที

Temperatureแก้ไข

รหัสหน่วย สัญลักษณ์ มาตราส่วน Extra ชื่อหน่วย คำอุปสรรค ค่าปริยาย ลิงก์
C °C 1 -273.15 องศาเซลเซียส F องศาเซลเซียส
F °F 5/9 32-273.15*(9/5) องศาฟาเรนไฮต์ C องศาฟาเรนไฮต์
K K 1 0 เคลวิน C F เคลวิน
keVT keV 11.604505e6 0 กิโลอิเล็กตรอนโวลต์ MK อิเล็กตรอนโวลต์
MK MK 1e6 0 เมกะเคลวิน keVT เคลวิน
R °R 5/9 0 องศาแรงคิน K F C องศาแรงคิน
Celsius =C
°C =C
°F =F
°R =R

Temperature changeแก้ไข

รหัสหน่วย สัญลักษณ์ มาตราส่วน Extra ชื่อหน่วย คำอุปสรรค ค่าปริยาย ลิงก์
C-change °C 1 degree Celsius change F-change Celsius
F-change °F 5/9 degree Fahrenheit change C-change Fahrenheit
K-change K 1 kelvin change F-change Kelvin
°C-change =C-change
°F-change =F-change

Timeแก้ไข

รหัสหน่วย สัญลักษณ์ มาตราส่วน Extra ชื่อหน่วย คำอุปสรรค ค่าปริยาย ลิงก์
century ha 3,155,760,000 ศตวรรษ Gs ศตวรรษ
d d 86,400 วัน ks วัน
decade daa 315,576,000 ทศวรรษ Ms ทศวรรษ
dog year dog yr 7 * 31,557,600 ปีสุนัข years Dog year
fortnight ~fortnight 1,209,600 ปักษ์ week ปักษ์
h h 3600 ชั่วโมง ks ชั่วโมง
long billion year Ta 31,557,600,000,000,000,000 ล้านล้านปี Es ปี
millennium ka 31,557,600,000 สหัสวรรษ Gs สหัสวรรษ
milliard year Ga 31,557,600,000,000,000 พันล้านปี Ps ปี
million year Ma 31,557,600,000,000 ล้านปี Ts ปี
min min 60 นาที s นาที
month ~month 2,629,800 เดือน Ms เดือน
months mo 2,629,800 เดือน year เดือน
s s 1 วินาที SI min วินาที
short billion year Ga 31,557,600,000,000,000 พันล้านปี Ps ปี
short trillion year Ta 31,557,600,000,000,000,000 ล้านล้านปี Es ปี
thousand million year Ga 31,557,600,000,000,000 พันล้านปี Ps ปี
wk ~week 604,800 สัปดาห์ Ms สัปดาห์
year a 31,557,600 ปี Ms ปี
years yr 31,557,600 ปี Ms ปี
byr =short billion year
day =d
days =d
dog yr =dog year
Gyr =thousand million year
hour =h
hours =h
kMyr =thousand million year
kmyr =thousand million year
kyr =millennium
long byr =long billion year
minute =min
minutes =min
mth =month
Myr =million year
myr =million year
second =s
seconds =s
tmyr =thousand million year
tryr =short trillion year
tyr =millennium
week =wk
weeks =wk
yr =year

Torqueแก้ไข

รหัสหน่วย สัญลักษณ์ มาตราส่วน Extra ชื่อหน่วย คำอุปสรรค ค่าปริยาย ลิงก์
kg.m kg·m 9.80665 kilogram metre Nm lbft Kilogram metre
kgf.m kgf·m 9.80665 kilogram force-metre Nm lbfft Kilogram metre
kgm kg·m 9.80665 kilogram metre Nm lbfft Kilogram metre
lb-fft ft·lbf 1.3558179483314004 pound force-foot Nm Pound-foot (torque)
lb.ft lb·ft 1.3558179483314004 pound force-foot Nm Pound-foot (torque)
lb.in lb·in 0.1129848290276167 pound force-inch mN.m Pound-foot (torque)
lbfft lbf·ft 1.3558179483314004 pound force-foot Nm Pound-foot (torque)
lbft lb·ft 1.3558179483314004 pound-foot Nm Pound-foot (torque)
m.kg-f m·kgf 9.80665 metre kilogram-force Nm lbfft Kilogram metre
m.kgf m·kgf 9.80665 metre kilogram-force Nm lbfft Kilogram metre
mN.m mN·m 0.001 millinewton metre lb.in Newton metre
Nm N·m 1 newton metre lbfft Newton metre
kN/m ==kN/-m-stiff
lbf/in ==lbf/-in-stiff
lb-f.ft =lb-fft
lb-f·ft =lb-fft
lbf.ft =lbfft
lbf·ft =lbfft
lb·ft =lb.ft
mkg-f =m.kg-f
mkgf =m.kgf
N.m =Nm
N·m =Nm

Volumeแก้ไข

รหัสหน่วย สัญลักษณ์ มาตราส่วน Extra ชื่อหน่วย คำอุปสรรค ค่าปริยาย ลิงก์
-12USoz(mL)serve 12 US fl oz (355 mL) serving 12*0.0000295735295625 12 US fl oz (355 mL) serving mL Beverage can#Capacity
-12USoz(ml)serve 12 US fl oz (355 ml) serving 12*0.0000295735295625 12 US fl oz (355 ml) serving ml Beverage can#Capacity
-12USozserve 12 US fl oz serving 12*0.0000295735295625 12 US fl oz serving mL Beverage can#Capacity
acre foot acre·ft 1233.48183754752 เอเคอร์-ฟุต m3 เอเคอร์-ฟุต
acre ft acre·ft 1233.48183754752 เอเคอร์-ฟุต m3 เอเคอร์-ฟุต
AUtbsp AU tbsp 0.000020 Australian tablespoon ml Australian tablespoon
bdft bd ft 0.0023597372167 board foot m3 Board foot
board feet ~board foot 0.0023597372167 board foot m3 Board foot
board foot ~board foot 0.0023597372167 board foot m3 Board foot
cc cc 0.000001 ลูกบาศก์เซนติเมตร cuin ลูกบาศก์เซนติเมตร
CID cu in 0.000016387064 ลูกบาศก์นิ้ว cc Cubic inch#Engine displacement
cord cord 3.624556363776 cord m3 Cord (unit)
cufoot cu ft 0.028316846592 ลูกบาศก์ฟุต m3 ลูกบาศก์ฟุต
cuft cu ft 0.028316846592 ลูกบาศก์ฟุต m3 ลูกบาศก์ฟุต
cuin cu in 0.000016387064 ลูกบาศก์นิ้ว cm3 ลูกบาศก์นิ้ว
cumi cu mi 4,168,181,825.440579584 ลูกบาศก์ไมล์ km3 ลูกบาศก์ไมล์
cuyd cu yd 0.764554857984 ลูกบาศก์หลา m3 ลูกบาศก์หลา
firkin ~firkin 0.04091481 firkin l impgal USgal Firkin
foot3 =cufoot
Goilbbl Gbbl 158987294.928 billion barrels v * 1.58987294928 < 10 ! e6 ! e9 ! m3 Barrel (unit)#Oil barrel
gr water gr H2O 0.00000006479891 grains water cm3 Grain (unit)
grt grt 2.8316846592 gross register ton m3 Gross register tonnage
impbbl imp bbl 0.16365924 imperial barrel l impgal USgal Barrel (unit)
impbsh imp bsh 0.03636872 imperial bushel l impgal USdrygal Imperial bushel
impbu imp bu 0.03636872 imperial bushel m3 Imperial bushel
impgal imp gal 0.00454609 imperial gallon l USgal Imperial gallon
impgi gi 0.0001420653125 gill ml USoz Gill (unit)
impkenning kenning 0.01818436 imperial kenning l USdrygal Kenning (unit)
impoz imp fl oz 0.0000284130625 imperial fluid ounce ml USoz Imperial fluid ounce
imppk pk 0.00909218 imperial peck l USdrygal Peck
imppt imp pt 0.00056826125 imperial pint l Imperial pint
impqt imp qt 0.0011365225 imperial quart ml USoz @Imperial quart
kilderkin ~kilderkin 0.08182962 kilderkin l impgal USgal Kilderkin
koilbbl kbbl 158.987294928 thousand barrels v * 1.58987294928 < 10 ! ! e3 ! m3 Barrel (unit)#Oil barrel
L L 0.001 ลิตร SI impgal USgal ลิตร
l l 0.001 ลิตร SI impgal USgal ลิตร
m3 m3 1 ลูกบาศก์%sเมตร SI3 cuft ลูกบาศก์เมตร
Mbbl Mbbl 158.987294928 thousand barrels v * 1.58987294928 < 10 ! e3 ! ! m3 Barrel (unit)#Oil barrel
MMoilbbl MMbbl 158987.294928 million barrels v * 1.58987294928 < 10 ! e3 ! e6 ! m3 Barrel (unit)#Oil barrel
Moilbbl Mbbl 158987.294928 million barrels v * 1.58987294928 < 10 ! e3 ! e6 ! m3 Barrel (unit)#Oil barrel
MTON MTON 0.028316846592*40 measurement ton m3 Measurement ton
MUSgal million US gal 3785.411784 million US gallons Ml US gallon
oilbbl bbl 0.158987294928 barrel m3 Barrel (unit)#Oil barrel
stere ~stère 1 stère cuft Stère
Toilbbl Tbbl 158987294928 trillion barrels v * 1.58987294928 < 10 ! e9 ! e12 ! m3 Barrel (unit)#Oil barrel
USbbl US bbl 0.119240471196 US barrel l USgal impgal Barrel (unit)
USbeerbbl US bbl 0.117347765304 US beer barrel l USgal impgal Barrel (unit)
USbsh US bsh 0.03523907016688 US bushel l USdrygal impgal Bushel
USbu US bu 0.03523907016688 US bushel l USdrygal impgal Bushel
USdrybbl US dry bbl 0.11562819898508 US dry barrel m3 Barrel (unit)
USdrygal US dry gal 0.00440488377086 US dry gallon l Gallon
USdrypt US dry pt 0.0005506104713575 US dry pint ml ไพนต์
USdryqt US dry qt 0.001101220942715 US dry quart ml Quart
USflgal US fl gal 0.003785411784 US gallon l impgal Gallon
USgal US gal 0.003785411784 US gallon l impgal US gallon
USgi gi 0.0001182941183 gill ml impoz Gill (unit)
USkenning US kenning 0.01761953508344 US kenning l impgal Kenning (unit)
USmin US min 0.000000061611519921875 US minim ml Minim (unit)
USoz US fl oz 0.0000295735295625 US fluid ounce ml US fluid ounce
USpk US pk 0.00880976754172 US peck l impgal Peck
USpt US pt 0.000473176473 US pint l imppt Pint
USqt US qt 0.000946352946 US quart ml +Quart
USquart US qt 0.000946352946 US quart ml impoz Quart
UStbsp US tbsp 0.000946352946/64 US tablespoon ml US tablespoon
winecase ~case 0.009 case l Case (goods)
*U.S.drygal =USdrygal link = *Gallon
*U.S.gal =USgal default = L impgal link = *US gallon
+USdrygal =USdrygal
+usfloz =USoz
+USgal =USgal
+USoz =USoz
@impgal =impgal
acre feet =acre ft
acre-feet =acre ft
acre-ft =acre ft
acre.foot =acre foot
acre.ft =acre ft
acre·foot =acre foot
acre·ft =acre ft
bushels =USbsh
cid =CID
drybbl =USdrybbl
drygal =+USdrygal
drypt =USdrypt
dryqt =USdryqt
ft3 =cuft
gal =USgal
gallon !Use %{USgal%} for US gallons or %{impgal%} for imperial gallons (not %{gallon%})
gallons !Use %{USgal%} for US gallons or %{impgal%} for imperial gallons (not %{gallons%})
Gcuft =e9cuft
impfloz =impoz
Impgal =impgal
in3 =cuin
kcuft =e3cuft
kcum =e3m3
km³ =km3
liter =L
liters =L
litre =L
litres =L
Mcuft =e6cuft
Mcum =e6m3
Mft3 =e6cuft
mi3 =cumi
=m3
Pcuft =e15cuft
pt !Use %{USpt%} for US pints or %{imppt%} for imperial pints (not %{pt%})
qt !Use %{USqt%} for US quarts or %{impqt%} for imperial quarts (not %{qt%})
Tcuft =e12cuft
Tft3 =e12cuft
U.S.bbl =USbbl default = l U.S.gal impgal
U.S.beerbbl =USbeerbbl default = l U.S.gal impgal
U.S.bsh =USbsh default = l U.S.drygal impgal
U.S.bu =USbu default = l U.S.drygal impgal
U.S.drybbl =USdrybbl
U.S.drygal =USdrygal
U.S.drypt =USdrypt
U.S.dryqt =USdryqt
U.S.flgal =USflgal
U.S.floz =USoz
U.S.gal =USgal default = L impgal link = U.S. gallon
u.s.gal =USgal default = L impgal link = U.S. gallon
U.S.gi =USgi
U.S.kenning =USkenning
U.S.oz =USoz
U.S.pk =USpk
U.S.pt =USpt
U.S.qt =USqt default = L impqt link = *Quart
usbbl =USbbl
usbeerbbl =USbeerbbl
usbsh =USbsh
usbu =USbu
usdrybbl =USdrybbl
usdrygal =+USdrygal
usdrypt =USdrypt
usdryqt =USdryqt
USfloz =USoz
usfloz =USoz
USGAL =USgal
usgal =USgal
usgi =USgi
uskenning =USkenning
usoz =USoz
uspk =USpk
uspt =USpt
usqt =USqt
yd3 =cuyd

Volume per unit areaแก้ไข

รหัสหน่วย สัญลักษณ์ มาตราส่วน Extra ชื่อหน่วย คำอุปสรรค ค่าปริยาย ลิงก์
cuft/sqmi ==cuft/sqmi
m3/ha m3/ha 0.0001 ลูกบาศก์เมตรต่อเฮกตาร์ USbu/acre เฮกตาร์
m3/km2 ==m3/km2
U.S.gal/acre ==U.S.gal/acre
USbu/acre ~US bushel per acre 0.03523907016688/4046.8564224 บุชเชิลสหรัฐต่อเอเคอร์ m3/ha บุชเชิล
USgal/acre ==USgal/acre

Volume per unit lengthแก้ไข

รหัสหน่วย สัญลักษณ์ มาตราส่วน Extra ชื่อหน่วย คำอุปสรรค ค่าปริยาย ลิงก์
cuyd/mi ==cuyd/mi
m3/km ==m3/km

การนำเข้าหลายค่าแก้ไข

The following tables define composite input units consisting of multiple unit codes. A composite must consist of two unit codes where the second is a subdivision of the first. In addition, a default output must be specified. Optionally, an alternate unit code or name can be specified. An alternate unit must have the same scale as that of the subdivision, but may have a different name or symbol.

If both an alternate unit and name are provided, the unit will be used when the input consists of only two components, and the alternate name will be used with three or more (generally, the alternate name would be shorter than the unit's standard name or symbol, and that may be desirable when three or more units make up an input composite).

If an alternate name is used, it replaces the unit's symbol and name and plural name. In other words, the same alternate name applies regardless of whether the unit is abbreviated, and regardless of the number of units.

If the unit yd allows ft as a subdivision, and ft allows in, then the input to a conversion can use all three units (for example, {{convert|1|yd|2|ft|3|in}} which specifies the input as 1 yard, 2 feet, 3 inches). There is no limit to the number of units that can be used in an input multiple.

To simplify processing by the script which extracts data from this wikitext, a unit code is required in the first column; that unit code is not used. This section is read after all units and combinations are defined, so the unit codes may refer to items defined anywhere on this page.

Areaแก้ไข

Composite code รหัสหน่วย รหัสหน่วย ค่าปริยาย Alternate ชื่อหน่วย
_rood_sqperch rood sqperch m2

Lengthแก้ไข

Composite code รหัสหน่วย รหัสหน่วย ค่าปริยาย Alternate ชื่อหน่วย
_ch_ft ch ft m
_ch_yd ch yd m
_chain_ft chain ft m
_chain_yd chain yd m
_foot_in foot in m
_ft_in ft in m
_mi_ch mi ch km
_mi_chain mi chain km
_mi_ft mi ft km
_mi_yd mi yd km
_smi_chain smi chain km
_yd_ft yd ft m

Massแก้ไข

Composite code รหัสหน่วย รหัสหน่วย ค่าปริยาย Alternate ชื่อหน่วย
_lb_oz lb oz kg
_Lcwt_qtr Lcwt qtr kg
_Lcwt_st Lcwt st kg
_long_cwt_qtr long cwt qtr kg
_LT_Lcwt LT Lcwt t -Lcwt
_lt_Lcwt lt Lcwt t -Lcwt
_qtr_lb qtr lb kg
_st_lb st lb kg lb
_ST_Scwt ST Scwt t -Scwt

การส่งออกหลายค่าแก้ไข

The following tables define the "multiple" unit codes that can be used for an output unit. Using a multiple code for the output means that the conversion result contains multiple components (for example, a length expressed in yards, feet, inches).

Lengthแก้ไข

Multiple code รหัสหน่วย รหัสหน่วย รหัสหน่วย รหัสหน่วย
miydftin mi yd ft in
mift mi ft
ydftin yd ft in
ydft yd ft
ftin ft in
footin foot in
handin hand in

Massแก้ไข

Multiple code รหัสหน่วย รหัสหน่วย รหัสหน่วย รหัสหน่วย
lboz lb oz
stlb st lb
stlboz st lb oz
st and lb st lb

ชุดค่าผสมแก้ไข

The following tables list predefined "combination" unit codes that can be used for an output unit. Using a combination code for the output means that the input value is converted to more than one unit. In addition to the combinations listed here, units may be combined by separating unit codes with a space or plus character.

Areaแก้ไข

Combination code รหัสหน่วย รหัสหน่วย รหัสหน่วย รหัสหน่วย
acre ha acre ha
acre m2 acre m2
acre sqm acre sqm
acre sqmi acre sqmi
cm2 in2 cm2 sqin
cm2 sqin cm2 sqin
foot2 m2 foot2 m2
ft2 m2 ft2 m2
ha acre ha acre
ha sqmi ha sqmi
in2 cm2 sqin cm2
in2 mm2 sqin mm2
km2 acre sqmi km2 acre sqmi
km2 mi2 km2 sqmi
km2 sqmi km2 sqmi
m2 ft2 m2 ft2
m2 sqft m2 sqft
mi2 ha sqmi ha
mi2 km2 sqmi km2
mm2 in2 mm2 sqin
mm2 sqin mm2 sqin
sqfoot m2 sqfoot m2
sqft m2 sqft m2
sqft sqm sqft m2
sqin cm2 sqin cm2
sqin mm2 sqin mm2
sqmi acre sqmi acre
sqmi ha sqmi ha
sqmi ha km2 sqmi ha km2
sqmi km2 sqmi km2
tsubo sqft tsubo sqft

Densityแก้ไข

Combination code รหัสหน่วย รหัสหน่วย รหัสหน่วย รหัสหน่วย
lb/impgal lb/USgal lb/impgal lb/USgal

Energy per unit lengthแก้ไข

Combination code รหัสหน่วย รหัสหน่วย รหัสหน่วย รหัสหน่วย
kWh/km kWh/mi kWh/km kWh/mi
kWh/km MJ/km kWh/km MJ/km
MJ/km kWh/km MJ/km kWh/km
MJ/km kWh/mi MJ/km kWh/mi

Flowแก้ไข

Combination code รหัสหน่วย รหัสหน่วย รหัสหน่วย รหัสหน่วย
impgal/h USgal/h impgal/h USgal/h
impgal/min USgal/min impgal/min USgal/min
L/s impgal/min L/s impgal/min
m3/s impgal/min m3/s impgal/min

Forceแก้ไข

Combination code รหัสหน่วย รหัสหน่วย รหัสหน่วย รหัสหน่วย
GN LT-f GN LT-f
GN LT-f ST-f GN LT-f ST-f
GN LTf GN -LTf
GN LTf STf GN -LTf -STf
GN ST-f GN ST-f
GN ST-f LT-f GN ST-f LT-f
GN STf GN -STf
GN STf LTf GN -STf -LTf
kN lb-f kN lb-f
kN lbf kN lbf
kN LT-f kN LT-f
kN LT-f ST-f kN LT-f ST-f
kN LTf kN -LTf
kN LTf STf kN -LTf -STf
kN ST-f kN ST-f
kN ST-f LT-f kN ST-f LT-f
kN STf kN -STf
kN STf LTf kN -STf -LTf
LT-f ST-f LT-f ST-f
LTf STf -LTf -STf
mN gr-f mN gr-f
mN grf mN grf
MN LT-f MN LT-f
MN LT-f ST-f MN LT-f ST-f
MN LTf MN -LTf
MN LTf STf MN -LTf -STf
mN oz-f mN oz-f
mN ozf mN ozf
MN ST-f MN ST-f
MN ST-f LT-f MN ST-f LT-f
MN STf MN -STf
MN STf LTf MN -STf -LTf
N lb-f N lb-f
N lbf N lbf
N oz-f N oz-f
N ozf N ozf
nN gr-f nN gr-f
nN grf nN grf
S/T-f L/T-f S/T-f L/T-f
S/Tf L/Tf S/Tf L/Tf
ST-f LT-f ST-f LT-f
STf LTf -STf -LTf
uN gr-f µN gr-f
uN grf µN grf
µN gr-f µN gr-f
µN grf µN grf
μN gr-f µN gr-f
μN grf µN grf

Fuel efficiencyแก้ไข

Combination code รหัสหน่วย รหัสหน่วย รหัสหน่วย รหัสหน่วย
impgal/mi U.S.gal/mi impgal/mi U.S.gal/mi
impgal/mi USgal/mi impgal/mi USgal/mi
km/L mpgimp km/L mpgimp
km/l mpgimp km/l mpgimp
km/L mpgU.S. km/L mpgU.S.
km/l mpgU.S. km/l mpgU.S.
km/L mpgUS km/L mpgus
km/L mpgus km/L mpgus
km/l mpgUS km/l mpgus
km/l mpgus km/l mpgus
L/100 km mpgimp L/100 km mpgimp
l/100 km mpgimp l/100 km mpgimp
L/100 km mpgU.S. L/100 km mpgU.S.
l/100 km mpgU.S. l/100 km mpgU.S.
L/100 km mpgUS L/100 km mpgus
L/100 km mpgus L/100 km mpgus
l/100 km mpgUS l/100 km mpgus
l/100 km mpgus l/100 km mpgus
L/km impgal/mi L/km impgal/mi
l/km impgal/mi l/km impgal/mi
L/km U.S.gal/mi L/km U.S.gal/mi
l/km U.S.gal/mi l/km U.S.gal/mi
L/km USgal/mi L/km USgal/mi
L/km usgal/mi L/km usgal/mi
l/km USgal/mi l/km USgal/mi
l/km usgal/mi l/km usgal/mi
mpgimp L/100 km mpgimp L/100 km
mpgimp mpgU.S. mpgimp mpgU.S.
mpgimp mpgUS mpgimp mpgus
mpgimp mpgus mpgimp mpgus
mpgU.S. mpgimp mpgU.S. mpgimp
mpgUS mpgimp mpgus mpgimp
mpgus mpgimp mpgus mpgimp
U.S.gal/mi impgal/mi U.S.gal/mi impgal/mi
USgal/mi impgal/mi USgal/mi impgal/mi

Lengthแก้ไข

Combination code รหัสหน่วย รหัสหน่วย รหัสหน่วย รหัสหน่วย
cm in cm in
fathom ft fathom ft
foot m foot m
ft km ft km
ft m ft m
ft mi ft mi
in cm in cm
in mm in mm
km ly km ly
km mi km mi
km mi ft km mi ft
km nmi km nmi
m foot m foot
m ft m ft
m yd m yd
mi ft mi ft
mi km mi km
mi nmi mi nmi
mm in mm in
nmi km nmi km
nmi mi nmi mi
nmi mi ft nmi mi ft
statmi km smi km
yd m yd m

Massแก้ไข

Combination code รหัสหน่วย รหัสหน่วย รหัสหน่วย รหัสหน่วย
g gr g gr
g oz g oz
gr mg gr mg
kg lb kg lb
kg lb st kg lb st
kg Scwt kg Scwt
kg st kg st
kg st lb kg st lb
kg stlb kg stlb
lb kg lb kg
lb kg st lb kg st
lb ozt lb ozt
lb st lb st
lb st kg lb st kg
lb stlb lb stlb
LT MT LT MT
LT MT ST LT MT ST
LT ST LT ST
LT ST MT LT ST MT
LT ST t lt -ST t
LT t LT t
LT t ST lt t -ST
mg gr mg gr
MT LT MT LT
MT LT ST MT LT ST
MT ST MT ST
MT ST LT MT ST LT
oz g oz g
oz ozt oz ozt
ozt g ozt g
ozt kg ozt kg
ozt oz ozt oz
st kg st kg
st kg lb st kg lb
st lb st lb
st lb kg st lb kg
ST LT ST LT
ST LT MT ST LT MT
ST LT t -ST lt t
ST MT ST MT
ST MT LT ST MT LT
ST t ST t
ST t LT -ST t lt
t LT t LT
t LT ST t lt -ST
t Scwt t Scwt
t ST t ST
t ST LT t ST LT
ton LT ST

Per unit areaแก้ไข

Combination code รหัสหน่วย รหัสหน่วย รหัสหน่วย รหัสหน่วย
/acre /ha /acre /ha
/ha /acre /ha /acre
/km2 sqmi /km2 /sqmi
/sqkm /sqmi /sqkm /sqmi
/sqmi /sqkm /sqmi /sqkm
PD/acre PD/ha PD/acre PD/ha
PD/ha PD/acre PD/ha PD/acre
PD/sqkm PD/sqmi PD/sqkm PD/sqmi
PD/sqmi PD/sqkm PD/sqmi PD/sqkm

Powerแก้ไข

Combination code รหัสหน่วย รหัสหน่วย รหัสหน่วย รหัสหน่วย
kW bhp kW bhp
kW hp kW hp
kW PS kW PS
PS bhp PS bhp
PS hp PS hp

Pressureแก้ไข

Combination code รหัสหน่วย รหัสหน่วย รหัสหน่วย รหัสหน่วย
bar kPa bar kPa
hPa inHg hPa inHg
inHg psi inHg psi
kPa inHg kPa inHg
kPa kg-f/cm2 kPa kg-f/cm2
kPa kg/cm2 kPa kgf/cm2
kPa kgf/cm2 kPa kgf/cm2
kPa lb/in2 kPa -lb/in2
kPa mmHg kPa mmHg
kPa psi kPa psi
kPa Torr kPa Torr
LT ST/acre LT/acre ST/acre
LT/acre ST/acre LT/acre ST/acre
mmHg psi mmHg psi
MPa kg-f/cm2 MPa kg-f/cm2
MPa kgf/cm2 MPa kgf/cm2
MPa ksi MPa ksi
MPa psi MPa psi
Torr psi Torr psi

Speedแก้ไข

Combination code รหัสหน่วย รหัสหน่วย รหัสหน่วย รหัสหน่วย
foot/s m/s foot/s m/s
ft/s m/s ft/s m/s
km/h kn km/h kn
km/h mph km/h mph
kn km/h kn km/h
kn m/s kn m/s
kn mph kn mph
m/s foot/s m/s foot/s
m/s ft/s m/s ft/s
m/s kn km/h m/s kn km/h
m/s mph m/s mph
mph km/h mph km/h
mph kn mph kn

Temperatureแก้ไข

Combination code รหัสหน่วย รหัสหน่วย รหัสหน่วย รหัสหน่วย
C F C F
C F K C F K
C F R C F R
C K C K
C K F C K F
C K R C K R
C R C R
C R F C R F
C R K C R K
F C F C
F C K F C K
F C R F C R
F K F K
F K C F K C
F K R F K R
F R F R
F R C F R C
F R K F R K
K C K C
K C F K C F
K C R K C R
K F K F
K F C K F C
K F R K F R
K R K R
K R C K R C
K R F K R F
K °C K °C
K °C °F K °C °F
K °C °R K °C °R
K °F K °F
K °F °C K °F °C
K °F °R K °F °R
K °R K °R
K °R °C K °R °C
K °R °F K °R °F
R C R C
R C F R C F
R C K R C K
R F R F
R F C R F C
R F K R F K
R K R K
R K C R K C
R K F R K F
°C K °C K
°C K °F °C K °F
°C K °R °C K °R
°C °F °C °F
°C °F K °C °F K
°C °F °R °C °F °R
°C °R °C °R
°C °R K °C °R K
°C °R °F °C °R °F
°F K °F K
°F K °C °F K °C
°F K °R °F K °R
°F R F R
°F °C °F °C
°F °C K °F °C K
°F °C °R °F °C °R
°F °R °F °R
°F °R K °F °R K
°F °R °C °F °R °C
°R K °R K
°R K °C °R K °C
°R K °F °R K °F
°R °C °R °C
°R °C K °R °C K
°R °C °F °R °C °F
°R °F °R °F
°R °F K °R °F K
°R °F °C °R °F °C

Torqueแก้ไข

Combination code รหัสหน่วย รหัสหน่วย รหัสหน่วย รหัสหน่วย
kgm lbft kg.m lb.ft
lbft kgm lb.ft kg.m
Nm kgm N.m kg.m
Nm lb-fft N.m lb-fft
Nm lbfft Nm lbfft
Nm lbft Nm lbft

Volumeแก้ไข

Combination code รหัสหน่วย รหัสหน่วย รหัสหน่วย รหัสหน่วย
cc L cc L
cm3 L cm3 L
cuft m3 cuft m3
cuin USoz USpt cuin USoz USpt
cuyd m3 cuyd m3
e12impgal e12U.S.gal e12impgal e12U.S.gal
e12impgal e12USgal e12impgal e12USgal
e3impgal e3U.S.gal e3impgal e3U.S.gal
e3impgal e3USgal e3impgal e3USgal
e6impgal e6U.S.gal e6impgal e6U.S.gal
e6impgal e6USgal e6impgal e6USgal
e9impgal e9U.S.gal e9impgal e9U.S.gal
e9impgal e9USgal e9impgal e9USgal
e9USgal e6m3 e9USgal e6m3
floz impoz USoz
hL impgal hL impgal
hl impgal hl impgal
hL impgal U.S.gal hL impgal U.S.gal
hl impgal U.S.gal hl impgal U.S.gal
hL impgal USgal hL impgal USgal
hl impgal USgal hl impgal USgal
hL U.S.gal hL U.S.gal
hl U.S.gal hl U.S.gal
hL U.S.gal impgal hL U.S.gal impgal
hl U.S.gal impgal hl U.S.gal impgal
hL USgal hL USgal
hl USgal hl USgal
hL USgal impgal hL USgal impgal
hl USgal impgal hl USgal impgal
impfloz U.S.floz impfloz U.S.floz
impgal cuyd impgal cuyd
impgal L impgal L
impgal l impgal l
impgal L U.S.drygal impgal L U.S.drygal
impgal l U.S.drygal impgal l U.S.drygal
impgal L U.S.gal impgal L U.S.gal
impgal l U.S.gal impgal l U.S.gal
impgal L USdrygal impgal L USdrygal
impgal l USdrygal impgal l USdrygal
impgal L USgal impgal L USgal
impgal l USgal impgal l USgal
impgal U.S.drygal impgal U.S.drygal
impgal U.S.drygal L impgal U.S.drygal L
impgal U.S.drygal l impgal U.S.drygal l
impgal U.S.gal impgal U.S.gal
impgal U.S.gal L impgal U.S.gal L
impgal U.S.gal l impgal U.S.gal l
impgal USdrygal impgal USdrygal
impgal USdrygal L impgal USdrygal L
impgal USdrygal l impgal USdrygal l
impgal USgal impgal USgal
impgal usgal impgal USgal
impgal USgal L impgal USgal L
impgal USgal l impgal USgal l
impgal yd3 impgal cuyd
impoz mL impoz mL
impoz ml impoz ml
impoz U.S.oz impoz U.S.oz
impoz USoz impoz USoz
impoz usoz impoz USoz
imppt USpt imppt USpt
impqt l impqt l
L cuin L cuin
L drygal L drygal
l drygal l drygal
L impgal L impgal
l impgal l impgal
L impgal drygal L impgal drygal
l impgal drygal l impgal drygal
L impgal U.S.drygal L impgal U.S.drygal
l impgal U.S.drygal l impgal U.S.drygal
L impgal U.S.gal L impgal U.S.gal
l impgal U.S.gal l impgal U.S.gal
L impgal USdrygal L impgal USdrygal
L impgal usdrygal L impgal USdrygal
l impgal USdrygal l impgal USdrygal
l impgal usdrygal l impgal USdrygal
L impgal USgal L impgal USgal
l impgal USgal l impgal USgal
L imppt L imppt
l imppt l imppt
L impqt L impqt
L U.S.drygal L U.S.drygal
l U.S.drygal l U.S.drygal
L U.S.drygal impgal L U.S.drygal impgal
l U.S.drygal impgal l U.S.drygal impgal
L U.S.gal L U.S.gal
l U.S.gal l U.S.gal
L U.S.gal impgal L U.S.gal impgal
l U.S.gal impgal l U.S.gal impgal
L USdrygal L USdrygal
L usdrygal L USdrygal
l USdrygal l USdrygal
l usdrygal l USdrygal
L USdrygal impgal L USdrygal impgal
l USdrygal impgal l USdrygal impgal
L USgal L USgal
L usgal L usgal
l USgal l USgal
l usgal l usgal
L USgal impgal L USgal impgal
L usgal impgal L USgal impgal
l USgal impgal l USgal impgal
l USpt l USpt
m3 impgal m3 impgal
mL impfloz mL impfloz
ml impfloz ml impfloz
mL impoz mL impoz
ml impoz ml impoz
mL U.S.floz mL U.S.floz
ml U.S.floz ml U.S.floz
mL U.S.oz mL U.S.oz
ml U.S.oz ml U.S.oz
mL USfloz mL USfloz
mL usfloz mL usfloz
ml USfloz ml USfloz
ml usfloz ml usfloz
mL USoz mL USoz
mL usoz mL usfloz
ml USoz ml USoz
ml usoz ml usfloz
MUSgal m3 MUSgal m3
oilbbl m3 oilbbl m3
U.S.drygal impgal U.S.drygal impgal
U.S.drygal impgal L U.S.drygal impgal L
U.S.drygal impgal l U.S.drygal impgal l
U.S.drygal L U.S.drygal L
U.S.drygal l U.S.drygal l
U.S.drygal L impgal U.S.drygal L impgal
U.S.drygal l impgal U.S.drygal l impgal
U.S.floz impfloz U.S.floz impfloz
U.S.gal impgal U.S.gal impgal
U.S.gal impgal L U.S.gal impgal L
U.S.gal impgal l U.S.gal impgal l
U.S.gal L U.S.gal L
U.S.gal l U.S.gal l
U.S.gal L impgal U.S.gal L impgal
U.S.gal l impgal U.S.gal l impgal
U.S.gal U.S.drygal U.S.flgal U.S.drygal
U.S.oz impoz U.S.oz impoz
U.S.oz mL U.S.oz mL
U.S.oz ml U.S.oz ml
USdrygal impgal USdrygal impgal
USdrygal impgal L USdrygal impgal L
USdrygal impgal l USdrygal impgal l
USdrygal L USdrygal L
USdrygal l USdrygal l
USdrygal L impgal USdrygal L impgal
USdrygal l impgal USdrygal l impgal
USfloz impfloz USfloz impfloz
USgal impgal USgal impgal
usgal impgal USgal impgal
USgal impgal L USgal impgal L
USgal impgal l USgal impgal l
USgal L USgal L
USgal l USgal l
USgal L impgal USgal L impgal
USgal l impgal USgal l impgal
USgal m3 USgal m3
USgal USdrygal USflgal USdrygal
USoz impoz USoz impoz
USoz mL USoz mL
USoz ml USoz ml
USqt impqt USqt impqt

ค่าปริยายแก้ไข

The following tables define default outputs for unit codes that use an SI prefix or an engineering notation prefix, where the default output is different from that of the base unit.

Areaแก้ไข

รหัสหน่วย ค่าปริยาย output
cm2 sqin
dm2 sqin
e3acre km2
e3m2 e6sqft
e6acre km2
e6ha e6acre
e6km2 e6sqmi
e6m2 e6sqft
e6sqft v * 9.290304 < 100 ! e3 ! e6 ! m2
e6sqmi e6km2
hm2 acre
km2 sqmi
mm2 sqin

Energyแก้ไข

รหัสหน่วย ค่าปริยาย output
aJ eV
e3BTU MJ
e6BTU GJ
EJ kWh
fJ keV
GJ kWh
MJ kWh
PJ kWh
pJ MeV
TJ kWh
YJ kWh
yJ µeV
ZJ kWh
zJ meV

Flowแก้ไข

รหัสหน่วย ค่าปริยาย output
e12cuft/a v * 2.8316846592 < 100 ! e9 ! e12 ! m3/a
e12cuft/d v * 2.8316846592 < 100 ! e9 ! e12 ! m3/d
e12m3/a Tcuft/a
e12m3/d Tcuft/d
e3cuft/a v * 2.8316846592 < 100 ! ! e3 ! m3/a
e3cuft/d v * 2.8316846592 < 100 ! ! e3 ! m3/d
e3cuft/s v * 2.8316846592 < 100 ! ! e3 ! m3/s
e3m3/a v < 28.316846592 ! k ! M ! cuft/a
e3m3/d v < 28.316846592 ! k ! M ! cuft/d
e3m3/s v < 28.316846592 ! k ! M ! cuft/s
e3USgal/a v * 3.785411784 < 1000 ! ! e3 ! m3/a
e6cuft/a v * 2.8316846592 < 100 ! e3 ! e6 ! m3/a
e6cuft/d v * 2.8316846592 < 100 ! e3 ! e6 ! m3/d
e6cuft/s v * 2.8316846592 < 100 ! e3 ! e6 ! m3/s
e6m3/a v < 28.316846592 ! M ! G ! cuft/a
e6m3/d v < 28.316846592 ! M ! G ! cuft/d
e6m3/s v < 28.316846592 ! e6 ! e9 ! cuft/s
e6USgal/a v * 3.785411784 < 1000 ! e3 ! e6 ! m3/a
e9cuft/a m3/a
e9cuft/d v * 2.8316846592 < 100 ! e6 ! e9 ! m3/d
e9m3/a v < 28.316846592 ! G ! T ! cuft/a
e9m3/d v < 28.316846592 ! G ! T ! cuft/d
e9m3/s v < 28.316846592 ! e9 ! e12 ! cuft/s
e9USgal/a v * 3.785411784 < 1000 ! e6 ! e9 ! m3/a
e9USgal/s v * 3.785411784 < 1000 ! e6 ! e9 ! m3/s

Forceแก้ไข

รหัสหน่วย ค่าปริยาย output
nN gr-f
µN gr-f
mN oz-f

Lengthแก้ไข

รหัสหน่วย ค่าปริยาย output
am in
cm in
dam ft
dm in
e12km e12mi
e12mi e12km
e3AU ly
e3km e3mi
e3mi e3km
e6km e6mi
e6mi e6km
e9km AU
e9mi e9km
Em mi
fm in
Gm mi
hm ft
km mi
mm in
Mm mi
nm in
Pm mi
pm in
Tm mi
Ym mi
ym in
Zm mi
zm in
µm in

Massแก้ไข

รหัสหน่วย ค่าปริยาย output
e12lb v * 4.5359237 < 10 ! Mt ! Gt
e3lb v * 4.5359237 < 10 ! kg ! t
e3ozt v * 0.311034768 < 10 ! kg ! t
e3t LT ST
e6carat t
e6lb v * 4.5359237 < 10 ! t ! kilotonne
e6ozt lb kg
e6ST Mt
e6t LT ST
e9lb v * 4.5359237 < 10 ! kilotonne ! Mt
e9t LT ST
Gg lb
kg lb
mg gr
Mg LT ST
ng gr
µg gr

Radioactivityแก้ไข

รหัสหน่วย ค่าปริยาย output
mBq fCi
kBq nCi
MBq µCi
GBq mCi
TBq Ci
PBq kCi
EBq kCi
fCi mBq
pCi Bq
nCi Bq
µCi kBq
mCi MBq
kCi TBq
MCi PBq

Timeแก้ไข

รหัสหน่วย ค่าปริยาย output
ns µs
µs ms
ms s
ks h
Ms week
Gs decade
Ts millennium
Ps million year
Es thousand million year

Volumeแก้ไข

รหัสหน่วย ค่าปริยาย output
cL impoz usoz
cl impoz usoz
cm3 cuin
dL impoz usoz
dl impoz usoz
mm3 cuin
dm3 cuin
e12cuft v * 2.8316846592 < 100 ! e9 ! e12 ! m3
e12impgal v * 4.54609 < 1000 ! T ! P ! l
e12m3 v < 28.316846592 ! T ! P ! cuft
e12U.S.gal v * 3.785411784 < 1000 ! T ! P ! l
e12USgal v * 3.785411784 < 1000 ! T ! P ! l
e15cuft v * 2.8316846592 < 100 ! e12 ! e15 ! m3
e15m3 Pcuft
e3bdft v * 0.23597372167 < 100 ! e3 ! e6 ! m3
e3cuft v * 2.8316846592 < 100 ! ! e3 ! m3
e3impgal v * 4.54609 < 1000 ! k ! M ! l
e3m3 v < 28.316846592 ! k ! M ! cuft
e3U.S.gal v * 3.785411784 < 1000 ! k ! M ! l
e3USgal v * 3.785411784 < 1000 ! k ! M ! l
e6bdft v * 0.23597372167 < 100 ! e3 ! e6 ! m3
e6cuft v * 2.8316846592 < 100 ! e3 ! e6 ! m3
e6cuyd v * 7.64554857984 < 10 ! e3 ! e6 ! m3
e6impgal v * 4.54609 < 1000 ! M ! G ! l
e6L USgal
e6m3 v < 28.316846592 ! M ! G ! cuft
e6U.S.gal v * 3.785411784 < 1000 ! M ! G ! l
e6USgal v * 3.785411784 < 1000 ! M ! G ! l
e9bdft v * 0.23597372167 < 100 ! e6 ! e9 ! m3
e9cuft v * 2.8316846592 < 100 ! e6 ! e9 ! m3
e9impgal v * 4.54609 < 1000 ! G ! T ! l
e9m3 v < 28.316846592 ! G ! T ! cuft
e9U.S.gal v * 3.785411784 < 1000 ! G ! T ! l
e9USgal v * 3.785411784 < 1000 ! G ! T ! l
GL cuft
Gl cuft
kL cuft
kl cuft
km3 cumi
mL impoz usoz
ml impoz usoz
Ml v < 28.316846592 ! e3 ! e6 ! cuft
ML v < 28.316846592 ! e3 ! e6 ! cuft
TL cumi
Tl cumi
µL cuin
µl cuin

ลิงก์แก้ไข

The following tables define links for unit codes that use an SI prefix, where the linked article is different from that of the base unit.

Areaแก้ไข

รหัสหน่วย ลิงก์ed article
mm2 Square millimetre
cm2 Square centimetre
dm2 Square decimetre
km2 Square kilometre

Energyแก้ไข

รหัสหน่วย ลิงก์ed article
kJ Kilojoule
MJ Megajoule

Lengthแก้ไข

รหัสหน่วย ลิงก์ed article
fm Femtometre
pm Picometre
nm Nanometre
µm Micrometre
mm Millimetre
cm Centimetre
dm Decimetre
dam Decametre
hm Hectometre
km Kilometre
Mm Megametre
Gm Gigametre
Tm Terametre
Pm Petametre
Em Exametre
Zm Zettametre
Ym Yottametre

Massแก้ไข

รหัสหน่วย ลิงก์ed article
µg Microgram
mg Milligram
kg Kilogram
Mg Tonne

Powerแก้ไข

รหัสหน่วย ลิงก์ed article
yW Yoctowatt
zW Zeptowatt
aW Attowatt
fW Femtowatt
pW Picowatt
nW Nanowatt
µW Microwatt
mW Milliwatt
kW Kilowatt
MW Megawatt
GW Gigawatt
TW Terawatt
PW Petawatt
EW Exawatt
ZW Zettawatt
YW Yottawatt

Timeแก้ไข

รหัสหน่วย ลิงก์ed article
as Attosecond
fs Femtosecond
ps Picosecond
ns Nanosecond
µs Microsecond
ms Millisecond
ks Kilosecond
Ms Megasecond
Gs Gigasecond
Ts Terasecond
Ps Petasecond
Es Exasecond
Zs Zettasecond
Ys Yottasecond

Volumeแก้ไข

รหัสหน่วย ลิงก์ed article
mm3 Cubic millimetre
cm3 Cubic centimetre
dm3 Cubic decimetre
dam3 Cubic decametre
km3 Cubic kilometre
µL Microlitre
µl Microlitre
mL Millilitre
ml Millilitre
cL Centilitre
cl Centilitre
dL Decilitre
dl Decilitre
daL Decalitre
dal Decalitre
hL Hectolitre
hl Hectolitre
kL Kilolitre
kl Kilolitre
ML Megalitre
Ml Megalitre
GL Gigalitre
Gl Gigalitre
TL Teralitre
Tl Teralitre
PL Petalitre
Pl Petalitre

การเขียนทับแก้ไข

The following tables define "override" unit codes which conflict with another unit when it is combined with one of the SI prefixes. The script which processes this page rejects unit codes that duplicate a known entry, however, that checking is not performed for the unit codes listed here. The Comment field documents the conflict, but is otherwise ignored.

Areaแก้ไข

Override code Comment
daa Override default prefix which would give name "decaare".
ha Override default prefix which would give name "hectoare".

Massแก้ไข

Override code Comment
MT For "metric ton", not "megatesla".

Pressureแก้ไข

Override code Comment
Pa For "Pascal", not "peta-are".