เอเคอร์ (อังกฤษ: acre) เป็นหน่วยวัดพื้นที่ที่มีใช้ในระบบต่าง ๆ รวมทั้งระบบอังกฤษและระบบธรรมเนียมสหรัฐอเมริกา หน่วยเอเคอร์ที่ใช้กันทั่วไปมากที่สุดมีสองอย่างได้แก่ เอเคอร์สากล (international acre) และในอเมริกาคือ เอเคอร์รังวัด (survey acre) หน่วยเอเคอร์มักใช้กับการรังวัดที่ดินเป็นหลัก

เอเคอร์
การเปรียบเทียบหน่วยพื้นที่วัดระบบอังกฤษและระบบเมตริก
ข้อมูลทั่วไป
ระบบการวัดระบบการวัดอเมริกัน, หน่วยวัดแบบอังกฤษ
เป็นหน่วยของพื้นที่
สัญลักษณ์ac หรือ acre 
การแปลงหน่วย
1 ac ใน ...... มีค่าเท่ากับ ...
   ระบบเอสไอ   ≈ 4,046.9 ตารางเมตร
   ระบบอังกฤษ และธรรมเนียมสหรัฐ   ≡ 4,840 ตารางหลา
1/640 sq mi

หน่วยเอเคอร์มีความสัมพันธ์กับหน่วยตารางไมล์ นั่นคือ 640 เอเคอร์รวมกันเป็น 1 ตารางไมล์

พื้นที่ 1 เอเคอร์มีขนาดเท่ากับ 4,840 ตารางหลา หรือ 43,560 ตารางฟุต [1] หรือประมาณ 4,050 ตารางเมตร (0.405 เฮกตาร์) หรือ ประมาณ 2.53 ไร่

อ้างอิง

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้