ไร่ เป็นหน่วยวัดพื้นที่ของประเทศไทย

1 ไร่ มีค่าเท่ากับ