เฮกตาร์ คือหน่วยของพื้นที่ มักย่อว่า ha จากภาษาอังกฤษ hectare

เฮกตาร์
ภาพแสดงให้เห็น 1 เฮกตาร์
ข้อมูลทั่วไป
ระบบการวัดหน่วยที่ยอมรับให้ใช้แก่ระบบเอสไอ
เป็นหน่วยของพื้นที่
สัญลักษณ์ha 
การแปลงหน่วย
1 ha ใน ...... มีค่าเท่ากับ ...
   ระบบเอสไอ   104 m2
   ระบบอังกฤษ และสหรัฐ   1 ha
11,960 sq yd; 2.4711 เอเคอร์

1 เฮกตาร์ มีค่าเท่ากับ:

ดูเพิ่ม

แก้