ตารางวา เป็นหน่วยวัดพื้นที่ของไทย

มาตราเปรียบเทียบแก้ไข

1 ตารางวา มีค่าเท่ากับ

ในทางกลับกัน