ตารางวา เป็นหน่วยวัดพื้นที่ของไทย

มาตราเปรียบเทียบ แก้

1 ตารางวา มีค่าเท่ากับ

ในทางกลับกัน