จูล

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก Joule)

จูล สามารถหมายถึง