โมล

หน่วยเอสไอสำหรับการวัดปริมาตรของสาร

โมล (สัญลักษณ์: mol) เป็นหน่วยฐานสำหรับวัดปริมาณสสารในหน่วยเอสไอ เป็นปริมาณที่ไม่มีมิติ หนึ่งโมลคือปริมาณของสสารที่มี Elementary entities อย่างแน่นอนเท่ากับ 6.022 140 76 × 1023[1]

โมล
ระบบการวัดระบบหน่วยวัดระหว่างประเทศ (SI)
เป็นหน่วยของปริมาณของสาร
สัญลักษณ์mol 

เนื่องด้วยความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยมวลอะตอมกับเลขอาโวกาโดร วิธีในทางปฏิบัติที่จะระบุปริมาณสารหนึ่งโมลคือใช้มวลของสารเท่ากับน้ำหนักอะตอมของสารนั้น เป็นหน่วยกรัม ยกตัวอย่างเช่น เหล็กมีน้ำหนักอะตอมเป็น 55.845 ดังนั้นหนึ่งโมลของเหล็กจะมีมวล 55.845 กรัม

อ้างอิงแก้ไข