บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

ไพนต์ (อังกฤษ: pint) เป็นหน่วยวัดปริมาตรในระบบอังกฤษ