ไพนต์ (อังกฤษ: pint) เป็นหน่วยวัดปริมาตรในระบบอังกฤษ