ควอร์ต (อังกฤษ: Quart) เป็นหน่วยวัดปริมาตรในระบบอังกฤษ

มาตราส่วนแก้ไข