ไพนต์

(เปลี่ยนทางจาก ไพนท์)

ไพนต์ (อังกฤษ: pint) เป็นหน่วยวัดปริมาตรในระบบอังกฤษ