นาที

หน่วยของเวลา

นาที อักษรย่อ น. (อังกฤษ: Minute) สมัยก่อนใช้คำว่า นาที เป็นหน่วยวัดเวลา โดยหนึ่งหน่วยเท่ากับ 1/60 ของชั่วโมง

อัตราเทียบ แก้

เทียบกลับ แก้

  • 1 วินาที เท่ากับ 1/60 ≈ 0.01667 นาที
  • 1 ชั่วโมง เท่ากับ 60 นาที
  • 1 วัน เท่ากับ 1,440 นาที
  • 1 ปีปกติสุรทิน เท่ากับ 525,600 นาที
  • 1 ปีอธิกสุรทิน เท่ากับ 527,040 นาที