จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2562 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 3 เขตเลือกตั้ง[1] เท่าเดิมจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเมื่อปี พ.ศ. 2554 แต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 1 คน

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562

← พ.ศ. 2557 (โมฆะ) 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2566 →

3 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย
ลงทะเบียน415,578
ผู้ใช้สิทธิ76.47%
  First party Second party Third party
 
พรรค ประชาธิปัตย์ เพื่อไทย พลังประชารัฐ
ที่นั่งก่อนหน้า 3 0 พรรคใหม่
ที่นั่งที่ชนะ 2 1 0
ที่นั่งเปลี่ยน ลดลง1 เพิ่มขึ้น1 Steady0
คะแนนเสียง 90,171 58,643 54,539
% 31.10 20.22 18.81

ผลการเลือกตั้งตามเขตการเลือกตั้ง

นายกรัฐมนตรีก่อนการเลือกตั้ง

ประยุทธ์ จันทร์โอชา
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ

นายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้ง

ประยุทธ์ จันทร์โอชา
อิสระ (พลังประชารัฐ)

ภาพรวม

แก้

แบ่งตามพรรค

แก้
พรรค จำนวน
ผู้สมัคร
คะแนนเสียง ที่นั่ง
จน. % จน. +/– %
ประชาธิปัตย์ 3 90,171 31.10% 2  1 66.67%
เพื่อไทย 3 58,643 20.22% 1  1 33.33%
พลังประชารัฐ 3 54,539 18.81% 0   0.00%
อื่น ๆ 66 86,618 29.87% 0   0.00%
ผลรวม 84 289,971 100.00% 3   100.00%
คะแนนเสียง
ประชาธิปัตย์
  
31.10%
เพื่อไทย
  
20.22%
พลังประชารัฐ
  
18.81%
อื่น ๆ
  
29.87%
ที่นั่ง
ประชาธิปัตย์
  
66.67%
เพื่อไทย
  
33.33%

เทียบคะแนนกับการเลือกตั้งครั้งก่อนหน้า

แก้

เปรียบเทียบคะแนนกับผลการเลือกตั้งเมื่อ พ.ศ. 2554

เทียบคะแนนจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ พ.ศ. 2554

แก้
พรรค ปี 2554 ปี 2562 +/–
จน. % จน. %
ประชาธิปัตย์ 167,227 66.59% 90,171 31.10%  35.49%
เพื่อไทย 59,368 23.64% 58,643 20.22%  3.42%
พลังประชารัฐ 54,539 18.81%  18.81%
อื่น ๆ 24,523 9.77% 86,618 29.87%  20.10%
ผลรวม 251,118 100.00% 289,971 100.00%

เทียบคะแนนจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต พ.ศ. 2554

แก้
พรรค ปี 2554 ปี 2562 +/–
จน. % จน. %
ประชาธิปัตย์ 174,234 71.16% 90,171 31.10%  40.06%
เพื่อไทย 67,068 27.39% 58,643 20.22%  7.17%
พลังประชารัฐ 54,539 18.81%  18.81%
อื่น ๆ 3,533 1.44% 86,618 29.87%  28.43%
ผลรวม 244,835 100.00% 289,971 100.00%

แบ่งตามเขต

แก้
เขตเลือกตั้ง ประชาธิปัตย์ เพื่อไทย พลังประชารัฐ อื่น ๆ ผลรวม ผลการเลือกตั้ง
คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง %
เขต 1 30,114 30.23% 21,108 21.19% 14,862 14.92% 33,545 33.66% 99,629 100.00% ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง
เขต 2 32,401 31.86% 32,507 31.96% 15,696 15.43% 21,108 20.75% 101,712 100.00% เพื่อไทย ได้ที่นั่ง
เขต 3 27,656 31.20% 5,028 5.67% 23,981 27.06% 31,965 36.07% 88,630 100.00% ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง
ผลรวม 90,171 31.10% 58,643 20.22% 54,539 18.81% 86,618 29.87% 289,971 100.00%

เขตเลือกตั้ง

แก้

เขต 1เขต 2เขต 3

สัญลักษณ์และความหมาย
* ส.ส.ระบบเขตเลือกตั้งที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
** ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์
ผู้สมัครที่เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว
( ) หมายเลขประจำตัวของผู้สมัคร
ตัวหนา ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง

เขต 1

แก้

เขตเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วยอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ อำเภอกุยบุรีและอำเภอสามร้อยยอด

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์ มนตรี ปาน้อยนนท์ (7)* 30,114 30.23
เพื่อไทย วิชิต ปลั่งศรีสกุล (1)✔ 21,108 21.19
ภูมิใจไทย สังคม แดงโชติ (5) 17,723 17.79
พลังประชารัฐ สมชาย ปี่แก้ว (8) 14,862 14.92
อนาคตใหม่ สมพงษ์ จิตติพิพัฒน์พงษ์ (6) 9,872 9.91
เสรีรวมไทย พันธ์ศักดิ์ เพชรพิทักษ์ชน (10) 1,740 1.75
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย ฉลอง อัดแสง (19) 943 0.95
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย เสน่ห์ เจียรวนานนท์ (4) 604 0.61
พลังชาติไทย สำเริง รัชตเศรษฐ์ (11) 573 0.58
รวมพลังประชาชาติไทย พิจักษณ์ สมทรัพย์ (2) 507 0.51
เพื่อชาติ สิบตำรวจโท สำเริง อุ่นยวง (9) 349 0.35
พลเมืองไทย เรืออากาศตรี เสริมพงษ์ ลิบลับ (21) 224 0.22
พลังท้องถิ่นไท สมพร ประทับทอง (12) 197 0.20
ไทรักธรรม ภคมณ ตันไทย (22) 153 0.15
ครูไทยเพื่อประชาชน สงวน ภมรสูตร (18) 149 0.15
ประชานิยม ร้อยตำรวจโท ประวิทย์ เกตุบุญลือ (3) 118 0.12
ภาคีเครือข่ายไทย ณฐกร เพชรเกลี้ยง (20) 105 0.11
พลังไทยรักชาติ วรากร โตเอี่ยม (14) 72 0.07
ประชาชนปฏิรูป บุญชู ละอองอ่อน (15) 61 0.06
ประชาธรรมไทย วัชรินทร์ เกาะน้อย (13) 58 0.06
พลังปวงชนไทย ทศเนตร เทียมเทศ (16) 56 0.06
ประชาภิวัฒน์ พัฒน์ขจร เนียมจันทร์ (17) 41 0.04
ผลรวม 99,629 100.00
บัตรดี 99,629 93.49
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,829 1.72
บัตรเสีย 5,103 4.79
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 106,561 74.25
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 143,517 100.00
ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง

เขต 2

แก้

เขตเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วยอำเภอปราณบุรีและอำเภอหัวหิน

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย พรเทพ วิสุทธิ์วัฒนศักดิ์ (6) 32,507 31.96
ประชาธิปัตย์ เฉลิมชัย ศรีอ่อน (3)* 32,401 31.86
พลังประชารัฐ อุดร ออลสัน (7) 15,696 15.43
อนาคตใหม่ เกียรติพงษ์ พิณทอง (9) 14,925 14.67
เสรีรวมไทย ประยุทธ สีเมฆ (8) 2,096 2.06
ประชาชนปฏิรูป ดาบตำรวจ ละออ จงศรี (14) 523 0.51
เพื่อชาติ พุฒิพัฒน์ เพชรสิทธิพงษ์ (2) 487 0.48
รวมพลังประชาชาติไทย ชัญญา จันทร์เมือง (18) 475 0.47
ภูมิใจไทย เอกชัย อาจหาญ (11) 380 0.37
เพื่อแผ่นดิน สมบูรณ์ สุดแสง (12) 254 0.25
ประชานิยม พันตำรวจโทหญิง กรองทอง เกตุบุญลือ (1) 252 0.25
พลังชาติไทย ปฐมพงศ์ ทะเลน้อย (4) 252 0.25
ประชาภิวัฒน์ ธัญญมน อุดธิยา (23) 240 0.24
พลังท้องถิ่นไท ณรงค์ ศรีทอง (5) 230 0.23
พลังไทยรักชาติ กัลยรักษ์ มณีทุม (22) 161 0.16
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย จารุต ไชยสุภัค (13) 153 0.15
ครูไทยเพื่อประชาชน อดิศักดิ์ สุชาติกุลวสุ (20) 123 0.12
พลเมืองไทย ธมน โพธิ์งาม (21) 123 0.12
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย จุฑา แป้นทอง (19) 104 0.10
ประชาชาติ พันตำรวจโท คมสันต์ วันเปลี่ยนสี (10) 93 0.09
ไทรักธรรม รัติยากร ธรรมรงค์แสง (25) 72 0.07
พลังปวงชนไทย ณรงค์ เจริญจิตร์ (16) 62 0.06
ประชาธรรมไทย บุษกร เลี้ยงอำนวย (15) 46 0.05
ประชากรไทย ไพฑูรย์ คงกะเรียน (17) 36 0.04
ภาคีเครือข่ายไทย เกตุสุดา จิตใจตรง (24) 21 0.02
ผลรวม 101,712 100.00
บัตรดี 101,712 93.98
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,046 1.89
บัตรเสีย 4,469 4.13
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 108,228 74.32
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 145,621 100.00
เพื่อไทย ได้ที่นั่งจาก ประชาธิปัตย์

เขต 3

แก้

เขตเลือกตั้งที่ 3 ประกอบด้วยอำเภอทับสะแก อำเภอบางสะพานและอำเภอบางสะพานน้อย

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เขต 3
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์ ประมวล พงศ์ถาวราเดช (1)* 27,656 31.20
พลังประชารัฐ วนิชย์ ปักษ์กิ่งเมือง (9) 23,981 27.06
ภูมิใจไทย สมพงค์ ทั่งศรี (2) 16,202 18.28
อนาคตใหม่ อนุชา รุ่งมรกต (16) 8,080 9.12
เพื่อไทย สมนึก รุ่งกำจัด (12) 5,028 5.67
เสรีรวมไทย พันตำรวจโท เอกราช หุ่นงาม (7) 3,404 3.84
รวมพลังประชาชาติไทย พงษ์ศักดิ์ พลอยแดง (8) 676 0.76
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย ธำรงค์ศักดิ์ แสงสุวรรณ (13) 511 0.58
ประชาชาติ สุวรรณ ทองกรอย (15) 383 0.43
เพื่อชาติ โชติ เงินแท่ง (27) 335 0.38
ประชาธิปไตยใหม่ ร้อยตำรวจเอก เฉลิมศักดิ์ สุวรรณ (6) 305 0.34
ประชาภิวัฒน์ เอกอมร ชาติสีลา (21) 300 0.34
ครูไทยเพื่อประชาชน ขวัญเรือน ผินประดับ (22) 225 0.25
พลังธรรมใหม่ จรูญ พูนยิ้ม (3) 205 0.23
พลเมืองไทย นรินทร์ บ้วนฮวด (26) 197 0.22
พลังท้องถิ่นไท ถิรนัย น้อยทับทิม (5) 195 0.22
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย เอนก น้อยแสง (24) 195 0.22
พลังชาติไทย เผ่าเทพ หัศไทย (14) 172 0.19
ประชาธรรมไทย ฐานพัฒน์ ทรัพย์คง (10) 131 0.15
พลังไทยรักไทย ฉัตรชัย กัณหา (17) 66 0.07
ประชานิยม สิริกร พ่วงพี (11) 65 0.07
ภราดรภาพ ภัทรินเตวิชน์ ศรีเอี่ยม (19) 65 0.07
พลังปวงชนไทย ธีรศักดิ์ ฑีฆายุวัฒนา (20) 59 0.07
แผ่นดินธรรม ประทุม สกุณา (23) 55 0.06
ไทรักธรรม บุญรวม ตันไทย (28) 49 0.06
ประชาชนปฏิรูป วระภัทร ปิ่นศิริ (18) 45 0.05
ภาคีเครือข่ายไทย ชรินทร์ จิตใจตรง (25) 45 0.05
ไทยรักษาชาติ อภิวัฒน์ กำบัง (4)
ผลรวม 88,630 100.00
บัตรดี 88,630 92.98
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,230 1.29
บัตรเสีย 5,466 5.73
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 95,326 75.39
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 126,440 100.00
ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง

อ้างอิง

แก้
  1. อภิชาติ หงษ์สกุล (4 กุมภาพันธ์ 2562). "ประจวบฯ วันแรก รับสมัคร ส.ส.คึกคัก 15 พรรคมีทั้งหน้าเก่า หน้าใหม่". 77 ข่าวเด็ด. สืบค้นเมื่อ 4 กันยายน 2562. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)[ลิงก์เสีย]

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้