จังหวัดปทุมธานีในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2562 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 6 เขตเลือกตั้ง[1] เท่าเดิมจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเมื่อปี พ.ศ. 2554 แต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 1 คน

จังหวัดปทุมธานีในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562

← พ.ศ. 2557 (โมฆะ) 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2566 →

6 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย
ลงทะเบียน890,111
ผู้ใช้สิทธิ76.47%
  First party Second party Third party
 
พรรค เพื่อไทย อนาคตใหม่ พลังประชารัฐ
ที่นั่งก่อนหน้า 5 พรรคใหม่ พรรคใหม่
ที่นั่งที่ชนะ 4 1 0
ที่นั่งเปลี่ยน ลดลง1 เพิ่มขึ้น1 Steady0
คะแนนเสียง 213,890 147,717 111,636
% 33.45 23.10 17.46

  Fourth party Fifth party
 
พรรค ภูมิใจไทย ประชาธิปัตย์
ที่นั่งก่อนหน้า 0 1
ที่นั่งที่ชนะ 1 0
ที่นั่งเปลี่ยน เพิ่มขึ้น1 ลดลง1
คะแนนเสียง 72,177 54,804
% 11.29 8.57

ผลการเลือกตั้งตามเขตการเลือกตั้ง

นายกรัฐมนตรีก่อนการเลือกตั้ง

ประยุทธ์ จันทร์โอชา
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ

นายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้ง

ประยุทธ์ จันทร์โอชา
อิสระ (พลังประชารัฐ)

ภาพรวม แก้

แบ่งตามพรรค แก้

พรรค จำนวน
ผู้สมัคร
คะแนนเสียง ที่นั่ง
จน. % จน. +/– %
เพื่อไทย 6 213,890 33.45% 4  1 66.67%
อนาคตใหม่ 6 147,717 23.10% 1  1 16.67%
ภูมิใจไทย 6 72,177 11.29% 1  1 16.67%
พลังประชารัฐ 6 111,636 17.46% 0   0.00%
ประชาธิปัตย์ 6 54,804 8.57% 0  1 0.00%
อื่น ๆ 122 39,290 6.13% 0   0.00%
ผลรวม 152 639,514 100.00% 6   100.00%
คะแนนเสียง
เพื่อไทย
  
33.45%
อนาคตใหม่
  
23.10%
ภูมิใจไทย
  
11.29%
พลังประชารัฐ
  
17.46%
ประชาธิปัตย์
  
8.57%
อื่น ๆ
  
6.13%
ที่นั่ง
เพื่อไทย
  
66.67%
อนาคตใหม่
  
16.67%
ภูมิใจไทย
  
16.67%

เทียบคะแนนกับการเลือกตั้งครั้งก่อนหน้า แก้

เปรียบเทียบคะแนนกับผลการเลือกตั้งเมื่อ พ.ศ. 2554

เทียบคะแนนจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ พ.ศ. 2554 แก้

พรรค ปี 2554 ปี 2562 +/–
จน. % จน. %
เพื่อไทย 277,583 51.93% 213,890 33.45%  18.48%
อนาคตใหม่ 147,717 23.10%  23.10%
ภูมิใจไทย 29,930 5.60% 72,177 11.29%  5.69%
พลังประชารัฐ 111,636 17.46%  17.46%
ประชาธิปัตย์ 164,053 30.69% 54,804 8.57%  22.12%
อื่น ๆ 62,956 11.78% 39,290 6.13%  5.65%
ผลรวม 534,522 100.00% 639,514 100.00%

เทียบคะแนนจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต พ.ศ. 2554 แก้

พรรค ปี 2554 ปี 2562 +/–
จน. % จน. %
เพื่อไทย 256,053 49.99% 213,890 33.45%  16.54%
อนาคตใหม่ 147,717 23.10%  23.10%
ภูมิใจไทย 104,394 20.38% 72,177 11.29%  9.09%
พลังประชารัฐ 111,636 17.46%  17.46%
ประชาธิปัตย์ 144,213 28.16% 54,804 8.57%  19.59%
อื่น ๆ 7,558 1.48% 39,290 6.13%  4.65%
ผลรวม 512,218 100.00% 639,514 100.00%

แบ่งตามเขต แก้

เขตเลือกตั้ง เพื่อไทย อนาคตใหม่ ภูมิใจไทย พลังประชารัฐ อื่น ๆ ผลรวม ผลการเลือกตั้ง
คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง %
เขต 1 43,437 40.01% 21,659 19.95% 9,411 8.67% 18,720 17.24% 15,330 14.13% 108,557 100.00% เพื่อไทย รักษาที่นั่ง
เขต 2 45,443 40.62% 22,752 20.34% 9,220 8.24% 19,864 17.75% 14,601 13.05% 111,880 100.00% เพื่อไทย รักษาที่นั่ง
เขต 3 30,372 30.86% 32,550 33.07% 6,426 6.53% 17,465 17.75% 11,604 11.79% 98,417 100.00% อนาคตใหม่ ได้ที่นั่ง
เขต 4 28,600 26.03% 27,330 26.03% 10,221 9.30% 21,085 19.19% 22,632 20.60% 109,868 100.00% เพื่อไทย ได้ที่นั่ง
เขต 5 35,152 32.44% 26,837 24.77% 5,403 4.99% 21,149 19.52% 19,818 18.28% 108,359 100.00% เพื่อไทย รักษาที่นั่ง
เขต 6 30,886 30.15% 16,589 16.19% 31,496 30.75% 13,353 13.04% 10,109 9.87% 102,433 100.00% ภูมิใจไทย ได้ที่นั่ง
ผลรวม 213,890 33.45% 147,717 23.10% 72,177 11.29% 111,636 17.46% 94,094 14.70% 639,514 100.00%

เขตเลือกตั้ง แก้

เขต 1เขต 2เขต 3เขต 4เขต 5เขต 6

สัญลักษณ์และความหมาย
* ส.ส.ระบบเขตเลือกตั้งที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
** ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์
ผู้สมัครที่เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว
( ) หมายเลขประจำตัวของผู้สมัคร
ตัวหนา ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง

เขต 1 แก้

เขตเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วยอำเภอลาดหลุมแก้ว และอำเภอเมืองปทุมธานี (เฉพาะตำบลบ้านฉาง ตำบลบางปรอก ตำบลบางหลวง ตำบลบางเดื่อ ตำบลบางคูวัด ตำบลบางขะแยง ตำบลบ้านใหม่ และตำบลบางกะดี)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดปทุมธานี เขต 1
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย สุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล (4)* 43,437 40.01
อนาคตใหม่ พัชรนันท์ นิธิยศจิระโชติ (1) 21,659 19.95
พลังประชารัฐ สมัย รามัญอุดม (9) 18,720 17.24
ประชาธิปัตย์ เอกชัย นาคบุรินทร์ (8) 9,589 8.83
ภูมิใจไทย ชัยวัฒน์ อินทร์เลิศ (5) 9,411 8.67
เสรีรวมไทย ละเอียด โอผล (2) 2,697 2.48
ประชาภิวัฒน์ อัจจิมา ชูช่วย (3) 654 0.60
ประชาชาติ นัฐพล กาวินคำ (13) 387 0.36
ชาติพัฒนา ธรรมสนณ์ เหมือนสร้อย (7) 319 0.29
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย ณัชนภาพัชร์ ฐากูรรัตน์มงคล (11) 304 0.28
ชาติไทยพัฒนา ไพบูลย์ ศีตะโกเศศ (14) 284 0.26
รวมพลังประชาชาติไทย ศิริพงษ์ ชูวงค์ (19) 277 0.26
เพื่อชาติ ธนนน ดวงทิตย์ (10) 186 0.17
พลังท้องถิ่นไท ศิรดา ทัพวงศ์ (6) 165 0.15
ประชาชนปฏิรูป พิมพ์ชนก กระโจมทอง (15) 112 0.10
ไทรักธรรม สุทธิพงษ์ สุนทร (22) 110 0.10
พลเมืองไทย พิชาภพ เสียงทอง (16) 84 0.08
ประชานิยม ปิยนุช พุดกล่ำ (12) 51 0.05
มติประชา จรัสพงศ์ ธนภัทรพงศ์ (21) 48 0.04
พลังปวงชนไทย ดาวสงวนศรี ผานคำ (18) 37 0.03
ประชาธรรมไทย อดุลย์ พันธ์กลาง (20) 26 0.02
เศรษฐกิจใหม่ นิธิพล ศรีรมย์รื่น (17)
ผลรวม 108,557 100.00
บัตรดี 108,557 94.00
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,250 1.95
บัตรเสีย 4,677 4.05
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 115,484 77.95
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 148,142 100
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขต 2 แก้

เขตเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วยอำเภอสามโคก อำเภอเมืองปทุมธานี (เฉพาะตำบลบางพูด ตำบลบ้านกระแชง ตำบลบ้านกลาง ตำบลสวนพริกไทย ตำบลบางพูน และตำบลหลักหก) และอำเภอคลองหลวง [เฉพาะตำบลคลองหนึ่ง (ในเขตเทศบาลเมืองคลองหลวง) และตำบลคลองสอง (ในเขตเทศบาลเมืองคลองหลวง)]

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดปทุมธานี เขต 2
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย ศุภชัย นพขำ (7) 45,443 40.62
อนาคตใหม่ ภัทรพล จันทรโคตร (2) 22,752 20.34
พลังประชารัฐ ประเสริฐศรี ฮ้อแสงชัย (3) 19,864 17.75
ภูมิใจไทย พิเชษฐ หาญจางสิทธิ์ (4) 9,220 8.24
ประชาธิปัตย์ กฤชกุศล ส่องแสง (1) 8,560 7.65
เสรีรวมไทย ศักดิ์สง่า ชนะภัย (8) 3,164 2.83
ชาติพัฒนา ซีฮาบุดดีน หอมจันทร์ (6) 559 0.50
ประชาชาติ บาดินธ์ มิงสะเมาะ (11) 373 0.33
รวมพลังประชาชาติไทย เฉลิมเกียรติ พ่วงฉิม (5) 347 0.31
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย สุพรรษา ชัยสดมภ์ (15) 300 0.27
เพื่อชาติ ทองพิศ สุพร (10) 276 0.25
ชาติไทยพัฒนา เจนณรงค์ ภูวนารถวัฒนา (14) 169 0.15
ประชาภิวัฒน์ กำพล ดอนไพรเพ็ชร์ (9) 131 0.12
ประชาธิปไตยใหม่ วิมล เจียนโพธิ์ (22) 90 0.08
แผ่นดินธรรม สิริมา สาระกุล (17) 88 0.08
มหาชน อุดม จินดา (24) 77 0.07
พลังไทสร้างชาติ ทัศนียา สมพันธ์ (25) 77 0.07
ประชาชนปฏิรูป ศิรสิทดิ์ บุญเกิด (12) 76 0.07
พลังท้องถิ่นไท กฤติเดช มงคลจิ๋วกร่าง (18) 71 0.06
พลังปวงชนไทย สมยศ อินมหา (23) 71 0.06
ประชาธรรมไทย จำเริญ ปิ่นภู่ (21) 70 0.06
พลเมืองไทย สุทิน บุญญบาล (20) 63 0.06
ประชานิยม ชาคริต ศักดิ์ประคอง (16) 39 0.03
เพื่อนไทย ลำยอง ไวยรูปี (13)
เศรษฐกิจใหม่ ศิลป์ชัย สุวรรณพันธ์ (19)
ไทยรักษาชาติ ณัฏฐ์ชัย อาจสาลี (26)
ผลรวม 111,880 100.00
บัตรดี 111,080 93.07
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,314 5.00
บัตรเสีย 6,007 1.93
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 120,021 78.06
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 153,995 100
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขต 3 แก้

เขตเลือกตั้งที่ 3 ประกอบด้วยอำเภอคลองหลวง [เฉพาะตำบลคลองสาม ตำบลคลองสี่ ตำบลคลองหนึ่ง (ในเขตเทศบาลเมืองท่าโขลง) ตำบลคลองสอง (ในเขตเทศบาลเมืองท่าโขลง)]

ทั้งนี้ ภายหลังที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้ยุบพรรคอนาคตใหม่ ผู้ได้รับเลือกตั้ง นายอนาวิล รัตนสถาพร ได้ย้ายเข้าสังกัดพรรคภูมิใจไทยเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 [2]

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดปทุมธานี เขต 3
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
อนาคตใหม่ อนาวิล รัตนสถาพร (10) 32,550 33.07
เพื่อไทย สมศักดิ์ ใจแคล้ว (8)* 30,372 30.86
พลังประชารัฐ ศักดิ์ชัย เสาะแสวง (7) 17,465 17.75
ภูมิใจไทย นพนันทร์ หนูเจริญ (3) 6,426 6.53
ประชาธิปัตย์ ณฤทธิ์ นาควงษม์ (4) 5,608 5.70
เสรีรวมไทย พนธ์ชาติ อรุณกรพสุรักษ์ (2) 3,030 3.08
ชาติพัฒนา ภัทรพล แก้วสกุณี (1) 627 0.64
เพื่อชาติ ประเทืองวุฒิ ลิ้มรสสุคนธ์ (11) 375 0.38
ประชาชาติ บัณฑิต มะลิวัลย์ (9) 238 0.24
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย ประภา ประดับบุตร (17) 214 0.22
รวมพลังประชาชาติไทย ทองสุข ท่อแก้ว (23) 209 0.21
พลเมืองไทย ชัยพร จันทนา (22) 195 0.20
พลังปวงชนไทย ธัญญวัฒน์ พานทอง (12) 185 0.19
ประชาภิวัฒน์ พรเทพ จิรกิตตยากร (5) 154 0.16
ประชานิยม ปัทมพร เจริญอาจ (6) 136 0.14
พลังท้องถิ่นไท ประพันธ์ ห้องหลิม (14) 131 0.13
ครูไทยเพื่อประชาชน สมเดช เสนาะคำ (21) 111 0.11
พลังไทสร้างชาติ ร้อยตำรวจตรี กมล กฤชเพ็ชร์ (19) 95 0.10
ประชาธิปไตยใหม่ ชมพู โกติรัมย์ (15) 90 0.09
แผ่นดินธรรม จิราภรณ์ สารตันติพงศ์ (20) 59 0.06
ประชาธรรมไทย พันตำรวจโท เฉลิมชาติ ม่วงเทศ (13) 54 0.05
ไทรักธรรม สีนวล สุนทร (25) 42 0.04
มหาชน บุญไทย อัคศรี (18) 31 0.03
มติประชา ธนาพัชร์ ธนภัทรพงศ์ (24) 20 0.02
เศรษฐกิจใหม่ สมศักดิ์ ไวยบุรี (16)
ผลรวม 98,417 100.00
บัตรดี 98,417 93.76
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,824 1.74
บัตรเสีย 4,723 4.50
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 104,964 76.67
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 136,907 100
อนาคตใหม่ ได้ที่นั่งจาก เพื่อไทย

เขต 4 แก้

เขตเลือกตั้งที่ 4 ประกอบด้วยอำเภอธัญบุรี (เฉพาะตำบลประชาธิปัตย์) และอำเภอลำลูกกา (เฉพาะตำบลคูคต)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดปทุมธานี เขต 4
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย ชัยยันต์ ผลสุวรรณ์ (4) 28,600 26.03
อนาคตใหม่ พันจ่าเอกวิชัย หัสดี (10) 27,330 24.88
พลังประชารัฐ หงสรัชต์ ภูริสิทธิสีห์ (5) 21,085 19.19
ประชาธิปัตย์ เกียรติศักดิ์ ส่องแสง (6)* 14,024 12.76
ภูมิใจไทย รุ่งฤดี อำภิน (1) 10,221 9.30
เศรษฐกิจใหม่ สุรีย์ ชื่นสุขสันต์ (17) 3,478 3.17
เสรีรวมไทย ณเรศ คุชิตา (3) 2,797 2.55
ชาติพัฒนา ต่อศักดิ์ วงศ์บางชวด (9) 464 0.62
รวมพลังประชาชาติไทย พิสิฐ พฤกษธัมมโกวิท (25) 343 0.31
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย โรจนศักดิ์ โล่ห์คุณสมบัติ (16) 330 0.30
พลังไทยรักไทย อธิวัฒน์ กีรติชวาลสิทธิ์ (24) 191 0.17
กลาง วรวิทย์ จึงสุระ (8) 127 0.12
ประชาภิวัฒน์ ประภาวัลย์ ปานกลิ่นกุลดิษย์ (2) 122 0.11
ประชาธิปไตยใหม่ ทีปพรรธน์ สิงห์ที (12) 119 0.11
ครูไทยเพื่อประชาชน เพชร คงวิชาการ (23) 108 0.10
ประชาชาติ เรืออากาศโท สุพจน์ อักษรดี (11) 90 0.08
แผ่นดินธรรม ราตรี บูชา (21) 90 0.08
พลังท้องถิ่นไท นิทัศน์ สุวรรณพินิศ (13) 65 0.06
พลังไทสร้างชาติ ฌนันญา ฐิรญาภัทร์ (20) 60 0.05
ประชานิยม ธนารัตน์ รักใคร่ (14) 51 0.05
ไทรักธรรม พนาไพร จันต๊ะขัติ (26) 46 0.04
พลังปวงชนไทย นาวาอากาศตรี พิชิต รัตนเพชร (15) 40 0.04
ประชาธรรมไทย อริสา ทีฆนทัศน์ (18) 31 0.03
มหาชน ชิตวีร์ ฉายวิมล (19) 28 0.03
พลังสังคม ณัฏฐ์ธิญา สีตาลเดี่ยว (22) 28 0.03
เพื่อชาติ ธนยศ ชินพันธุ์ (7)
ผลรวม 109,868 100.00
บัตรดี 109,868 95.35
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,103 1.83
บัตรเสีย 3,252 2.82
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 115,223 75.08
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 153,471 100
เพื่อไทย ได้ที่นั่งจาก ประชาธิปัตย์

เขต 5 แก้

เขตเลือกตั้งที่ 5 ประกอบด้วยอำเภอธัญบุรี (เฉพาะตำบลบึงยี่โถ) และอำเภอลำลูกกา (ยกเว้นตำบลคูคต)

ทั้งนี้ หลังจากที่ผู้ได้รับเลือกตั้ง นางสาวพรพิมล ธรรมสาร ถูกขับออกจากพรรคเพื่อไทย เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ได้ย้ายเข้าสังกัดพรรคภูมิใจไทยในเวลาต่อมา

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดปทุมธานี เขต 5
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย พรพิมล ธรรมสาร (10)* 35,152 32.44
อนาคตใหม่ พันเอกมานพ ชมชู (1) 26,837 24.77
พลังประชารัฐ จิรชาติ ชายวงศ์ (2) 21,149 19.52
ประชาธิปัตย์ พัณณ์ชิตา วันสิริภักดิ์ (3) 13,074 5.67
ภูมิใจไทย สายเทพ จันบางพลี (4) 5,403 4.99
เสรีรวมไทย วรวรรธน์ เอกพงษ์พันธ์ (6) 2,531 2.34
เพื่อชาติ เบาหวิว มณีแจ่ม (5) 927 0.86
ชาติไทยพัฒนา สดใส โรจนวิชัย (11) 840 0.78
ประชาภิวัฒน์ จรรยา สมศิลป์ (9) 476 0.44
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย สิญาธร แย้มเนตร (14) 323 0.30
รวมพลังประชาชาติไทย รุจกร บุนนาค (12) 307 0.28
ชาติพัฒนา เทพพิทักษ์ กุลมงคลชัยศรี (7) 223 0.21
ประชาชาติ ชินพัฒน์ สือกระแสร์ (8) 166 0.15
ฐานรากไทย ฉัตรชัย แก้วฉาย (25) 164 0.15
พลังปวงชนไทย สุวรรณ แดนขนาน (19) 114 0.11
ประชาธิปไตยใหม่ ทนงชิต บุญทน (13) 112 0.10
พลังท้องถิ่นไท อิสรีย์ โชคชัยธนอริยะ (22) 105 0.10
ประชาชนปฏิรูป นวลสวาท กระโจมทอง (16) 95 0.09
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย สุชล สินผดุง (24) 76 0.07
แผ่นดินธรรม บุญโสม แสงใสแก้ว (21) 75 0.07
พลังไทสร้างชาติ ภัควรินทร์ ธีรมงคลภิรมย์ (23) 59 0.05
ประชานิยม ณิชาภา จันฤๅไชย (15) 58 0.05
ไทรักธรรม ว่าที่ร้อยตรี ปริวัตร สุดประเสริฐ (26) 52 0.05
พลเมืองไทย สรศักดิ์ เชื้อไทย (20) 26 0.02
ประชาธรรมไทย ชนันธร ยาดีวิชัย (18) 15 0.01
เศรษฐกิจใหม่ กนกโกมล อ่อนลำเนาว์ (17)
ผลรวม 108,359 100.00
บัตรดี 108,359 93.25
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,184 1.88
บัตรเสีย 5,657 4.87
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 116,200 74.57
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 155,831 100
เพื่อไทย ชนะที่นั่ง (เขตเลือกตั้งใหม่)

เขต 6 แก้

เขตเลือกตั้งที่ 6 ประกอบด้วยอำเภอหนองเสือ อำเภอคลองหลวง (เฉพาะตำบลคลองห้า ตำบลคลองหก และตำบลคลองเจ็ด) และอำเภอธัญบุรี (เฉพาะตำบลรังสิต ตำบลลำผักกูด ตำบลบึงสนั่น และตำบลบึงน้ำรักษ์)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดปทุมธานี เขต 6
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ภูมิใจไทย พิษณุ พลธี (9) 31,496 30.75
เพื่อไทย สมชาย รังสิวัฒนศักดิ์ (1) 30,886 30.15
อนาคตใหม่ โสภิตา เจริญกัลป์ (12) 16,589 16.19
พลังประชารัฐ ว่าที่ร้อยตรีสุเมธ ฤทธาคนี (6)✔ 13,353 13.04
ประชาธิปัตย์ อานนท์ นุ่นสุข (11) 3,949 3.86
เศรษฐกิจใหม่ สุกัญญา ยุซิ (16) 1,862 1.82
เสรีรวมไทย ร้อยตำรวจโท ชาลี ดงแสง (10) 1,731 1.69
ประชาธิปไตยใหม่ วริทธิ์ ป้องคำพันธ์ (8) 305 0.30
พลังไทยรักไทย ธีรสรร เจริญไว (21) 272 0.27
เพื่อชาติ ธนะพงศ์ อุ่นพันธ์หริ่ม (3) 247 0.24
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย วิชาดา พรหมบุตร (7) 243 0.24
รวมพลังประชาชาติไทย พิมพ์พิชญา อัครจิรัฏฐิกาล (13) 198 0.19
ชาติไทยพัฒนา ไพโรจน์ ใจปลอด (19) 191 0.19
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย สม บุญยม (25) 189 0.18
ประชาชาติ ชวณัฎฐ์ ค้าทันเจริญ (5) 171 0.17
พลังท้องถิ่นไท แสวง นันทบุตร (2) 123 0.12
พลังปวงชนไทย ภัค หน่องพงษ์ (20) 103 0.10
ชาติพัฒนา สุทธี ทำละเอียด (14) 87 0.08
ประชาภิวัฒน์ ทนง บุญรอด (4) 69 0.07
มติประชา พรทิพย์ เอื้อเฟื้อ (26) 65 0.06
พลังไทสร้างชาติ ธัชพล รังผึ้ง (23) 60 0.06
ประชาชนปฏิรูป กฤตธนวัฒน์ ประทีปะเสน (15) 53 0.05
แผ่นดินธรรม อุดมทรัพย์ ใจจุมปู (22) 46 0.04
ไทรักธรรม มานะ ข้องนอก (27) 44 0.04
ประชาธรรมไทย จักรพรรดิ์ ทีฆนทัศน์ (17) 41 0.04
ประชานิยม ราตรี สุขสม (18) 31 0.03
พลังสังคม ปิยวรรณ์ ธนโชคฐานพัฒน์ (24) 29 0.03
ผลรวม 102,433 100.00
บัตรดี 102,433 94.35
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,377 1.27
บัตรเสีย 4,758 4.38
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 108,568 76.58
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 141,765 100
ภูมิใจไทย ได้ที่นั่งจาก เพื่อไทย

อ้างอิง แก้

  1. สำนักข่าวไอเอ็นเอ็น (5 กุมภาพันธ์ 2562). "ผู้สมัครส.ส.ปทุมธานีรวม20พรรค95คน". innnews. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2019-02-05. สืบค้นเมื่อ 30 กันยายน 2562. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
  2. 9 อดีต ส.ส.อนาคตใหม่ ย้ายซบ “ภูมิใจไทย” อย่างเป็นทางการ

ดูเพิ่ม แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้