เปิดเมนูหลัก

รายชื่อคู่สมรสนายกรัฐมนตรีไทย

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

รายนามคู่สมรสของนายกรัฐมนตรีไทย

รายชื่อคู่สมรสนายกรัฐมนตรีไทยแก้ไข

ลำดับ รูป รายชื่อ เริ่มตำแหน่ง สิ้นสุดตำแหน่ง นายกรัฐมนตรี หมายเหตุ
1 เชย หุตะสิงห์ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2475 20 มิถุนายน พ.ศ. 2476 พระยามโนปกรณนิติธาดา (ก้อน หุตะสิงห์)
2 คุณหญิงพิจ พหลพลพยุหเสนา[1] 21 มิถุนายน พ.ศ. 2476 13 ธันวาคม พ.ศ. 2481 พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน)
3   ท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม 16 ธันวาคม พ.ศ. 2481 1 สิงหาคม พ.ศ. 2487 จอมพลแปลก พิบูลสงคราม
4   คุณหญิงเลขา อภัยวงศ์ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2487 31 สิงหาคม พ.ศ. 2488 พันตรีควง อภัยวงศ์
5 คุณหญิงอำภาศรี บุณยเกตุ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2488 17 กันยายน พ.ศ. 2488 ทวี บุณยเกตุ
6   ท่านผู้หญิงอุศนา ปราโมช ณ อยุธยา 17 กันยายน พ.ศ. 2488 31 มกราคม พ.ศ. 2489 หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช
(4)   คุณหญิงเลขา อภัยวงศ์ 31 มกราคม พ.ศ. 2489 24 มีนาคม พ.ศ. 2489 พันตรีควง อภัยวงศ์
7   ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์[2] 24 มีนาคม พ.ศ. 2489 23 สิงหาคม พ.ศ. 2489 ปรีดี พนมยงค์
8   คุณหญิงระเบียบ ธำรงนาวาสวัสดิ์[3][4] 23 สิงหาคม พ.ศ. 2489 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 พลเรือตรีถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์
บรรจง ธำรงนาวาสวัสดิ์
(4)   คุณหญิงเลขา อภัยวงศ์ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 8 เมษายน พ.ศ. 2491 พันตรีควง อภัยวงศ์
(3)   ท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม 8 เมษายน พ.ศ. 2491 16 กันยายน พ.ศ. 2500 จอมพลแปลก พิบูลสงคราม
9 คุณหญิงศิริ สารสิน[5] 16 กันยายน พ.ศ. 2500 26 ธันวาคม พ.ศ. 2500 พจน์ สารสิน
10   ท่านผู้หญิงจงกล กิตติขจร 1 มกราคม พ.ศ. 2501 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501 จอมพลถนอม กิตติขจร
11   ฉวีวรรณ มิลินทจินดา[6] 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502 8 ธันวาคม พ.ศ. 2506 จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์
นวลจันทร์ ธนะรัชต์
ไปรมา ธนะรัชต์
  ท่านผู้หญิงวิจิตรา ธนะรัชต์[7]
(10)   ท่านผู้หญิงจงกล กิตติขจร 9 ธันวาคม พ.ศ. 2506 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 จอมพลถนอม กิตติขจร
12   ท่านผู้หญิงพงา ธรรมศักดิ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 สัญญา ธรรมศักดิ์
(6)   ท่านผู้หญิงอุศนา ปราโมช ณ อยุธยา 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 13 มีนาคม พ.ศ. 2518 หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช
13   หม่อมราชวงศ์พักตร์พริ้ง ทองใหญ่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2518 12 มกราคม พ.ศ. 2519 หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช แยกกันอยู่
(6)   ท่านผู้หญิงอุศนา ปราโมช ณ อยุธยา 20 เมษายน พ.ศ. 2519 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช
14 คุณหญิงคาเรน กรัยวิเชียร 8 ตุลาคม พ.ศ. 2519 19 ตุลาคม พ.ศ. 2520 ธานินทร์ กรัยวิเชียร
15   คุณหญิงวิรัตน์ ชมะนันทน์ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 3 มีนาคม พ.ศ. 2523 พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์
นายกรัฐมนตรีมิได้สมรส 3 มีนาคม พ.ศ. 2523 4 สิงหาคม พ.ศ. 2531 พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
16   ท่านผู้หญิงบุญเรือน ชุณหะวัณ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2531 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ
17   หม่อมราชวงศ์สดศรี ปันยารชุน[8] 2 มีนาคม พ.ศ. 2534 23 มีนาคม พ.ศ. 2535 อานันท์ ปันยารชุน
18   คุณหญิงวรรณี คราประยูร[9] 7 เมษายน พ.ศ. 2535 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 พลเอกสุจินดา คราประยูร
(17)   หม่อมราชวงศ์สดศรี ปันยารชุน 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535 22 กันยายน พ.ศ. 2535 อานันท์ ปันยารชุน
18 ภักดิพร สุจริตกุล 23 กันยายน พ.ศ. 2535 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 ชวน หลีกภัย นอกสมรส
19   คุณหญิงแจ่มใส ศิลปอาชา 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 บรรหาร ศิลปอาชา
20   คุณหญิงพันธุ์เครือ ยงใจยุทธ[10] 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ
(18) ภักดิพร สุจริตกุล 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 ชวน หลีกภัย นอกสมรส
21 คุณหญิงพจมาน ณ ป้อมเพชร 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 19 กันยายน พ.ศ. 2549 พันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร
22   พันเอกหญิง ท่านผู้หญิงจิตรวดี จุลานนท์[11] 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549 29 มกราคม พ.ศ. 2551 พลเอกสุรยุทธ จุลานนท์
23   คุณหญิงสุรัตน์ สุนทรเวช 29 มกราคม พ.ศ. 2551 9 กันยายน พ.ศ. 2551 สมัคร สุนทรเวช
24   เยาวภา วงศ์สวัสดิ์ 18 กันยายน พ.ศ. 2551 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551 สมชาย วงศ์สวัสดิ์
25   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงพิมพ์เพ็ญ เวชชาชีวะ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2551 5 สิงหาคม พ.ศ. 2554 ร้อยตรีอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
26   อนุสรณ์ อมรฉัตร[12] 5 สิงหาคม พ.ศ. 2554 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นอกสมรส
27   รองศาสตราจารย์นราพร จันทร์โอชา[13] 24 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ปัจจุบัน พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

คู่สมรสอดีตนายกรัฐมนตรีไทยที่ยังมีชีวิตอยู่แก้ไข

ในปัจจุบันมีคู่สมรสอดีตนายกรัฐมนตรีที่มีชีวิตอยู่ 12 คน ได้แก่

อ้างอิงแก้ไข

 1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์, เล่ม ๕๕, ตอน ๐ ง, ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๑, หน้า ๓๐๒๐
 2. Pridi Phanomyong, adapted by Chris Baker and Pasuk Phongpaichit (2000). Pridi Banomyong-Pridi by Pridi, Selected Writings on Life, Politics and Economy. Silkworm Books. pp. 7 and 19-The Banomyong Family. ISBN 974-7551-35-7.
 3. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (PDF). Royal Thai Government Gazette (in Thai). 58 (0ง): 2942. September 18, 1941.
 4. "พลเรือตรี ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ [Thawan Thamrongnawasawat]". Court Museum of Thailand (in Thai). สืบค้นเมื่อ November 10, 2014.
 5. "Mr. Pote Sarasin". Government of Thailand. สืบค้นเมื่อ December 29, 2011.
 6. Malinee Na Nakorn (June 25, 2011). งานเขียนชิ้นแรก ๑๐. บ้าน ม.ล. เนื่อง นิลรัตน์ [M.L. Neuang Nilrat's house] (in Thai). สืบค้นเมื่อ November 11, 2014.
 7. "จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ [Sarit Thanarat]". Hello Mukdahan (in Thai). สืบค้นเมื่อ November 11, 2014.
 8. พีระเดช อนุพงษ์ จักรพันธุ์, ม.ร.ว.. ๑๕๐ ปี สมเด็จเจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมีฯ กรมพระจักรพรรดิพงษ์. กรุงเทพฯ : กระทรวงการคลัง, 2548. 278 หน้า.
 9. "สุจินดา คราประยูร [Suchinda Kraprayoon]". Thairath (in Thai). สืบค้นเมื่อ November 10, 2014.
 10. "คุณหญิงพันธุ์เครือ ยงใจยุทธ [Khunying Phankhruea Yongchaiyudh]". Thairath (in Thai). สืบค้นเมื่อ November 10, 2014.
 11. "ท่านผู้หญิงจิตรวดี จุลานนท์ [Thanpuying Chitwadi Chulanont]". Thairath (in Thai). สืบค้นเมื่อ November 10, 2014.
 12. "Profile: Yingluck Shinawatra". BBC News. May 7, 2014. สืบค้นเมื่อ November 10, 2014.
 13. Wassana Nanuam (August 23, 2014). "General gets ready to swap into civvies". Bangkok Post. สืบค้นเมื่อ November 10, 2014.