โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

โรงเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษในกรุงเทพมหานคร ประเภทสหวิทยา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ขนาดเนื้อที่ 39 ไร่ 3 งาน 86 ตารางวา

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
Bodindecha (Sing Singhaseni)
ที่ตั้ง
แผนที่
เลขที่ 40 ซอยรามคำแหง 43/1 แขวงพลับพลา
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
ข้อมูล
ชื่ออื่นบ.ด. (B.D.)
ประเภทมัธยมศึกษา
คำขวัญลูกบดินทรเป็นผู้ประพฤติดีและมีความรู้
สถาปนา30 เมษายน พ.ศ. 2514
ผู้ก่อตั้งคุณหญิงบุญเลื่อน เครือตราชู
หน่วยงานกำกับกระทรวงศึกษาธิการ
รหัส1000104501
ผู้อำนวยการสมพร สังวาระ
ระดับปีที่จัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น - มัธยมศึกษาตอนปลาย
เพศสหศึกษา
การลงทะเบียน4,130 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
วิทยาเขตโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 4
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ
สี  สีน้ำเงิน
เพลงธงน้ำเงิน
สังกัดสพฐ.
ศิษย์เก่าสมาคมนักเรียนเก่าบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
เว็บไซต์www.bodin.ac.th

ประวัติ

แก้

เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) อัครมหาเสนาบดีสมุหนายก และแม่ทัพใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษา ท่านเห็นว่าโรงเรียนจะเป็นสถานที่ดักความชั่ว และเป็นที่ที่สอนความเป็นคน แนวความคิดของท่านได้รับการสืบสานโดยทายาทชั้นเหลนของท่าน ในปีพ.ศ. 2507 คุณหญิงนครราชเสนี (เจือ สิงหเสนี) ได้บริจาคที่ดินผืนนี้อันเคยเป็นที่พักทัพของท่าน [1]เพื่อให้กระทรวงศึกษาธิการได้ใช้ประโยชน์ในการศึกษา

พ.ศ. 2511 กรมสามัญศึกษาได้มอบหมายให้คุณหญิงบุญเลื่อน เครือตราชู ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาในขณะนั้นเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

30 เมษายน 2514 ประกาศจัดตั้งโรงเรียน โดยกระทรวงศึกษาธิการ

7 พฤษภาคม 2514 ได้มีพิธีวางศิลาฤกษ์[2]ก่อสร้างอาคารเรียนหลังที่ 1 ในปีเดียวกันนี้ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ก็ได้รับนักเรียนรุ่นแรกโดยใช้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เป็นสถานที่เรียน โดยมีนายเฉลิม สิงหเสนี เป็นอาจารย์ใหญ่

ในปีการศึกษา 2514 กรมสามัญศึกษาแต่งตั้งนายเฉลิม สิงหเสนี เป็นอาจารย์ใหญ่คนแรก ได้รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 6 ห้องเรียนและนักเรียนชั้น ม.4 จำนวน 12 ห้องเรียน มีนักเรียน 838 คน ครู-อาจารย์ 43 คน โดยใช้สถานที่เรียนครั้งแรก ณ โรงเรียนเตรียมอุดม เมื่อก่อสร้างอาคารเรียนเสร็จเรียนร้อยแล้ว จึงย้ายมาเรียน ณ ที่ตั้งปัจจุบัน เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2516

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2515 พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้โรงเรียนใช้ตรา "พระเกี้ยว" เป็นเครื่องหมายประจำโรงเรียน และโรงเรียนได้อัญเชิญตรานี้ประดับอกเสื้อเหนืออักษรย่อ บ.ด. สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย [3]

พ.ศ. 2516 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้ย้ายมาเรียนที่โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) และในปีต่อมานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นก็ย้ายมาเรียนที่โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ในปีเดียวกันนั้นสมาคมครูและผู้ปกครองก็ถือกำเนิดขึ้น โดยมีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนกิจการต่างๆของโรงเรียน

24 มิถุนายน 2521 เป็นวันคล้ายวันอสัญกรรมของเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ซึ่ง 24 มิถุนายน ของทุกปีถือเป็นวันสำคัญของโรงเรียน ได้มีการสร้างอนุสาวรีย์ของท่านขึ้นและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินมาทรงทำพิธีเปิด

พ.ศ. 2529 มีการสร้างพระพุทธรูปประจำโรงเรียน โดยสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร ประทานนามว่า "พระพุทธบดินทรพิทักษ์บริรักษ์ศิษยา"

พ.ศ. 2530 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ คุณจวงจันทร์ สิงหเสนี และสมาคมศิษย์เก่าได้สมทบทุนสร้าง "อาคารเฉลิมพระเกียรติ" ขึ้น โดยชั้นบนของอาคารใช้เป็นหอประชุม ชั้นล่างคือ "หอสมุดคุณหญิง นครราชเสนี (เจือ สิงหเสนี)" ซึ่งได้รับรางวัลห้องสมุดโรงเรียนดีเด่นของกรมสามัญศึกษา และของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในปี พ.ศ. 2531

พ.ศ. 2532 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ได้รับคัดเลือกให้เป็น "โรงเรียนพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่"

พ.ศ. 2537 เป็นปี "กาญจนาภิเษก" ด้วยพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงครองศิริราชสมบัติครบรอบ 50 ปี และเป็นปีที่โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ได้ก่อตั้งมาครบรอบ 25 ปี ทายาทสกุลสิงหเสนี คณาจารย์ นักเรียน ผู้ปกครอง และนักเรียนเก่า จึงได้ร่วมใจสร้างพิพิธภัณฑ์เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

วันที่ 24 มิถุนายน 2539 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพีธีเปิดพิพิธภัณฑ์

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน

แก้

นับตั้งแต่ก่อตั้งโรงเรียนจนถึงปัจจุบัน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) มีผู้บริหารทั้งหมด 14 คน ดังต่อไปนี้

ที่ ชื่อ ตำแหน่ง ปีที่ดำรงตำแหน่ง
0 คุณหญิงบุญเลื่อน เครือตราชู ผู้ก่อตั้งโรงเรียน -
1 นายเฉลิม สิงหเสนี อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2514-2516
2 คุณหญิงพรรณชื่น รื่นศิริ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2516-2522
3 นางสงัด จิตตะยโสธร ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2522-2530
4 นางประจวบ ชำนิประศาสน์ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2530-2533
5 คุณหญิงลักขณา แสงสนิท ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2533-2539
6 นายเฉลิมชัย รัตนกรี ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2540-2541
7 นายอัศวิน วรรณวินเวศร์ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2541-2542
8 นางพรรณี เพ็งเนตร ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2542-2544
9 นายสิทธิรักษ์ จันทร์สว่าง ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2544-2545
10 นายอมรรัตน์ ปิ่นเงิน ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2545-2552
11 นายสุวัฒน์ วิวัฒนานนท์ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2552-2555
12 นางอารีรัสมิ์ วัฒนทองผิว ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2555-2558
13 นายกล้าศักดิ์ จิตต์สงวน ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2558-2561
14 นายวิสิทธิ์ ใจเถิง ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2561-2564
15 นายสมพร สังวาระ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2565-ปัจจุบัน

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง

แก้

สถานที่ใกล้เคียงบริเวณโรงเรียน

แก้

เกียรติประวัติ

แก้
 1. รางวัลโรงเรียนดีเด่น กรมสามัญศึกษา พ.ศ. 2515, 2516, 2518 และ 2519
 2. รางวัลพระราชทานประเภท โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายขนาดใหญ่พิเศษ ที่จัดการบริหารโรงเรียนดีเด่น ของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2532
 3. รางวัลห้องสมุดดีเด่น ของกรมสามัญศึกษา พ.ศ. 2531, 2538 และ 2539
 4. รางวัลห้องสมุด และห้องสมุดกาญจนาภิเษกของกรมสามัญศึกษา พ.ศ. 2539
 5. รางวัลห้องสมุดดีเด่น และห้องสมุดยอดเยี่ยมของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2531 และ 2539
 6. รางวัล "โรงอาหารมาตรฐานดีเด่น" กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2533
 7. รางวัลชนะเลิศการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ดีเด่นของ สสวท. พ.ศ. 2535
 8. รางวัลโรงเรียนที่จัดจริยศึกษาดีเด่น จากกรมศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2535, 2536 และ 2537
 9. รางวัลโรงเรียนดีเด่นด้านวินัยและการจราจร จากกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2536
 10. ป้ายเกียรติคุณ "สถานศึกษาที่ปลอดบุหรี่" จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2539
 11. ศูนย์กีฬาวอลเล่ย์บอล (หญิง) กรมสามัญศึกษา พ.ศ. 2533
 12. ศูนย์ พสวท. ของสถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ พ.ศ. 2527
 13. ศูนย์ AFS เขตกรุงเทพมหานครเหนือ พ.ศ. 2533
 14. ศูนย์นิเทศวิชาภาษาไทย กรมสามัญศึกษา พ.ศ. 2539
 15. ครู-อาจารย์ ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ครูจริยธรรมศึกษาดีเด่น ผู้กำกับการศึกษาวิชาทหารดีเด่น ผู้ฝึกสอนกีฬาดีเด่น ฯลฯ
 16. นักเรียนได้รับรางวัลพระราชทานดีเด่น นักกีฬายอดเยี่ยม ลูกเสือดีเด่น ฯลฯ
 17. ได้ใบรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 จากสถาบันสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2544
 18. รางวัลชมเชยการประกวด Seacon Square Cheerleading ชิงแชมป์ประเทศไทย พ.ศ. 2544
 19. โรงเรียนในโครงการการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนความสามารถพิเศษด้านภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี พ.ศ. 2543
 20. ศูนย์วัฒธรรมเขตวังทองหลาง
 21. รางวัลชนะเลิศวงโยธวาทิต ถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2546
 22. รางวัลชนะเลิศวงโยธวาทิต ประเภทพาเหรด ณ ประเทศญี่ปุ่น พ.ศ. 2545
 23. รางวัลชนะเลิศประกวดวงลูกทุ่งถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รายการยามาฮ่าลูกทุ่งคอนเทสต์ พ.ศ. 2545 2546และ2548
 24. รางวัลชนะเลิศประกวดวงลูกทุ่งชิงถ้วยประจำรอบฤดูร้อน รายการชิงช้าสวรรค์คอนเทสต์ พ.ศ. 2548
 25. รางวัลชนะเลิศประกวดกองเชียร์ ระดับมัธยมศึกษา ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พ.ศ. 2546
 26. โรงเรียนส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยม พ.ศ. 2547 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมาหานคร เขต 2 สาขากิจกรรมส่งเสริมยอดนักอ่าน และยอดนักอ่านสู่การเรียนรู้ ด้านส่งเสริมนักสร้างสรรค์สังคม และด้านส่งเสริมนักสื่อสารภาษาอังกฤษ
 27. รางวัลชนะเลิศประกวดกองเชียร์ ระดับมัธยมศึกษา ถ้วยประทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พ.ศ. 2548
 28. รางวัลชนะเลิศประกวดวงโยธวาทิตยามาฮ่าแห่งประเทศไทย ระดับไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2548

ดูเพิ่ม

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้

13°46′05.27″N 100°36′53.60″E / 13.7681306°N 100.6148889°E / 13.7681306; 100.6148889

 1. คมชัดลึก ร.ร.คือที่สร้างคนเคล็ดลับ บดินทร ติด 1ใน5
 2. พิธีวางศิลาฤกษ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงห์เสนี) เก็บถาวร 2009-04-15 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน สืบค้นเมื่อ 18-06-2553
 3. ตราประจำโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงห์เสนี) เก็บถาวร 2009-04-15 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน สืบค้นเมื่อ 18-06-2553