โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒[1] เป็นโรงเรียนในเครือบดินทรเดชาแห่งที่ 2 สืบเนื่องจากโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ได้รับความนิยม และมีนักเรียนเข้าสมัครเรียนเป็นจำนวนมากขึ้นทุกปี นางประจวบ ชำนิประศาสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ในขณะนั้นจึงมีแนวคิดสร้างโรงเรียนในนามบดินทรเดชา แห่งที่ 2

โรงเรียนบดินทรเดชา
(สิงห์ สิงหเสนี) ๒
Bodindecha
(Sing Singhaseni) 2 School
ที่ตั้ง
ข้อมูล
ชื่ออื่นบ.ด.๒
B.D.2
ประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ประเภทสหศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 กระทรวงศึกษาธิการ
คำขวัญลูกบดินทรเป็นผู้ประพฤติดีและมีความรู้
สถาปนา16 กรกฎาคม พ.ศ. 2533
ผู้อำนวยการดร.กรวิทย์ เลิศศิริโชติ
จำนวนนักเรียน3,675 คน (พ.ศ. 2566)
สี  สีน้ำเงิน
เพลงมาร์ชบดินทรเดชาสอง
ต้นไม้ลำดวน
เว็บไซต์www.bodin2.ac.th

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ จัดตั้งขึ้นในวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 เป็นโรงเรียนประเภทสหศึกษา โดยได้ใช้ที่ดินกรรมสิทธิ์ของวัดบางเตย ที่อุบาสิกาแม้น อ่ำทรงงามบริจาค และได้รับการสถาปนาชื่อโรงเรียนตามราชทินนามของ เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) และมี นางประจวบ ชำนิประศาสน์ เป็นผู้ดูแลระยะเริ่มแรก โดยมี 5 คณะสี ได้แก่ 1.สีเหลือง คณะเสมอใจราช 2.สีชมพู คณะพรหมสุรินทร์ 3.สีเขียว คณะราชโยธา 4.สีแสด คณะเกษตรรักษา 5.สีฟ้า คณะราชสุภาวดี[2]

ประวัติ แก้

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ตั้งอยู่เลขที่ 333 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประเภทสหศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่บนที่ดินจำนวน 22 ไร่ 3 งาน 12 ตารางวา ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของวัดบางเตย ที่ดินแปลงนี้อุบาสิกาแม้น อ่ำทรงงาม ได้บริจาคให้วัดบางเตย ตั้งแต่ พ.ศ. 2504

ได้รับการสถาปนาชื่อโรงเรียนตามราชทินนามของเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ปีพุทธศักราช 2532 ผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นางประจวบ ชำนิประศาสน์ พร้อมคณะกรรมการได้ดำเนินการติดต่อขอเช่าที่ดินจำนวน 22 ไร่ 3 งาน 12 ตารางวา ของวัดบางเตย เพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อตั้งโรงเรียนวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้งโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ และแต่งตั้ง นางประจวบ ชำนิประศาสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ อีกโรงเรียนหนึ่งและเมื่อครบเกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2533 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นายสิทธิรักษ์ จันทร์สว่าง รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน แก้

 • พระเกี้ยว ตราเครื่องหมายพระเกี้ยว ซึ่งถือเป็นศิราภรณ์ประดับพระเกศา หรือเศียรของพระราชโอรส และพระราชธิดา ของพระมหากษัตริย์ ซึ่งได้รับพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ให้หรือใช้ตราพระเกี้ยวเป็นตราประจำโรงเรียน เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2535
 • ดอกลำดวน เป็นดอกไม้ประจำโรงเรียน ซึ่งเป็นดอกไม้ที่มีสีเหลืองนวล และมีกลิ่นหอมเปรียบเสมือนคุณงามความดี ของลูกบดินทรสอง และความยิ่งใหญ่ของโรงเรียน ที่ส่งกลิ่นหอมขจรขจายไปทั่วทุกหนทุกแห่ง
 • พระพุทธบดินทร (หอพระพัชรังกูร) หอพระพัชรังกูร เป็นหอพระประจำโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ตั้งตระหง่านเป็นสง่าอยู่ที่ประตูหน้า ของโรงเรียน เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปประจำโรงเรียน นาม "พระพุทธบดินทร" พระพุทธรูปปางประทานพร ที่ได้รับ มอบจากพระอธิการดวง อัคคปญโญ สิงหเสนี อดีตเจ้าอาวาสวัดพระยาสุเรนทร์ ซึ่งเป็นสิ่งที่ชาวบดินทรสอง เคารพสักการะ และยังเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพวกเราทุกคนให้ตั้งอยู่ในความประพฤติดี มีคุณธรรมอีกด้วย

แผนการเรียน แก้

มัธยมศึกษาตอนต้น แก้

 • ห้องเรียนพิเศษคณิต-วิทย์(Gifted) จำนวน 2 ห้อง
 • ห้องเรียน English Program จำนวน 2 ห้อง
 • ห้องเรียน โครงการห้องเรียนเฉพาะ (STEM) จำนวน 3 ห้อง
 • ห้องเรียนปกติ จำนวน 9 ห้อง
 • รวม 16 ห้อง

มัธยมศึกษาตอนปลาย แก้

 • ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีนธุรกิจ 1 ห้อง
 • ภาษาอังกฤษ - ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 1 ห้อง
 • ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ 2 ห้อง
 • ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์-นวัตกรรมการจัดการเกษตร 1 ห้อง
 • ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์-ธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 1ห้อง
 • ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ (IEP) 1 ห้อง **
 • คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ 4 ห้อง
 • คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์-เตรียมวิศวะ(EN) 1 ห้อง
 • คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์-ปัญญาประดิษฐ์(AI) 2 ห้อง **โครงการปัญญาประดิษฐ์(AI)
 • คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์(IMSP) 1 ห้อง **ห้องเรียนพิเศษIMSP
 • คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์(IEP) 1ห้อง **ห้องเรียนพิเศษIEP

รายนามผู้บริหารโรงเรียน แก้

ผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒

รายนามผู้อำนวยการ วาระการดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
นางประจวบ ชำนิประศาสน์ พ.ศ. 2533 เกษียณอายุราชการ
นายสิทธิรักษ์ จันทร์สว่าง พ.ศ. 2533 - พ.ศ. 2539 ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
นายสุรเทพ ตั๊นประเสริฐ พ.ศ. 2539 - พ.ศ. 2541 ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรมสามัญศึกษา
นายอมรรัตน์ ปิ่นเงิน พ.ศ. 2541 - พ.ศ. 2545 ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
นายปลองยุทธ อินทพันธุ์ พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2550 ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง
ดร.สุวัฒน์ วิวัฒนานนท์ พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2553 ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
นายกมล บุญประเสริฐ พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2554 -
นายโชว์นันต์ มารุตวงศ์ พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2557 เกษียณอายุราชการ
ดร.สหชัย สาสวน พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2561 -
นายเกษม สมภักดี พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2563 -
ดร.อารีย์ วีระเจริญ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2566 เกษียณอายุราชการ
ดร.กรวิทย์ เลิศศิริโชติ ตั้งแต่ พ.ศ. 2566 -

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง แก้

อ้างอิง แก้

 1. www.bodin2.ac.th, เว็บไซต์โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒.
 2. "ข้อมูลพื้นฐาน – โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒" (ภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน).