เปิดเมนูหลัก

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ เป็นโรงเรียนในเครือบดินทรเดชาแห่งที่ 4 ประกาศจัดตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2538 บนพื้นที่ของสนามกอล์ฟเพรสซิเด้นท์ คันทรีคลับ (ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นสนามกอล์ฟสุวรรณภูมิ กอล์ฟแอนด์ คันทรีคลับ) อันได้รับบริจาคจากคุณสุรศักดิ์และคุณกอบพร ชินวงศ์วัฒนา โดยกรมสามัญศึกษามอบให้โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เป็นผู้ดูแลในระยะเริ่มแรก

โรงเรียนบดินทรเดชา
(สิงห์ สิงหเสนี) ๔
ลูกบดินทรเป็นผู้ประพฤติดีและมีความรู้
87 หมู่ 1 ซอยสุวินทวงศ์ 96 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงลำต้อยติ่ง เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Bodindecha (Sing Singhaseni) 4 School
อักษรย่อ บ.ด.๔ (B.D.4)
ประเภท โรงเรียนรัฐบาล โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สถาปนา 27 มิถุนายนพ.ศ. 2538

(24 ปี 146 วัน)

ผู้ก่อตั้ง คุณหญิงลักขณา แสงสนิท
จำนวนนักเรียน 1,906 คน (ปีการศึกษา 2560)
เนื้อที่ 13 ไร่
สี ███ สีน้ำเงิน
เพลง มาร์ชบดินทรเดชาสี่
เว็บไซต์

ปัจจุบันโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร ประเภทสหวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับรางวัลโรงเรียนดีเด่นประจำปีการศึกษา 2541 และเป็นหนึ่งในโรงเรียนโครงการ "หนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน" โครงการของกระทรวงศึกษาธิการ

ประวัติและการพัฒนาแก้ไข

 
ภาพอาคาร ๓ ของโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2558

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ในสนามกอล์ฟเพรสซิเด้นท์ คันทรีคลับ (ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นสนามกอล์ฟสุวรรณภูมิ กอล์ฟแอนด์ คันทรีคลับ) เลขที่ 87 หมู่ที่ 1 แขวงลำต้อยติ่ง เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร มีพื้นที่ประมาณ 13 ไร่ ซึ่งได้รับบริจาคจากคุณสุรศักดิ์และคุณกอบพร ชินวงศ์วัฒนา โดยการติดต่อประสานงานของพลเอกวิโรจน์ แสงสนิท (อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด) และคุณหญิงลักขณา แสงสนิท (อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)) ผู้ก่อตั้งและอุปการะโรงเรียน จัดการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อปีการศึกษา 2537 โดยใช้สถานที่ของโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 194 คน ครู 5 คน โดยมีคุณหญิงลักขณา แสงสนิท ผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ในขณะนั้นปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บริหารอีกหน้าที่หนึ่ง และนายสมชาย เทพแสง ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประสานงานในการบริหารโรงเรียน ต่อมากระทรวงศึกษาธิการประกาศจัดตั้งโรงเรียนเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2538

ในปีการศึกษา 2540 โรงเรียนจึงเปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในเขตพื้นที่บริการ ณ สถานที่ตั้งปัจจุบันเป็นรุ่นแรก โดยใช้อาคาร “เรือนน้ำใจไมตรี” ซึ่งคุณหญิงลักขณา แสงสนิท และชมรมผู้ปกครองและครูบริจาคเงินสร้าง เมื่ออาคารเรียนแบบพิเศษ 5 ชั้น (อาคาร ๑) สร้างเสร็จในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2540 จึงย้ายนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มาเรียนด้วย ส่วนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้เรียนต่อที่โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) จนสำเร็จการศึกษา           

ปีการศึกษา 2543 มีการสร้างอนุสาวรีย์เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สร้างห้องสมุดพลเอกวิโรจน์และคุณหญิงลักขณา แสงสนิท เนื่องในโอกาศครบรอบการก่อตั้ง 6 ปี

ปีการศึกษา 2544 โรงเรียนจัดสร้างห้องประชุมนิลุบล หอประชุมและพัฒนาสิ่งแวดล้อม

 
 
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ (กรุงเทพมหานคร)
 
ป้ายชื่อสถานศึกษาบริเวณด้านหน้าประตูโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔

ปีการศึกษา 2547 โรงเรียนได้รับงบประมาณจัดสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น (อาคาร ๒) และได้รับอนุเคราะห์จากพลเอกวิโรจน์ และคุณหญิงลักขณา แสงสนิท สนับสนุนการจัดสร้างสนามกอล์ฟ ในโรงเรียน ทำให้เปิดสอนรายวิชากอล์ฟ เป็นหลักสูตรสถานศึกษา

ปีการศึกษา 2552 ได้รับการสนับสนุนจากคุณบุญเลิศ ชดช้อย บริจาคเงินปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนคอมพิวเตอร์ และใช้เป็นห้องสีบค้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ปีการศึกษา 2553 ได้รับการสนับสนุนจากสมาคมผู้ปกครองและครู และเครือข่ายผู้ปกครอง สร้างศาลาไทยกลางน้ำ ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้

ปีการศึกษา 2555 พัฒนาพื้นที่ชั้นล่างของอาคาร ๒ เป็นห้องโสตทัศนศึกษาและใช้เป็นห้องประชุม รวมทั้งพัฒนาแหล่งเรียนรู้ โดยการพัฒนาพื้นที่ว่างเปล่าที่ติดทางด้านทิศใต้ของโรงเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งประกอบด้วย แปลงสาธิตจำนวน 9 ไร่ เรือนเพาะเห็ด บ่อเลี้ยงปลา แปลงพืชผักสวนครัว

ปีการศึกษา 2556 ได้รับการสนับสนุนจากสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนบดินทรเดชา ๔ และเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ ทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนคณิตศาสตร์ และห้องเรียนการงานอาชีพ พร้อมทั้งจัดสร้างสนามฟุตบอลของโรงเรียน

ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนได้รับงบประมาณจัดสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น (อาคาร ๓) และบูรณะองค์พระพระพุทธสัมฤทธิ์ศรีบดินทรพร้อมจัดสร้างแท่นประดิษฐานแห่งใหม่ โดยได้รับความร่วมมือจากคุณหญิงลักขณา แสงสนิท ผู้ก่อตั้งโรงเรียน นายจำลอง เชยอักษร  อดีตผู้บริหารโรงเรียน นายประทีป ไชยเมือง ผู้บริหารโรงเรียนคนปัจจุบัน พร้อมทั้งทายาทสกุลสิงหเสนี คณะครูเก่าครูปัจจุบัน นักเรียนเก่านักเรียนปัจจุบัน ผู้ปกครองและผู้มีจิตศรัทธา โดยใช้งบประมาณ 300,000 บาท

ปีการศึกษา 2559 ในปีนี้โรงเรียนเปิดใช้อาคาร ๓ และย้ายห้องกิจการนักเรียนและห้องพยาบาลจากอาคาร ๒ มายังอาคาร ๓ ปรับปรุงอาคาร ๕ เป็นอาคารปฏิบัติการดนตรี และปรับปรุงติดตั้งระบบปรับอากาศหอประชุมโรงเรียน

ปีการศึกษา 2560 ด้านอาคารสถานที่มีการปรับปรุงห้องบันทึกเสียงที่เรือนน้ำใจไมตรี ติดต่อเครื่องปรับอากาศห้องดนตรีไทย

          นอกจากนี้โรงเรียนยังได้พัฒนาบุคลากรให้มีการเพิ่มพูนความรู้ และสนับสนุนให้เข้ารับการอบรมและสัมมนาทั้งหน่วยงานภายนอกและภายในโรงเรียน การศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประเทศในกลุ่มสมาชิกประชาคมอาเซียน เช่น สมาพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณะรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐประชาชนจีน ส่งเสริมให้ครูทุกคนใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีตามโครงการห้องเรียนคุณภาพ สนับสนุนให้ครูได้ศึกษาต่อ และจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ เป็นครูมืออาชีพ พัฒนาด้านการเรียนการสอน จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา มุ่งสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล

ข้อมูลการจัดการเรียนการสอน
ปีการศึกษา การจัดการเรียนการสอน จำนวนนักเรียน จำนวนครู หมายเหตุ
ระดับชั้นที่เปิดสอน จำนวนห้องเรียน
2537 ม.1 4 194 5 ใช้สถานที่ของ บ.ด เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน
2538 ม.1-2 8 388 12
2539 ม.1-3 12 507 18
2540 ม.1-3 10 418 23 รับสมัครและย้ายนักเรียนมาเรียน ณ สถานที่ตั้งปัจจุบันเป็นรุ่นแรก
2541 ม.1-3 9 317 22
2542 ม.1-3 9 395 19
2543 ม.1-3 10 401 17
2544 ม.1-4 13 570 22 เปิดรับสมัครและจัดการเรียนการสอนนักเรียน ม.4 เป็นรุ่นแรก
2545 ม.1-5 20 827 29
2546 ม.1-6 28 1,039 32
2547 ม.1-6 30 1,150 34
2548 ม.1-6 32 1,300 35
2549 ม.1-6 34 1,530 34
2550 ม.1-6 36 1,688 38
2551 ม.1-6 37 1,728 42
2552 ม.1-6 37 1,879 48
2553 ม.1-6 39 2,024 49
2554 ม.1-6 43 2,110 48
2555 ม.1-6 50 2,184 49
2556 ม.1-6 55 2,192 67
2557 ม.1-6 56 2,220 73
2558 ม.1-6 56 2,123 74
2559 ม.1-6 51 1,963 110
2560 ม.1-6 49 1,902 117

แผนผังโรงเรียนแก้ไข

 
แผนผังโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔

ภายในโรงเรียนประกอบด้วยอาคารเรียนและสถานที่สำคัญหลายแห่ง ตัวอย่างดังนี้

 1. อาคาร ๑
 2. อาคาร ๒
 3. อาคาร ๓
 4. อาคาร ๔
 5. อาคาร ๕
 6. อาคารเรือนน้ำใจไมตรี
 7. อาคารศาลาไทยกลางน้ำ
 8. อาคารศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง
 9. ลานอนุสาวรีย์เจ้าพระยาบดินทรเดชา
 10. พระพุทธสัมฤทธิ์ศรีบดินทร
 11. หอประชุม-โรงยิม
 12. โรงอาหาร และสถานที่อื่น ๆ

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียนแก้ไข

 • พระเกี้ยว เป็นศิราภรณ์ประดับพระเกศาหรือพระเศียรของพระราชโอรสและพระราชธิดาของพระมหากษัตริย์ และเป็นพิจิตรเลขาประจำรัชกาลในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โรงเรียนได้รับพระบรมราชานุญาตจากพระมหากษัตริย์ ให้อัญเชิญพระเกี้ยวมาเป็นตราประจำโรงเรียน[1]
 • พระพุทธสัมฤทธิ์ศรีบดินทร พระพุทธรูปประจำโรงเรียน[2]
 • พญาสัตบรรณ, นิลุบล ต้นไม้และดอกไม้ประจำโรงเรียน
 • สีน้ำเงิน สีประจำโรงเรียนในเครือบดินทรเดชา
 • คณะสี ได้แก่ ฉัตรบดินทร, ปิ่นขัตติยะ, เตชะสิงหราช, ภูวนารถรัตนะ และภัทรพระเกี้ยว

ทำเนียบผู้บริหารแก้ไข

รายนามผู้อำนวยการ ตำแหน่ง วาระการดำรงตำแหน่ง
คุณหญิงลักขณา แสงสนิท ปฏิบัติราชการแทนครูใหญ่ พ.ศ. 2537
นายสมชาย เทพแสง ครูใหญ่ พ.ศ. 2539
นายอัศวิน วรรณวินเวศร์ รักษาการแทนครูใหญ่ พ.ศ. 2541
นายจำลอง เชยอักษร ครูใหญ่ และผู้อำนวยการ พ.ศ. 2542 - 2549
นายวิสิทธิ์ ใจเถิง ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2550 - 2551
นายสหชัย สาสวน ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2551 - 2554
นายมงคล ชูวงษ์วัฒนะ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2554 - 2557
ว่าที่ร้อยตรี ทวีศักดิ์ ยศถา ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2557 - 2558
นายประทีป ไชยเมือง ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน

เกียรติประวัติแก้ไข

 1. รางวัลโรงเรียนดีเด่น พ.ศ. 2542
 2. รางวัลโครงการการอ่านเฉลิมพระเกียรติ จากกรมสามัญศึกษา พ.ศ. 2542
 3. รางวัลพระราชทานชมเชย จากการเข้าประกวดโรงเรียนและนักเรียน ของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2543
 4. ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนนำร่องการประกันคุณภาพสถานศึกษา ของกรมสามัญศึกษา พ.ศ. 2543
 5. ได้รับโล่รางวัลโรงเรียนที่มีเยาวชนผู้มีความประพฤติและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมเป็นจำนวนมาก จากกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2544
 6. ครูได้รับรางวัลครูดีเด่นด้านการดูแลนักเรียน จากกรมสามัญศึกษา พ.ศ. 2545
 7. โรงเรียนรางวัล 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน พ.ศ. 2547
 8. โรงเรียนผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบในโครงการ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน พ.ศ. 2549
 9. รางวัลโรงเรียนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น ระดับเหรียญทอง พ.ศ. 2549
 10. ได้รับเกียรติบัตรการสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา จากสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พ.ศ. 2550
 11. โรงเรียนผ่านการประเมินเพื่อรองรับคุณภาพทางการศึกษา รอบสาม จาก สมศ. พ.ศ. 2555
 12. ผ่านการประเมินสถานศึกษาพอเพียง พ.ศ. 2555
 13. รางวัลโรงเรียนส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ระดับยอดเยี่ยม และห้องสมุด 3 ดี ระดับดีเด่น จาก สพม.๒ พ.ศ. 2555
 14. รางวัลระดับเหรียญเงินรางวัล 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม หลักสูตรกอล์ฟ จากคุรุสภา พ.ศ. 2556
 15. รางวัลโรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ของ สพม.๒ พ.ศ. 2557
 16. ได้รับการคัดเลือกจาก สพม.๒ ให้เป็นศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการ เศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. 2557
 17. รางวัลเหรียญเงิน 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม หลักสูตรข้าวพืชเศรษฐกิจในเขตหนองจอก จากคุรุสภา พ.ศ. 2557
 18. รางวัล MOE AWARD ประเภทสถานศึกษาดีเด่น สาขาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. 2558
 19. ได้รับคัดเลือกจาก สพฐ. ให้การต้อนรับคณะรัฐมนตรีจากสาธารณรัฐกัมพูชา ในการศึกษาดูงานการศึกษาไทยด้านการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรทวิศึกษา (เรียนร่วมสองหลักสูตร) และเยี่ยมชมศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน พ.ศ. 2558
 20. รางวัล MOE AWARD ประเภทสถานศึกษาดีเด่น สาขาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. 2559
 21. รางวัลเชิดชูเกียรติสถานศึกษาดีเด่นด้านวัฒนธรรม ด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน จากกระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ. 2559
 22. ได้เข้าร่วมโครงการ NIHONGO Partner (ผู้ช่วยครูสอนภาษาญี่ปุ่น) รุ่นที่ 4 จากกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2560
 23. รางวัลมาตรฐานสถานศึกษาดีเด่นด้านหลังงาน ในฐานะที่เป็นสถานศึกษาด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จากการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2560

อ้างอิงแก้ไข

 1. พระเกี้ยว จากเว็บไซต์โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔
 2. พระพุทธสัมฤทธิ์ศรีบดินทรจากเว็บไซต์โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔