กลุ่มโรงเรียนบดินทรเดชา

กลุ่มโรงเรียนบดินทรเดชา หรือ โรงเรียนในเครือบดินทรเดชา เป็นกลุ่มโรงเรียนที่ใช้นามโรงเรียนว่า "บดินทรเดชา" อันมาจากราชทินนามของเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ประกอบด้วยโรงเรียนทั้งสิ้น 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี), โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒, โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา, โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔, โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี และโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ

พระเกี้ยว เครื่องหมายโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ,โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒,โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔, โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี , โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ และมงกุฎขัตติยราชนารี เครื่องหมายโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา)

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เริ่มมีโครงการจัดตั้งโรงเรียนสาขาขึ้นสืบเนื่องจากความประสงค์ของนักเรียนในโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เพิ่มขึ้น คุณหญิงลักขณา แสงสนิท ผู้อำนวยการโรงเรียนในขณะนั้น จึงดำริสถาปนาโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ขึ้นในปี พ.ศ. 2533 ต่อมาในปี พ.ศ. 2535 กระทรวงศึกษาธิการได้พิจารณาจัดตั้งโรงเรียนเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา จึงเปลี่ยนชื่อโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๓ ซึ่งประกาศจัดตั้งแล้วนั้นเป็นโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา และได้มีการสถาปนาโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ ในปี พ.ศ. 2538 ต่อมาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้พิจารณาความนิยมของผู้ปกครองที่นิยมส่งบุตรหลานเข้าศึกษาในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงและมีแนวคิดที่จะขยายการศึกษาสู่พื้นที่ชานเมืองจึงได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนบางกรวยเป็นโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี ในปี พ.ศ. 2542 และโรงเรียนสมุทรพิทยาคมเป็นโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ ในปี พ.ศ. 2551

กลุ่มโรงเรียนบดินทรเดชามีกิจกรรมร่วมกันทั้งในภาคนักเรียนและครู โดยมีการประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหารของทุกโรงเรียน และมีมหกรรม "กีฬา 6 บดินทร" ซึ่งจะหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพทุกปีเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์เหล่านักเรียนในกลุ่มบดินทรเดชาให้แน่นแฟ้นอีกด้วย

ประวัติแก้ไข

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ซึ่งก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2480 ได้ให้การศึกษาอบรมความรู้นักเรียนให้มีความรู้ความสามารถเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับสูง นักเรียนส่วนมากที่จบไปแล้วล้วนมีบทบาทสำคัญอยู่ระดับแนวหน้าของสาขาวิชาชีพต่างๆ รวมทั้งเป็นผู้บริหารระดับสูงในส่วนราชการและภาคเอกชนของประเทศ

ปี พ.ศ. 2514 คุณหญิงบุญเลื่อน เครือตราชู ผู้อำนวยการชั้นพิเศษโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้ริเริ่มก่อสร้างโรงเรียนมัธยมสาขาขึ้น เพื่อสามารถรับนักเรียนจำนวนมากที่ปรารถนาจะเข้ามาเรียน โดยขนานนามโรงเรียนใหม่นี้ว่า โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา (สาขา ๑) เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ตามราชทินนามพิเศษของท่านเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ซึ่งทายาทของท่านอุทิศที่ดินให้สร้างเป็นโรงเรียนแห่งใหม่

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ในยุคแรกภายใต้การนำของอาจารย์เฉลิม สิงหเสนี ผู้บริหารท่านแรก และมีคณะครูจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษามาดำเนินการจัดการเรียนการสอน สิ่งที่ครูนำมาถ่ายทอดให้นักเรียนจึงไม่แตกต่างจากที่นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาได้เรียนรู้ ประกอบกับได้นักเรียนที่มีความมุ่งมั่นที่จะศึกษาเล่าเรียน เมื่อครูมีความสามารถถ่ายทอดความรู้ให้นักเรียนที่มีความสามารถไม่นาน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) จึงได้พัฒนาจนมีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมอย่างมาก[1] ตั้งแต่ พ.ศ. 2532 สืบเนื่องจากมีจำนวนนักเรียนสมัครเข้าเรียนที่โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เป็นจำนวนมากเพิ่มขึ้นทุกปี จึงได้ก่อตั้งโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 [2] แต่ก็ยังไม่สามารถรองรับความต้องการของนักเรียนได้อย่างเพียงพอ เพื่อสนองความต้องการของนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้นทุกปี คุณหญิงลักขณา แสงสนิท ผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) จึงดำริจะก่อตั้งโรงเรียนสาขาขึ้นอีก

เมื่อวันที่ 12-13 ตุลาคม พ.ศ. 2534 กรมสามัญศึกษาได้พิจารณาดำเนินการรับที่ดินไว้จัดตั้งเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในปี พ.ศ. 2535 กรมสามัญศึกษาได้มอบหมายให้โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เป็นผู้ประสานงานจัดตั้งโรงเรียนในโครงการ 1 ใน 9 โรงเรียน โดยใช้ที่ดินบริจาคของคุณย่าพัฒน์ กังสานนท์ในซอยลาดพร้าว 69 จำนวน 5 ไร่ และใช้ชื่อโรงเรียนว่า "โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๓"

วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2535 กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนรัฐบาล เป็นโครงการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้รับพระราชานุญาตให้ใช้ชื่อโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ว่า "โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ" โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) ๓ จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา นับแต่บัดนั้น [3]

ต่อมาได้มีมีนักเรียนที่ต้องการเข้ามาเรียนโรงเรียนในเครือบดินทรเดชาเพิ่มมากขึ้น กระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศจัดตั้งโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ ในวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2538 จากการประสานงานของงานของ พลเอกวิโรจน์ แสงสนิท (อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด) และคุณหญิงลักขณา แสงสนิท (อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา ( สิงห์ สิงหเสนี )) ผู้ก่อตั้งและผู้อุปการะโรงเรียน

ปี พ.ศ. 2541 กรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนบางกรวย สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนบางกรวย และคณะครู-อาจารย์ได้ร่วมกันพิจารณาเห็นว่า ผู้ปกครองมีทัศนคติและค่านิยมในการส่งบุตรหลานให้เข้าเรียนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียง จึงมี มติตรงกันว่าสมควรเปลี่นชื่อโรงเรียนเพื่อให้เป็นจุด สกัดนักเรียนจำนวนหนึ่ง ไม่ให้เข้าไปเรียนแออัดอยู่ในเฉพาะโรงเรียนส่วนกลางวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2542 กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศเปลี่ยนชื่อโรงเรียนบางกรวยเป็น โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี [4]

โรงเรียนในเครือบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ได้รับยกย่องให้เป็นโรงเรียนชั้นนำมีผู้ปกครองสนใจส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อเป็นจำนวนมากทั้ง 5 แห่ง และทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เล็งเห็นถึงการขยายโรงเรียนชั้นนำสู่เขตชานเมือง จึงได้สรรหาโรงเรียนที่มีคุณภาพ ประกอบกับระบบการดูแลนักเรียน และการพัฒนาระบบการเรียนการสอน จึงได้รับโรงเรียนสมุทรพิทยาคมเข้าเป็นโรงเรียนคู่พัฒนาการศึกษาของโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ภายในระยะเวลาเกือบ 2 ปี โรงเรียนสมุทรพิทยาคม ภายในการบริหารของ ดร.นงลักษณ์ เรือนทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรพิทยาคม โรงเรียนมีการพัฒนาแบบก้าวกระโดด ทั้งในด้านการเรียนการสอน อาคารสถานที่ ส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลต่างๆมากมาย และในวันที่ 16 กรกฎาคม 2551 โรงเรียนสมุทรพิทยาคม ได้ประกาศเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ อักษรย่อ บ.ด.ส. โดยมีตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน คือ "พระเกี้ยว"

รายนามกลุ่มโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)แก้ไข

รายนามกลุ่มโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
ลำดับ ชื่อสถาบัน อักษรย่อ วันที่ก่อตั้ง วันที่ร่วมเครือข่าย สถานะ ที่ตั้ง
1. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) บ.ด.
30 เมษายน พ.ศ. 2514 (51 ปี)
ประกาศจัดตั้ง เลขที่ 40 ซอยรามคำแหง 43/1 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
2. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ บ.ด.๒
16 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 (32 ปี)
ประกาศจัดตั้ง เลขที่ 333 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
3. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา นมร.บ.ด.
31 กรกฎาคม พ.ศ. 2535 (30 ปี)
ประกาศจัดตั้ง เลขที่ 5/23 ซอยลาดพร้าว 69 แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
4. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ บ.ด.๔
27 มิถุนายน พ.ศ. 2538 (27 ปี)
ประกาศจัดตั้ง เลขที่ 87 หมู่ 1 แขวงลำต้อยติ่ง เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
5. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี บ.ด.น. 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2503 (62 ปี) 25 มิถุนายน พ.ศ. 2542 (23 ปี) เปลี่ยนชื่อจาก
โรงเรียนบางกรวย
เลขที่ 79 หมู่ 3 ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
6. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ บ.ด.ส. 4 มกราคม พ.ศ. 2525 (41 ปี) 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 (14 ปี) เปลี่ยนชื่อจาก
โรงเรียนสมุทรพิทยาคม
เลขที่ 119/22 หมู่ 16 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540

ข้อมูลจำเพาะแก้ไข

# โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ
ชื่อย่อ/อักษรย่อ บ.ด. บ.ด.๒ นมร.บ.ด. บ.ด.๔ บ.ด.น. บ.ด.ส.
ที่ตั้ง 40 ซอยรามคำแหง 43/1 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 333 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240 5/23 ซอยลาดพร้าว 69 แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 87 หมู่ที่ 1 ซอยสุวินทวงศ์ 97 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงลำต้อยติ่ง เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530 79 หมู่ 3 ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 119/22 ถนนบางนา - ตราด อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540
พื้นที่ 39 ไร่ 3 งาน 86 ตารางวา 22 ไร่ 3 งาน 12 ตารางวา 15 ไร่ 13 ไร่ 12 ไร่ 1 งาน 49 ตารางวา 25 ไร่ 36 ตารางวา
วันประกาศจัดตั้ง 30 เมษายน 2514 16 กรกฎาคม 2533 31 กรกฎาคม 2535 27 มิถุนายน 2538 25 มิถุนายน 2542 4 มกราคม 2525
เครื่องหมายประจำโรงเรียน พระเกี้ยว (โดยพระบรมราชานุญาต) มงกุฎขัตติยราชนารี พระเกี้ยว (โดยพระบรมราชานุญาต)
พระพุทธรูปประจำโรงเรียน พระพุทธบดินทรพิทักษ์บริรักษ์ศิษยา พระพุทธบดินทร พระพุทธพรนวมินทรราชินีถวาย พระพุทธสัมฤทธิ์ศรีบดินทร พระพุทธวิโมกข์ หลวงพ่อโต วัดบางพลีใหญ่ใน
ดอกไม้/ต้นไม้ นิลุบล ลำดวน กัลปพฤกษ์ นิลุบล/สัตบรรณ สัตตบงกช (บัวหลวง) ดอกแก้ว/ประดู่
สีประจำโรงเรียน น้ำเงิน น้ำเงิน-ฟ้า น้ำเงิน
วันสำคัญของโรงเรียน วันเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 24 มิถุนายน ของทุกปี

เครื่องหมายประจำโรงเรียนแก้ไข

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี), โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒, โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔, โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี และโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ ใช้เครื่องหมาย พระเกี้ยว

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา ใช้เครื่องหมาย มงกฎขัตติยราชนารี

อ้างอิงแก้ไข

  1. หนังสือที่ระลึก 15 ปี "นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา ปริทัศน์ บัณรสวรรษ วรมงคล"
  2. "ประวัติโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2009-06-25. สืบค้นเมื่อ 2021-09-06.
  3. หนังสือที่ระลึก 15 ปี "นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา ปริทัศน์ บัณรสวรรษ วรมงคล"
  4. ประวัติโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข